1) Βασικό σχέδιο του έργου είναι:

— η κατασκευή μετωπικού σταθμού διοδίων στη θέση «Στρυμονικό», όπως αποτυπώνεται στην Κ.Υ.Α. 6686/14.11.2014,

— η συντήρηση και λειτουργία και συντήρησης του δυτικού τομέα της Εγνατίας Οδού, και των καθέτων αξόνων Α29 και Α25 αυτής. Συγκεκριμένα:

α) του τμήματος της Εγνατίας Οδού (αυτοκινητόδρομος Α2) από την έξοδο τού λιμένα Ηγουμενίτσας (ΧΘ: 0) μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο (Α/Κ) 17 Κλειδίου (ΧΘ: 289), μήκους περίπου 289 χλμ.·

β) του κάθετου άξονα «Α/Κ Δυτ. Σιάτιστας - Κορομηλιά - Μεθοριακός Σταθμός Κρυσταλλοπηγής» (αυτοκινητόδρομος Α29, συνολικού μήκους περίπου 69,2 χλμ.) της Εγνατίας Οδού·

γ) του κάθετου άξονα «Α/Κ Λαγκαδά - Μεθοριακός Σταθμός Προμαχώνα» (αυτοκινητόδρομος Α25, συνολικού μήκους περίπου 95,5 χλμ.) της Εγνατίας Οδού.

Οι εργασίες που προβλέπονται, είναι:

α) εργασίες τεχνικής αστυνόμευσης οδού και επιθεώρησης Η/Μ και σηράγγων·

β) λεπτομερείς επιθεωρήσεις των στοιχείων της οδού·

γ) συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του αυτοκινητοδρόμου από χρήση·

δ) λειτουργία οδού και σηράγγων·

ε) κατασκευή νέων σταθμών διοδίων·

στ) αντιμετώπιση των προβλημάτων του χειμώνα (αποχιονισμός, παγετός)·

ζ) εργασίες βελτίωσης - αποκατάστασης της οδού και του εξοπλισμού της (λόγω φθορών, αλλαγής προδιαγραφών κ.λπ.)·

η) εργασίες βελτίωσης της λειτουργίας της οδού (κατασκευή αποθηκών άλατος, διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων συντήρησης και λειτουργίας της οδού κ.λπ.)·

θ) διάθεση προσωπικού για τη στελέχωση ομάδων τεχνικής υποστήριξης της Ε.Ο.Α.Ε.·

ι) μελέτες για την κατασκευή των σταθμών διοδίων, που αποτελούν αντικείμενο του δικαιώματος προαίρεσης.

2) Δικαιώματα προαίρεσης:

Η αναθέτουσα αρχή δύναται σύμφωνα με την παρ.1α του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, να τροποποιήσει με μονομερή δήλωσή της —χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης— την αρχική σύμβαση, με ενεργοποίηση τού δικαιώματος προαίρεσης για τις κατωτέρω αναφερόμενες εργασίες, σύμφωνα με το βασικό σχέδιο των εργασιών, που θα αποτελέσουν αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες εργασίες:

α) τη χρονική επέκταση κατά έξι (6) μήνες της αρχικής σύμβασης, που αφορά στη συντήρηση και λειτουργία όλων των έργων πολιτικού μηχανικού και Η/Μ εγκαταστάσεων του αυτοκινητοδρόμου και των κάθετων αξόνων του —ανοικτής οδοποιίας και σηράγγων— σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμού ως έγγιστα 11 000 000,00 EUR (με ΦΠΑ) (8 870 967,74 EUR χωρίς ΦΠΑ).

Η ενεργοποίηση του δικαιώματος μονομερούς παράτασης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής (Εγνατία Οδός Α.Ε), θα γίνει εντός του χρόνου εκτέλεσης τής αρχικής σύμβασης και τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την ολοκλήρωση αυτής.

Ο ανάδοχος μετά από την άσκηση τού δικαιώματος παράτασης τής διάρκειας τής σύμβασης, θα συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες συντήρησης, κατά τους όρους της σύμβασης και για το κατά παράταση χρονικό διάστημα ισχύος της·

β) την κατασκευή σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αριθ. ΔΝΣγ/ΦΝ 393 (ΦΕΚ 1867 Β/29.5.2017), του μετωπικού σταθμού διοδίων Σιάτιστας, καθώς και των πλευρικών Σ.Δ. Παναγιάς, Ανατ. Σιάτιστας, Καλαμιάς, Κλειδίου, Μαλγάρων, Αξιού (ημικόμβος Χαλάστρας) και Λαγκαδά - Σερρών, και του πλευρικού Σ.Δ. Πολυκάστρου στον κάθετο άξονα Χαλάστρας - Ευζώνων (Α1), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τεχνική περιγραφή.

