Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji w trybie „projektuj i buduj” w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC lub równoważne, w tym:

1. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

2. wykonanie robót budowlanych i pogłębiarskich w oparciu o ww. dokumentację, w następującym zakresie:

a) pogłębienie toru Świnoujście-Szczecin do 12,5 m na odcinku ok. 62 km

B) przebudowa (regulacja) skarp brzegowych bez umocnień

c) niwelacja dna w strefie Świnoujścia

d) budowa i przebudowa umocnień brzegowych i budowli hydrotechnicznych wraz z z przylegającą infrastrukturą

e) przebudowa kolidujących sieci branżowych

f) pogłębienie i poszerzenie obrotnic statków

g) budowa dodatkowych konstrukcji hydrotechnicznych i pozostałej infrastruktury

— budowa nowych pól refulacyjnych - sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim wraz z przystaniami

— przystosowanie i modernizacja istniejącego oznakowania nawigacyjnego

Extended TitleZaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i pogłębiarskich w ramach modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m
Extended Description

Niniejsze zamówienie obejmuje m.in.:

1. Szczegółową inwentaryzację i waloryzację zieleni, inwentaryzację obiektów i zagospodarowania terenu, wykonanie stosownych do potrzeb opracowań z zakresu geologii: opracowanie projektu robót geologicznych, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, dokumentacji hydrogeologicznej, geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych oraz innych niezbędnych dokumentacji, koniecznych do uzyskania wymaganych prawem orzeczeń lub rozstrzygnięć, w tym do uzyskania pozwoleń wodno-prawnych;

2. Wykonanie Dokumentów Wykonawcy, niezbędnych do uzyskania stosownych rozstrzygnięć administracyjnych i wykonania robót budowlanych, zawierających w szczególności: Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Plan Bezpieczeństwa Żeglugi, opracowania formalno-prawne i projekty podziału nieruchomości, materiały niezbędne do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;

3. Wypełnienie wszelkich zobowiązań wynikających z Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz innych obowiązków w zakresie ochrony środowiska wynikających z obowiązujących przepisów;

4. Pełnienie Nadzoru Autorskiego zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w szczególności w zakresie przewidzianym w ustawie Prawo Budowlane;

5. Przeniesienie Praw Autorskich (majątkowe prawa autorskie) na Zamawiającego do wszelkich wytworzonych w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia utworów;

6. Uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę/rozbiórkę, niezbędnych dla realizacji zamówienia;

7. Wykonanie modernizacji toru wodnego – wytyczenie toru w oparciu o model matematyczny dna toru (dostarczony przez Zamawiającego) i Dokumenty Wykonawcy oraz pogłębienie do głębokości 12,5 m (wraz z przebudową kolidującej infrastruktury, umocnieniem dna, skarp i brzegów) oraz wykonanie docelowego, zmodernizowanego oznakowania nawigacyjnego. Roboty budowlane będą obejmowały w szczególności:

a) pogłębienie toru Świnoujście–Szczecin do - 12,5 m na odcinku ok. 62 km z równoczesnym jego poszerzeniem do szerokości 100 m w dnie na odcinkach prostych z odpowiednimi poszerzeniami na łukach i odcinkach przejściowych wraz z niezbędnymi korektami geometrii toru wodnego, a także wykonanie mijanek. Ponadto, zakresem projektu objęto również odcinek Kanału Grabowskiego o długości ok. 0,43 km między Obrotnicą Orli Przesmyk i Obrotnicą na Kanale Grabowskim (na wysokości Kanału Dębickiego), odcinek toru wodnego o długości ok. 0,39 km między Nabrzeżem Zbożowym i Obrotnicą Kanał Grabowski/Kanał Dębicki oraz odcinek toru podejściowego do Portu Police o długości 0,29 km,

b) przebudowę (regulację) skarp brzegowych bez umocnień;

c) niwelację dna w strefie Świnoujścia (Kanały Piastowski i Mieliński, I Brama Torowa),

d) budowę i przebudowę umocnień brzegowych i budowli hydrotechnicznych wraz z przylegającą infrastrukturą - umocnienie skarp podwodnych przy nabrzeżach Huk, Żeglarskim, BON, Gnieźnieńskim (w związku z rozbudową obrotnicy Orli Przesmyk) oraz umocnienia skarp Ostrowia Grabowskiego, Wielkiej Kępy i półwyspu Radolin przy obrotnicy Orli Przesmyk,

e) przebudowę kolidujących sieci branżowych,

f) pogłębienie i poszerzenie obrotnic statków:

— na wysokości Polic,

— przy Przesmyku Orlim na Przekopie Mieleńskim,

— na połączeniu Kanału Grabowskiego i Basenu Dębickiego.

g) budowę dodatkowych konstrukcji hydrotechnicznych i pozostałej infrastruktury:

— budowę nowych pól refulacyjnych - w postaci sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim wraz z przystaniami,

— przystosowanie i modernizację istniejącego oznakowania nawigacyjnego.

8. Opracowanie Dokumentacji Powykonawczej wraz z dokumentami i instrukcjami, niezbędnymi do użytkowania przedmiotu zamówienia;

9. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotu zamówienia (o ile będzie ono wymagane);

10. Oddanie do użytkowania przedmiotu zamówienia.

Publication Date2018-10-09
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationDyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
Attention OfMonika Czajkowska
Addresspl. Stefana Batorego 4
TownSzczecin
Postal Code70-207
Phone+48 914403423
Fax+48 914403441
Class Code71000000
Class DescriptionArchitectural, construction, engineering and inspection services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 31, 2019
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie stosownych decyzji (w tym decyzji o pozwoleniu na budowę), budowa (wg Warunków Kontraktowych FIDIC dla robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę IV...
View more
Deadline: Jan 21, 2019
1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie dworca kolejowego Gdańsk Główny.2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, w...
View more
Deadline: Jan 8, 2019
„Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn. „Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Silesia-LabMed” finansowanego w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...
View more