Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 230 zgodnie z rozkładami jazdy.

Extended TitleWykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 230
Changes
Section:
III.1.3
Previous text:

[ze względów na ograniczenie liczby znaków w formularzu ogłoszenia o zamówieniu dalsze informacje zostaną podane w sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu].

New text:

— autobusy posiadające wentylację naturalną przestrzeni pasażerskiej: minimum 50 % okien bocznych na każdej stronie pojazdu musi posiadać część przesuwną lub uchylną (okna powinny być wyposażone w blokadę, uniemożliwiającą ich otwieranie przy włączonej klimatyzacji),

— autobusy wyposażone w wentylacje wymuszoną za pomocą wentylatorów elektrycznych i zapewniającą efektywną wentylację (minimum 1 szt.) o regulowanym wydatku powietrza dwukierunkowo (nadmuchowo-wyciągowe),

— liczba uchylnych wywietrzników (klap) dachowych w autobusie – co najmniej 2 (dopuszcza się 1 pod warunkiem, że liczba okien przesuwnych w przedziale pasażerskim wynosi nie mniej niż 6).

Section:
III.1.3
Previous text:
New text:

— autobusy wyposażone w system ogrzewania przedziału pasażerskiego zapewniający równomierne i skuteczne ogrzewanie całego wnętrza autobusu; system ogrzewania wnętrza autobusu grzejnikami konwektorowymi i nagrzewnicami z wentylatorami – dmuchawami, umożliwiający automatycznie zał./wył. urządzenia w zależności od temperatury we wnętrzu przedziału pasażerskiego, system musi zapobiegać zamarzaniu stopni drzwi wejściowych, nagrzewnice o mocy grzewczej i wydajności zapewniającej wysoką skuteczność, sterowanie z kabiny kierowcy; konstrukcja nagrzewnic bezpieczna, zabezpieczająca przed zranieniem oraz uszkodzeniem odzieży pasażerów; moc grzewcza układu ogrzewania pozwalająca na utrzymanie we wnętrzu przedziału pasażerskiego temperatury przynajmniej +10 do +15ºC przy temperaturze zewnętrznej -15ºC,

— autobusy wyposażone w urządzenia oświetlające wnętrze pojazdu zapewniające oświetlenie całego przedziału pasażerskiego, w tym w szczególności wszystkich miejsc, w których znajdują się jakiekolwiek przeszkody dla pasażerów (np. stopnie), barwa oświetlenia biała.

Section:
III.1.3
Previous text:
New text:

— autobusy wyposażone w system monitoringu wizyjnego pojazdu rejestrujący obraz, który przechowywany jest przez okres co najmniej 7 dni wraz z niezbędnym oprogramowaniem do obróbki i kopiowania zarejestrowanego obrazu. System obejmuje:

— co najmniej 3 kamery, monitorujących wnętrze pojazdu,

— co najmniej 2 kamery na zewnątrz: jedną skierowaną do przodu, rejestrującą trasę przejazdu (monitoring drogi przed pojazdem) oraz jedną skierowaną do tyłu rejestrującą obraz z tyłu pojazdu (monitoring drogi za pojazdem),

— autobusy wyposażone w system bezprzewodowego dostępu do Internetu WiFi zapewniający dostęp do Internetu oraz ładowarki USB dla urządzeń mobilnych w ilości min. 5 sztuk,

— autobusy wyposażone w klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej z funkcją regulacji temperatury, system szybkiego odparowania i osuszania szyb autobusu wraz z nadmuchem realizowanym przez zintegrowane urządzenie rozdziału nadmuchu ciepłego i zimnego powietrza za pomocą przewodów nawiewnych rozmieszczonych w odpowiednich punktach przestrzeni pasażerskiej. Moc chłodząca urządzenia musi mieć możliwość obniżenia temperatury przedziału pasażerskiego o co najmniej 5 ºC od temperatury zewnętrznej (w sytuacjach gdy temperatura zewnętrzna wynosi co najmniej 25 ºC).