Ο προϋπολογισμός των εργασιών κατασκευής των ως άνω σταθμών διοδίων ανέρχεται ως έγγιστα, στο ύψος των 17 850 000,00 EUR (με ΦΠΑ) (14 395 161,29 EUR χωρίς ΦΠΑ).

Η ενεργοποίηση του δικαιώματος της αναθέτουσας αρχής (Εγνατία Οδός Α.Ε.) με μονομερή της απόφαση, θα γίνει εντός του χρόνου εκτέλεσης τής σύμβασης και τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την ολοκλήρωση αυτής.

Ο Κ.τ.Ε. μπορεί να ενεργοποιήσει το δικαίωμα προαίρεσης για κάποιους μόνο εκ των σταθμών διοδίων (για την περίπτωση που δεν ωριμάζουν αδειοδοτικά / μελετητικά όλοι με τον ίδιο ρυθμό).

Extended TitleΕγνατία Οδός: Λειτουργία, συντήρηση του αυτοκινητοδρόμου στον Δυτικό Τομέα, στους κάθετους άξονες Α29 και Α25 και κατασκευή σταθμών διοδίων (2018 - 2020).
Extended Description

1) Βασικό σχέδιο του έργου είναι:

— η κατασκευή μετωπικού σταθμού διοδίων στη θέση «Στρυμονικό», όπως αποτυπώνεται στην Κ.Υ.Α. 6686/14.11.2014,

— η συντήρηση και λειτουργία και συντήρησης του δυτικού τομέα της Εγνατίας Οδού, και των καθέτων αξόνων Α29 και Α25 αυτής. Συγκεκριμένα:

α) του τμήματος της Εγνατίας Οδού (αυτοκινητόδρομος Α2) από την έξοδο τού λιμένα Ηγουμενίτσας (ΧΘ: 0) μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο (Α/Κ) 17 Κλειδίου (ΧΘ: 289), μήκους περίπου 289 χλμ.·

β) του κάθετου άξονα «Α/Κ Δυτ. Σιάτιστας - Κορομηλιά - Μεθοριακός Σταθμός Κρυσταλλοπηγής» (αυτοκινητόδρομος Α29, συνολικού μήκους περίπου 69,2 χλμ.) της Εγνατίας Οδού·

γ) του κάθετου άξονα «Α/Κ Λαγκαδά - Μεθοριακός Σταθμός Προμαχώνα» (αυτοκινητόδρομος Α25, συνολικού μήκους περίπου 95,5 χλμ.) της Εγνατίας Οδού.

Οι εργασίες που προβλέπονται, είναι:

α) εργασίες τεχνικής αστυνόμευσης οδού και επιθεώρησης Η/Μ και σηράγγων·

β) λεπτομερείς επιθεωρήσεις των στοιχείων της οδού·

γ) συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του αυτοκινητοδρόμου από χρήση·

δ) λειτουργία οδού και σηράγγων·

ε) κατασκευή νέων σταθμών διοδίων·

στ) αντιμετώπιση των προβλημάτων του χειμώνα (αποχιονισμός, παγετός)·

ζ) εργασίες βελτίωσης - αποκατάστασης της οδού και του εξοπλισμού της (λόγω φθορών, αλλαγής προδιαγραφών κ.λπ.)·

η) εργασίες βελτίωσης της λειτουργίας της οδού (κατασκευή αποθηκών άλατος, διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων συντήρησης και λειτουργίας της οδού κ.λπ.)·

θ) διάθεση προσωπικού για τη στελέχωση ομάδων τεχνικής υποστήριξης της Ε.Ο.Α.Ε.·

ι) μελέτες για την κατασκευή των σταθμών διοδίων, που αποτελούν αντικείμενο του δικαιώματος προαίρεσης.

