Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji i rozbudowy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie o Qmax = 5.400 m3/d, mających na celu uzyskanie:

większej niezawodności procesu oczyszczania ścieków, odprowadzenie godzinowo mniejszej ilości ścieków oczyszczonych do odbiornika zgodnie z aktualnie obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym, zmniejszenie uciążliwości zapachowej oczyszczalni i poprawę gospodarki osadowej w zakresie ich dokładniejszego ustabilizowania, redukcji masy oraz zniszczenia organizmów chorobotwórczych, ograniczenie emisji gazów, udział energii odnawialnej w zużyciu energii ogółem, wzrost efektywności energetycznej, redukcja zanieczyszczeń organicznych poniżej 3 % odpadu o kodzie 19 08 02 – zawartość piaskowników, eliminacja ucieczki osadu czynnego w ścieku oczyszczonym odprowadzonym bezpośrednio do odbiornika, odzysk wody do celów technologicznych. Szczegółowy opis zawarto w dokumentacji projektowej, STWiORB oraz SIWZ.

Extended TitleModernizacja i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie.
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji i rozbudowy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie o Qmax = 5.400 m3/d, mających na celu uzyskanie:

większej niezawodności procesu oczyszczania ścieków, odprowadzenie godzinowo mniejszej ilości ścieków oczyszczonych do odbiornika zgodnie z aktualnie obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym, zmniejszenie uciążliwości zapachowej oczyszczalni i poprawę gospodarki osadowej w zakresie ich dokładniejszego ustabilizowania, redukcji masy oraz zniszczenia organizmów chorobotwórczych, ograniczenie emisji gazów, udział energii odnawialnej w zużyciu energii ogółem, wzrost efektywności energetycznej, redukcja zanieczyszczeń organicznych poniżej 3 % odpadu o kodzie 19 08 02 – zawartość piaskowników, eliminacja ucieczki osadu czynnego w ścieku oczyszczonym odprowadzonym bezpośrednio do odbiornika, odzysk wody do celów technologicznych. Szczegółowy opis zawarto w dokumentacji projektowej, STWiORB oraz SIWZ.

Modifications

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji i rozbudowy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie o Qmax = 5.400 m3/d, mających na celu uzyskanie:

większej niezawodności procesu oczyszczania ścieków, odprowadzenie godzinowo mniejszej ilości ścieków oczyszczonych do odbiornika zgodnie z aktualnie obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym, zmniejszenie uciążliwości zapachowej oczyszczalni i poprawę gospodarki osadowej w zakresie ich dokładniejszego ustabilizowania, redukcji masy oraz zniszczenia organizmów chorobotwórczych, ograniczenie emisji gazów, udział energii odnawialnej w zużyciu energii ogółem, wzrost efektywności energetycznej, redukcja zanieczyszczeń organicznych poniżej 3 % odpadu o kodzie 19 08 02 – zawartość piaskowników, eliminacja ucieczki osadu czynnego w ścieku oczyszczonym odprowadzonym bezpośrednio do odbiornika, odzysk wody do celów technologicznych. Szczegółowy opis zawarto w dokumentacji projektowej, STWiORB oraz SIWZ. W/w przedmiot umowy został rozszerzony o zakres obejmujący wymianę gruntu pod posadzkę ob. MO (Magazyn osadu) w osiach A-B/1-6 oraz plac manewrowy przy ob. MO co zostało stwierdzone Protokołem Konieczności nr 1 robót dodatkowych.

Zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych– od 28.2.2017 r. Wykonawca jest w posiadaniu terenu budowy, na którym urządził i zorganizował zaplecze budowy. Roboty wykonywane są w szerokim zakresie na całym terenie budowy. Wprowadzenie nowego Wykonawcy prowadziłoby do zahamowania robót przez dotychczasowego Wykonawcę co skutkowałoby naruszeniem Programu Organizacji Robót, a tym samym Harmonogramu Rzeczowo–Finansowego.

Zmiana Wykonawcy spowodowałaby niedogodność lub powielanie kosztów dla Zamawiającego– zmiana Wykonawcy spowodowałaby zakłócenia w odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady. Dotychczasowy Wykonawca ma zaangażowane zasoby (ludzie, sprzęt), co pozwala na wykonanie wymiany gruntu przy poniesieniu mniejszych nakładów finansowych, niż to wymagałoby od wykonawcy, który byłby zobligowany do poniesienia kosztów organizacji i ubezpieczenia budowy. Wartość robót dodatkowych nie przekracza 50 % wartości zamówienia podstawowego.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2017-09-30
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationPrzedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Człuchowie
Attention OfMagdalena Mroziewicz – w sprawach formalnych; Helena Diakun – w sprawach technologicznych
Addressul. Sobieskiego 11
TownCzłuchów
Postal Code77-300
Phone+48 598342200 / +48 598343340
Fax+48 598343354
Class Code45252000
Class DescriptionConstruction works for sewage treatment plants, purification plants and refuse incineration plants
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 24, 2018
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w granicy pasa drogowego do działek (zabudowanych lub posiadających pozwolenie na budowę budynku) zlokalizowanych wzdłuż...
View more
Deadline: Jan 23, 2018
Rozbudowa i przebudowa ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu (droga wojewódzka nr 381) na odcinku od KM 5+058,59 do KM 5+964,23 (od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Głuszycką...
View more
Deadline: Jan 24, 2018
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305 - Brenno (od km 0+000 do km 2+120).Zakres inwestycji obejmuje m.in.,roboty ziemne, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych (warstwa wiążąca...
View more