Section:
III.1.3
Previous text:
New text:

— autobusy wyposażone w pakiet udogodnień niezbędnych dla osób z niepełnosprawnościami, na który składają się:

— przestrzeń specjalna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich wyposażona w urządzenia przytrzymujące, zapewniające stabilność wózka inwalidzkiego,

— powierzchnia podłogi (przejście środkowe) bez stopni poprzecznych oraz brak stopni w drzwiach,

— układ przyklęku umożliwiający obniżenie podłogi pojazdu do wysokości przystanku,

— przyciski „na żądanie” w ilości co najmniej 6 sztuk w pojazdach jednoczłonowych, rozmieszczone równomiernie w okolicy przestrzeni drzwi pasażerskich, zapewniających łączność pasażerów z kierowcą (z dodatkowymi oznaczeniami w alfabecie Braille’a), wyróżniające się kolorami kontrastującymi z otoczeniem,

— co najmniej 2 siedzenia o wyróżniającej się barwie,

— odpowiednie piktogramy odnoszące się do osób z niepełnosprawnością,

— poręcze i uchwyty o barwie kontrastującej z otoczeniem,

— podłoga pojazdu wyłożona materiałem przeciwpoślizgowym,

— osłony krawędzi stopni wykonane w sposób minimalizujący ryzyko potknięcia się, w kolorze kontrastującym z otoczeniem,

— dodatkowe oświetlenie zewnętrzne nad wszystkimi drzwiami w pojeździe,

— podświetlane przyciski umożliwiające samodzielne otwarcie drzwi przez pasażera umiejscowione wewnątrz autobusu zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi (w ilości nie mniejszej niż liczba drzwi).

Section:
III.1.3
Previous text:
New text:

— podświetlane przyciski koloru czerwonego umożliwiające samodzielne otwarcie drzwi przez pasażera umiejscowione na zewnątrz autobusu zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi lub na płatach drzwi na wysokości dogodnej do użycia (w ilości nie mniejszej niż liczba drzwi),

— podświetlany przycisk koloru niebieskiego służący do sygnalizowania zamiaru wejścia do pojazdu osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim zlokalizowany na zewnątrz pojazdu w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi, w których znajduje się rampa najazdowa),

— podświetlany przycisk koloru niebieskiego służący do sygnalizowania zamiaru wyjścia z pojazdu osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim zlokalizowany wewnątrz pojazdu zlokalizowany przy stanowisku na wózek inwalidzki.

Section:
II.2.4
Previous text:

8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony będzie do wykonywania czynności kontrolnychwobec Wykonawcy. Dalsze informacje - w pkt 3.8 SIWZ dostępnej na http://bip.kzkgop.pl/modules.php?name=ogloszenia_biezace.

New text:

8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony będzie do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób (kierowców autobusów).

Zamawiający uprawniony będzie w szczególności do:

a) żądania w trakcie realizacji zamówienia oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymagań i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymagań,

c) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania zamówienia.

W przypadku niespełnienia ww. wymagań, Wykonawca zapłaci karę w wysokości i na zasadach określonych we wzorze umowy (Załącznik nr 9 do SIWZ), a nadto Zamawiający będzie mógł wypowiedzieć umowę.

Deadline Date2018-06-21
Publication Date2017-12-19
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationKomunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
Attention OfGrzegorz Włoczyk
Addressul. Barbary 21A
TownKatowice
Postal Code40-053
Phone+48 327438401
Fax+48 322519745
Class Code60112000
Class DescriptionPublic road transport services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-12-15

Public road transport services

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 230 zgodnie z rozkładami jazdy.

Extended TitleWykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 230.
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 230 zgodnie z rozkładami jazdy, na zasadach określonych w załączniku nr 9 do SIWZ-Wzór umowy.

2. Wykonywana usługa objęta jest:

— systemem kontroli biletowej pasażerów wsiadających do autobusu, polegającym na wsiadaniu pasażerów do autobusu przednimi drzwiami z jednoczesnym okazaniem kierowcy biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przejazdu bez biletu. Wsiadanie do autobusu odbywa się drzwiami przednimi. Wysiadanie z autobusu odbywa się drzwiami tylnymi,

— systemem Śląskiej Karty Usług Publicznych,

— systemem dynamicznej informacji pasażerskiej w pojazdach wykonujących usługi na ww. linii, obejmującym w szczególności wizualne i foniczne zapowiadanie przystanków zlokalizowanych na trasie linii oraz przekazywanie pasażerom informacji dodatkowych o usługach komunikacji publicznej.