2) Δικαιώματα προαίρεσης:

Η αναθέτουσα αρχή δύναται σύμφωνα με την παρ.1α του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, να τροποποιήσει με μονομερή δήλωσή της —χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης— την αρχική σύμβαση, με ενεργοποίηση τού δικαιώματος προαίρεσης για τις κατωτέρω αναφερόμενες εργασίες, σύμφωνα με το βασικό σχέδιο των εργασιών, που θα αποτελέσουν αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες εργασίες:

α) τη χρονική επέκταση κατά έξι (6) μήνες της αρχικής σύμβασης, που αφορά στη συντήρηση και λειτουργία όλων των έργων πολιτικού μηχανικού και Η/Μ εγκαταστάσεων του αυτοκινητοδρόμου και των κάθετων αξόνων του —ανοικτής οδοποιίας και σηράγγων— σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμού ως έγγιστα 11 000 000,00 EUR (με ΦΠΑ) (8 870 967,74 EUR χωρίς ΦΠΑ).

Η ενεργοποίηση του δικαιώματος μονομερούς παράτασης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής (Εγνατία Οδός Α.Ε), θα γίνει εντός του χρόνου εκτέλεσης τής αρχικής σύμβασης και τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την ολοκλήρωση αυτής.

Ο ανάδοχος μετά από την άσκηση τού δικαιώματος παράτασης τής διάρκειας τής σύμβασης, θα συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες συντήρησης, κατά τους όρους της σύμβασης και για το κατά παράταση χρονικό διάστημα ισχύος της·

β) την κατασκευή σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αριθ. ΔΝΣγ/ΦΝ 393 (ΦΕΚ 1867 Β/29.5.2017), του μετωπικού σταθμού διοδίων Σιάτιστας, καθώς και των πλευρικών Σ.Δ. Παναγιάς, Ανατ. Σιάτιστας, Καλαμιάς, Κλειδίου, Μαλγάρων, Αξιού (ημικόμβος Χαλάστρας) και Λαγκαδά - Σερρών, και του πλευρικού Σ.Δ. Πολυκάστρου στον κάθετο άξονα Χαλάστρας - Ευζώνων (Α1), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τεχνική περιγραφή.

Ο προϋπολογισμός των εργασιών κατασκευής των ως άνω σταθμών διοδίων ανέρχεται ως έγγιστα, στο ύψος των 17 850 000,00 EUR (με ΦΠΑ) (14 395 161,29 EUR χωρίς ΦΠΑ).

Η ενεργοποίηση του δικαιώματος της αναθέτουσας αρχής (Εγνατία Οδός Α.Ε.) με μονομερή της απόφαση, θα γίνει εντός του χρόνου εκτέλεσης τής σύμβασης και τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την ολοκλήρωση αυτής.

Ο Κ.τ.Ε. μπορεί να ενεργοποιήσει το δικαίωμα προαίρεσης για κάποιους μόνο εκ των σταθμών διοδίων (για την περίπτωση που δεν ωριμάζουν αδειοδοτικά / μελετητικά όλοι με τον ίδιο ρυθμό).

Modifications

Στην 1η συμπληρωματική σύμβαση περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες εργασίες στοιχειώδους συντήρησης και λειτουργίας της οδού.

Η 1η συμπληρωματική σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των πρόσθετων δαπανών των εργασιών στοιχειώδους συντήρησης και λειτουργίας της οδού, που κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, και απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου, οι οποίες δεν κατέστη δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού του αρχικού έργου. Οι εργασίες αυτές δεν μπορούν να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στην αναθέτουσα αρχή.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2021-04-13
CountryGreece
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationΕγνατία Οδός Α.Ε.
Attention Ofκ. Μεντίζη, Διεύθυνση Συμβάσεων - Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Address6ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, Τ.Θ. 60030
TownThermi Thessalonikis
Postal Code570 01
Phone+30 2310470200
Fax+30 2310475936
Class Code45233110
Class DescriptionMotorway construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-02-12

Motorway construction works

ΙΙ.2.4) Περιγραφή της προμήθειας κατά τη στιγμή σύναψης της σύμβασης (φύση και ποσότητα / έκταση των έργων, αγαθών ή υπηρεσιών ή ένδειξη αναγκών και απαιτήσεων)

1) Βασικό σχέδιο του έργου είναι:

— η κατασκευή μετωπικού σταθμού διοδίων στη θέση «Στρυμονικό», όπως αποτυπώνεται στην Κ.Υ.Α. 6686/14.11.2014,

— η συντήρηση και λειτουργία και συντήρησης του δυτικού τομέα της Εγνατίας Οδού, και των καθέτων αξόνων Α29 και Α25 αυτής. Συγκεκριμένα:

