Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Zakres projektowy:

1) Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla wszystkich branż, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz innych niezbędnych opracowań i decyzji dla budowy i użytkowania autostrady A1 na odcinku gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła).

2) Zakres Robót:

1) Budowa odcinka autostrady A1, w zakresie od km 399+742,51 do km 416+650 o nawierzchni z betonu cementowego;

2) Budowa węzła autostradowego Mykanów (Kościelec);

3) Rozbiórka istniejącego korpusu drogowego ze względu na budowę autostrady A1 po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 1;

4) Budowa i przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z autostradą;

5) Budowa lub przebudowa infrastruktury dla pieszych i rowerzystów;

6) Budowa dróg obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego;

7) Budowa dróg technologicznych;

8) Budowa przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na autostradę;

9) Budowa 16 obiektów inżynierskich, w tym 1 most, 4 wiadukty w ciągu autostrady, 4 wiadukty nad autostradą, 3 duże przejścia dla zwierząt nad autostradą, 4 przejazdy gospodarcze;

10) Wzmocnienie podłoża, korpusu oraz skarp nasypów i wykopów;

11) Budowa obustronnych zatok do kontroli pojazdów dla służb Policji i Inspekcji Transportu Drogowego na węźle Mykanów (Kościelec),

12) Budowa systemu odwodnienia korpusu drogowego;

13) Oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego;

14) Przebudowa cieków i rowów melioracyjnych;

15) Budowa urządzeń ochrony środowiska;

16) Budowa oświetlenia drogowego;

17) Budowa infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu autostrady;

18) Przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejących infrastruktury podziemnej

i naziemnej;

19) Organizacja ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;

20) Utrzymanie ciągłości ruchu na drodze krajowej nr 1;

21) Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne

i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót oraz w okresie usuwania wad

i usterek;

22) Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy,

do stanu jaki był przed rozpoczęciem budowy;

23) Wykonanie wszystkich koniecznych robót związanych z przebudową i rozbiórką budynków i obiektów budowlanych kolidujących z inwestycją;

24) Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy;

25) Wycinka kolidującej z inwestycją zieleni;

26) Zagospodarowanie terenu nasadzeniami;

27) Budowa kanałów technologicznych;

28) Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań;

29) Wykonanie Systemu Zarządzania Ruchem;

30) Wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji;

31) Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

Extended TitleBudowa autostrady A1 koniec obw. Częstochowy – Tuszyn, odcinek E gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła).
Extended Description

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Zakres projektowy:

1) Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla wszystkich branż, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz innych niezbędnych opracowań i decyzji dla budowy i użytkowania autostrady A1 na odcinku gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła).

2) Zakres Robót:

1) Budowa odcinka autostrady A1, w zakresie od km 399+742,51 do km 416+650 o nawierzchni z betonu cementowego;

2) Budowa węzła autostradowego Mykanów (Kościelec);

3) Rozbiórka istniejącego korpusu drogowego ze względu na budowę autostrady A1 po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 1;

4) Budowa i przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z autostradą;

5) Budowa lub przebudowa infrastruktury dla pieszych i rowerzystów;

6) Budowa dróg obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego;

7) Budowa dróg technologicznych;

8) Budowa przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na autostradę;

9) Budowa 16 obiektów inżynierskich, w tym 1 most, 4 wiadukty w ciągu autostrady, 4 wiadukty nad autostradą, 3 duże przejścia dla zwierząt nad autostradą, 4 przejazdy gospodarcze;

10) Wzmocnienie podłoża, korpusu oraz skarp nasypów i wykopów;

11) Budowa obustronnych zatok do kontroli pojazdów dla służb Policji i Inspekcji Transportu Drogowego na węźle Mykanów (Kościelec),

12) Budowa systemu odwodnienia korpusu drogowego;

13) Oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego;

14) Przebudowa cieków i rowów melioracyjnych;

