Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie ulic:

a) Krakowskiej w Bielsku-Białej Odcinek nr 1 – od skrzyżowania z ul. Lwowską do węzła drogowego „Krakowska”,

b) Krakowskiej w Bielsku-Białej Odcinek nr 2 – od węzła „Krakowska” do granicy miasta Bielsko-Biała,

c) Żywieckiej w Bielsku-Białej Etap I Odcinek 1 – od ulicy S. Stojałowskiego do ulicy PCK,

d) Żywieckiej w Bielsku-Białej Etap I Odcinek 2 – od ulicy PCK do ul. Poniatowskiego,

e) Żywieckiej w Bielsku-Białej Etap II – od ulicy Poniatowskiego do ulicy Górskiej.

Extended TitleRozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej / ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej.
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:

Data: 15/11/2017

Czas lokalny: 11:30.

New text:

Data: 20/12/2017

Czas lokalny: 11:30.

Section:
IV.2.7
Previous text:

Data: 15/11/2017

Czas lokalny: 12:00.

New text:

Data: 20/12/2017

Czas lokalny: 12:00.

Deadline Date2017-12-20
Publication Date2017-11-09
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Bielsko-Biała – Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Attention OfJerzy Orczyk – sprawy związane z opisem przedmiotu zamówienia oraz Adrian Starzyk – sprawy związane z procedurą postępowania
Addressul. Grażyńskiego 10
TownBielsko-Biała
Postal Code43-300
Phone+48 334726010
Fax+48 334979635
Class Code45233000
Class DescriptionConstruction, foundation and surface works for highways, roads
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-10-26

Construction, foundation and surface works for highways, roads

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie ulic:

a) Krakowskiej w Bielsku-Białej Odcinek nr 1 – od skrzyżowania z ul. Lwowską do węzła drogowego „Krakowska”,

b) Krakowskiej w Bielsku-Białej Odcinek nr 2 – od węzła „Krakowska” do granicy miasta Bielsko-Biała,

c) Żywieckiej w Bielsku-Białej Etap I Odcinek 1 – od ulicy S. Stojałowskiego do ulicy PCK,

d) Żywieckiej w Bielsku-Białej Etap I Odcinek 2 – od ulicy PCK do ul. Poniatowskiego,

e) Żywieckiej w Bielsku-Białej Etap II – od ulicy Poniatowskiego do ulicy Górskiej.

Extended TitleRozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej / ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej.
Changes
Section:
II.1.2
Previous text:
New text:
Section:
II.2.2
Previous text:
New text:
Section:
II.2.2
Previous text:
New text:
Section:
II.2.2
Previous text:
New text:
Section:
IV.1.8
Previous text:

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak.

New text:

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie.

Section:
III.2.3
Previous text:

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia.

New text:

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia: tak.

Deadline Date2017-11-15
Publication Date2017-10-26
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Bielsko-Biała – Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Attention OfJerzy Orczyk – sprawy związane z opisem przedmiotu zamówienia oraz Adrian Starzyk – sprawy związane z procedurą postępowania
Addressul. Michała Grażyńskiego 10
TownBielsko-Biała
Postal Code43-300
Phone+48 334726010
Fax+48 334979635
Class Code45233000
Class DescriptionConstruction, foundation and surface works for highways, roads
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-10-05

Construction work for highways

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie ulic:

a) Krakowskiej w Bielsku-Białej Odcinek nr 1 – od skrzyżowania z ul. Lwowską do węzła drogowego „Krakowska”,

b) Krakowskiej w Bielsku-Białej Odcinek nr 2 – od węzła „Krakowska” do granicy miasta Bielsko-Biała,

c) Żywieckiej w Bielsku-Białej Etap I Odcinek 1 – od ulicy S. Stojałowskiego do ulicy PCK,

d) Żywieckiej w Bielsku-Białej Etap I Odcinek 2 – od ulicy PCK do ul. Poniatowskiego,

e) Żywieckiej w Bielsku-Białej Etap II – od ulicy Poniatowskiego do ulicy Górskiej.

