Zakup przez okres 24 miesięcy energii elektrycznej czynnej o standardowych parametrach jakościowych, określonych w ustawie z 10.4.1997 r. Prawo energetyczne oraz w rozp. Ministra Gospodarki z 04.5.2007 ws. szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa rozp. Ministra Gospodarki z 18.8.2011. Łączna ilość punktów poboru energii elektrycznej wynosi 886, w tym 324 (obiekty kubaturowe) i 562 (Miejski Zarząd Dróg-oświetlenie uliczne, sygnalizacja świetlna i pozostałe odbiory).Łączna ilość energii elektrycznej czynnej oszacowana z tolerancją +/-10 % w okresie 24 miesięcy wynosi: 56.562 MWh, w tym: dla obiektów kubaturowych – 31.616,2 MWh, dla odbiorów MZD – 25.015,8 MWh. Łączna moc umowna dla wszystkich punktów poboru energii elektrycznej wynosi 16.152 kW, w tym: dla obiektów kubaturowych – 11.353 kW, dla odbiorów MZD – 4.799 kW. Zamówienie podzielone na 2 Części.

Extended TitleZakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Gminy Kielce.
Extended Description

Zakup energii elektrycznej czynnej dla obiektów kubaturowych wymienionych w Załączniku nr 1.1 do SIWZ – Zestawienie punktów poboru energii i szacunkowego zużycia energii elektrycznej za okres 12 miesięcy w jednostkach organizacyjnych Gminy Kielce oraz Gminnych Instytucji Kultury. Obiekty kubaturowe. Szczegółowe zestawienie punktów poboru energii elektrycznej wraz z wybranymi przez Zamawiającego grupami taryfowymi, szacunkowym rocznym zużyciem energii elektrycznej czynnej i wykazem mocy zamówionej dla każdego punktu poboru energii elektrycznej określono w Załączniku nr 1.1 do SIWZ. Obiekty biurowe (kubaturowe) należące do Miejskiego Zarządu Dróg ujęte zostały w Załączniku nr 1.1 do SIWZ.

Część I dotyczy 324 punktów poboru energii elektrycznej, dla których szacunkowa ilość dostarczanej energii elektrycznej w okresie trwania umowy (24 miesiące) wynosi 31.616,2 MWh. Grupy taryfowe: C11, C12a, C21, C22a, C22b, B21, B22 i B23. Moc zamówiona: 11.353 kW.

Standardy jakościowe energii elektrycznej określone w ustawie z 10.4.1997 r. Prawo energetyczne oraz w rozp. Ministra Gospodarki z 4.5.2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa rozp. Ministra Gospodarki z 18.8.2011.

Szacowana ilość energii elektrycznej stanowi jedynie wartość szacunkową, która w trakcie trwania Umowy może ulec zmianie. Faktyczne zużycie energii elektrycznej czynnej uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb. Niezależnie od wielkości zużycia Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny jednostkowe określone w Załącznikach do Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych, jeżeli w okresie obowiązywania Umowy Zamawiający zakupi rocznie od Wykonawcy inną ilość energii elektrycznej czynnej niż szacowana, wskazana w Załączniku nr 1.1 ido SIWZ

Pozostałe informacje dot. niniejszego postępowania znajdują się w SIWZ wraz załącznikami, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne. Pełna informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy znajduje się w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Deadline Date2017-09-14
Publication Date2017-08-08
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationGmina Kielce
Attention OfAgnieszka Rylska-Kowalczyk, Lidia Kałuża, Piotr Kuta
AddressRynek 1
TownKielce
Postal Code25-303
Phone+48 413676441/ 413676662
Fax+48 413676141
Class Code09300000
Class DescriptionElectricity, heating, solar and nuclear energy
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-04-29

Electricity

Zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Kielce.

Extended TitleZakup energii elektrycznej.
Extended Description

Zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Kielce w ilości ok. 25 GWh/rok.

Publication Date2017-04-29
CountryPoland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value31707317.00
OrganisationGmina Kielce
Attention OfIwona Franki
AddressRynek 1
TownKielce
Postal Code25-303
Phone+48 413676146
Fax+48 413676141
Class Code09310000
Class DescriptionElectricity
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Apr 4, 2018
1. Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć części: Część 1 - Budowa kolektorów: A, C, F, K, M, N, R, U, Z, budowa zbiorników A1 i A2 i rozbudowa rowów...
View more
Deadline: Apr 4, 2018
Przedmiotem zamówienia jest: budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie.
View more
Deadline: Apr 13, 2018
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez wykonawcę robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku Głównego Urzędu Statystycznego” w zakresie części I „Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynku...
View more