15) Budowa urządzeń ochrony środowiska;

16) Budowa oświetlenia drogowego;

17) Budowa infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu autostrady;

18) Przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejących infrastruktury podziemnej

i naziemnej;

19) Organizacja ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;

20) Utrzymanie ciągłości ruchu na drodze krajowej nr 1;

21) Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne

i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót oraz w okresie usuwania wad

i usterek;

22) Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy,

do stanu jaki był przed rozpoczęciem budowy;

23) Wykonanie wszystkich koniecznych robót związanych z przebudową i rozbiórką budynków i obiektów budowlanych kolidujących z inwestycją;

24) Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy;

25) Wycinka kolidującej z inwestycją zieleni;

26) Zagospodarowanie terenu nasadzeniami;

27) Budowa kanałów technologicznych;

28) Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań;

29) Wykonanie Systemu Zarządzania Ruchem;

30) Wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji;

31) Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

Modifications

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Zakres projektowy:

1) Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla wszystkich branż, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz innych niezbędnych opracowań i decyzji dla budowy i użytkowania autostrady A1 na odcinku gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła).

2) Zakres Robót:

1) Budowa odcinka autostrady A1, w zakresie od km 399+742,51 do km 416+650 o nawierzchni z betonu cementowego;

2) Budowa węzła autostradowego Mykanów (Kościelec);

3) Rozbiórka istniejącego korpusu drogowego ze względu na budowę autostrady A1 po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 1;

4) Budowa i przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z autostradą;

5) Budowa lub przebudowa infrastruktury dla pieszych i rowerzystów;

6) Budowa dróg obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego;

7) Budowa dróg technologicznych;

8) Budowa przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na autostradę;

9) Budowa 16 obiektów inżynierskich, w tym 1 most, 4 wiadukty w ciągu autostrady, 4 wiadukty nad autostradą, 3 duże przejścia dla zwierząt nad autostradą, 4 przejazdy gospodarcze;

10) Wzmocnienie podłoża, korpusu oraz skarp nasypów i wykopów;

11) Budowa obustronnych zatok do kontroli pojazdów dla służb Policji i Inspekcji Transportu Drogowego na węźle Mykanów (Kościelec),

12) Budowa systemu odwodnienia korpusu drogowego;

13) Oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego;

14) Przebudowa cieków i rowów melioracyjnych;

15) Budowa urządzeń ochrony środowiska;

16) Budowa oświetlenia drogowego;

17) Budowa infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu autostrady;

18) Przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejących infrastruktury podziemnej

i naziemnej;

19) Organizacja ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;

20) Utrzymanie ciągłości ruchu na drodze krajowej nr 1;

21) Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne

i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót oraz w okresie usuwania wad

i usterek;

22) Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy,

do stanu jaki był przed rozpoczęciem budowy;

23) Wykonanie wszystkich koniecznych robót związanych z przebudową i rozbiórką budynków i obiektów budowlanych kolidujących z inwestycją;

24) Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy;

25) Wycinka kolidującej z inwestycją zieleni;

26) Zagospodarowanie terenu nasadzeniami;

27) Budowa kanałów technologicznych;

28) Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań;

29) Wykonanie Systemu Zarządzania Ruchem;

30) Wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji;

31) Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji

Deadline DateNone Provided
Publication Date2023-12-07
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Katowicach. ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice
Attention OfBarbara Sibik
Addressul. Myśliwska 5
TownKatowice
Postal Code40-017
Phone+48 322586281
Fax+48 322598710
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2023-12-07

Construction work

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Zakres projektowy:

1) Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla wszystkich branż, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz innych niezbędnych opracowań i decyzji dla budowy i użytkowania autostrady A1 na odcinku gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła).

