Przedmiot zamówienia polegać będzie na rozbudowie drogi krajowej nr 74 na odcinku Frampol-Gorajec, poprzez dostosowanie parametrów technicznych

I użytkowych DK 74 do wymogów obowiązujących standardów dla drogi klasy GP, dostosowanie drogi do przenoszenia obciążeń 115 kN/oś.

Extended TitleRozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Frampol–Gorajec
Changes
Section:
III.1.3
Previous text:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

1) Wykonawcy:

Wykonawca musi wykazać się określoną poniżej wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zadań polegających na budowie lub przebudowie dróg lub ulic oraz obiektu mostowego – o określonych poniżej parametrach.

2) Osób:

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby stanowiące Personel kluczowy, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające określone poniżej wymagania.

2. Na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, spełnianie warunków, o których mowa w pkt III.1. 3) ogłoszenia Wykonawcy wykazują łącznie. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

New text:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

1) Wykonawcy:

Wykonawca musi się wykazać wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – o określonych poniżej parametrach.

2) Osób:

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby stanowiące Personel kluczowy, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające określone poniżej wymagania.

2. Na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, spełnianie warunków, o których mowa w pkt III.1.3) ogłoszenia Wykonawcy wykazują łącznie. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Section:
III.1.3
Previous text:

Wykonawcy:

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

• 1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie dróg lub ulic o klasie drogi lub ulicy min. GP o wartości robót co najmniej 21 mln PLN netto.

• 1 obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A i długości co najmniej 12 m mierzonej pomiędzy skrajnymi dylatacjami obiektu.

Każde wykazane zadanie może jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku z powyższych warunków.

Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21.3.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.).

Za obiekt mostowy Zamawiający uzna obiekt mostowy w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.5.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 nr 63, poz. 735 ze zm.). Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia) lub na dzień zakończenia realizacji umowy.

Osoby:

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem.

I wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone.

Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby stanowiące Personel kluczowy, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:

1) osoba proponowana do pełnienia funkcji – Kierownik Budowy

Wymagana liczba osób: 1.

Doświadczenie zawodowe:

Minimum 24 miesięcy doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy min. GP o wartości robót co najmniej 21 mln PLN netto każde na stanowisku/stanowiskach:

Kierownika Budowy.

Lub.

Kierownika Robót Drogowych dla odcinka o długości min. 4 km.

Lub.

Kierownika Robót Mostowych dla co najmniej 1 obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A oraz długości co najmniej 12 m mierzonej pomiędzy skrajnymi dylatacjami obiektu.

Lub.

Inżyniera Kontraktu.

2) osoba proponowana do pełnienia funkcji - Kierownika Robót Drogowych

Wymagana liczba osób: 1.

Doświadczenie zawodowe:

Doświadczenia przy realizacji 1 zadania obejmującego budowę lub przebudowę dróg lub ulic od rozpoczęcia robót do zakończenia funkcji na stanowisku Kierownika Robót Drogowych.

Jako zakończenie funkcji należy rozumieć zakończenie wszystkich zadań przypisanych danej funkcji i realizowanych w ramach danej funkcji.

3) osoba proponowana do pełnienia funkcji - Kierownika Robót Mostowych

Wymagana liczba osób: 1.

Doświadczenie zawodowe:

Doświadczenie przy realizacji 1 zadania obejmującego budowę lub przebudowę obiektów mostowych od rozpoczęcia robót do wykonania zadania na stanowisku Kierownika Robót Mostowych.

Jako zakończenie zadania należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC), Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego.

New text:

Wykonawcy:

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

— 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic o klasie drogi lub ulicy min. G o łącznej wartości zadań co najmniej 21 000 000 PLN netto,

— 1 drogowego obiektu inżynierskiego o obciążeniu dla klasy A.

Każde wykazane zadanie może jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku z powyższych warunków.

Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21.3.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.).

