Predmetom zákazky je priebežná Dodávka medicinálnych a technických plynov (prenájom zásobníka) vrátane súvisiacich služieb pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a to v súlade s platnou právnou úpravou, predovšetkým zákonom č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Z.z. (Obchodný zákonník) v platnom znení a zákonom 40/1964 Z.z. (Občiansky zákonník) v platnom znení, v rozsahu,v akom sa tieto právne predpisy vzťahujú na dodávku medicinálnych a technických plynov a kvapalín, a ďalej v súlade s prevádzkovými predpismi verejného obstarávateľa, vrátane všetkých prípadných súvisiacich činností v rozsahu bližšie uvedených v týchto súťažných podkladoch. Predmetom zákazky je tiež prenájom a zabezpečenie príslušných prepravných a skladovacích nádob pre technické a medicinálne plyny a kvapalinu.

Súčasťou predmetu zákazky je tiež poskytnutie súvisiacich služieb a vykonanie súvisiacich činností vybraných dodávateľom v rozsahu a za podmienok vymedzených Súťažnými podkladmi a v rozsahu pre riadne splnenie predmetu zákazky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti "B Opis predmetu zákazky" Súťažných podkladov.

Extended TitleDodávka medicinálnych a technických plynov (prenájom zásobníka) vrátane súvisiacich služieb
Extended Description

Predmetom zákazky je: dodávka kvapalného medicinálneho kyslíka v cisterne do zásobníka, dodávka medicinálnych a technických plynov v oceľových/tlakových fľašiach a iných tlakových nádobách, prenájom oceľových/tlakových fliaš a iných tlakových nádob na požadovanú dobu, dodanie, nainštalovanie a pripojenie zásobníka na skvapalnený medicinálny kyslík v mieste inštalácie na požadovanú dobu, prenájom vrátane servisu a údržby prenajatého technického zariadenia zásobníka na medicinálny kvapalný kyslík.

Deadline Date2018-03-26
Publication Date2018-02-21
CountrySlovak Republic
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value105502.50
OrganisationNemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Attention OfDaniela Máčková
AddressNemocničná 986
TownPovažská Bystrica
Postal Code017 26
Phone+421 424326733
Fax+421 424326247
Class Code24111500
Class DescriptionMedical gases
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-02-02

Medical gases

Predmetom zákazky je priebežná Dodávka medicinálnych a technických plynov (prenájom zásobníka) vrátane súvisiacich služieb pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Extended TitleDodávka medicinálnych a technických plynov (prenájom zásobníka) vrátane súvisiacich služieb
Extended Description

Predmetom zákazky je: dodávka kvapalného medicinálneho kyslíka v cisterne do zásobníka, dodávka medicinálnych a technických plynov v oceľových/tlakových fľašiach a iných tlakových nádobách, prenájom oceľových/tlakových fliaš a iných tlakových nádob na požadovanú dobu, dodanie, nainštalovanie a pripojenie zásobníka na skvapalnený medicinálny kyslík v mieste inštalácie na požadovanú dobu prenájom vrátane servisu a údržby prenajatého technického zariadenia zásobníka na medicinálny kvapalný kyslík.

Publication Date2018-02-02
CountrySlovak Republic
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value105502.50
OrganisationNemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Attention OfDaniela Máčková
AddressNemocničná 986
TownPovažská Bystrica
Postal Code017 26
Phone+421 424326733
Fax+421 424326247
Class Code24111500
Class DescriptionMedical gases
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Výstavba výrobných hál a administratívnej budovy pre zriadenie výrobnej prevádzky na plastifikáciu dreva.
View more
Deadline: Jun 22, 2018
Predmetom zákazky je obnova a modernizácia obalového plášťa bloku B budovy Stavebnej fakulty STU v Bratislave.Stavebná fakulta STU v Bratislave sa nachádza na Radlinského ulici č. 11. Budova Stavebnej fakulty...
View more
Rekonštrukcia vybraných havarijných úsekov na cestách II. a III. triedy:III/3421 Fričovce - Šindliar.III/3456 Pušovce - prieťah.III/3461 Janov - spojka.III/3441 Solivar, ul. Soľnobanská.III/3442 Teriakovce - spojka.III/3437 Severná - spojka.II/546 Prešov -...
View more