W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni ciągłą sprzedaż biletów emitowanych przez ZTM w postaci zapisu systemu płatności przez telefon komórkowy po cenach i zasadach określonych w taryfie przewozowej za pośrednictwem systemu przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia, oraz zapewni stały nadzór techniczny i informatyczny. Umowa ma charakter otwarty i zostanie zawarta z każdym podmiotem zainteresowanym uczestnictwem w przedmiotowym systemie otwartym, akceptującym treść opracowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego umowy oraz spełniającym wymagania w zakresie oferowanej aplikacji mobilnej do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej.

Treść umowy jest dostępna na stronie internetowej: www.ztm.waw.pl

Do zawierania umów na zasadach systemu otwartego dla każdego zainteresowanego podmiotu spełniającego warunki nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Extended TitleSprzedaż biletów ZTM: jednorazowych, czasowych i krótkookresowych celem dalszej odsprzedaży, za pośrednictwem aplikacji instalowanych na telefonach komórkowych, tabletach, smartfonach.
Extended Description

Umożliwienie wielu różnym operatorom wprowadzenia do sieci dystrybucji biletów ZTM swoich aplikacji mobilnych, z uwagi m.in. na wszechstronność poszczególnych aplikacji, które funkcjonują w kilku obszarach, tzn. komunikacja miejska, parkowanie, płatności mobilne, poprawi komfort i wygodę wielu osobom odwiedzającym Warszawę ale równocześnie poprawi dostępność biletów ZTM dla warszawiaków. W związku z tym opracowane zostały minimalne wymagania jakie powinna spełniać przyjazna i wygodna w użyciu aplikacja mobilna do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej.

W ramach realizacji umowy Wykonawca odpowiedzialny będzie między innymi za:

— zapewnienie możliwości prowadzenia sprzedaży biletów przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia,

— stały nadzór techniczny i informatyczny nad Systemem,

— bieżąca aktualizacja oprogramowania, związana z wprowadzaniem nowych taryf,

— zapewnienie rejestracji wszystkich wykonywanych operacji sprzedaży biletów,

— wdrożenie systemu rejestracji w plikach zdarzeń danych dotyczących sprzedaży/aktywacji biletów zakupionych przez aplikacje mobilne. Pliki muszą być przesyłane do ZTM co najmniej raz na dobę, a w dalszej perspektywie udostępniane danych zawartych w plikach w trybie ON-LINE, w strukturze i zakresie danych wskazanym przez ZTM,

— zapewnienie ciągłej i bezawaryjnej odsprzedaży biletów, za wyjątkiem zaistnienia zdarzeń siły wyższej,

— należyte zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem Systemu,

— niezwłoczne informowanie ZTM o wszelkich awariach i uszkodzeniach Systemu powodujących brak dostępu do niego przez okres dłuższy niż 30 minut,

— przygotowanie raportów statystycznych użytkowania Systemu,

— przygotowanie i udostępnienie upoważnionym przez Sprzedającego osobom aplikacji internetowej, zawierającej przekazywane w czasie rzeczywistym raporty statystyczne dotyczące pracy Systemu oraz możliwość wglądu do wszystkich transakcji realizowanych w Systemie,

— przeprowadzanie bezpłatnego szkolenia pracowników Sprzedającego, w szczególności kontrolerów biletowych w zakresie obsługi Systemu,

— rozpatrywanie reklamacji zgłaszanych przez Użytkowników Systemu zgodnie z procedurą określoną w umowie,

— umożliwienie przeprowadzenia przez Sprzedającego audytu w zakresie kompletności przekazywanych Sprzedającemu danych o sprzedaży, jak również poprawności systemu zabezpieczeń stosowanego przez Kupującego,

— umożliwienie dokonywania płatności co najmniej dwoma sposobami np. przelew oraz karta płatnicza/kredytowa,

— umożliwienie obsługi co najmniej dwóch systemów operacyjnych.: Android, iOS, Windows Phone bądź inne,

— wdrożenie formatu QR wraz z odpowiednimi kluczami zabezpieczeń wskazanych przez ZTM Warszawa,

— umożliwienie wdrożenia 5 cyfrowego, emitowanego przez ZTM, kodu zmiennego (raz na dobę),

— wprowadzenie, zgodnego z obecnie obowiązującymi zasadami, numeru biletu w postaci XXX XXXXXXXX (3+8),

— wdrożenie zabezpieczenia w formie animacji wskazanej i zaakceptowanej przez ZTM,

— obsługę menu w przynajmniej dwóch językach (polski, angielski),

— prowadzenie we własnym zakresie działań marketingowych, z ewentualnym wykorzystaniem nośników w transporcie zbiorowym na zasadach obowiązujących u poszczególnych operatorów.

Deadline Date2020-12-31
Publication Date2017-02-16
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, działający na podstawie udzielonych pełnomocnictw w imieniu i na rzecz Miasta Stołecznego Warszawa
Attention OfMarcin Rumiński
AddressŻelazna 61
TownWarsaw
Postal Code00-848
Phone+48 224594199
Fax+48 224594243
Class Code34980000
Class DescriptionTransport tickets
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 25, 2020
Przedmiotem zamówienia są prace termomodernizacyjne i instalacyjne w budynkach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Michała Wołodyjowskiego 1 i ul. Mieszka I 4B, z podziałem na 2 części.Na przedmiot zamówienia...
View more
Deadline: Nov 25, 2020
Odpowiedź:Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach projektu Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – faza IIA:— część 1 – „Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Lipowa – kontrakt 20g”,— część...
View more
Deadline: Nov 25, 2020
Zadanie 1Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Armii Krajowej 95-102 w PoznaniuZadanie 2: Zadanie składa się z dwóch części:2a.Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur...
View more