Extended TitleRozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej / ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej.
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2017-10-13
New text:
2017-11-15
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2017-10-13
New text:
2017-11-15
Deadline Date2017-11-15
Publication Date2017-10-05
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Bielsko-Biała – Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Attention OfJerzy Orczyk – sprawy związane z opisem przedmiotu zamówienia oraz Adrian Starzyk – sprawy związane z procedurą postępowania
Addressul. Grażyńskiego 10
TownBielsko-Biała
Postal Code43-300
Phone+48 334726010
Fax+48 334979635
Class Code45233130
Class DescriptionConstruction work for highways
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-09-26

Construction work for highways

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie ulic:

a) Krakowskiej w Bielsku-Białej Odcinek nr 1 – od skrzyżowania z ul. Lwowską do węzła drogowego „Krakowska”,

b) Krakowskiej w Bielsku-Białej Odcinek nr 2 – od węzła „Krakowska” do granicy miasta Bielsko-Biała,

c) Żywieckiej w Bielsku-Białej Etap I Odcinek 1 – od ulicy S. Stojałowskiego do ulicy PCK,

d) Żywieckiej w Bielsku-Białej Etap I Odcinek 2 – od ulicy PCK do ul. Poniatowskiego,

e) Żywieckiej w Bielsku-Białej Etap II – od ulicy Poniatowskiego do ulicy Górskiej.

Extended TitleRozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej / ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej.
Changes
Section:
VI.3
Previous text:

2. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) ogłoszenia wynosi 90 dni.

New text:

2. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) ogłoszenia wynosi 60 dni.

Deadline Date2017-10-13
Publication Date2017-09-26
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Bielsko-Biała – Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Attention OfJerzy Orczyk – sprawy związane z opisem przedmiotu zamówienia oraz Adrian Starzyk – sprawy związane z procedurą postępowania
Addressul. Grażyńskiego 10
TownBielsko-Biała
Postal Code43-300
Phone+48 334726010
Fax+48 334979635
Class Code45233130
Class DescriptionConstruction work for highways
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-09-07

Construction work for highways

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie ulic:

a) Krakowskiej w Bielsku-Białej Odcinek nr 1 – od skrzyżowania z ul. Lwowską do węzła drogowego „Krakowska”,

b) Krakowskiej w Bielsku-Białej Odcinek nr 2 – od węzła „Krakowska” do granicy miasta Bielsko-Biała,

c) Żywieckiej w Bielsku-Białej Etap I Odcinek 1 – od ulicy S. Stojałowskiego do ulicy PCK,

d) Żywieckiej w Bielsku-Białej Etap I Odcinek 2 – od ulicy PCK do ul. Poniatowskiego,

e) Żywieckiej w Bielsku-Białej Etap II – od ulicy Poniatowskiego do ulicy Górskiej.

Extended TitleRozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej / ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej.
Changes
Section:
III.1.2
Previous text:
New text:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca musi wykazać, że:

1) osiągnął w ciągu ostatnich trzech lat średni przychód w wysokości co najmniej

70 000 000 PLN dla oferty na Część 1 Zamówienia i co najmniej 70 000 000 PLN dla oferty na Część 2

Zamówienia (na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów,

towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”),

2) dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości minimum 7 000 000 PLN dla oferty

na Część 1 Zamówienia i minimum 7 000 000 PLN dla oferty na Część 2 Zamówienia,

3) osiągnął w ostatnim roku obrotowym: płynność bieżąca > 0,8.

Uwagi:

I. W przypadku składania ofert na dwie części zamówienia warunki określone w poz. 1) i 2) należy spełniać

oddzielnie dla każdej części zamówienia (tj. odpowiednio: posiadać łączny średni przychód w wysokości co

najmniej 140 000 000 PLN i dysponowanie łącznie środkami finansowymi w wysokości min. 14 000 000 PLN).

II. W przypadku, gdy kwoty w dokumentach Wykonawcy zostały podane w walucie innej, niż złoty polski

Wykonawca przeliczy je na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia

ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w dniu zamieszczenia

ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie

średni kurs NBP.

III. Płynność bieżąca zostanie obliczona wg następującego wzoru: Xpb = aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe.

