Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 230 zgodnie z rozkładami jazdy.

Extended TitleWykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 230.
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 230 zgodnie z rozkładami jazdy, na zasadach określonych w Załączniku nr 9 do SIWZ – Wzór umowy.

2. Wykonywana usługa objęta jest:

— systemem kontroli biletowej pasażerów wsiadających do autobusu, polegającym na wsiadaniu pasażerów do autobusu przednimi drzwiami z jednoczesnym okazaniem kierowcy biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przejazdu bez biletu. Wsiadanie do autobusu odbywa się drzwiami przednimi. Wysiadanie z autobusu odbywa się drzwiami tylnymi,

— systemem Śląskiej Karty Usług Publicznych,

— systemem dynamicznej informacji pasażerskiej w pojazdach wykonujących usługi na ww. linii, obejmującym w szczególności wizualne i foniczne zapowiadanie przystanków zlokalizowanych na trasie linii oraz przekazywanie pasażerom informacji dodatkowych o usługach komunikacji publicznej.

3. Parametry linii będącej przedmiotem zamówienia:

— relacja: Ruda Śląska Halemba Pętla–Ruda Śląska Godula Plac Niepodległości,

— kursuje codziennie poza wolnymi w centrach handlowych w godz. 05:13÷16:54,

— dobowa praca eksploatacyjna: dni robocze szkolne 623,0 wzkm, dni robocze w ferie i wakacje 451,2 wzkm, soboty 420,8 wzkm, niedziele i święta poza wolnymi w centrach handlowych 180,8 wzkm,

— wozogodziny ogółem: dni robocze szkolne 40:34 h, dni robocze w ferie i wakacje 28:44 h, soboty 26:57 h, niedziele i święta poza wolnymi w centrach handlowych 11:41 h,

— wozogodziny postoju: dni robocze szkolne 10:18 h, dni robocze w ferie i wakacje 7:08, soboty 7:25 h, niedziele i święta poza wolnymi w centrach handlowych 3:17 h,

— średnia prędkość eksploatacyjna: dni robocze szkolne 15,58 km/h, dni robocze w ferie i wakacje 15,70 km/h, soboty 15,61 km/h, niedziele i święta poza wolnymi w centrach handlowych 15,48 km/h,

— średnia prędkość komunikacyjna: dni robocze szkolne 20,88 km/h, dni robocze w ferie i wakacje 20,89 km/h, soboty 21,54 km/h niedziele i święta poza wolnymi w centrach handlowych 21,52 km/h,

— długość trasy: 15,20 km.

Przewidywana całkowita praca eksploatacyjna w okresie realizacji umowy na ww. linii wynosi: tabor BNe 2 000 000 wzkm, w tym 540 000 wzkm dotyczy możliwości czasowego zwiększenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia związanego z koniecznością organizowania komunikacji miejskiej na wyznaczonych odcinkach trasy w związku z doraźnymi remontami dróg i torowisk lub w związku z występującymi utrudnieniami w ruchu, spowodowanymi awariami układu sieci drogowej i torowisk lub z innych przyczyn uniemożliwiających funkcjonowanie komunikacji miejskiej w kształcie podstawowym.

4. Zamawiający udostępnia do wglądu Wykonawcom, nie służące do opisu przedmiotu zamówienia rozkłady jazdy na ww. linię w Wydziale Organizacji Przewozów. Wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie, Zamawiający przekaże komplet rozkładów jazdy przed zawarciem umowy.

5. Zamawiający wdrożył system Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP), której funkcja elektronicznej portmonetki zastosowana jest w transporcie publicznym jako elektroniczny bilet. Bezpośrednia łączność z pojazdami jest realizowana poprzez GPRS/UMTS i WiFi.

6. W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wynagrodzenie uwzględniające ilość wozokilometrów określoną w pkt 3, tj. przewidywaną całkowitą pracę eksploatacyjną w okresie realizacji umowy.

7. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności kierowców autobusów, tj. osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy z dn. 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.).

8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony będzie do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy. Dalsze informacje - w pkt 3.8 SIWZ dostępnej na http://bip.kzkgop.pl/modules.php?name=ogloszenia_biezace

Publication Date2018-06-26
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationKomunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
Attention OfGrzegorz Włoczyk
Addressul. Barbary 21A
TownKatowice
Postal Code40-053
Phone+48 327438401
Fax+48 322519745
Class Code60112000
Class DescriptionPublic road transport services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 29, 2018
Przedmiotem zamówienia jest:Część I:Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1- Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rewolucji 29 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną.Część...
View more