2) Zakres Robót:

1) Budowa odcinka autostrady A1, w zakresie od km 399+742,51 do km 416+650 o nawierzchni z betonu cementowego;

2) Budowa węzła autostradowego Mykanów (Kościelec);

3) Rozbiórka istniejącego korpusu drogowego ze względu na budowę autostrady A1 po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 1;

4) Budowa i przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z autostradą;

5) Budowa lub przebudowa infrastruktury dla pieszych i rowerzystów;

6) Budowa dróg obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego;

7) Budowa dróg technologicznych;

8) Budowa przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na autostradę;

9) Budowa 16 obiektów inżynierskich, w tym 1 most, 4 wiadukty w ciągu autostrady, 4 wiadukty nad autostradą, 3 duże przejścia dla zwierząt nad autostradą, 4 przejazdy gospodarcze;

10) Wzmocnienie podłoża, korpusu oraz skarp nasypów i wykopów;

11) Budowa obustronnych zatok do kontroli pojazdów dla służb Policji i Inspekcji Transportu Drogowego na węźle Mykanów (Kościelec),

12) Budowa systemu odwodnienia korpusu drogowego;

13) Oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego;

14) Przebudowa cieków i rowów melioracyjnych;

15) Budowa urządzeń ochrony środowiska;

16) Budowa oświetlenia drogowego;

17) Budowa infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu autostrady;

18) Przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejących infrastruktury podziemnej

i naziemnej;

19) Organizacja ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;

20) Utrzymanie ciągłości ruchu na drodze krajowej nr 1;

21) Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne

i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót oraz w okresie usuwania wad

i usterek;

22) Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy,

do stanu jaki był przed rozpoczęciem budowy;

23) Wykonanie wszystkich koniecznych robót związanych z przebudową i rozbiórką budynków i obiektów budowlanych kolidujących z inwestycją;

24) Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy;

25) Wycinka kolidującej z inwestycją zieleni;

26) Zagospodarowanie terenu nasadzeniami;

27) Budowa kanałów technologicznych;

28) Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań;

29) Wykonanie Systemu Zarządzania Ruchem;

30) Wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji;

31) Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

Extended TitleBudowa autostrady A1 koniec obw. Częstochowy – Tuszyn, odcinek E gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła).
Extended Description

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Zakres projektowy:

1) Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla wszystkich branż, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz innych niezbędnych opracowań i decyzji dla budowy i użytkowania autostrady A1 na odcinku gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła).

2) Zakres Robót:

1) Budowa odcinka autostrady A1, w zakresie od km 399+742,51 do km 416+650 o nawierzchni z betonu cementowego;

2) Budowa węzła autostradowego Mykanów (Kościelec);

3) Rozbiórka istniejącego korpusu drogowego ze względu na budowę autostrady A1 po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 1;

4) Budowa i przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z autostradą;

5) Budowa lub przebudowa infrastruktury dla pieszych i rowerzystów;

6) Budowa dróg obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego;

7) Budowa dróg technologicznych;

8) Budowa przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na autostradę;

9) Budowa 16 obiektów inżynierskich, w tym 1 most, 4 wiadukty w ciągu autostrady, 4 wiadukty nad autostradą, 3 duże przejścia dla zwierząt nad autostradą, 4 przejazdy gospodarcze;

10) Wzmocnienie podłoża, korpusu oraz skarp nasypów i wykopów;

11) Budowa obustronnych zatok do kontroli pojazdów dla służb Policji i Inspekcji Transportu Drogowego na węźle Mykanów (Kościelec),

12) Budowa systemu odwodnienia korpusu drogowego;

13) Oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego;

14) Przebudowa cieków i rowów melioracyjnych;

15) Budowa urządzeń ochrony środowiska;

16) Budowa oświetlenia drogowego;

17) Budowa infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu autostrady;

18) Przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejących infrastruktury podziemnej

i naziemnej;

19) Organizacja ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;

20) Utrzymanie ciągłości ruchu na drodze krajowej nr 1;

21) Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne

i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót oraz w okresie usuwania wad

i usterek;

22) Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy,

do stanu jaki był przed rozpoczęciem budowy;

23) Wykonanie wszystkich koniecznych robót związanych z przebudową i rozbiórką budynków i obiektów budowlanych kolidujących z inwestycją;

24) Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy;

25) Wycinka kolidującej z inwestycją zieleni;

26) Zagospodarowanie terenu nasadzeniami;

27) Budowa kanałów technologicznych;

28) Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań;

29) Wykonanie Systemu Zarządzania Ruchem;

30) Wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji;

31) Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

Modifications

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Zakres projektowy:

1) Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla wszystkich branż, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz innych niezbędnych opracowań i decyzji dla budowy i użytkowania autostrady A1 na odcinku gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła).

2) Zakres Robót:

1) Budowa odcinka autostrady A1, w zakresie od km 399+742,51 do km 416+650 o nawierzchni z betonu cementowego;

2) Budowa węzła autostradowego Mykanów (Kościelec);

3) Rozbiórka istniejącego korpusu drogowego ze względu na budowę autostrady A1 po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 1;

4) Budowa i przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z autostradą;

5) Budowa lub przebudowa infrastruktury dla pieszych i rowerzystów;

6) Budowa dróg obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego;

7) Budowa dróg technologicznych;

8) Budowa przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na autostradę;

9) Budowa 16 obiektów inżynierskich, w tym 1 most, 4 wiadukty w ciągu autostrady, 4 wiadukty nad autostradą, 3 duże przejścia dla zwierząt nad autostradą, 4 przejazdy gospodarcze;

10) Wzmocnienie podłoża, korpusu oraz skarp nasypów i wykopów;

11) Budowa obustronnych zatok do kontroli pojazdów dla służb Policji i Inspekcji Transportu Drogowego na węźle Mykanów (Kościelec),

12) Budowa systemu odwodnienia korpusu drogowego;

13) Oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego;

14) Przebudowa cieków i rowów melioracyjnych;

15) Budowa urządzeń ochrony środowiska;

16) Budowa oświetlenia drogowego;

17) Budowa infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu autostrady;

18) Przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejących infrastruktury podziemnej

i naziemnej;

19) Organizacja ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;

20) Utrzymanie ciągłości ruchu na drodze krajowej nr 1;

21) Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne

i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót oraz w okresie usuwania wad

i usterek;

22) Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy,

do stanu jaki był przed rozpoczęciem budowy;

23) Wykonanie wszystkich koniecznych robót związanych z przebudową i rozbiórką budynków i obiektów budowlanych kolidujących z inwestycją;

24) Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy;

25) Wycinka kolidującej z inwestycją zieleni;

26) Zagospodarowanie terenu nasadzeniami;

27) Budowa kanałów technologicznych;

28) Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań;

29) Wykonanie Systemu Zarządzania Ruchem;

30) Wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji;

31) Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji

Deadline DateNone Provided
Publication Date2023-12-07
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Katowicach. ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice
Attention OfBarbara Sibik
Addressul. Myśliwska 5
TownKatowice
Postal Code40-017
Phone+48 322586281
Fax+48 322598710
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2023-12-07

Construction work

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Zakres projektowy:

1) Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla wszystkich branż, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz innych niezbędnych opracowań i decyzji dla budowy i użytkowania autostrady A1 na odcinku gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła).

2) Zakres Robót:

1) Budowa odcinka autostrady A1, w zakresie od km 399+742,51 do km 416+650 o nawierzchni z betonu cementowego;

2) Budowa węzła autostradowego Mykanów (Kościelec);

3) Rozbiórka istniejącego korpusu drogowego ze względu na budowę autostrady A1 po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 1;

4) Budowa i przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z autostradą;

5) Budowa lub przebudowa infrastruktury dla pieszych i rowerzystów;

6) Budowa dróg obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego;

7) Budowa dróg technologicznych;

8) