Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa oprogramowania klasy ERP o moduły wyszczególnione w pkt 2 zwanego dalej „Oprogramowaniem”, przeprowadzenie szkoleń dla administratorów i użytkowników Oprogramowania, świadczenie usług Asysty technicznej oraz Wsparcia technicznego, w zakresie określonym w Formularzu wymagań funkcjonalnych oprogramowania, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. Przedmiotem Umowy jest w szczególności realizacja przez Wykonawcę działań określonych w Rozdziale III ust. 2 SIWZ.

Extended TitleRozbudowa oprogramowania klasy ERP o moduł planowania i budżetowania, elektronicznego obiegu wniosków zakupowych i umów cywilnoprawnych oraz sklepu intranetowego
Extended Description

Przedmiotem Umowy jest w szczególności realizacja przez Wykonawcę następujących działań:

1) przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej mającej na celu doprecyzowanie wymagań Zamawiającego określonych w Formularzu wymagań funkcjonalnych (Załącznik nr 2 do Umowy), w tym wzajemnych powiązań funkcjonalnych poszczególnych obszarów Oprogramowania oraz wymaganej integracji Oprogramowania z systemami posiadanymi przez Zamawiającego;

2) dostawa i wdrożenie Oprogramowania w zakresie funkcjonalnym opisanym w opisie przedmiotu zamówienia w skład którego wchodzą:

a) moduł - Planowanie i Budżetowanie,

b) moduł - Elektroniczny obiegu wniosków zakupowych i umów cywilno-prawnych,

c) moduł – Sklep Intranetowy.

3) dostawa, przygotowanie i uruchomienie środowiska testowego Oprogramowania w celu przeprowadzania testów, na platformie Zamawiającego;

4) przygotowanie mechanizmów i przeprowadzenie migracji danych z systemów użytkowanych przez Zamawiającego oraz sprawdzenie poprawności przeprowadzonej migracji;

5) uruchomienie środowiska produkcyjnego oprogramowania na platformie sprzętowej Zamawiającego;

6) przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników i administratorów systemu;

7) przekazanie Zamawiającemu Oprogramowania, dokumentacji, licencji Oprogramowania oraz licencji Oprogramowania Osób Trzecich, Kodów Źródłowych do Oprogramowania na zasadach określonych w Umowie chyba, że dostęp do Kodu Źródłowego zapewniony jest bezpośrednio w oprogramowaniu z zastrzeżeniem postanowień w § 6 ust. 14 i następnych;

8) świadczenie usług Asysty Technicznej, w tym szkoleń dodatkowych w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, na warunkach określonych w Umowie, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 pkt 2.

9) świadczenie usług Wsparcia Technicznego w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, na warunkach określonych w Umowie, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 pkt 2.

3. Pod pojęciem Asysty technicznej Zamawiający rozumie świadczenie usług, stanowiących prawo opcji w rozumieniu ustawy Pzp, polegających na dokonywaniu, na wniosek Zamawiającego, zmian funkcjonalnych Oprogramowania wynikających z potrzeb Zamawiającego, w tym także przeprowadzenie szkoleń dla administratorów i użytkowników, na warunkach określonych we Wzorze umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ), zgodnie z ofertą Wykonawcy (Załącznik nr 1 do SIWZ).

4. Pod pojęciem Wsparcia technicznego Zamawiający rozumie usługi polegające na wsparciu, udzielaniu pomocy, porad i wyjaśnień związanych z Oprogramowaniem i jego funkcjonowaniem, dokonywanie modyfikacji wynikających ze zmian przepisów prawa a także dostarczanie i instalowanie wszelkich zmian i uaktualnień Oprogramowania, stworzonych lub opracowanych przez Wykonawcę lub osoby trzecie, na warunkach określonych we Wzorze umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ) oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy (Załącznik nr 1 do SIWZ).

5. Zamawiający zastrzega, że ilekroć w ust. 2 pkt 2) nadał nazwy poszczególnym modułom Oprogramowania, znajdujące analogię do nazw produktów dostępnych na rynku, mają one charakter nie wiążący dla Wykonawcy, a jedynie informacyjny w celu określenia potrzeb przyszłych użytkowników Oprogramowania, pod warunkiem bezwarunkowego osiągnięcia wszystkich wymaganych funkcjonalności opisanych w Formularzu wymagań funkcjonalnych oprogramowania.

6. W przypadku gdy funkcjonalność opisanego przez Zamawiającego modułu, zapewnia inny moduł będący w ofercie Wykonawcy lub będzie on wykonany w ramach wdrożenia oprogramowania, Wykonawca w Formularzu wymagań funkcjonalnych, odpowiednio, zobowiązany jest potwierdzić opisaną funkcjonalność poprzez wpisanie słowa ,,TAK’’ ze wskazaniem nazwy modułu będącego w ofercie Wykonawcy lub słów ,,Zostanie wykonane’’, gdy funkcjonalność ta zostanie osiągnięta w wyniku prac programistycznych, ze wskazaniem modułu będącego w ofercie Wykonawcy lub nowego modułu, który tę funkcjonalność zapewni.

Publication Date2019-03-20
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationWarszawski Uniwersytet Medyczny
Attention OfJacek Rymut
AddressDział Zamówień Publicznych, pok. 309
TownWarsaw
Postal Code02-091
Phone+48 225720316
Fax+48 225720363
Class Code48000000
Class DescriptionSoftware package and information systems
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-10-27

Software package and information systems

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa oprogramowania klasy ERP o moduły wyszczególnione w pkt 2 zwanego dalej „Oprogramowaniem”, przeprowadzenie szkoleń dla administratorów i użytkowników Oprogramowania, świadczenie usług Asysty technicznej oraz Wsparcia technicznego, w zakresie określonym w Formularzu wymagań funkcjonalnych oprogramowania, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. Przedmiotem Umowy jest w szczególności realizacja przez Wykonawcę działań określonych w Rozdziale III ust. 2 SIWZ

Extended TitleRozbudowa oprogramowania klasy ERP o moduł planowania i budżetowania, elektronicznego obiegu wniosków zakupowych i umów cywilnoprawnych oraz sklepu intranetowego
Changes
Section:
IV.2.6
Previous text:

Oferta musi zachować ważność do: 28/12/2018

New text:

Oferta musi zachować ważność do: 30/05/2019

Section:
IV.2.2
Previous text:
2018-10-30
New text:
2019-04-01
Section:
IV.2.7
Previous text:
2018-10-30
New text:
2019-04-01
Deadline Date2019-04-01
Publication Date2018-10-27
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationWarszawski Uniwersytet Medyczny
Attention OfJacek Rymut
AddressDział Zamówień Publicznych, pok. 309
TownWarsaw
Postal Code02-091
Phone+48 225720316
Fax+48 225720363
Class Code72240000
Class DescriptionSystems analysis and programming services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-06-12

Software package and information systems

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa oprogramowania klasy ERP o moduły wyszczególnione w pkt 2 zwanego dalej „Oprogramowaniem”, przeprowadzenie szkoleń dla administratorów i użytkowników Oprogramowania, świadczenie usług Asysty technicznej oraz Wsparcia technicznego, w zakresie określonym w Formularzu wymagań funkcjonalnych oprogramowania, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. Przedmiotem Umowy jest w szczególności realizacja przez Wykonawcę działań określonych w Rozdziale III ust. 2 SIWZ

Extended TitleRozbudowa oprogramowania klasy ERP o moduł planowania i budżetowania, elektronicznego obiegu wniosków zakupowych i umów cywilnoprawnych oraz sklepu intranetowego
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2018-06-19
New text:
2018-10-30
Section:
IV.2.6
Previous text:
2018-08-18
New text:
2018-12-28
Section:
IV.2.7
Previous text:
2018-06-19
New text:
2018-10-30
Deadline Date2018-10-30
Publication Date2018-06-12
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationWarszawski Uniwersytet Medyczny
Attention OfJacek Rymut
AddressDział Zamówień Publicznych, pok. 309
TownWarsaw
Postal Code02-091
Phone+48 225720316
Fax+48 225720363
Class Code72240000
Class DescriptionSystems analysis and programming services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-05-25

Software package and information systems

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa oprogramowania klasy ERP o moduły wyszczególnione w pkt 2 zwanego dalej „Oprogramowaniem”, przeprowadzenie szkoleń dla administratorów i użytkowników Oprogramowania, świadczenie usług Asysty technicznej oraz Wsparcia technicznego, w zakresie określonym w Formularzu wymagań funkcjonalnych oprogramowania, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. Przedmiotem Umowy jest w szczególności realizacja przez Wykonawcę działań określonych w Rozdziale III ust. 2 SIWZ

Extended TitleRozbudowa oprogramowania klasy ERP o moduł planowania i budżetowania, elektronicznego obiegu wniosków zakupowych i umów cywilnoprawnych oraz sklepu intranetowego
Changes
Section:
IV.2.6
Previous text:

Oferta musi zachować ważność do: 27/07/2018

New text:

Oferta musi zachować ważność do: 18/08/2018

Section:
IV.2.2
Previous text:
2018-05-28
New text:
2018-06-19
Section:
IV.2.7
Previous text:
2018-05-28
New text:
2018-06-19
Deadline Date2018-06-19
Publication Date2018-05-25
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationWarszawski Uniwersytet Medyczny
Attention OfJacek Rymut
AddressDział Zamówień Publicznych, pok. 309
TownWarsaw
Postal Code02-091
Phone+48 225720316
Fax+48 225720363
Class Code72240000
Class DescriptionSystems analysis and programming services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-04-20

Software package and information systems

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa oprogramowania klasy ERP o moduły wyszczególnione w pkt 2 zwanego dalej „Oprogramowaniem”, przeprowadzenie szkoleń dla administratorów i użytkowników Oprogramowania, świadczenie usług Asysty technicznej oraz Wsparcia technicznego, w zakresie określonym w Formularzu wymagań funkcjonalnych oprogramowania, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. Przedmiotem Umowy jest w szczególności realizacja przez Wykonawcę działań określonych w Rozdziale III ust. 2 SIWZ.

Extended TitleRozbudowa oprogramowania klasy ERP o moduł planowania i budżetowania, elektronicznego obiegu wniosków zakupowych i umów cywilnoprawnych oraz sklepu intranetowego
Extended Description

Przedmiotem Umowy jest w szczególności realizacja przez Wykonawcę następujących działań:

1) przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej mającej na celu doprecyzowanie wymagań Zamawiającego określonych w Formularzu wymagań funkcjonalnych (Załącznik nr 2 do Umowy), w tym wzajemnych powiązań funkcjonalnych poszczególnych obszarów Oprogramowania oraz wymaganej integracji Oprogramowania z systemami posiadanymi przez Zamawiającego;

2) dostawa i wdrożenie Oprogramowania w zakresie funkcjonalnym opisanym w opisie przedmiotu zamówienia w skład którego wchodzą:

a) moduł - Planowanie i Budżetowanie,

b) moduł - Elektroniczny obiegu wniosków zakupowych i umów cywilno-prawnych,

c) moduł – Sklep Intranetowy.

3) dostawa, przygotowanie i uruchomienie środowiska testowego Oprogramowania w celu przeprowadzania testów, na platformie Zamawiającego;

4) przygotowanie mechanizmów i przeprowadzenie migracji danych z systemów użytkowanych przez Zamawiającego oraz sprawdzenie poprawności przeprowadzonej migracji;

5) uruchomienie środowiska produkcyjnego oprogramowania na platformie sprzętowej Zamawiającego;

6) przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników i administratorów systemu;

7) przekazanie Zamawiającemu Oprogramowania, dokumentacji, licencji Oprogramowania oraz licencji Oprogramowania Osób Trzecich, Kodów Źródłowych do Oprogramowania na zasadach określonych w Umowie chyba, że dostęp do Kodu Źródłowego zapewniony jest bezpośrednio w oprogramowaniu z zastrzeżeniem postanowień w § 6 ust. 14 i następnych;

8) świadczenie usług Asysty Technicznej, w tym szkoleń dodatkowych w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, na warunkach określonych w Umowie, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 pkt 2.

