Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” kompletnej dokumentacji projektowo.

— kosztorysowej i robót budowlanych w Powiatowym Zespole Nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu w.

Ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap I”. Szczegółowy opis i.

Zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączonym Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU).

Stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Planowana inwestycja polegać będzie na adaptacji, poprzez przebudowę,

Modernizację, rozbudowę i nadbudowę, istniejącego budynku dydaktycznego zlokalizowanego w Oświęcimiu.

Przy ul. Obozowej 31 (Powiatowy Zespół Nr 5 Szkół Budowlanych, dalej zwany PZ5) na potrzeby budowy.

Siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Obiekt będzie mieścił Zasadniczą Szkołę Zawodową,

Szkołę Przysposabiającą Do Pracy oraz związane z nimi funkcje administracyjne i pomocnicze, stanowiące.

Moduły funkcjonalne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Extended TitleWykonanie zadania inwestycyjnego pn „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap I”.
Extended Description

Planowana inwestycja polegać będzie na adaptacji, poprzez przebudowę, modernizację, rozbudowę i.

Nadbudowę, istniejącego budynku dydaktycznego zlokalizowanego w Oświęcimiu przy ul. Obozowej 31.

(Powiatowy Zespół Nr 5 Szkół Budowlanych, dalej zwany PZ5) na potrzeby budowy siedziby Specjalnego.

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Obiekt będzie mieścił Zasadniczą Szkołę Zawodową, Szkołę.

Przysposabiającą Do Pracy oraz związane z nimi funkcje administracyjne i pomocnicze, stanowiące moduły.

Funkcjonalne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Zamówienie obejmuje: wykonanie kompletnej.

Dokumentacji projektowej tj.: – wielobranżowy projekt budowlany obejmujący część kubaturową (przebudowa,

Nadbudowa, rozbudowa budynku PZ5) oraz docelowe zagospodarowanie terenu w pełnym zakresie objętym.

Granicami inwestycji (w części graficznej zaznaczony obszar zagospodarowania do wykonania w niniejszym.

Postępowaniu), wraz opracowaniami dodatkowymi, takimi jak: szczegółowa inwentaryzacja budowlana.

Z badaniem fundamentów, inwentaryzacja zieleni, szczegółowa ekspertyza stanu technicznego budynku.

Istniejącego pod kątem przyjętych w projekcie budowlanym rozwiązań projektowych, projekt niezbędnych.

Rozbiórek, wyburzeń i demontaży, projekt wnętrz, projekt akustyki i elektroakustyki auli, ostateczne uzgodnienia.

Lokalizacji z zarządcami infrastruktury, warunki przyłączenia mediów na potrzeby wykonania projektów instalacji.

Wewnętrznych oraz przyłączy, inne dokumenty, opracowania, uzgodnienia i opinie niezbędne do uzyskania.

Pozwolenia na budowę, wszystkie rozwiązania projektowe należy ostatecznie uzgodnić z Zamawiającym.

Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę oraz dokonaniem zgłoszeń, projekty wykonawcze we.

Wszystkich branżach – dla części kubaturowej, projekty budowlane i wykonawcze przyłączy dla budynku PZ5.

— przebudowa lub budowa nowych przyłączy, w zależności od treści warunków technicznych przyłączenia.

Projekty budowlane i wykonawcze przebudowy lub zabezpieczenia sieci i przyłączy kolidujących z rozbudową.

Budynku PZ5 – zgodnie z treścią warunków technicznych usunięcia kolizji, dokumentacja kosztorysowa.

Dla całości robót objętych niniejszym postępowaniem (kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, zbiorcze.

Zestawienie koszów), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, informacja dotycząca.

Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, – pozyskanie wszelkich pozwoleń, zgód, uzgodnień i opinii niezbędnych.

Do rozpoczęcia robót budowlanych, – wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową,

W następującym zakresie: pełny zakres robót dotyczących części kubaturowej budynku PZ5, wykonanie.

Przebudowy lub budowy przyłączy dla budynku PZ5, wykonanie zagospodarowania terenu w zakresie.

Oznaczonym na załączniku graficznym dołączonym do niniejszego opracowania, usunięcie kolizji istniejących.

Sieci i przyłączy z budynkiem PZ5, – dokonanie niezbędnych czynności i przygotowanie dokumentów.

Niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu.

Zamówienia określony został w załączonym Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) stanowiący.

Załącznik nr 6 do SIWZ. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych,

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę.

Wszystkie osoby, które będą wykonywać czynności o charakterze robót fizycznych – zgodnie z dokumentacją.

Tj. prace remontowe, przebudowy, modernizacji, rozbudowy, nadbudowy, wykończeniowe obejmujące m.in.

Roboty rozbiórkowe, demontażowe, ziemne, izolacyjne, murarskie, betonowe, zbrojeniowe, montażowe.

Stolarki drzwiowej, okiennej, tynkarskie, ciesielskie, dekarskie, ślusarskie, posadzkowe, malarskie, brukarskie,

Instalacyjne, przyłączeniowe, w zakresie zieleni, robót porządkowych. Zasady związane z art. 29 ust. 3a Pzp –.

Zawarto we wzorze umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

Publication Date2018-01-10
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value14200000.00
OrganisationPowiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu.
Attention OfMałgorzata Ganobis-Całus
Addressul. St. Wyspiańskiego 10
TownOświęcim
Postal Code32-602
Phone+48 338449713
Fax+48 338449734
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Apr 30, 2018
Przedmiotem inwestycji jest:a) opracowanie dokumentacji projektowej;b) budowa drogi wewnętrznej (ul. Źródlana – sięgacz) w Zielonej Górze.
View more
Deadline: Apr 24, 2018
Przedmiot zamówienia stanowi „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1424K Bochnia Uście Solne – Barczków na odcinku Bochnia Bogucice (etap I Bochnia - Gawłów) w systemie zaprojektuj i wybuduj.Zadanie dofinansowane z Regionalnego...
View more
Deadline: Apr 25, 2018
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika/ciągu pieszo-rowerowego w Łodzi na terenie osiedla Teofilów Wielkopolska i osiedla Chojny z podziałem na 2 części.W następnej kolejności wybudowanie zaprojektowanych inwestycji.Część I...
View more