Przedmiotem zmówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich PGO nieruchomości zamieszkanych, niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne i nieruchomości o charakterze mieszanym, położonych w granicach administracyjnych Gminy Karsin. Wyposażenie nieruchomości oraz utrzymanie urządzeń (pojemników) do selektywnego zbierania odpadów komunalnych i odpadów komunalnych zmieszanych i resztkowych.

Extended TitleOdbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Karsin.
Extended Description

1) odbiór, transport i zagospodarowanie w RIPOK (Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o., 83-200 Starogard Gdański, Stary Las 9).odpadów tj.: odpady zielone, bioodpady, ulegające biodegradacji, odpady niesegregowane (zmieszane), surowce, odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach;

2) odbiór, transport i zagospodarowanie pozostałych odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w ustawie o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 21):

a) z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odbierać należy następujące odpady: odpady zielone, bioodpady (BIO), odpady z ogrzewania budynków paliwem stałym (POPIÓŁ), tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło, papier i tekturę, odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zmieszane,

b) z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, objętych odbiorem odpadów przez Gminę Karsin, odbierać należy następujące odpady: tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło, papier i tekturę, zmieszane,

c) z terenu nieruchomości letniskowych, odbierać należy następujące odpady: odpady zielone, bioodpady (BIO), tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło, papier i tekturę;

3) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do selektywnego zbierania odpadów komunalnych (BIO/POPIÓŁ, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, papier, szkło, zmieszane) w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, a także utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie technicznym,

4) wykonywanie innych czynności obejmujących: weryfikację i aktualizację PGO, planowanie tras i harmonogramów wywozu odpadów komunalnych, raportowanie śladu GPS tras odbioru odpadów oraz odstępstw od ustalonych tras i harmonogramów, raportowanie odbioru odpadów z nieruchomości, kontrolę nieruchomości pod kątem segregacji odpadów, prowadzenie sprawozdawczości okresowej, sprawozdawczość wagową z każdego pojazdu z każdego dnia, gotowość do realizacji przedmiotu zamówienia w formie opisanej w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

5) Zamówienie obejmuje okres 21 miesięcy, tj. od dnia 1.7.2017 r. do dnia 31.3.2019 r.

6) Ogółem masa przewidywanych odpadów na okres zamówienia wynosi 3 045 Mg.

Deadline Date2017-06-12
Publication Date2017-05-31
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value421389.56
OrganisationGmina Karsin
Attention OfWojciech Laska
Address83-440
TownKarsin
Postal CodePL635
Phone+48 586873322
Fax+48 586873120
Class Code90500000
Class DescriptionRefuse and waste related services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-04-15

Refuse and waste related services

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich PGO nieruchomości zamieszkanych, niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne, położonych w granicach administracyjnych Gminy Karsin. Wyposażenie nieruchomości oraz utrzymanie urządzeń(pojemników) do selektywnego zbierania odpadów komunalnych i odpadów komunalnych zmieszanych i resztkowych.

Extended TitleOdbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Karsin.
Extended Description

1. Przedmiotem zmówienia jest:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich PGO nieruchomości zamieszkanych, niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne i nieruchomości o charakterze mieszanym, położonych w granicach administracyjnych Gminy Karsin. Wyposażenie nieruchomości oraz utrzymanie urządzeń (pojemników) do selektywnego zbierania odpadów komunalnych i odpadów komunalnych zmieszanych i resztkowych.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) odbiór, transport i zagospodarowanie w RIPOK;

2) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) wykonywanie innych czynności obejmujących: weryfikację i aktualizację PGO, planowanie tras i harmonogramów wywozu odpadów komunalnych, raportowanie śladu GPS,kontrolę nieruchomośc

3. Zamówienie obejmuje okres 21 miesięcy, tj. od dnia 1.7.2017 r. do dnia 31.3.2019 r.

4.. Ogółem masa przewidywanych odpadów na okres zamówienia (Mg) 3045.

Publication Date2017-04-15
CountryPoland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
Value421389.56
OrganisationGmina Karsin
Attention OfWojciech Laska
TownKarsin
Postal Code83-440
Phone+48 586873322
Fax+48 586873120
Class Code90500000
Class DescriptionRefuse and waste related services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 24, 2018
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w granicy pasa drogowego do działek (zabudowanych lub posiadających pozwolenie na budowę budynku) zlokalizowanych wzdłuż...
View more
Deadline: Jan 23, 2018
Rozbudowa i przebudowa ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu (droga wojewódzka nr 381) na odcinku od KM 5+058,59 do KM 5+964,23 (od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Głuszycką...
View more
Deadline: Jan 24, 2018
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305 - Brenno (od km 0+000 do km 2+120).Zakres inwestycji obejmuje m.in.,roboty ziemne, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych (warstwa wiążąca...
View more