Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowosolna. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w treści SIWZ w pkt 3.

Extended TitleOdbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowosolna.
Extended Description

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowosolna.

3.1 Ogólna charakterystyka Gminy Nowosolna:

1. Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie Gminy Nowosolna wynosi: 4 634 osoby (stan na dzień 30.6.2017 r.).

2. Na terenie Gminy Nowosolna jest:

a) około 1505 nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

b) około 47 nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w tym:

— cmentarze – 2,

— strażnice OSP – 2,

— ośrodki kultury, świetlice – 4,

— placówki oświatowe – 4,

— podmioty zatrudniające powyżej 20 pracowników – 5

— podmioty zatrudniające poniżej 20 pracowników – około 30

c) około 68 nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, w tym:

— rodzinne ogródki działkowe – 3,

— inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – 65.

3. Powierzchnia gminy – około 54 km².

4. Podane ilości mieszkańców oraz podane ilości nieruchomości są ilościami szacunkowymi i ich ilość w ciągu realizacji zamówienia może wzrosnąć. Zmiany demograficzne w latach 2012 – 2016 wskazują wzrost liczby mieszkańców o ok. 100 osób rocznie.

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowosolna od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, jest:

a) wyposażenie w pojemniki na odpady zmieszane obsługiwanych nieruchomości, których właściciele zadeklarowali wyposażenie nieruchomości w pojemnik przez Gminę Nowosolna za pośrednictwem przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne oraz wyposażenie w worki do selektywnej zbiórki odpadów obsługiwanych nieruchomości, których właściciele zadeklarowali selektywne gromadzenie odpadów,

b) odbiór od właścicieli nieruchomości zebranych w pojemnikach odpadów zmieszanych oraz zebranych w workach lub pojemnikach odpadów gromadzonych w sposób selektywny: papieru, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, szkła, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych,

c) odbiór od właścicieli nieruchomości mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, zużytych akumulatorów przemysłowych i samochodowych, chemikaliów oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne poprzez utworzenie Mobilnego lub Stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,

d) odbiór przeterminowanych leków, zużytych baterii i akumulatorów (innych niż przemysłowe i samochodowe) z pojemników ustawionych w budynkach użyteczności publicznej i placówkach oświaty oraz wyposażenie w pojemniki na ww. odpady,

e) transport i zagospodarowanie odebranych odpadów,

f) sprawozdawczość.

Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia obowiązku selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych innych niż wymienione w pkt 3.2.1 lit. b) – d).

Wykonawca zobowiązany jest do odzysku lub unieszkodliwiania zebranych odpadów komunalnych zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.) oraz ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1289).

2. Zmieszane odpady komunalne (tzn. odpady niesegregowane oraz odpady pozostałe po segregacji) gromadzone są w pojemnikach:

a) pojemnik o pojemności 0,12 m³,

b) pojemnik o pojemności 0,24 m³,

c) pojemnik o pojemności 1,1 m³,

d) kontener o pojemności 5 m³,

e) kontener o pojemności 7 m³.

ciąg dalszy w pkt 3 SIWZ.

Deadline Date2017-10-05
Publication Date2017-09-22
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value1304000.00
OrganisationGmina Nowosolna
Attention OfSebastian Rudziński
Addressul. Rynek Nowosolna 1
TownŁódź
Postal Code92-703
Phone+48 426164500
Fax+48 426164544
Class Code90000000
Class DescriptionSewage, refuse, cleaning and environmental services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-04-27

Sewage, refuse, cleaning and environmental services

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowosolna w okresie 24 m-cy od daty podpisania umowy.

Extended TitleOdbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowosolna.
Extended Description

Przedmiotem zamówienia pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych z terenu Gminy Nowosolna od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Publication Date2017-04-27
CountryPoland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value1304000.00
OrganisationGmina Nowosolna
Attention OfSebastian Rudziński
Addressul. Rynek Nowosolna 1
TownŁódź
Postal Code92-703
Phone+48 426164500
Fax+48 426164544
Class Code90000000
Class DescriptionSewage, refuse, cleaning and environmental services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Budowa osiedla komunalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Opolskiej w Poznaniu.
View more
Deadline: Mar 27, 2018
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie termomodernizacji oraz modernizacji instalacji c.o. w obiektach użyteczności publicznej, obiektach oświatowych w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście...
View more
Deadline: Nov 30, 2018
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 33 i Przedszkola Miejskiego nr 206 przy ul. Lermontowa 7, 92-512 Łódź, w ramach projektu pn. „Racjonalizacja...
View more