Για τη θωράκιση των περιοχών του δικτύου Natura 2000 απαιτείται η θεσμοθέτησή τους ως προστατευόμενων με την έκδοση ΠΔ. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, απαιτείται η σύνταξη Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ), βάσει της οποίας θα συνταχθεί ένα ΠΔ, τους όρους του οποίου θα εξειδικεύσει ένα Σχέδιο Διαχείρισης (ΣΔ). Για τη σύνταξη των ΕΠΜ/ΣΔ υλοποιείται συγκεκριμένο έργο από το ΥΠΕΝ.

Για την ορθή υλοποίηση της σύνταξης των ΕΠΜ απαιτείται ο συντονισμός και η επίβλεψη των αναδόχων, ώστε να ελέγχεται ο τρόπος εργασίας και η προσέγγιση των επιμέρους μελετητών, ώστε τα αποτελέσματα ΕΠΜ, ΔΣ) του έργου να είναι ομοιογενή και να αντιμετωπίζονται όλα οι περιοχές Natura με ενιαίο τρόπο. Ο συντονιστής θα φροντίσει ώστε τα αποτελέσματα του έργου να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ_69269/5387/1990, αλλά και η ολοκλήρωση της διαδικασίας να ανταποκρίνεται στο μέρος εκείνο των εθνικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των Οδηγιών 92/43/ΕΚ και 2009/147/ΕΚ.

Extended TitleΤεχνικός και επιστημονικός συντονισμός της εκπόνησης ΕΠΜ, σχεδίων ΠΔ και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000.
Extended Description

Το έργο θα αφορά την παροχή υπηρεσιών συντονισμού, σε τεχνικό, διοικητικό και επιστημονικό επίπεδο, για την κατάρτιση των ΕΠΜ, των σχεδίων ΠΔ και των ΣΔ, για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 των 11 περιφερειών και περιλαμβάνει σειρά ενεργειών για:

Α) την προετοιμασία (προδιαγραφές, προτεραιοποίηση περιοχών, σύνταξη εγχειριδίων αξιολόγησης, καθορισμός χρονοδιαγράμματος κ.λπ.), την οργάνωση και τον συντονισμό (τεχνικά, διοικητικά και επιστημονικά) της εκπόνησης των ΕΠΜ από τους αναδόχους (σύστημα δημοσιοποίησης/διαβούλευσης, σύστημα αξιολόγησης ΕΠΜ κ.λπ.),

Β) την παρακολούθηση της εκπόνησης ΕΠΜ και ΣΔ, την επίλυση όσων θεμάτων θα προκύπτουν (π.χ. επιλογή κατηγορίας προστατευόμενων περιοχών, καθορισμός αριθμού ΠΔ που θα συνταχθούν) και την ενσωμάτωση των σχολίων των διαβουλεύσεων,

Γ) τη σύνταξη τελικών σχεδίων ΠΔ και ΣΔ και την τεχνική και διοικητική υποστήριξη της διευθύνουσας υπηρεσίας για την προώθηση των σχεδίων ΠΔ και ΣΔ προς έγκριση.

Το έργο του συντονιστή θα δομηθεί σε 4 φάσεις, οι οποίες θα εξελίσσονται παράλληλα με τις αντίστοιχες φάσεις των 9 μελετών και ως έργο θα περιλαμβάνεται:

— Η κατάρτιση αναλυτικών κατευθυντήριων οδηγιών για την εκπόνηση των ΕΠΜ.

— Ο συντονισμός και η παρακολούθηση των Αναδόχων ώστε να υπάρχει ενιαία προσέγγιση.

— Ο καθορισμός αναλυτικού χρονοδιαγράμματος.

— Η κατάρτιση συστήματος δημοσιοποίησης διαβούλευσης των ΕΠΜ.

— Η κατάρτιση συστήματος αξιολόγησης και παραλαβής ΕΠΜ από τη διευθύνουσα υπηρεσία.

— Η κατάρτιση ειδικού οδηγού σύνταξης ΠΔ και σύνταξης Υπουργικής Απόφασης έγκρισης του ΣΔ.

— Η κατάρτιση σχεδίων ΠΔ και ΣΔ, βάσει των προτάσεων των ΕΠΜ.

— Η οργάνωση και η υλοποίηση της δημοσιοποίησης/διαβούλευσης για όλα τα σχέδια ΠΔ.

— Η κατάρτιση των τελικών σχεδίων ΠΔ και τελικών ΣΔ.

— Η κατάρτιση πρότασης οργάνωσης της εθνικού σχήματος διαχείρισης για τις προστατευόμενες περιοχές.

