Για τη θωράκιση των περιοχών του δικτύου Natura 2000 απαιτείται η θεσμοθέτησή τους ως προστατευόμενων με την έκδοση ΠΔ. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, απαιτείται η σύνταξη Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ), βάσει της οποίας θα συνταχθεί ένα ΠΔ, τους όρους του οποίου θα εξειδικεύσει ένα Σχέδιο Διαχείρισης (ΣΔ).

Το συγκεκριμένο έργο αφορά α) τη σύνταξη ΕΠΜ για το σύνολο των περιοχών του δικτύου Natura 2000 στη χώρα, με στόχο την έκδοση των αντίστοιχων Προεδρικών Διαταγμάτων για τη θεσμοθέτηση των περιοχών αυτών ως προστατευόμενων καθώς και β) τη σύνταξη Σχεδίων Διαχείρισης για τις ίδιες περιοχές, με στόχο την εξειδίκευση των διατάξεων των ΠΔ και τον αναλυτικό καθορισμό των μέτρων διαχείρισης. Το έργο θα υλοποιηθεί με την ανάθεση 11 μελετών, οι οποίες θα καλύψουν ανά ομάδες όλες τις περιοχές Natura.

Extended TitleΕκπόνηση ΕΠΜ και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000.
Extended Description

Η μελέτη 1 αποσκοπεί στη σύνταξη ΕΠΜ και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές Natura της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Τα παραδοτέα από το έργο της εκπόνησης των ΕΠΜ θα ακολουθούν τις 4 φάσεις υλοποίησής του παράλληλου έργου για τον συντονισμό των 11 μελετών παραγωγής των ΕΠΜ για όλη τη χώρα. Με τη λήξη κάθε φάσης, οι ανάδοχοι θα παραδίδουν πρακτικά συναντήσεων και έκθεση προόδου εργασιών. Εκτός αυτών,

θα παραδώσουν:

Α Φάση

— Τεύχος με τεκμηριωμένη πρόταση διάκρισης των ΕΠΜ σε 1ης και 2ης ομάδας περιοχών, που θα εκπονηθούν στη Β' και στη Γ' Φάση,αντίστοιχα.

— Τεύχος με πρόταση αναλυτικού χρονοδιαγράμματος εργασιών ανά εργασία και ανά φάση. Πρόταση ενδιάμεσων σταδίων των φάσεων, όπου κρίνεται αναγκαίο.

— Έκθεση με τα στοιχεία των ΕΠΜ που προτείνεται να καταχωρούνται στην ενιαία βάση δεδομένων και το GIS

Β Φάση

— Τεύχη ΕΠΜ της 1ης ομάδας

— Διαβούλευση (ΕΠΜ 1ης ομάδας) και σύνταξη τεύχους καταγραφής απόψεων φορέων–κοινού και διατύπωσης απαντήσεων-εισηγήσεων επ' αυτών.

Γ Φάση

— Οριστικά τεύχη ΕΠΜ 1ης ομάδας, κατόπιν υιοθέτησης σχετικών οδηγιών της υπηρεσίας, βάσει του αποτελέσματος της διαβούλευσης,

— Καταχώρηση στοιχείων ΕΠΜ 1ης ομάδας στην ενιαία βάση δεδομένων — GIS που θα δοθεί από υπηρεσία

— Τεύχη ΕΠΜ της 2ης ομάδας

— Διαβούλευση (ΕΠΜ 2ης ομάδας) και σύνταξη τεύχους καταγραφής απόψεων φορέων — κοινού και διατύπωσης απαντήσεων-εισηγήσεων επ' αυτών.

Δ Φάση

— Οριστικά τεύχη ΕΠΜ 2ης ομάδας, κατόπιν υιοθέτησης σχετικών οδηγιών της υπηρεσίας, βάσει του αποτελέσματος της διαβούλευσης,

— Καταχώρηση στοιχείων ΕΠΜ 2ης ομάδας στη βάση δεδομένων — GIS

— Τελική έκθεση ολοκλήρωσης μελέτης.

Όλοι οι χάρτες, οι βάσεις δεδομένων και τα μεταδεδομένα τους θα είναι σύμφωνα με το Ν 3882/10. Σε εφαρμογή του νόμου, το σύνολο των παραγόμενων ψηφιακών αρχείων θα πρέπει να είναι συμβατά με την ΕΥΓΕΠ. Στη Διευθύνουσα μεταβιβάζονται τα πλήρη δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας των παραγόμενων γεωχωρικών δεδομένων και των σχετικών μεταδεδομένων, χωρίς περιορισμό για τη διάθεσή τους. Οι πληροφορίες θα δοθούν σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87.

Deadline Date2017-11-10
Publication Date2017-10-05
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value1120688.94
OrganisationΥπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας — Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής Δ/νση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων Τμήμα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών
Attention OfΓ. Αλβανόπουλος
AddressΠατησίων 147
TownAthens
Postal Code115 26
Phone+30 2108642276
Fax+30 2108662024
Class Code90712000
Class DescriptionEnvironmental planning
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 30, 2017
Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας (υδραυλικό και Η/Μ) είναι η κατασκευή αγωγών (βαρυτικών και καταθλιπτικών) αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων σε περιοχές αρμοδιότητας της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., καθώς και η κατασκευή ενός προκατασκευασμένου...
View more
Deadline: Nov 20, 2017
Μεταφορά και διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Δυτικής Μάνης.
View more
Deadline: Nov 13, 2017
Προμήθεια καυσίμων έτους 2018 για τον Δήμο Βριλησσίων και τα Ν.Π.Δ.Δ. του.Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων», ΑΦΜ 997540899, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, έδρα: Λεωφ. Πεντέλης 62 — 152 35...
View more