Predmetom zákazky je priebežná Dodávka medicinálnych a technických plynov (prenájom zásobníka) vrátane súvisiacich služieb pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a to v súlade s platnou právnou úpravou, predovšetkým zákonom č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Z.z. (Obchodný zákonník) v platnom znení a zákonom 40/1964 Z.z. (Občiansky zákonník) v platnom znení, v rozsahu,v akom sa tieto právne predpisy vzťahujú na dodávku medicinálnych a technických plynov a kvapalín, a ďalej v súlade s prevádzkovými predpismi verejného obstarávateľa, vrátane všetkých prípadných súvisiacich činností v rozsahu bližšie uvedených v týchto súťažných podkladoch. Predmetom zákazky je tiež prenájom a zabezpečenie príslušných prepravných a skladovacích nádob pre technické a medicinálne plyny a kvapalinu.

Súčasťou predmetu zákazky je tiež poskytnutie súvisiacich služieb a vykonanie súvisiacich činností vybraných dodávateľom v rozsahu a za podmienok vymedzených Súťažnými podkladmi a v rozsahu pre riadne splnenie predmetu zákazky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti "B Opis predmetu zákazky" Súťažných podkladov.

Extended TitleDodávka medicinálnych a technických plynov (prenájom zásobníka) vrátane súvisiacich služieb
Extended Description

Predmetom zákazky je: dodávka kvapalného medicinálneho kyslíka v cisterne do zásobníka, dodávka medicinálnych a technických plynov v oceľových/tlakových fľašiach a iných tlakových nádobách, prenájom oceľových/tlakových fliaš a iných tlakových nádob na požadovanú dobu, dodanie, nainštalovanie a pripojenie zásobníka na skvapalnený medicinálny kyslík v mieste inštalácie na požadovanú dobu, prenájom vrátane servisu a údržby prenajatého technického zariadenia zásobníka na medicinálny kvapalný kyslík.

Deadline Date2018-03-26
Publication Date2018-02-21
CountrySlovak Republic
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value105502.50
OrganisationNemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Attention OfDaniela Máčková
AddressNemocničná 986
TownPovažská Bystrica
Postal Code017 26
Phone+421 424326733
Fax+421 424326247
Class Code24111500
Class DescriptionMedical gases
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-02-02

Medical gases

Predmetom zákazky je priebežná Dodávka medicinálnych a technických plynov (prenájom zásobníka) vrátane súvisiacich služieb pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Extended TitleDodávka medicinálnych a technických plynov (prenájom zásobníka) vrátane súvisiacich služieb
Extended Description

Predmetom zákazky je: dodávka kvapalného medicinálneho kyslíka v cisterne do zásobníka, dodávka medicinálnych a technických plynov v oceľových/tlakových fľašiach a iných tlakových nádobách, prenájom oceľových/tlakových fliaš a iných tlakových nádob na požadovanú dobu, dodanie, nainštalovanie a pripojenie zásobníka na skvapalnený medicinálny kyslík v mieste inštalácie na požadovanú dobu prenájom vrátane servisu a údržby prenajatého technického zariadenia zásobníka na medicinálny kvapalný kyslík.

Publication Date2018-02-02
CountrySlovak Republic
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value105502.50
OrganisationNemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Attention OfDaniela Máčková
AddressNemocničná 986
TownPovažská Bystrica
Postal Code017 26
Phone+421 424326733
Fax+421 424326247
Class Code24111500
Class DescriptionMedical gases
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác pre projekt diaľnice D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka.
View more
Deadline: Oct 15, 2018
Dodávka priemyselných hnojív, repelentov, feromónov a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín na miesto určenia v rámci SR podľa požiadaviek organizačných zložiek Lesov Slovenskej republiky, š....
View more
Deadline: Oct 19, 2018
Predmetom zákazky je dodanie propagačných predmetov pre Slovenskú agentúru životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, SLOVENSKÁ REPUBLIKA vrátane súvisiacich služieb, ktorými sa rozumie najmä rôzne druhy potlače, doprava...
View more