Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w granicy pasa drogowego do działek (zabudowanych lub posiadających pozwolenie na budowę budynku) zlokalizowanych wzdłuż projektowanej i budowanej sieci.

Niniejsze zamówienie w formule „projektuj i buduj” stanowi część projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie – etap III”, realizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. przy współudziale środków finansowych z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały opisane w pkt. 2 Części opisowej Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU).

Extended TitleZaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych objętych Kontraktem IX: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i uzupełnienie brakujących odcinków wodociągu w starej części ulicy Poligonowej i ulicach boc ...
Extended Description

Zakres przedmiotu zamówienia.

Zakres prac objętych zamówieniem stanowi:

1) Zaprojektowanie (projekt budowlany i wykonawczy):

• Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy DN 200 mm wraz z odgałęzieniami w granicach pasa drogowego do działek (zabudowanych lub posiadających pozwolenie na budowę budynku) zlokalizowanych wzdłuż projektowanej kanalizacji, o łącznej długości ok. 3 710 m, w ulicach: Poligonowa, bocznych Poligonowej oraz Raginisa w Lublinie,

• Sieci wodociągowej DN125 - 180 mm wraz z odgałęzieniami w granicach pasa drogowego do działek(zabudowanych lub posiadających pozwolenie na budowę budynku) zlokalizowanych wzdłuż projektowanych wodociągów, o łącznej długości ok. 620 m, w ulicach: Raginisa i bocznych Poligonowej w Lublinie.

Uwaga:

Podane przez Wykonawcę ceny brutto za opracowanie dokumentacji projektowych sieci kanalizacji sanitarneji sieci wodociągowej w danej ulicy nie mogą przekraczać 6 % ceny za wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej brutto w danej ulicy.

W sytuacji gdy ceny brutto za opracowanie dokumentacji projektowych sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w danej ulicy będą wyższe niż 6 % ceny za wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej brutto w danej ulicy oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

2) Wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wymaganych do realizacji inwestycji, między innymi:projektów technologicznych, konstrukcyjnych, projektów odtworzenia nawierzchni, tymczasowej organizacji ruchu, projektów usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą oraz inwentaryzacji zieleni.

3) Wybudowanie wyżej wskazanej infrastruktury wod.-kan. oraz odtworzenie nawierzchni dróg zgodnie z warunkami uzyskanymi przez Wykonawcę, określonymi przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie oraz przywrócenie terenu do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych.

Szczegółowe wymagania Zamawiającego.

1. Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w pasach drogowych.

2. Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do studzienki inspekcyjnej (1,5 - 2 mza granicą) na terenie działki prywatnej, a w przypadku braku zgód na wejście na teren posesji do jej granicy.

3. Wykonawca pozyska zgody na wejście w teren prywatny tj., uzyska zgody od właścicieli działek na lokalizację odgałęzień wod.-kan.

Uwaga:

Długości sieci wraz z odgałęzieniami są długościami orientacyjnymi wynikającymi z odległości w terenie pomiędzy punktami stanowiącymi granice zakresu.

Podane średnice wodociągów należy traktować jako minimalne średnice wewnętrzne, z wyjątkiem odgałęzień w kierunku krótkich ulic bocznych i działek.

Ostateczne długości sieci i odgałęzień oraz ich średnice ustali Wykonawca w dokumentacji projektowej. Średnice określone zostaną na podstawie obliczeń hydraulicznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac projektowych i wykonawczych niezbędnych do realizacji zamówienia zawarty jest w TOMIE III: Opis Przedmiotu Zamówienia - Program funkcjonalno-użytkowy.

Publication Date2018-05-12
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value18233025.14
OrganisationMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
Attention OfTomasz Sławek
Addressal. J. Piłsudskiego 15
TownLublin
Postal Code20-407
Phone+48 815324281
Fax+48 815321910
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 23, 2018
1. Przedmiotem zamówienia są: Roboty budowlane w budynkach Uniwersytetu Opolskiego, w podziale na części:Część nr 1: Przebudowa i remont instalacji centralnego ogrzewania budynku przy ul. Staszica 1 w Opolu (dawne...
View more
Deadline: Aug 23, 2018
Przedmiot zamówienia obejmuje:1. opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy i decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach...
View more
Deadline: Aug 23, 2018
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą: Realizacja inwestycji Budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Warszawskiej 98 w Olsztynie
View more