Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych w obszarze Miasta Kielce i transporcie wszystkich odebranych odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Promniku gmina Strawczyn.

Szczegółowy zakres usługi oraz wymogi w zakresie jej świadczenia zawarty jest w:

— wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ,

— opisie przedmiotu zamówienia z załącznikami 1-3, stanowiącym załącznik do wzoru Umowy.

Załącznik ten określa wymagania w zakresie: odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości, wyposażenia punktów gromadzenia odpadów w pojemniki/kontenery wraz z ich geolokalizacją, wyposażenia pojazdów w systemy i rejestratory, przesyłu danych i interfejsu wymiany danych.

Extended TitleOdbiór i transport odpadów komunalnych.
Extended Description

Zakres usługi obejmuje:

1. Odbiór z nieruchomości zamieszkałych:

1)zmieszanych, niesegregowanych odpadów komunalnych (20 03 01) zgromadzonych w pojemnikach i kontenerach. W przypadkach występowania utrudnionego dojazdu do nieruchomości dopuszcza się zgodnie z uchwałą Nr VI/99/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19.3.2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kielce, zmienionego uchwałą Nr XLII/892/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 18.5.2017 r. możliwość stosowania worków do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych zamiast pojemników,

2)odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie z podziałem na:

a)tworzywa sztuczne (20 01 39) i opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02), metale (20 01 40) i opakowania z metali (15 01 04), opakowania wielomateriałowe (15 01 05), zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06), inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny oznaczone kodem 20 01 99, gromadzone w pojemnikach lub workach,

b)papier i tektura (20 01 01), opakowania z papieru i tektury (15 01 01) gromadzone w pojemnikach lub workach,

c)szkło (20 01 02) oraz opakowania ze szkła (15 01 07) gromadzone w pojemnikach lub workach,

d)odpady ulegające biodegradacji (20 02 01) gromadzone w pojemnikach lub workach,

3)odpady wielkogabarytowe (20 03 07),

4)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 35, 20 01 36),

5)zużyte opony (16 01 03) pochodzące od aut osobowych,

6)odpady budowlane i rozbiórkowe (kody określone w SIWZ) pochodzące z budynków wielorodzinnych.

2. Odbiór z nieruchomości niezamieszkałych:

1)zmieszanych, niesegregowanych odpadów komunalnych (20 03 01) zgromadzonych w pojemnikach i kontenerach. W wyjątkowych sytuacjach, o których mowa w uchwale Nr VI/99/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19.3.2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kielce, zmienionego uchwałą Nr XLII/892/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 18.5.2017 r. dopuszcza się możliwość stosowania worków do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych zamiast pojemników,

2)odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie z podziałem na:

a)tworzywa sztuczne (20 01 39), opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02), metale (20 01 40), opakowania z metali (15 01 04), opakowania wielomateriałowe (15 01 05), zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06), inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny oznaczone kodem 20 01 99, gromadzone w pojemnikach lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach ustalonych z Zamawiającym w workach,

b)papier i tekturę (20 01 01), opakowania z papieru i tektury (15 01 01) gromadzone w pojemnikach lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach ustalonych z Zamawiającym w workach,

c)szkło (20 01 02), opakowania ze szkła (15 01 07) gromadzone w pojemnikach lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach ustalonych z Zamawiającym w workach,

d)odpady ulegające biodegradacji (20 02 01) gromadzone w pojemnikach lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach ustalonych z Zamawiającym w workach.

3. Transport wszystkich odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., zlokalizowanej w Promniku, gm. Strawczyn.

4. Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne w pojemniki, kontenery lub worki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz pojemniki, kontenery lub worki do zbiórki selektywnej.

5. Wyposażenie pojemników/kontenerów w transpondery RFID oraz ich geolokalizację w terenie poprzez przypisanie pojemników do punktów gromadzenia odpadów.

6. Rejestrowanie w trakcie realizacji usługi, danych pochodzących z systemów ważenia i identyfikacji pojemników oraz przesył tych danych poprzez interfejs wymiany danych, którego opis jest zamieszczony w załączniku 2 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

Deadline Date2017-09-07
Publication Date2017-08-02
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value30169100.94
OrganisationGmina Kielce
Attention OfLidia Kałuża, Maria Lech-Bielecka, Ewelina Nartowska, Adam Rogaliński
AddressRynek 1
TownKielce
Postal Code25-303
Phone+48 413676441/413676042/413676657/413676313
Fax+48 413676141
Class Code90500000
Class DescriptionRefuse and waste related services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-04-29

Refuse and waste related services

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych w obszarze miasta Kielce oraz transport do miejsca zagospodarowania RIPOK.

Extended TitleOdbiór i transport odpadów komunalnych.
Extended Description

1)Świadczenie usługi odbierana odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych na terenie Miasta Kielce.2)Transport wszystkich odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, do instalacji PGO Sp. z o. o., Promnik, gm. Strawczyn.3)Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne w pojemniki, kontenery lub worki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz pojemniki, kontenery lub worki do zbiórki selektywnej.4)Wyposażenie pojemników/kontenerów w transpondery RFID oraz ich geolokalizację w terenie poprzez przypisanie pojemników do punktów wywozowych.5)Rejestrowanie, w trakcie realizacji usługi, danych pochodzących z systemów ważenia i identyfikacji pojemników oraz przesył tych danych poprzez interfejs wymiany danych, którego opis będzie zamieszony w załączniku do siwz.

Publication Date2017-04-29
CountryPoland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value30169101.00
OrganisationGmina Kielce
Attention OfIwona Franki
AddressRynek 1
TownKielce
Postal Code25-303
Phone+48 413676146
Fax+48 413676141
Class Code90500000
Class DescriptionRefuse and waste related services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Zadanie obejmuje następujące elementy:Rozbiórkę elementów terenowych tj. utwardzonego dojazdu do boisk sportowych, fragmentów 3 boisk sportowych kolidujących z inwestycją, szereg przekładek infrastruktury istniejącej, zgodnie z projektami branżowymi.Budowę basenu rekreacyjnego wielofunkcyjnego...
View more
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest robota budowlana realizowana w ramach Rozbudowy kompleksu termalno-basenowego w Uniejowie, polegająca na: Rozbudowie i modernizacji z doposażeniem dwóch istniejących niecek zewnętrznych najstarszej części basenu (wg opracowania...
View more
Deadline: May 7, 2018
1. Opis przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest remont ulic na terenie miasta Krakowa:1. Remont ulicy Zakątek,2. Remont ulicy Wyspiańskiego od Axentowicza do Grottgera,3. Remont ulicy Konarskiego od Lea do Czarnowiejskiej,4. Remont...
View more