ChangesPrzedmiot zamówienia:

Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

Zamiast:

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Osoba do kontaktów: Agnieszka Madejak-Saków

E-mail: agnieszka.madejak@gryfino.powiat.pl

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 12 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16.12.2010 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2016, ze zm.).

II.1.3) Krótki opis zamówienia

Dokonanie wyboru operatora w trybie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, tj. ustawy z dnia 21.10.2016 o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. 2016 poz. 1920) na sieć komunikacyjną w transporcie drogowym Powiatu Gryfińskiego zawartej w uchwale Rady Powiatu nr XL/285/2014 z 30.10.2014.

II.3) Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji

1.1.2020

IV.3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

3.9.2019

Powinno być:

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Osoba do kontaktów: Marcin Wypchło

E-mail: przetargi@gryfino.powiat.pl

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 15 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16.12.2010 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2475 z późn. zm.).

II.1.3) Krótki opis zamówienia

Dokonanie wyboru operatora w trybie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym tj. ustawy z dnia 21.10.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1528, z późn. zm.) na sieć komunikacyjną w transporcie drogowym dla Powiatu Gryfińskiego zawartej w uchwale Rady Powiatu nr XL/285/2014 z dnia 30.10.2014 r.

II.3) Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji

1.1.2021

IV.3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

3.9.2020

Deadline Date2020-09-03
Publication Date2020-01-20
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot specified
OrganisationPowiat Gryfiński
Attention OfMarcin Wypchło
Addressul. Sprzymierzonych 4
TownGryfino
Postal Code74-100 Gryfino
Phone+48 914045000
Fax+48 914045000
Class Code60112000
Class DescriptionPublic road transport services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 25, 2020
Zamów. jest realizowane w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.Projekt jest współfinansowany ze środków pochodzących...
View more
Deadline: Mar 25, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-ciśnieniowej o łącznej długości ok. 17 000 m, w miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś: 1) wykonania dokumentacji projektowej...
View more
Deadline: Mar 27, 2020
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku dydaktycznego Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przy ul. Głębokiej w Lublinie wraz z parkingiem wewnętrznym i zagospodarowaniem terenu.Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w...
View more