Section:
VI.3
Previous text:
New text:

1. Obowiązek, o którym mowa w pkt III.2.3) ogłoszenia dotyczy wyłącznie pracowników wskazanych w dokumentach zamówienia.

2. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) ogłoszenia wynosi 90 dni.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i w art. 24

ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

4. Oświadczenia i dokumenty jakie zobowiązani są dostarczyć wszyscy Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału

w postępowaniu:

a) Aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (JEDZ). JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia SIWZ oraz niniejszego ogłoszenia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia (w zakresie

w jakim powołuje się na ich zasoby) warunków udziału w postępowaniu, składa ww. oświadczenie w formie osobnych JEDZ dotyczących tych podmiotów. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

b) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

c) Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Oświadczenie to Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

Uwaga:

Złożenie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. nie będzie wymagane w przypadku złożenia w postępowaniu tylko jednej oferty.

(ciąg dalszy zmian poniżej).

Section:
VI.3
Previous text:
New text:

5. Oświadczenia i dokumenty jakie zobowiązany będzie dostarczyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

5.1 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych poniżej w pktach 5.1.1. – 5.1.4. , potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp, a mianowicie:

5.1.1 Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

5.1.2 Część sprawozdania finansowego: bilans oraz rachunek zysków i strat,

z oznaczeniem podmiotu na rzecz którego został sporządzony za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. Jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie

z przepisami o rachunkowości, należy dołączyć opinię o sprawozdaniu lub o w/w części sprawozdania. W przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego należy przedłożyć inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności za okres jak w zdaniu poprzednim.

5.1.3 Wykaz robót budowlanych (Doświadczenie) wykonanych nie wcześniej niż

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Zaleca się sporządzenie wykazu zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do IDW.

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty,

o których mowa w pkcie 5.1.3 będą budzić wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

5.1.4 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (Potencjał kadrowy) zgodny z treścią Załącznika nr 4 do IDW, wraz z informacjami wymaganymi dla oceny spełniania warunku, o którym mowa w sekcji III.1.3) pkt 2)

(ciąg dalszy zmian poniżej).

Section:
VI.3
Previous text:
New text:

5.2 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych poniżej

w pktach 5.2.1. – 5.2.4. , potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp, a mianowicie:

5.2.1 Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

5.2.2 Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu,

w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.2.3 Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności. wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

5.2.4 Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkcie 5:

a) ppkt 5.2.2. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym

w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

b) ppkt 5.2.1, 5.2.3 i 5.2.4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: – nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, – nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie

z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Zastosowanie mają także inne zasady określone odpowiednio w § 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016

poz. 1126).

(ciąg dalszy zmian poniżej).

Section:
VI.3
Previous text:
New text:

7. Pozostałe informacje dotyczące wymaganych oświadczeń lub dokumentów jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy znajdują się w SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców pkt 6.6. – 6.10.

8. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

a) 550 000 PLN – Część 1 Zamówienia;

b) 550 000 PLN – Część 2 Zamówienia.

9. Komplet informacji na temat niniejszego postępowania i zamówienia zawiera SIWZ.

Section:
I.1
Previous text:

Miasto Bielsko-Biała – Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

ul. Grażyńskiego 10

Bielsko-Biała

43-300

Polska

Osoba do kontaktów: Jerzy Orczyk – sprawy związane z opisem przedmiotu zamówienia oraz Adrian Starzyk – sprawy związane z procedurą postępowania

Tel.: +48 334979636/37/38/39

E-mail: przetargi@mzd.bielsko.pl

Faks: +48 334979635

Kod NUTS: PL225

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.mzd.bielsko.pl

New text:

Miasto Bielsko-Biała – Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

ul. Michała Grażyńskiego 10

Bielsko-Biała

43-300

Polska

Osoba do kontaktów: Jerzy Orczyk – sprawy związane z opisem przedmiotu zamówienia oraz Adrian Starzyk – sprawy związane z procedurą postępowania

Tel.: +48 334726010

E-mail: przetargi@mzd.bielsko.pl

Faks: +48 334979635

Kod NUTS: PL225

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.mzd.bielsko.pl

Section:
IV.2.6
Previous text:

Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert).