Τα παραδοτέα του συντονιστικού έργου θα ακολουθούν τις 4 φάσεις υλοποίησής του. Με τη λήξη κάθε φάσης, ο συντονιστής θα παραδίδει πρακτικά συναντήσεων και έκθεση προόδου εργασιών. Εκτός αυτών, θα παραδώσει:

Α Φάση

— Έκθεση διάκρισης των ΕΠΜ σε δύο ομάδες.

— Τεύχος προδιαγραφών και παραδοτέων για κάθε ΕΠΜ.

— Έκθεση με τα κριτήρια αξιοποίησης της υφιστάμενης βιβλιογραφίας.

— Χρονοδιάγραμμα εργασιών.

— Οδηγό πλάνου διαβούλευσης και μεθόδων επικοινωνίας της.

— Εγχειρίδιο οδηγιών και προτύπου για την εκπόνηση των ΕΠΜ.

— Συνάντηση ευρείας συμμετοχής.

— Βάση δεδομένων.

Β Φάση

— Φάκελος δεδομένων για τις υφιστάμενες μελέτες και εγκεκριμένες ΕΠΜ.

— Ελεγμένη βάση δεδομένων.

— Ειδικός οδηγός επιλογής κατηγορίας προστατευόμενης περιοχής και επί μέρους ζωνών προστασίας.

— Ειδικοί οδηγοί σύνταξης ΠΔ και ΣΔ.

— Έκθεση για τον αριθμό των ΠΔ και ΔΣ που θα εκδοθούν (1η ομάδα).

— Έκθεση με το προτεινόμενο σύστημα αξιολόγησης και παραλαβής ΕΠΜ από τη ΔΥ.

— Έκθεση για την προετοιμασία της διαβούλευσης.

Γ Φάση

— Έκθεση ελέγχου παραδοτέων και οδηγιών διόρθωσης ανά ΕΠΜ 1ης ομάδας.

— Γραπτές οδηγίες ενσωμάτωσης τροποποιήσεων στις ΕΠΜ.

— Τελικά σχέδια ΠΔ, 1ης ομάδας.

— Σχέδια ΥΑ των ΣΔ 1ης ομάδας.

— Έκθεση για τον αριθμό των ΠΔ και ΔΣ που θα εκδοθούν στη 2η ομάδα.

— Συμπλήρωση βάσης δεδομένων.

Δ Φάση

— Έκθεση ελέγχου παραδοτέων και οδηγιών διόρθωσης ανά ΕΠΜ (2η ομάδα).

— Αιτιολογημένη πρόταση αποδοχής ή απόρριψης προτάσεων. Γραπτές οδηγίες ενσωμάτωσης τροποποιήσεων στις ΕΠΜ.

— Τελικά σχέδια ΠΔ 2ης ομάδας.

— Σχέδια ΥΑ των 2ης ομάδας.

— Συμπλήρωση βάσης δεδομένων.

— Πρόταση οργάνωσης σχημάτων διαχείρισης για τις ΠΠ 2ης ομάδας.

— Συνάντηση ευρείας συμμετοχής.

— Τελική απολογιστική έκθεση περιγραφής και αξιολόγησης της υλοποίησης του έργου.

Θα λάβει χώρα μία μεγάλη συνάντηση ευρείας συμμετοχής στην αρχή και μία με τη λήξη του έργου, με στόχο την ενημέρωση υπηρεσιών, φορέων και κοινού για τη σημασία του έργου. Θα πραγματοποιηθούν επίσης πολλές επιτόπου συναντήσεις με τους τοπικούς φορείς κάθε ομάδας περιοχών για τις οποίες θα παραχθούν ΠΔ, με στόχο τη δημοσιοποίηση/διαβούλευση τόσο των ΕΠΜ όσο και των ΠΔ.

Deadline Date2017-11-10
Publication Date2017-10-05
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value1950664.50
OrganisationΥπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας — Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής Δ/νση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων Τμήμα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών
Attention OfΓ. Αλβανόπουλος
AddressΠατησίων 147
TownAthens
Postal Code115 26
Phone+30 2108642276
Fax+30 2108662024
Class Code90712000
Class DescriptionEnvironmental planning
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 22, 2017
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος και αναλωσίμων με συνοδό εξοπλισμό για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας (Νοσηλευτικές μονάδες Αγρινίου και Μεσολογγίου) με κριτήριο...
View more
Deadline: Nov 20, 2017
Άλευρα αρτοποιησεως τύπου Τ70 % (κοινό αλεύρι) & τύπου Π55 % (ζαχαροπλαστικής) για το Κρατικό Αρτοποιείο της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών Στον Κορυδαλλό-Κ.Α.Υ.Φ.
View more
Deadline: Nov 20, 2017
Ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός σύναψης σύμβασης για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (ψηφιακό ακτινοσκοπικό συγκρότημα C-ARM) ΝΝΑ, μαζί με 10ετή συντήρησή του, εκτιμώμενης αξίας 401.000,00 EUR, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων.
View more