α) του τμήματος της Εγνατίας Οδού (αυτοκινητόδρομος Α2) από την έξοδο τού λιμένα Ηγουμενίτσας (ΧΘ: 0) μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο (Α/Κ) 17 Κλειδίου (ΧΘ: 289), μήκους περίπου 289 χλμ.·

β) του κάθετου άξονα «Α/Κ Δυτ. Σιάτιστας - Κορομηλιά - Μεθοριακός Σταθμός Κρυσταλλοπηγής» (αυτοκινητόδρομος Α29, συνολικού μήκους περίπου 69,2 χλμ.) της Εγνατίας Οδού·

γ) του κάθετου άξονα «Α/Κ Λαγκαδά - Μεθοριακός Σταθμός Προμαχώνα» (αυτοκινητόδρομος Α25, συνολικού μήκους περίπου 95,5 χλμ.) της Εγνατίας Οδού.

Οι εργασίες που προβλέπονται, είναι:

α) εργασίες τεχνικής αστυνόμευσης οδού και επιθεώρησης Η/Μ και σηράγγων·

β) λεπτομερείς επιθεωρήσεις των στοιχείων της οδού·

γ) συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του αυτοκινητοδρόμου από χρήση·

δ) λειτουργία οδού και σηράγγων·

ε) κατασκευή νέων σταθμών διοδίων·

στ) αντιμετώπιση των προβλημάτων του χειμώνα (αποχιονισμός, παγετός)·

ζ) εργασίες βελτίωσης - αποκατάστασης της οδού και του εξοπλισμού της (λόγω φθορών, αλλαγής προδιαγραφών κ.λπ.)·

η) εργασίες βελτίωσης της λειτουργίας της οδού (κατασκευή αποθηκών άλατος, διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων συντήρησης και λειτουργίας της οδού κ.λπ.)·

θ) διάθεση προσωπικού για τη στελέχωση ομάδων τεχνικής υποστήριξης της Ε.Ο.Α.Ε.·

ι) μελέτες για την κατασκευή των σταθμών διοδίων, που αποτελούν αντικείμενο του δικαιώματος προαίρεσης.

2) Δικαιώματα προαίρεσης:

Η αναθέτουσα αρχή δύναται σύμφωνα με την παρ.1α του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, να τροποποιήσει με μονομερή δήλωσή της —χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης— την αρχική σύμβαση, με ενεργοποίηση τού δικαιώματος προαίρεσης για τις κατωτέρω αναφερόμενες εργασίες, σύμφωνα με το βασικό σχέδιο των εργασιών, που θα αποτελέσουν αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες εργασίες:

α) τη χρονική επέκταση κατά έξι (6) μήνες της αρχικής σύμβασης, που αφορά στη συντήρηση και λειτουργία όλων των έργων πολιτικού μηχανικού και Η/Μ εγκαταστάσεων του αυτοκινητοδρόμου και των κάθετων αξόνων του —ανοικτής οδοποιίας και σηράγγων— σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμού ως έγγιστα 11 000 000,00 EUR (με ΦΠΑ) (8 870 967,74 EUR χωρίς ΦΠΑ).

Η ενεργοποίηση του δικαιώματος μονομερούς παράτασης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής (Εγνατία οδός Α.Ε), θα γίνει εντός του χρόνου εκτέλεσης τής αρχικής σύμβασης και τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την ολοκλήρωση αυτής.

Ο ανάδοχος μετά από την άσκηση τού δικαιώματος παράτασης τής διάρκειας τής σύμβασης, θα συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες συντήρησης, κατά τους όρους της σύμβασης και για το κατά παράταση χρονικό διάστημα ισχύος της·

β) την κατασκευή σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αριθ. ΔΝΣγ/ΦΝ 393 (ΦΕΚ 1867 Β/29.5.2017), του μετωπικού σταθμού διοδίων Σιάτιστας, καθώς και των πλευρικών Σ.Δ. Παναγιάς, Ανατ. Σιάτιστας, Καλαμιάς, Κλειδίου, Μαλγάρων, Αξιού (ημικόμβος Χαλάστρας) και Λαγκαδά - Σερρών, και του πλευρικού Σ.Δ. Πολυκάστρου στον κάθετο άξονα Χαλάστρας - Ευζώνων (Α1), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τεχνική περιγραφή.

