Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej i robót budowlanych w Powiatowym Zespole Nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap I”. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączonym Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Planowana inwestycja polegać będzie na adaptacji, poprzez przebudowę, modernizację, rozbudowę i nadbudowę, istniejącego budynku dydaktycznego zlokalizowanego w Oświęcimiu przy ul. Obozowej 31 (Powiatowy Zespół Nr 5 Szkół Budowlanych, dalej zwany PZ5) na potrzeby budowy siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Obiekt będzie mieścił Zasadniczą Szkołę Zawodową, Szkołę Przysposabiającą Do Pracy oraz związane z nimi funkcje administracyjne i pomocnicze, stanowiące moduły funkcjonalne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Extended TitleWykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap I”.
Changes
Section:
I.3
Previous text:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.powiat.oswiecimpl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej.

New text:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.powiat.oswiecim.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej.

Deadline Date2017-11-07
Publication Date2017-10-05
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPowiat Oświęcimski – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu.
Attention OfMałgorzata Ganobis-Całus
Addressul. St. Wyspiańskiego 10
TownOświęcim
Postal Code32-602
Phone+48 338449713
Fax+48 338449734
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-09-30

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej i robót budowlanych w Powiatowym Zespole Nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap I”. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączonym Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Planowana inwestycja polegać będzie na adaptacji, poprzez przebudowę, modernizację, rozbudowę i nadbudowę, istniejącego budynku dydaktycznego zlokalizowanego w Oświęcimiu przy ul. Obozowej 31 (Powiatowy Zespół Nr 5 Szkół Budowlanych, dalej zwany PZ5) na potrzeby budowy siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Obiekt będzie mieścił Zasadniczą Szkołę Zawodową, Szkołę Przysposabiającą Do Pracy oraz związane z nimi funkcje administracyjne i pomocnicze, stanowiące moduły funkcjonalne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Extended TitleWykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap I”.
Extended Description

Planowana inwestycja polegać będzie na adaptacji, poprzez przebudowę, modernizację, rozbudowę i nadbudowę, istniejącego budynku dydaktycznego zlokalizowanego w Oświęcimiu przy ul. Obozowej 31 (Powiatowy Zespół Nr 5 Szkół Budowlanych, dalej zwany PZ5) na potrzeby budowy siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Obiekt będzie mieścił Zasadniczą Szkołę Zawodową, Szkołę Przysposabiającą Do Pracy oraz związane z nimi funkcje administracyjne i pomocnicze, stanowiące moduły funkcjonalne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Zamówienie obejmuje: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej tj.: – wielobranżowy projekt budowlany obejmujący część kubaturową (przebudowa, nadbudowa, rozbudowa budynku PZ5) oraz docelowe zagospodarowanie terenu w pełnym zakresie objętym granicami inwestycji (w części graficznej zaznaczony obszar zagospodarowania do wykonania w niniejszym postępowaniu), wraz opracowaniami dodatkowymi, takimi jak: szczegółowa inwentaryzacja budowlana z badaniem fundamentów, inwentaryzacja zieleni, szczegółowa ekspertyza stanu technicznego budynku istniejącego pod kątem przyjętych w projekcie budowlanym rozwiązań projektowych, projekt niezbędnych rozbiórek, wyburzeń i demontaży, projekt wnętrz, projekt akustyki i elektroakustyki auli, ostateczne uzgodnienia lokalizacji z zarządcami infrastruktury, warunki przyłączenia mediów na potrzeby wykonania projektów instalacji wewnętrznych oraz przyłączy, inne dokumenty, opracowania, uzgodnienia i opinie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, wszystkie rozwiązania projektowe należy ostatecznie uzgodnić z Zamawiającym przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę oraz dokonaniem zgłoszeń, projekty wykonawcze we wszystkich branżach – dla części kubaturowej, projekty budowlane i wykonawcze przyłączy dla budynku PZ5 – przebudowa lub budowa nowych przyłączy, w zależności od treści warunków technicznych przyłączenia, projekty budowlane i wykonawcze przebudowy lub zabezpieczenia sieci i przyłączy kolidujących z rozbudową budynku PZ5 – zgodnie z treścią warunków technicznych usunięcia kolizji, dokumentacja kosztorysowa dla całości robót objętych niniejszym postępowaniem (kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, zbiorcze zestawienie koszów), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, – pozyskanie wszelkich pozwoleń, zgód, uzgodnień i opinii niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych, – wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową, w następującym zakresie: pełny zakres robót dotyczących części kubaturowej budynku PZ5, wykonanie przebudowy lub budowy przyłączy dla budynku PZ5, wykonanie zagospodarowania terenu w zakresie oznaczonym na załączniku graficznym dołączonym do niniejszego opracowania, usunięcie kolizji istniejących sieci i przyłączy z budynkiem PZ5, – dokonanie niezbędnych czynności i przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączonym Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby, które będą wykonywać czynności o charakterze robót fizycznych – zgodnie z dokumentacją tj. prace remontowe, przebudowy, modernizacji, rozbudowy, nadbudowy, wykończeniowe obejmujące m.in. roboty rozbiórkowe, demontażowe, ziemne, izolacyjne, murarskie, betonowe, zbrojeniowe, montażowe stolarki drzwiowej, okiennej, tynkarskie, ciesielskie, dekarskie, ślusarskie, posadzkowe, malarskie, brukarskie, instalacyjne, przyłączeniowe, w zakresie zieleni, robót porządkowych. Zasady związane z art. 29 ust. 3a Pzp – zawarto we wzorze umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

Deadline Date2017-11-07
Publication Date2017-09-30
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPowiat Oświęcimski – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
Attention OfMałgorzata Ganobis-Całus
Addressul. St. Wyspiańskiego 10
TownOświęcim
Postal Code32-602
Phone+48 338449713
Fax+48 338449734
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 28, 2017
1.Postępowanie o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej 5 225 000 EUR, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 – 46 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień...
View more
Deadline: Nov 28, 2017
Zamówienie obejmuje budowę węzła przesiadkowego w Katowicach, w dzielnicy Śródmieście -Załęże, w rejonie ulic Sądowej, Goeppert-Mayer, Sobieskiego, Gliwicka w Katowicach wraz z oświetleniem, odwodnieniem i infrastrukturą towarzyszącą oraz niezbędnymi przebudowami...
View more
Deadline: Nov 24, 2017
1.Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry na nw. odcinkach:1.1. Trasa Ł4: od ronda Zesłańców Sybiru do kąpieliska „Dzika Ochla”.1.2. Trasa Z5A: od...
View more