Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji w trybie „projektuj i buduj” w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC (lub równoważne), w tym:

1. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę;

2. wykonanie robót budowlanych i pogłębiarskich w oparciu o ww. dokumentację, w następującym zakresie:

a) pogłębienie toru Świnoujście–Szczecin do - 12,5 m na odcinku ok. 62 km;

b) przebudowa (regulacja) skarp brzegowych bez umocnień;

c) niwelacja dna w strefie Świnoujścia;

d) budowa i przebudowa umocnień brzegowych i budowli hydrotechnicznych wraz z przylegającą infrastrukturą;

e) przebudowa kolidujących sieci branżowych;

f) pogłębienie i poszerzenie obrotnic statków;

g) budowa dodatkowych konstrukcji hydrotechnicznych i pozostałej infrastruktury;

— budowa nowych pól refulacyjnych-sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim wraz z przystaniami,

— przystosowanie i modernizacja istniejącego oznakowania nawigacyjnego.

Extended TitleZaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i pogłębiarskich w ramach modernizacji toru wodnego Świnoujście–Szczecin do głębokości 12,5 m
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2018-04-16
New text:
2018-04-26
Section:
IV.2.6
Previous text:
2018-07-14
New text:
2018-07-24
Section:
IV.2.7
Previous text:
2018-04-16
New text:
2018-04-26
Deadline Date2018-04-26
Publication Date2018-04-12
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationDyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
Attention OfMonika Czajkowska
Addresspl. Stefana Batorego 4
TownSzczecin
Postal Code70-207
Phone+48 914403423
Fax+48 914403441
Class Code45241500
Class DescriptionWharf construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-03-20

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji w trybie „projektuj i buduj” w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC (lub równoważne), w tym:

1. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę;

2. wykonanie robót budowlanych i pogłębiarskich w oparciu o ww. dokumentację, w następującym zakresie:

a) pogłębienie toru Świnoujście–Szczecin do - 12,5 m na odcinku ok. 62 km;

b) przebudowa (regulacja) skarp brzegowych bez umocnień;

c) niwelacja dna w strefie Świnoujścia;

d) budowa i przebudowa umocnień brzegowych i budowli hydrotechnicznych wraz z przylegającą infrastrukturą;

e) przebudowa kolidujących sieci branżowych;

f) pogłębienie i poszerzenie obrotnic statków;

g) budowa dodatkowych konstrukcji hydrotechnicznych i pozostałej infrastruktury;

— budowa nowych pól refulacyjnych - sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim wraz z przystaniami,

— przystosowanie i modernizacja istniejącego oznakowania nawigacyjnego.

Extended TitleZaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i pogłębiarskich w ramach modernizacji toru wodnego Świnoujście–Szczecin do głębokości 12,5 m
Changes
Section:
II.2.7
Previous text:

Okres w miesiącach: 51

New text:

Okres w miesiącach: 48

Section:
IV.2.2
Previous text:
2018-03-30
New text:
2018-04-16
Section:
IV.2.6
Previous text:
2018-06-27
New text:
2018-07-14
Section:
IV.2.7
Previous text:
2018-03-30
New text:
2018-04-16
Deadline Date2018-04-16
Publication Date2018-03-20
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationDyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
Attention OfMonika Czajkowska
Addresspl. Stefana Batorego 4
TownSzczecin
Postal Code70-207
Phone+48 914403423
Fax+48 914403441
Class Code45241500
Class DescriptionWharf construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-03-03

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji w trybie „projektuj i buduj” w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC (lub równoważne), w tym:

1. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę;

2. wykonanie robót budowlanych i pogłębiarskich w oparciu o ww. dokumentację, w następującym zakresie:

a) pogłębienie toru Świnoujście–Szczecin do - 12,5 m na odcinku ok. 62 km;

b) przebudowa (regulacja) skarp brzegowych bez umocnień;

c) niwelacja dna w strefie Świnoujścia;

d) budowa i przebudowa umocnień brzegowych i budowli hydrotechnicznych wraz z przylegającą infrastrukturą;

e) przebudowa kolidujących sieci branżowych;

f) pogłębienie i poszerzenie obrotnic statków;

g) budowa dodatkowych konstrukcji hydrotechnicznych i pozostałej infrastruktury;

— budowa nowych pól refulacyjnych-sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim wraz z przystaniami,

— przystosowanie i modernizacja istniejącego oznakowania nawigacyjnego.

Extended TitleZaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i pogłębiarskich w ramach modernizacji toru wodnego Świnoujście–Szczecin do głębokości 12,5 m
Changes
Section:
II.2.14
Previous text:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie: 25 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych).Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

(...)

New text:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie: 25 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych). Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 1) literze a) powyżej – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); 2) literze b)–d) powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w literze a) powyżej, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa wyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Section:
III.1.2
Previous text:

3. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 200 000 000 PLN.

New text:

3. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 50 000 000 PLN.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2018-02-27
New text:
2018-03-30
Section:
IV.2.6
Previous text:
2018-05-28
New text:
2018-06-27
Section:
IV.2.7
Previous text:
2018-02-27
New text:
2018-03-30
Deadline Date2018-03-30
Publication Date2018-03-03
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationDyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
Attention OfMonika Czajkowska
Addresspl. Stefana Batorego 4
TownSzczecin
Postal Code70-207
Phone+48 914403423
Fax+48 914403441
Class Code45241500
Class DescriptionWharf construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: May 30, 2018
Przedmiotem zamówienia jest:Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia, w tym:1. w zakresie Części 1: Budowa trasy autobusowo – tramwajowej na odcinku od Pl. Orląt Lwowskich...
View more
Deadline: Jun 4, 2018
1) Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakresie wykonania robót budowlano-instalacyjnych w ramach zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku szpitalnego nr 1 (1, 1A, 1B) wraz z dostosowaniem do wymagań...
View more