Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji w Tychach.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a do SIWZ. Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Extended TitleNiskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach – termomodernizacja wraz z modernizacją ZS 1, ZS 5, ZS 6, ZS 7, II LO, SP 1, P 10, P 11, P 12, P 17, P 26.
Extended Description

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in:

1. demontaże, wywozy, utylizacje

2. roboty modernizacyjne:

Budowlane.

Instalacje wod – kan.

Instalacje niskoprądowe.

Wentylacja i klimatyzacja.

Instalacje elektryczne.

3. roboty termomodernizacyjne:

Budowlane (izolacje termiczne, wymiana okien i drzwi).

Oświetlenie energooszczędne.

Instalacja solarna.

Instalacja c.o.

Instalacje: odgromowe.

Szczegółowy zakres robót, technologie, sposób realizacji oraz charakterystykę materiałów.

I urządzeń dla powyższego zadania określa projekt budowlano – wykonawczy autorstwa Szafron Szendzielorz Projekt 43-215 Studzienice ul. Szewczyka 43B.

Po podpisaniu umowy Wykonawca w terminie do 14 dni przedłoży i uzgodni z zamawiającym harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania oraz ZZK wg wzoru przygotowanego przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega konieczność dostosowania i wprowadzania zmian do harmonogramu realizacji inwestycji pod wymagania jednostki dotującej.

Zamawiający zastrzega, że roboty wewnątrz budynku można prowadzić tylko po zakończeniu sezonu grzewczego i w czasie przerwy wakacyjnej (lipiec, sierpień).

Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga, aby robotnicy budowlani wykonujący roboty budowlane pod kierownictwem Kierownika Budowy byli zatrudnieni przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę - minimum 13 osób. Wymaga się, aby umowa o pracę była zawarta co najmniej na czas wykonywania przedmiotu umowy.

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 15.8.2019 r.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP w wysokości do 20 % wartości zamówienia podstawowego. Zakres zamówienia będzie obejmował m.in.: docieplenie elewacji, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, cieplne i wentylacyjne, roboty wykończeniowe. Warunkiem udzielenia zamówienia, będzie przeprowadzenie negocjacji z wybranym wykonawcą.

Deadline Date2018-01-18
Publication Date2017-12-07
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value9339704.64
OrganisationGmina Miasto Tychy
Attention OfJan Cofała
AddressAl. Niepodległości 49
TownTychy
Postal Code43-100
Phone+48 327763807
Fax+48 327763838
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 24, 2018
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w granicy pasa drogowego do działek (zabudowanych lub posiadających pozwolenie na budowę budynku) zlokalizowanych wzdłuż...
View more
Deadline: Jan 23, 2018
Rozbudowa i przebudowa ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu (droga wojewódzka nr 381) na odcinku od KM 5+058,59 do KM 5+964,23 (od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Głuszycką...
View more
Deadline: Jan 24, 2018
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305 - Brenno (od km 0+000 do km 2+120).Zakres inwestycji obejmuje m.in.,roboty ziemne, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych (warstwa wiążąca...
View more