Za drogowy obiekt inżynierski Zamawiający uzna obiekt w rozumieniu ustawy z dnia 21.3.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.).

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia) lub na dzień zakończenia realizacji umowy.

Osoby:

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone.

Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby stanowiące Personel kluczowy, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:

1) osoba proponowana do pełnienia funkcji – Kierownik Budowy

Wymagana liczba osób: 1.

Doświadczenie zawodowe:

Minimum 24 miesięcy doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy min. G o łącznej wartości robót co najmniej 21 000 000 PLN netto na stanowisku/stanowiskach:

Kierownika Budowy

lub Kierownika Robót Drogowych dla odcinka o długości min. 4 km

lub Kierownika Robót Mostowych dla co najmniej 1 drogowego obiektu inżynierskiego o obciążeniu dla klasy A

lub Inżyniera Kontraktu;

2) osoba proponowana do pełnienia funkcji - Kierownika Robót Drogowych

Wymagana liczba osób: 1.

Doświadczenie zawodowe:

Doświadczenia przy realizacji 1 zadania obejmującego budowę lub przebudowę dróg lub ulic od rozpoczęcia robót do zakończenia funkcji na stanowisku Kierownika Robót Drogowych.

Jako zakończenie funkcji należy rozumieć zakończenie wszystkich zadań przypisanych danej funkcji i realizowanych w ramach danej funkcji;

3) osoba proponowana do pełnienia funkcji - Kierownika Robót Mostowych

Wymagana liczba osób: 1.

Doświadczenie zawodowe:

Doświadczenie przy realizacji 1 zadania obejmującego budowę lub przebudowę drogowego obiektu inżynierskiego o obciążeniu dla klasy A od rozpoczęcia robót do wykonania zadania na stanowisku Kierownika Robót Mostowych.

Jako zakończenie zadania należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC), Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego.

Deadline Date2018-02-08
Publication Date2018-01-17
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Attention OfAndrzej Wąchała
Addressul. Ogrodowa 21
TownLublin
Postal Code20-075
Phone+48 815349241
Fax+48 815349239
Class Code45230000
Class DescriptionConstruction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-01-03

Construction work

Przedmiot zamówienia polegać będzie na rozbudowie drogi krajowej nr 74 na odcinku Frampol-Gorajec, poprzez dostosowanie parametrów technicznych i użytkowych DK 74 do wymogów obowiązujących standardów dla drogi klasy GP, dostosowanie drogi do przenoszenia obciążeń 115 kN/oś.

Extended TitleRozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Frampol – Gorajec
Extended Description

Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Frampol – Gorajec od km 228+190 (229+250) do km 235+575 (236+653,88). Przedmiot zamówienia polegać będzie na rozbudowie drogi krajowej nr 74 na odcinku Frampol-Gorajec, poprzez dostosowanie parametrów technicznych.

I użytkowych DK 74 do wymogów obowiązujących standardów dla drogi klasy GP, dostosowanie drogi do przenoszenia obciążeń 115 kN/oś. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w SIWZ.

Deadline Date2018-02-08
Publication Date2018-01-03
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Attention OfAndrzej Wąchała
Addressul. Ogrodowa 21
TownLublin
Postal Code20-075
Phone+48 815349241
Fax+48 815349239
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 28, 2018
Zakres zamówienia obejmuje budowę obwodnicy zachodniej Gliwic od ul Daszyńskiego do ul. Rybnickiej, w tym:• budowę drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej o długości ok. 3,2 km - I...
View more
Deadline: Feb 28, 2018
Przedmiotem zamówienia jest Budowa ciągu pieszo-rowerowego na trzech odcinkach ulicy Świdnickiej w Wałbrzychu” - realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Wałbrzychu poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej...
View more
Deadline: Feb 28, 2018
Roboty budowlane pod nazwą: „Rozbiórka budynku „Z” oraz budowa budynku na potrzeby oddziałów łóżkowych i stacji dializ wraz z instalacjami zewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym...
View more