1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu regularnego w ilości rocznej 4.000.000 (cztery miliony) -10/+5 (minus dziesięć / plus pięć procent) wozokilometrów przy wykorzystaniu w ruchu 50 autobusów o długości ok. 18 metrów (klasa Mega) oraz zapewnienie minimum 4 pojazdów rezerwowych, wykonywanego w ramach lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej w Warszawie) na liniach nadzorowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego, na całym obszarze układu komunikacyjnego tj. na terenie m.st. Warszawy i gmin podwarszawskich, z którymi m.st. Warszawa podpisało stosowne porozumienia.

2. Zamawiający wymaga rozpoczęcia świadczenia usług po upływie 25 tygodni od daty podpisania Umowy, jednak nie wcześniej niż od 1.12.2018 roku. Usługi świadczone będą do 31 grudnia 2026 roku włącznie.

3. Począwszy od pierwszego dnia świadczenia usług Wykonawca wprowadzi 54 autobusy – w tym 50 autobusów do ruchu i 4 autobusy rezerwowe.

Cd w SIWZ.

Extended TitleŚwiadczenie usług przewozu regularnego na liniach autobusowych nadzorowanych przez ZTM, funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej przy wykorzystaniu 50 autobusów o długości ok. 18 metrów
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu regularnego w ilości rocznej 4.000.000 (cztery miliony) -10/+5 (minus dziesięć / plus pięć procent) wozokilometrów przy wykorzystaniu w ruchu 50 autobusów o długości ok. 18 metrów (klasa Mega) oraz zapewnienie minimum 4 pojazdów rezerwowych, wykonywanego w ramach lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej w Warszawie) na liniach nadzorowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego, na całym obszarze układu komunikacyjnego tj. na terenie m.st. Warszawy i gmin podwarszawskich, z którymi m.st. Warszawa podpisało stosowne porozumienia.

2. Zamawiający wymaga rozpoczęcia świadczenia usług po upływie 25 tygodni od daty podpisania Umowy, jednak nie wcześniej niż od 1.12.2018 roku. Usługi świadczone będą do 31.12.2026 roku włącznie.

3. Począwszy od pierwszego dnia świadczenia usług Wykonawca wprowadzi 54 autobusy – w tym 50 autobusów do ruchu i 4 autobusy rezerwowe.

Wykonawca, do ostatniego dnia obowiązywania Umowy, będzie świadczył usługi 54 autobusami, w tym 50 autobusami w ruchu i 4 autobusami rezerwowymi.

Strony mogą ustalić inny harmonogram wprowadzania/wycofywania autobusów, zarówno w zakresie terminów jak i liczby autobusów wprowadzanych/wycofywanych z zastrzeżeniem, iż termin wprowadzenia autobusów może zostać skrócony maksymalnie do 20 tygodni od daty podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż od 1.12.2018 roku) oraz wydłużony maksymalnie do 30 tygodni od daty podpisania umowy. Powyższe zmiany harmonogramu muszą uwzględniać zachowanie wszystkich terminów wynikających z zapisów Załącznika nr 2 do Umowy.

4 Strukturę brygad w czasie obowiązywania umowy ustala zamawiający. Struktura będzie ulegać zmianom w zależności od występujących potrzeb przewozowych. Orientacyjna struktura brygad to: Dzień powszedni: 35 brygad całodziennych i 15 brygad kursujących

W godzinach szczytów komunikacyjnych (tzw. dodatków); Soboty, niedziele i święta: 35; Noce: 4; Okresowo (np. w wakacje, ferie, okresy o zmniejszonych potrzebach przewozowych) liczba autobusów w ruchu może być mniejsza niż 50,

Z jednoczesną możliwością zmiany struktury brygad; Jednocześnie w okresach o zwiększonych potrzebach przewozowych (np. Święto Zmarłych, obchody rocznicy Powstania Warszawskiego, itp.) liczba autobusów.

W ruchu może przekroczyć 50 sztuk (za zgodą Wykonawcy).

5. Szczegółowy opis techniczny autobusów, którymi będzie wykonywana usługa, wraz z ich wyposażeniem, stanowią załączniki nr 1, 1.1, 1.2 do SIWZ.

6. Szczegółowy opis techniczny niezbędnego dla świadczenia usług zaplecza technicznego, samochodów pogotowia technicznego i samochodów mobilnej służby zabezpieczenia ruchu, wraz z ich wyposażeniem, stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

8. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę: kierowców autobusów, dyspozytorów, pracowników służby zabezpieczenia ruchu,w trakcie realizacji zamówienia przez cały okres obowiązywania Umowy.

Zamawiający w czasie realizacji Umowy zastrzega sobie prawo do kontroli spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia kierowców, dyspozytorów, pracowników służby zabezpieczenia ruchu, na podstawie umowy o pracę. Kontroli zatrudnienia będą dokonywać służby nadzoru ruchu ZTM. Kierowcy autobusów, dyspozytorzy, pracownicy służby zabezpieczenia ruchu w czasie obowiązywania Umowy na świadczenie usług przewozowych są zobowiązani do okazania w trakcie kontroli dokumentu potwierdzającego zatrudnienie ich przez Wykonawcę na umowę o pracę wraz z dokumentem tożsamości. Szczegóły dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę znajdują się w we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ).

9. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia tj. usługi przewozu. Pozostałe czynności mogą byś powierzone podwykonawcom.

Deadline Date2018-03-09
Publication Date2018-01-26
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, działający na podstawie udzielonych pełnomocnictw w imieniu i na rzecz Miasta Stołecznego Warszawa
Attention OfDorota Marszał
AddressŻelazna 61
TownWarsaw
Postal Code00-848
Phone+48 224594288
Fax+48 224594224
Class Code60112000
Class DescriptionPublic road transport services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-03-29

Public road transport services

Usługi regularnego przewozu osób wykonywane w ramach komunikacji miejskiej na liniami autobusowymi nadzorowanymi przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie na całej sieci komunikacyjnej tj. na terenie m.st. Warszawy i gmin podmiejskich, z ktorymi m.st. Warszawa podpisało stosowne porozumienia lub umowy.

Deadline Date2018-05-10
Publication Date2017-03-29
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot specified
OrganisationZarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, działający na podstawie udzielonych pełnomocnictw w imieniu i na rzecz Miasta Stołecznego Warszawa
Attention OfDorota Marszał
AddressŻelazna 61
TownWarsaw
Postal Code00-848
Phone+48 224594288
Fax+48 224594224
Class Code60112000
Class DescriptionPublic road transport services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Apr 4, 2018
1. Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć części: Część 1 - Budowa kolektorów: A, C, F, K, M, N, R, U, Z, budowa zbiorników A1 i A2 i rozbudowa rowów...
View more
Deadline: Apr 4, 2018
Przedmiotem zamówienia jest: budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie.
View more
Deadline: Apr 13, 2018
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez wykonawcę robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku Głównego Urzędu Statystycznego” w zakresie części I „Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynku...
View more