Ο προϋπολογισμός των εργασιών κατασκευής των ως άνω σταθμών διοδίων ανέρχεται ως έγγιστα, στο ύψος των 17 850 000,00 EUR (με ΦΠΑ) (14 395 161,29 EUR χωρίς ΦΠΑ).

Η ενεργοποίηση του δικαιώματος της αναθέτουσας αρχής (Εγνατία Οδός Α.Ε.) με μονομερή της απόφαση, θα γίνει εντός του χρόνου εκτέλεσης τής σύμβασης και τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την ολοκλήρωση αυτής.

Ο Κ.τ.Ε. μπορεί να ενεργοποιήσει το δικαίωμα προαίρεσης για κάποιους μόνο εκ των σταθμών διοδίων (για την περίπτωση που δεν ωριμάζουν αδειοδοτικά / μελετητικά όλοι με τον ίδιο ρυθμό).

Extended Title«Εγνατία Οδός: Λειτουργία, συντήρηση του αυτοκινητοδρόμου στον δυτικό τομέα, στους κάθετους άξονες Α29 και Α25, και κατασκευή σταθμών διοδίων (2018 - 2020)».
Extended Description

ΙΙ.2.4) Περιγραφή της προμήθειας κατά τη στιγμή σύναψης της σύμβασης (φύση και ποσότητα / έκταση των έργων, αγαθών ή υπηρεσιών ή ένδειξη αναγκών και απαιτήσεων)

1) Βασικό σχέδιο του έργου είναι:

— η κατασκευή μετωπικού σταθμού διοδίων στη θέση «Στρυμονικό», όπως αποτυπώνεται στην Κ.Υ.Α. 6686/14.11.2014,

— η συντήρηση και λειτουργία και συντήρησης του δυτικού τομέα της Εγνατίας Οδού, και των καθέτων αξόνων Α29 και Α25 αυτής. Συγκεκριμένα:

α) του τμήματος της Εγνατίας Οδού (αυτοκινητόδρομος Α2) από την έξοδο τού λιμένα Ηγουμενίτσας (ΧΘ: 0) μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο (Α/Κ) 17 Κλειδίου (ΧΘ: 289), μήκους περίπου 289 χλμ.·

β) του κάθετου άξονα «Α/Κ Δυτ. Σιάτιστας - Κορομηλιά - Μεθοριακός Σταθμός Κρυσταλλοπηγής» (αυτοκινητόδρομος Α29, συνολικού μήκους περίπου 69,2 χλμ.) της Εγνατίας Οδού·

γ) του κάθετου άξονα «Α/Κ Λαγκαδά - Μεθοριακός Σταθμός Προμαχώνα» (αυτοκινητόδρομος Α25, συνολικού μήκους περίπου 95,5 χλμ.) της Εγνατίας Οδού.

Οι εργασίες που προβλέπονται, είναι:

α) εργασίες τεχνικής αστυνόμευσης οδού και επιθεώρησης Η/Μ και σηράγγων·

β) λεπτομερείς επιθεωρήσεις των στοιχείων της οδού·

γ) συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του αυτοκινητοδρόμου από χρήση·

δ) λειτουργία οδού και σηράγγων·

ε) κατασκευή νέων σταθμών διοδίων·

στ) αντιμετώπιση των προβλημάτων του χειμώνα (αποχιονισμός, παγετός)·

ζ) εργασίες βελτίωσης - αποκατάστασης της οδού και του εξοπλισμού της (λόγω φθορών, αλλαγής προδιαγραφών κ.λπ.)·

η) εργασίες βελτίωσης της λειτουργίας της οδού (κατασκευή αποθηκών άλατος, διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων συντήρησης και λειτουργίας της οδού κ.λπ.)·

θ) διάθεση προσωπικού για τη στελέχωση ομάδων τεχνικής υποστήριξης της Ε.Ο.Α.Ε.·

ι) μελέτες για την κατασκευή των σταθμών διοδίων, που αποτελούν αντικείμενο του δικαιώματος προαίρεσης.

2) Δικαιώματα προαίρεσης:

Η αναθέτουσα αρχή δύναται σύμφωνα με την παρ.1α του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, να τροποποιήσει με μονομερή δήλωσή της —χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης— την αρχική σύμβαση, με ενεργοποίηση τού δικαιώματος προαίρεσης για τις κατωτέρω αναφερόμενες εργασίες, σύμφωνα με το βασικό σχέδιο των εργασιών, που θα αποτελέσουν αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες εργασίες:

α) τη χρονική επέκταση κατά έξι (6) μήνες της αρχικής σύμβασης, που αφορά στη συντήρηση και λειτουργία όλων των έργων πολιτικού μηχανικού και Η/Μ εγκαταστάσεων του αυτοκινητοδρόμου και των κάθετων αξόνων του —ανοικτής οδοποιίας και σηράγγων— σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμού ως έγγιστα 11 000 000,00 EUR (με ΦΠΑ) (8 870 967,74 EUR χωρίς ΦΠΑ).

