Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego podzielonego na niżej wymienione części:

Część I: Przebudowa drogi powiatowej nr 1545 L Kozłówka - Nowodwór - Lubartów na odcinku ulicy Al. Tysiąclecia od ul. Szaniawskiego/Powstańców Warszawy do ul. Lubelskiej wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej.

Część II: Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 L (od drogi gminnej Lubartów (Słowackiego) - Kamionka - Kierzkówka - do drogi wojewódzkiej nr 809) na odcinku Skrobów Kolonia - Siedliska.

Extended TitlePrzebudowa dróg powiatowych
Extended Description

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację wszystkich robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ.

Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje również inne niż roboty budowlane czynności w szczególności wykonanie:

1) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

2) niezbędnych badań i sprawdzeń (potwierdzonymi protokołami),

3) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej,

Przedmiary robót wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ mają wyłącznie charakter pomocniczy i mają na celu ułatwienie dokonania wyceny robót. Oznacza to, że prace, które zostały ujęte w dokumentacji projektowej wchodzą w zakres zamówienia podstawowego nawet wówczas, jeśli zostały pominięte w przedmiarach robót.

3.4 Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakimi muszą odpowiadać materiały lub urządzenia ofertowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.

3.5 W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie opracowania (dokumentacja powykonawcza) określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

3.6 Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy i koordynacji robót z Inspektorem nadzoru w zakresie organizacji robót, koordynacji i bezpieczeństwa wykonywania robót.

3.7 W szczególności do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie, najpóźniej 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy:

1) harmonogramu rzeczowego, sporządzonego w stopniu i szczegółowości niezbędnej do oceny stopnia wykonanych robót. Harmonogram rzeczowy powinien uwzględniać w szczególności terminy wykonania poszczególnych elementów robót. Terminy realizacji poszczególnych zadań Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym i wskazać w harmonogramie.

Poza wymogami określonymi powyżej harmonogram powinien zawierać także takie punkty jak:

Podział robót wg ich rodzaju, elementu robót,

2) Zestawienia cen jednostkowych, na podstawie których została dokonana kalkulacja ceny oferty złożonej przez Wykonawcę.

Publication Date2018-05-15
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value6515959.48
OrganisationPowiat Lubartowski
Attention OfSławomir Kozak
Addressul. Słowackiego 8
TownLubartów
Postal Code21-100
Phone+48 818552865
Fax+48 818543324
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 29, 2018
Przedmiotem zamówienia jest:Część I:Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1- Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rewolucji 29 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną.Część...
View more