New text:

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert).

Section:
VI.3
Previous text:

2. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) ogłoszenia wynosi 90 dni.

New text:

2. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) ogłoszenia wynosi 60 dni.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2017-09-15
New text:
2017-10-13
Section:
IV.2.7
Previous text:
2017-09-15
New text:
2017-10-13
Deadline Date2017-10-13
Publication Date2017-09-07
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Bielsko-Biała – Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Attention OfJerzy Orczyk – sprawy związane z opisem przedmiotu zamówienia oraz Adrian Starzyk – sprawy związane z procedurą postępowania
Addressul. Michała Grażyńskiego 10
TownBielsko-Biała
Postal Code43-300
Phone+48 334726010
Fax+48 334979635
Class Code45233130
Class DescriptionConstruction work for highways
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-08-01

Construction work for highways

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie ulic:

a) Krakowskiej w Bielsku-Białej Odcinek nr 1 – od skrzyżowania z ul. Lwowską do węzła drogowego „Krakowska”,

b) Krakowskiej w Bielsku-Białej Odcinek nr 2 – od węzła „Krakowska” do granicy miasta Bielsko-Biała,

c) Żywieckiej w Bielsku-Białej Etap I Odcinek 1 – od ulicy S. Stojałowskiego do ulicy PCK,

d) Żywieckiej w Bielsku-Białej Etap I Odcinek 2 – od ulicy PCK do ul. Poniatowskiego,

e) Żywieckiej w Bielsku-Białej Etap II – od ulicy Poniatowskiego do ulicy Górskiej.

Extended TitleRozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej / ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej.
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2017-08-11
New text:
2017-09-15
Section:
IV.2.7
Previous text:
2017-08-11
New text:
2017-09-15
Deadline Date2017-09-15
Publication Date2017-08-01
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Bielsko-Biała – Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Attention OfJerzy Orczyk – sprawy związane z opisem przedmiotu zamówienia oraz Adrian Starzyk – sprawy związane z procedurą postępowania
Addressul. Grażyńskiego 10
TownBielsko-Biała
Postal Code43-300
Phone+48 334979636/37/38/39
Fax+48 334979635
Class Code45233130
Class DescriptionConstruction work for highways
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-06-30

Construction work for highways

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie ulic:

a) Krakowskiej w Bielsku-Białej Odcinek nr 1 – od skrzyżowania z ul. Lwowską do węzła drogowego „Krakowska”,

b) Krakowskiej w Bielsku-Białej Odcinek nr 2 – od węzła „Krakowska” do granicy miasta Bielsko-Biała,

c) Żywieckiej w Bielsku-Białej Etap I Odcinek 1 – od ulicy S. Stojałowskiego do ulicy PCK,

d) Żywieckiej w Bielsku-Białej Etap I Odcinek 2 – od ulicy PCK do ul. Poniatowskiego,

e) Żywieckiej w Bielsku-Białej Etap II – od ulicy Poniatowskiego do ulicy Górskiej.

Extended TitleRozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej / ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej.
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2017-07-07
New text:
2017-08-11
Section:
IV.2.7
Previous text:
2017-07-07
New text:
2017-08-11
Deadline Date2017-08-11
Publication Date2017-06-30
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Bielsko-Biała – Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Attention OfJerzy Orczyk – sprawy związane z opisem przedmiotu zamówienia oraz Adrian Starzyk – sprawy związane z procedurą postępowania
Addressul. Grażyńskiego 10
TownBielsko-Biała
Postal Code43-300
Phone+48 334979636/37/38/39
Fax+48 334979635
Class Code45233130
Class DescriptionConstruction work for highways
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-05-27

Construction work for highways

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie ulic:

a) Krakowskiej w Bielsku-Białej Odcinek nr 1 – od skrzyżowania z ul. Lwowską do węzła drogowego „Krakowska”,

b) Krakowskiej w Bielsku-Białej Odcinek nr 2 – od węzła „Krakowska” do granicy miasta Bielsko-Biała,

c) Żywieckiej w Bielsku-Białej Etap I Odcinek 1 – od ulicy S. Stojałowskiego do ulicy PCK,

d) Żywieckiej w Bielsku-Białej Etap I Odcinek 2 – od ulicy PCK do ul. Poniatowskiego,

e) Żywieckiej w Bielsku-Białej Etap II – od ulicy Poniatowskiego do ulicy Górskiej.

