De gemeente Rotterdam wenst voorafgaand aan een eventuele aanbesteding van de werkzaamheden voor het moderniseren en centraliseren van bedienbare objecten in de Schie vaarroute te Rotterdam, ondernemers te consulteren.

Dit heeft als doel de (on)mogelijkheden in kaart te brengen om zo het bestek en de uitvraag zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de markt.

De gemeente nodigt u uit deel te nemen aan deze marktconsultatie door middel van het beantwoorden van de gestelde vragen.

Extended TitleMC-001-17 marktconsultatie Schiebruggen Rotterdam.
Extended Description

In de huidige situatie is het beheer en onderhoud van de objecten aan en over de vaarroute Schie objectgericht geregeld. De objecten worden op basis van onderhoudsplannen in stand gehouden.

In de huidige staat vertonen enkele objecten onvolkomenheden en/of storingen. Het bedienen van de objecten is in de huidige situatie op lokaal en/of (semi) afstand georganiseerd. Enkele objecten wordt op afstand vanaf 3 centrales bediend, terwijl de overige objecten lokaal worden bediend. De aan de bediening vereiste software functioneert naar behoren, maar de bijbehorende hardware geeft wel problemen en zijn aan update en/of vernieuwing toe.

Op basis van het bovenstaande heeft de gemeente Rotterdam besloten de definiëring van het project aan te laten sluiten op de bestaande behoefte om bruggen op afstand bedienbaar te maken, de algehele onderhoudsbehoefte en de mogelijke synergie die hier tussen bestaat. Met het realiseren van dit project wil de gemeente toe naar een systeem dat als volgt kan worden beschreven:

In de vaarroute Schie liggen een 18 tal beweegbare bruggen en een sluiscomplex die vanaf een bedieningscentrale (Parksluizen) op afstand worden bediend. De installaties t.b.v. de bediening en besturing van deze objecten (hard- en softwarematig) functioneren optimaal voor een levensduur van minimaal 10 jaar, waardoor er in deze periode geen groot onderhoud hoeft plaats te vinden. De modernisering heeft ervoor gezorgd dat het systeem op een effectieve en efficiënte manier functioneert waardoor storingen tot een minimum zijn beperkt en waardoor is bijgedragen aan het verbeteren van veiligheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid van de omgeving.

Zie verder het marktconsultatiedocument op het aanbestedingsplatform Negometrix.

Publication Date2017-10-04
CountryNetherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationGemeente Rotterdam
Attention OfIng. A. Snoeij
AddressWilhelminakade 179
TownRotterdam
Postal Code3002 AN
Class Code34996200
Class DescriptionControl, safety or signalling equipment for inland waterways
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 5, 2017
Deze tender betreft de Europese openbare aanbesteding voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van elektrotechnische werken voor waterschap Scheldestromen, hierna te noemen de aanbestedende dienst. Voor deze...
View more
Deadline: Dec 11, 2017
Opdrachtgever wenst een tweetal veegwagens aan te kopen onder gebruikmaking van:1. onderhoud,2. inruil huidige veegwagen.
View more
Deadline: Dec 6, 2017
De doelstelling van deze aanbesteding is de behoefte aan printen, kopiëren en scannen (via de MFP's) van de aanbestedende dienst optimaal in te vullen. De aanbestedende dienst wenst dit doel...
View more