Η ενεργοποίηση του δικαιώματος μονομερούς παράτασης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής (Εγνατία οδός Α.Ε), θα γίνει εντός του χρόνου εκτέλεσης τής αρχικής σύμβασης και τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την ολοκλήρωση αυτής.

Ο ανάδοχος μετά από την άσκηση τού δικαιώματος παράτασης τής διάρκειας τής σύμβασης, θα συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες συντήρησης, κατά τους όρους της σύμβασης και για το κατά παράταση χρονικό διάστημα ισχύος της·

β) την κατασκευή σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αριθ. ΔΝΣγ/ΦΝ 393 (ΦΕΚ 1867 Β/29.5.2017), του μετωπικού σταθμού διοδίων Σιάτιστας, καθώς και των πλευρικών Σ.Δ. Παναγιάς, Ανατ. Σιάτιστας, Καλαμιάς, Κλειδίου, Μαλγάρων, Αξιού (ημικόμβος Χαλάστρας) και Λαγκαδά - Σερρών, και του πλευρικού Σ.Δ. Πολυκάστρου στον κάθετο άξονα Χαλάστρας - Ευζώνων (Α1), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τεχνική περιγραφή.

Ο προϋπολογισμός των εργασιών κατασκευής των ως άνω σταθμών διοδίων ανέρχεται ως έγγιστα, στο ύψος των 17 850 000,00 EUR (με ΦΠΑ) (14 395 161,29 EUR χωρίς ΦΠΑ).

Η ενεργοποίηση του δικαιώματος της αναθέτουσας αρχής (Εγνατία Οδός Α.Ε.) με μονομερή της απόφαση, θα γίνει εντός του χρόνου εκτέλεσης τής σύμβασης και τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την ολοκλήρωση αυτής.

Ο Κ.τ.Ε. μπορεί να ενεργοποιήσει το δικαίωμα προαίρεσης για κάποιους μόνο εκ των σταθμών διοδίων (για την περίπτωση που δεν ωριμάζουν αδειοδοτικά / μελετητικά όλοι με τον ίδιο ρυθμό).

Modifications

Στη 2η συμπληρωματική σύμβαση, περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες εργασίες στοιχειώδους συντήρησης και λειτουργίας της οδού.

Η 2η συμπληρωματική σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των πρόσθετων δαπανών των εργασιών στοιχειώδους συντήρησης και λειτουργίας της οδού, που κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, και απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση και ολοκλήρωση τού έργου, οι οποίες δεν κατέστη δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού του αρχικού έργου. Οι εργασίες αυτές δεν μπορούν να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στην αναθέτουσα αρχή.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2021-02-12
CountryGreece
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationΕγνατία Οδός Α.Ε.
Attention Ofκ. Μεντίζη, Διεύθυνση Συμβάσεων
Address6ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, Τ.Θ. 60030
TownThermi
Postal Code570 01
Phone+30 2310470200
Fax+30 2310475936
Class Code45233110
Class DescriptionMotorway construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: May 13, 2021
Προμήθεια γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων (και νηπίων - βρεφών) και προμήθεια ειδών αρτοπωλείου, χρονικής διάρκειας 24 μηνών (ενδεικτικά αναφερομένου διαστήματος έτους 2021 - 2022), για τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας και...
View more
Deadline: May 11, 2021
«Προμήθεια ειδών, υλικών καθαριότητας, λοιπών ειδών ευπρεπισμού και σάκων απορριμμάτων, για τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας και των νομικών προσώπων του Δήμου:α) Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης "Γιάννης Γάλλος"·β) Σχολική...
View more
Deadline: Jun 22, 2021
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:Τμήμα 2: Αναλώσιμα πολυαισθητήρων Horriba U-10 και U-50 (5 είδη, αξίας 2 433,06 EUR, πλέον ΦΠΑ 583,94 EUR ή συνολικής αξίας 3 017,00 EUR)Τμήμα...
View more