ChangesPrzedmiot zamówienia:

Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

Procedury niepełnej

Inne dodatkowe informacje

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 9.11.2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz.U. 2018 poz. 2435):

— podmioty prowadzące działalność w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym, kolejowym, innym szynowym, linowym, lino-terenowym, morskim i w żegludze śródlądowej mogą ją nadal wykonywać na podst. posiadanych uprawnień, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2019 r.,

— zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31.12.2018 r., wydane na podst. przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31.12.2019 r.

Wobec powyższego Powiat Ząbkowicki musi wycofać ogłoszenie o zamówieniu nr 2017/S 204-421687 z dnia 24.10.2017 r. o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, przekazanego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 23.10.2017 r.

Ponadto Powiat Ząbkowicki przekazał w dniu 9.1.2019 r. nowe ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z datą rozpoczęcia postępowania 9.1.2020 r.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2019-01-14
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot specified
OrganisationPowiat Ząbkowicki
Attention OfAgnieszka Szymańska
Addressul. H. Sienkiewicza 11
TownZąbkowice Śląskie
Postal Code57-200
Phone+48 748162834
Fax+48 748162850
Class Code60112000
Class DescriptionPublic road transport services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 4, 2019
1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i usuwanie skutków przełomów w 2019 r. na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.2....
View more
Deadline: Feb 19, 2019
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku zespołu szkolno–przedszkolnego wraz z pływalnią szkolną, salą gimnastyczną, boiskiem sportowym wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod - kan, c.o., wentylacji mechanicznej i odzysku ciepła, technologii uzdatniania...
View more
Deadline: Feb 1, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie krytego basenu (wraz z podstawowym wyposażeniem) i łącznika komunikacyjnego łączącego basen ze szkołą wraz z instalacjami wewnętrznymi (w tym instalacja gazu...
View more