Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji w trybie „projektuj i buduj” w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC (lub równoważne), w tym:

1. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę;

2. wykonanie robót budowlanych i pogłębiarskich w oparciu o ww. dokumentację, w następującym zakresie:

a) pogłębienie toru Świnoujście – Szczecin do – 12,5 m na odcinku ok. 62 km;

b) przebudowa (regulacja) skarp brzegowych bez umocnień;

c) niwelacja dna w strefie Świnoujścia;

d) budowa i przebudowa umocnień brzegowych i budowli hydrotechnicznych wraz z przylegającą infrastrukturą;

e) przebudowa kolidujących sieci branżowych;

f) pogłębienie i poszerzenie obrotnic statków;

g) budowa dodatkowych konstrukcji hydrotechnicznych i pozostałej infrastruktury;

— budowa nowych pól refulacyjnych-sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim wraz z przystaniami,

— przystosowanie i modernizacja istniejącego oznakowania nawigacyjnego.

Extended TitleZaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i pogłębiarskich w ramach modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m
Changes
Section:
II.2.14
Previous text:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie: 25 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych).Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

New text:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie: 25 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych).

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 a ustawy Pzp Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w sytuacji gdy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Deadline Date2018-02-27
Publication Date2018-01-19
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationDyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
Attention OfMonika Czajkowska
Addressplac Stefana Batorego 4
TownSzczecin
Postal Code70-207
Phone+48 914403423
Fax+48 914403441
Class Code45241500
Class DescriptionWharf construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-01-03

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji w trybie „projektuj i buduj” w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC (lub równoważne), w tym:

1. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę;

2. wykonanie robót budowlanych i pogłębiarskich w oparciu o ww. dokumentację, w następującym zakresie:

a) pogłębienie toru Świnoujście – Szczecin do -12,5 m na odcinku ok. 62 km;

b) przebudowa (regulacja) skarp brzegowych bez umocnień;

c) niwelacja dna w strefie Świnoujścia;

d) budowa i przebudowa umocnień brzegowych i budowli hydrotechnicznych wraz z przylegającą infrastrukturą;

e) przebudowa kolidujących sieci branżowych;

f) pogłębienie i poszerzenie obrotnic statków;

g) budowa dodatkowych konstrukcji hydrotechnicznych i pozostałej infrastruktury;

— budowa nowych pól refulacyjnych-sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim wraz z przystaniami,

— przystosowanie i modernizacja istniejącego oznakowania nawigacyjnego.

Extended TitleZaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i pogłębiarskich w ramach modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m
Extended Description

Niniejsze zamówienie obejmuje m.in.:

1. Szczegółową inwentaryzację i waloryzację zieleni, inwentaryzację obiektów i zagospodarowania terenu, wykonanie stosownych do potrzeb opracowań z zakresu geologii: opracowanie projektu robót geologicznych, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, dokumentacji hydrogeologicznej, geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych oraz innych niezbędnych dokumentacji, koniecznych do uzyskania wymaganych prawem orzeczeń lub rozstrzygnięć, w tym do uzyskania pozwoleń wodno-prawnych;

2. Wykonanie Dokumentów Wykonawcy, niezbędnych do uzyskania stosownych rozstrzygnięć administracyjnych i wykonania robót budowlanych, zawierających w szczególności: Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Plan Bezpieczeństwa Żeglugi, opracowania formalno-prawne i projekty podziału nieruchomości, materiały niezbędne do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;

3. Wypełnienie wszelkich zobowiązań wynikających z Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz innych obowiązków w zakresie ochrony środowiska wynikających z obowiązujących przepisów;

4. Pełnienie Nadzoru Autorskiego zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w szczególności w zakresie przewidzianym w ustawie Prawo Budowlane;

5. Przeniesienie Praw Autorskich (majątkowe prawa autorskie) na Zamawiającego do wszelkich wytworzonych w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia utworów;

6. Uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę/rozbiórkę, niezbędnych dla realizacji zamówienia;

7. Wykonanie modernizacji toru wodnego – wytyczenie toru w oparciu o model matematyczny dna toru (dostarczony przez Zamawiającego) i Dokumenty Wykonawcy oraz pogłębienie do głębokości 12,5 m (wraz z przebudową kolidującej infrastruktury, umocnieniem dna, skarp i brzegów) oraz wykonanie docelowego, zmodernizowanego oznakowania nawigacyjnego. Roboty budowlane będą obejmowały w szczególności:

a) pogłębienie toru Świnoujście – Szczecin do -12,5 m na odcinku ok. 62 km z równoczesnym jego poszerzeniem do szerokości 100 m w dnie na odcinkach prostych z odpowiednimi poszerzeniami na łukach i odcinkach przejściowych wraz z niezbędnymi korektami geometrii toru wodnego, a także wykonanie mijanek. Ponadto, zakresem projektu objęto również odcinek Kanału Grabowskiego o długości ok. 0,43 km między Obrotnicą Orli Przesmyk i Obrotnicą na Kanale Grabowskim (na wysokości Kanału Dębickiego), odcinek toru wodnego o długości ok. 0,39 km między Nabrzeżem Zbożowym i Obrotnicą Kanał Grabowski/Kanał Dębicki oraz odcinek toru podejściowego do Portu Police o długości 0,29 km,

b) przebudowę (regulację) skarp brzegowych bez umocnień;

c) niwelację dna w strefie Świnoujścia (Kanały Piastowski i Mieliński, I Brama Torowa),

d) budowę i przebudowę umocnień brzegowych i budowli hydrotechnicznych wraz z przylegającą infrastrukturą - umocnienie skarp podwodnych przy nabrzeżach Huk, Żeglarskim, BON, Gnieźnieńskim (w związku z rozbudową obrotnicy Orli Przesmyk) oraz umocnienia skarp Ostrowia Grabowskiego, Wielkiej Kępy i półwyspu Radolin przy obrotnicy Orli Przesmyk,

e) przebudowę kolidujących sieci branżowych,

f) pogłębienie i poszerzenie obrotnic statków:

— na wysokości Polic,

— przy Przesmyku Orlim na Przekopie Mieleńskim,

— na połączeniu Kanału Grabowskiego i Basenu Dębickiego.

g) budowę dodatkowych konstrukcji hydrotechnicznych i pozostałej infrastruktury:

— budowę nowych pól refulacyjnych - w postaci sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim wraz z przystaniami,

— przystosowanie i modernizację istniejącego oznakowania nawigacyjnego.

8. Opracowanie Dokumentacji Powykonawczej wraz z dokumentami i instrukcjami, niezbędnymi do użytkowania przedmiotu zamówienia;

9. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotu zamówienia (o ile będzie ono wymagane);

10. Oddanie do użytkowania przedmiotu zamówienia.

Deadline Date2018-02-27
Publication Date2018-01-03
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationDyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
Attention OfMonika Czajkowska
AddressPlac Stefana Batorego 4
TownSzczecin
Postal Code70-207
Phone+48 914403423
Fax+48 914403441
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 5, 2018
1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i remont przełomówW 2018 r. na drogach wojewódzkich administrowanych przez zarząd Dróg Wojewódzkich.W Lublinie.2. Remonty cząstkowe należy...
View more
Deadline: Mar 2, 2018
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących zadań:1. Zadanie 1 – ul. Poznańska - przedsięwzięcie będzie polegało na budowie obustronnego ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Poznańskiej na odcinku od KM 8+195,41 do...
View more
Deadline: Feb 27, 2018
Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Jawor - Przetarg III”. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji, opracowań,...
View more