Предмет на поръчката от настоящата документация е доставка на консумативи за принтери, копирни машини и мултифункционални устройства за нуждите на УНСС и поделения с прогнозна стойност до 331 400 лева без ДДС.

Предметът на поръчката включва 7 обособени позиции.

Extended TitleДоставка на консумативи за принтери, копирни машини и мултифункционални устройства за нуждите на УНСС и поделения
Extended Description

Предмет на поръчката от настоящата документация е доставка на консумативи за принтери, копирни машини и мултифункционални устройства за нуждите на УНСС с прогнозна стойност до 250 000 лева без ДДС. Предвидено е да бъдат доставяни консумативи за 178 модела/типа устройства. Възложителят ще закупува консумативи за новозакупена техника, неописани в техническата спецификация и техническото предложение на участника, които ще бъдат доставяни с предложената отстъпка.

Доставките следва да се осъществяват по подадена от възложителя заявка. Със заявката възложителят определя вида и количеството на конкретната доставка. Заявената стока се доставя на следния адрес: гр. София, Студентски град „Христо Ботев”, ул. „8-ми декември” в срок до 3 (три) работни дни.

Deadline Date2018-01-11
Publication Date2017-12-07
CountryBulgaria
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value250000
OrganisationУниверситет за национално и световно стопанство
Attention OfСамуил Авдала
AddressЖ. к. „Студентски град”, ул. „Осми декември”
TownSofia
Postal Code1700
Phone+359 28195516
Fax+359 28195516
Class Code30125100
Class DescriptionToner cartridges
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 28, 2017
Възстановяване на детска градина МИР — В детското заведение са изградени следните помещения, чиято рехабилитация се предвижда с настоящия проект: спални и занимални за 6 целодневни групи /по 3 на...
View more
Обект: Път III-5004 „Обход на град Габрово” се намира в посока югозапад – юг от град Габрово. Началото на обекта км 0+000 е триклонно пътно кръстовище на РП I –...
View more
Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: „Парково пространство на Национален дворец на културата — възстановяване и обновяване — Зона 4 — ремонт на площад „България“.
View more