9) świadczenie usług Wsparcia Technicznego w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, na warunkach określonych w Umowie, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 pkt 2.

3. Pod pojęciem Asysty technicznej Zamawiający rozumie świadczenie usług, stanowiących prawo opcji w rozumieniu ustawy Pzp, polegających na dokonywaniu, na wniosek Zamawiającego, zmian funkcjonalnych Oprogramowania wynikających z potrzeb Zamawiającego, w tym także przeprowadzenie szkoleń dla administratorów i użytkowników, na warunkach określonych we Wzorze umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ), zgodnie z ofertą Wykonawcy (Załącznik nr 1 do SIWZ).

4. Pod pojęciem Wsparcia technicznego Zamawiający rozumie usługi polegające na wsparciu, udzielaniu pomocy, porad i wyjaśnień związanych z Oprogramowaniem i jego funkcjonowaniem, dokonywanie modyfikacji wynikających ze zmian przepisów prawa a także dostarczanie i instalowanie wszelkich zmian i uaktualnień Oprogramowania, stworzonych lub opracowanych przez Wykonawcę lub osoby trzecie, na warunkach określonych we Wzorze umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ) oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy (Załącznik nr 1 do SIWZ).

5. Zamawiający zastrzega, że ilekroć w ust. 2 pkt 2) nadał nazwy poszczególnym modułom Oprogramowania, znajdujące analogię do nazw produktów dostępnych na rynku, mają one charakter nie wiążący dla Wykonawcy, a jedynie informacyjny w celu określenia potrzeb przyszłych użytkowników Oprogramowania, pod warunkiem bezwarunkowego osiągnięcia wszystkich wymaganych funkcjonalności opisanych w Formularzu wymagań funkcjonalnych oprogramowania.

6. W przypadku gdy funkcjonalność opisanego przez Zamawiającego modułu, zapewnia inny moduł będący w ofercie Wykonawcy lub będzie on wykonany w ramach wdrożenia oprogramowania, Wykonawca w Formularzu wymagań funkcjonalnych, odpowiednio, zobowiązany jest potwierdzić opisaną funkcjonalność poprzez wpisanie słowa „TAK’’ ze wskazaniem nazwy modułu będącego w ofercie Wykonawcy lub słów „Zostanie wykonane’’, gdy funkcjonalność ta zostanie osiągnięta w wyniku prac programistycznych, ze wskazaniem modułu będącego w ofercie Wykonawcy lub nowego modułu, który tę funkcjonalność zapewni.

Deadline Date2018-05-28
Publication Date2018-04-20
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationWarszawski Uniwersytet Medyczny
Attention OfJacek Rymut
AddressDział Zamówień Publicznych, pok. 309
TownWarsaw
Postal Code02-091
Phone+48 225720316
Fax+48 225720363
Class Code48000000
Class DescriptionSoftware package and information systems
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jul 12, 2019
The scope of this tender is to establish a single framework contract divided into 3 lots with commercial providers for delivery of mobile surveillance systems. A single asset delivered shall...
View more
Deadline: Jul 18, 2019
Przedmiotem zamówienia jest:a. Wykonanie prac termomodernizacyjnych i poprawy efektywności energetycznej i ekologicznej na budynku Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. - Zakład Opieki Długoterminowej w Makowie...
View more
Deadline: Jul 2, 2019
Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja energetyczna budynków A-VII, T-VII, M-II, M-III, M-IV, M-V, M-VII, M-VIII w ramach zadania Projekt pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej”, nr RPMP.04.03.03-12-1165/17 współfinansowany przez Unię...
View more