3. Parametry linii będącej przedmiotem zamówienia:

— relacja: Ruda Śląska Halemba PętlaRuda Śląska Godula Plac Niepodległości,

— kursuje codziennie poza wolnymi w centrach handlowych w godz. 05:13÷16:54,

— dobowa praca eksploatacyjna: dni robocze szkolne 623,0 wzkm, dni robocze w ferie i wakacje 451,2 wzkm, soboty 420,8 wzkm, niedziele i święta poza wolnymi w centrach handlowych 180,8 wzkm,

— wozogodziny ogółem: dni robocze szkolne 40:34 h, dni robocze w ferie i wakacje 28:44 h, soboty 26:57 h, niedziele i święta poza wolnymi w centrach handlowych 11:41 h,

— wozogodziny postoju: dni robocze szkolne 10:18 h, dni robocze w ferie i wakacje 7:08, soboty 7:25 h, niedziele i święta poza wolnymi w centrach handlowych 3:17 h,

— średnia prędkość eksploatacyjna: dni robocze szkolne 15,58 km/h, dni robocze w ferie i wakacje 15,70 km/h, soboty 15,61 km/h, niedziele i święta poza wolnymi w centrach handlowych 15,48 km/h,

— średnia prędkość komunikacyjna: dni robocze szkolne 20,88 km/h, dni robocze w ferie i wakacje 20,89 km/h, soboty 21,54 km/h niedziele i święta poza wolnymi w centrach handlowych 21,52 km/h,

— długość trasy: 15,20 km.

Przewidywana całkowita praca eksploatacyjna w okresie realizacji umowy na ww. linii wynosi: tabor BNe 2 000 000 wzkm, w tym 540 000 wzkm dotyczy możliwości czasowego zwiększenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia związanego z koniecznością organizowania komunikacji miejskiej na wyznaczonych odcinkach trasy w związku z doraźnymi remontami dróg i torowisk lub w związku z występującymi utrudnieniami w ruchu, spowodowanymi awariami układu sieci drogowej i torowisk lub z innych przyczyn uniemożliwiających funkcjonowanie komunikacji miejskiej w kształcie podstawowym.

4. Zamawiający udostępnia do wglądu Wykonawcom, nie służące do opisu przedmiotu zamówienia rozkłady jazdy na ww. linię w Wydziale Organizacji Przewozów. Wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie, Zamawiający przekaże komplet rozkładów jazdy przed zawarciem umowy.

5. Zamawiający wdrożył system Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP), której funkcja elektronicznej portmonetki zastosowana jest w transporcie publicznym jako elektroniczny bilet. Bezpośrednia łączność z pojazdami jest realizowana poprzez GPRS/UMTS i WiFi.

6. W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wynagrodzenie uwzględniające ilość wozokilometrów określoną w pkt 3, tj. przewidywaną całkowitą pracę eksploatacyjną w okresie realizacji umowy.

7. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności kierowców autobusów, tj. osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy z dn. 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.).

8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony będzie do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy. Dalsze informacje - w pkt 3.8 SIWZ dostępnej na http://bip.kzkgop.pl/modules.php?name=ogloszenia_biezace.

Deadline Date2018-06-21
Publication Date2017-12-15
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationKomunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
Attention OfGrzegorz Włoczyk
Addressul. Barbary 21A
TownKatowice
Postal Code40-053
Phone+48 327438401
Fax+48 322519745
Class Code60112000
Class DescriptionPublic road transport services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: May 25, 2018
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim, przebudowa pompowni głównej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wpięcie do systemu wizualizacji 11 pompowni ścieków
View more
Deadline: May 30, 2018
1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Skorzeszyce, Wola Jachowa oraz Górno w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzeszyce” zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, zasadami...
View more
Deadline: Jun 5, 2018
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych z elementami projektowania polegających na odtworzeniu warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej nawierzchni na trasie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej zgodnie z...
View more