Extended TitleRozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej / ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej.
Extended Description

Część 1 Zamówienia obejmuje następujący zakres robót:

— rozbudowa ulicy Krakowskiej na odcinkach w km 0+000 – 1+883 i 2+288 – 5+068,

— przebudowa/rozbudowa istniejących skrzyżowań ul. Krakowskiej z ulicami: Kazimierza Wielkiego, Łukasińskiego, Bohaterów Westerplatte, Wapienna, Stroma, Pola, Dembowskiego+Metalowców, Dygasińskiego, Solskiego, Wiślana, Rydla, Południowa, Świerkowa, Przybyszewskiego, Grabowa, Podgórna, Reksia, Dojazd do wysypiska, Polna, Łosiowa, Admiralska, Krańcowa,

— budowa obiektów inżynierskich: mostu na potoku Krzywa oraz przepustów (7 szt.),

— budowa ścian oporowych (4 szt.),

— przebudowa/rozbudowa/budowa zjazdów indywidualnych i publicznych,

— rozbudowa/budowa chodników,

— budowa pochylni dla pieszych,

— przebudowa/budowa zatok autobusowych,

— budowa/przebudowa oświetlenia układu drogowego,

— budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Krakowskiej, na drogach poprzecznych i nowoprojektowanych odcinkach ulic bocznych z odprowadzeniem do istniejących cieków wodnych i istniejącej kanalizacji deszczowej,

— przebudowa istniejących cieków wodnych i rowów w rejonie obiektów inżynierskich i w rejonie wylotów kanalizacji deszczowych,

— budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. bariery ochronne, balustrady, itp.,

— przebudowa/budowa lub zabezpieczenie infrastruktury technicznej, w szczególności: energetycznej SN i nN, zasilania znaków aktywnych, zasilania sygnalizacji świetlnej, gazowej średnio i niskoprężnej, teletechnicznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji sieci szerokopasmowej,

— budowa tymczasowych ogrodzeń,

— rozbiórki związane z inwestycją (w tym: budynek mieszkalny, budynki gospodarcze, garaże, elementy dróg, przepusty, urządzenia infrastruktury technicznej, wiaty, fundamenty, ogrodzenia, reklamy, stacja trafo, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie pionowe),

— przebudowa ekranu akustycznego,

— wycinka i nasadzenie zieleni wysokiej i niskiej,

— budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej z ul. Podgórną,

— budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery ochronne, balustrady),

— wykonanie oznakowania pionowe i poziomego układu drogowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji zamówienia.

Deadline Date2017-07-07
Publication Date2017-05-27
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Bielsko-Biała – Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Attention OfJerzy Orczyk – sprawy związane z opisem przedmiotu zamówienia oraz Adrian Starzyk – sprawy związane z procedurą postępowania
Addressul. Grażyńskiego 10
TownBielsko-Biała
Postal Code43-300
Phone+48 334979636/37/38/39
Fax+48 334979635
Class Code45233130
Class DescriptionConstruction work for highways
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 3, 2018
The subject of the contract is delivery and installation of furniture, as described in the technical specifications (Annex II to the invitation to tender).Contract is divided into 3 lots:Lot 1:...
View more
Deadline: Jan 22, 2018
2.1 Przedmiotem postępowania jest wykonanie robót budowlanych w obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków, związanych z częściową realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap II”.2.2 Adres obiektu, na...
View more
Deadline: Jan 18, 2018
Przedmiotem zamówienia jest „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Poznańskiej, Rolnej, Bocznej, Harcerskiej i Brzozowej oraz sieci wodociągowej w rejonie ulic Puchalskiego, Brzozowej, Słowiczej, Kanarkowej, Skowronkowej i Czyżykowej w Koninie”.Inwestycja realizowana...
View more