Zakup biletów ZTM: jednorazowych, czasowych, krótkookresowych oraz długookresowych w postaci zapisów elektronicznych, celem dalszej odsprzedaży na zasadach taryfowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym m.st. Warszawy, za pośrednictwem stacjonarnych automatów biletowych usytuowanych w uzgodnionych lokalizacjach. Przez sprzedaż biletów w automatach, należy rozumieć elektroniczny zapis biletów na kartach zbliżeniowych oraz elektroniczny zapis na biletach kartonikowych uprawniających do korzystania ze środków transportu zbiorowego.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni ciągłą sprzedaż biletów emitowanych przez ZTM przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia, we wszystkich automatach oraz zapewni stały nadzór techniczny i informatyczny.

Extended TitleZakup biletów ZTM: jednorazowych, czasowych, krótkookresowych oraz długookresowych w postaci zapisów elektronicznych, celem dalszej odsprzedaży na zasadach taryfowych.
Extended Description

Sprzedaż biletów w automatach to elektroniczny zapis biletów na kartach zbliżeniowych w przypadku biletów długookresowych oraz elektroniczny zapis na biletach kartonikowych w przypadku biletów czasowych, jednorazowych i krótkookresowych uprawniających do korzystania ze środków transportu zbiorowego. Umowa ma charakter otwarty i zostanie zawarta z każdym podmiotem zainteresowanym uczestnictwem w przedmiotowym systemie otwartym, akceptującym treść opracowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego umowy, spełniającym wymagania w zakresie funkcjonalności automatów biletowych wraz z uzgodnieniem ich lokalizacji. Treść umowy jest dostępna na stronie internetowej: www.ztm.waw.pl. Do zawierania umów na zasadach systemu otwartego dla każdego zainteresowanego podmiotu spełniającego warunki nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Umożliwienie wielu różnym Wykonawcom wprowadzenia do sieci dystrybucji biletów ZTM swoich automatów stacjonarnych, z uwagi m.in. na istniejącą potrzebę sukcesywnej rozbudowy sieci dystrybucji biletów warszawskiej komunikacji zbiorowej. Pasażerowie chętnie korzystają z różnych kanałów sprzedaży biletów. Przy podejmowaniu decyzji o możliwości dokonania zakupu, często wpływ ma oszczędność czasu oraz wygoda. Umożliwiają to właśnie zakupy w dobrze rozwiniętej sieci stacjonarnych automatów biletowych. W związku z tym opracowane zostały minimalne wymagania, które muszą zostać spełnione przez podmioty chcące nawiązać współpracę w zakresie sprzedaży biletów za pośrednictwem stacjonarnych automatów biletowych.

W ramach realizacji umowy Wykonawca odpowiedzialny będzie miedzy innymi za:

dostarczenie, ustawienie i zainstalowanie na własny koszt automatów w ilości minimum 30 szt. o funkcjonalności określonej w umowie,

wskazanie wstępnych lokalizacji, w których zostaną postawione automaty,

zainstalowanie i uruchomienie wszystkich automatów oraz rozpoczęcie sprzedaży biletów w zaakceptowanych przez ZTM lokalizacjach odbędzie się w terminie do 12 miesięcy od podpisania umowy (ZTM zastrzega sobie możliwość wskazania do 30 % lokalizacji),

uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń oraz zgód na usytuowanie automatów (projekty, decyzje administracyjne, mapy, łącza energetyczne, itp.),

przekazywanie do wiadomości ZTM co miesiąc raportu informującego o stanie realizacji prac związanych z instalacją automatów,

w przypadku stwierdzenia, w toku prowadzonych działań związanych z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, braku możliwości usytuowania automatu w zaakceptowanej lokalizacji, Wykonawca przedstawi do ZTM propozycję nowej lokalizacji w terminie nieprzekraczającym 1-go miesiąca od uzyskania informacji uniemożliwiającej usytuowanie automatu w pierwotnej lokalizacji. Po zaakceptowaniu przez ZTM nowej lokalizacji termin realizacji liczony jest od początku,

zapewnienie możliwości prowadzenia sprzedaży biletów przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia w każdym urządzeniu, kodowanych na kartach zbliżeniowych oraz biletów kartonikowych zgodnie z taryfą przewozową i zgodnie z zasadami określanymi przez ZTM,

zapewnienie rejestracji wszystkich wykonywanych operacji sprzedaży biletów,

wszelkie szkody powstałe w związku z dalszą odsprzedażą biletów pasażerom i zapewnienie możliwości nagrania biletu zakupionego on-line poprzez Internetowy Serwis Sprzedaży Biletów,

zapewnienie pełnej obsługi kodowania e-hologramów na kartach oraz blokowania sprzedaży biletów Warszawiaka oraz Ulgowego Warszawiaka i Młodego Warszawiaka na kartach bez e-hologramu w uzgodnieniu z ZTM,

bieżącą eksploatację i serwis automatów, zapewniający ich stałe funkcjonowanie,

usuwanie zgłoszonych przez pasażerów lub ZTM awarii automatów,

należyte zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem,

przekazywanie do ZTM za pośrednictwem serwera SFTP tzw. plików zdarzeń zgodnie z warunkami określonymi w umowie,

Deadline Date2022-12-31
Publication Date2017-11-29
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, działający na podstawie udzielonych pełnomocnictw w imieniu i na rzecz Miasta Stołecznego Warszawa
Attention OfMarcin Rumiński
AddressŻelazna 61
TownWarsaw
Postal Code00-848
Phone+48 224594199
Fax+48 224594243
Class Code34980000
Class DescriptionTransport tickets
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 12, 2022
Remont pustostanów – Etap VIII
View more
Deadline: Sep 9, 2022
1. Pełna nazwa zamówienia (w związku z niewystarczającą ilością miejsca w sekcji II.1.1. nie było możliwe wskazanie tam pełnej nazwy zamówienia): Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim: układ...
View more
Deadline: Sep 30, 2022
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonania zadania pn.: „Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Strzałowej 15 w Toruniu”.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne i...
View more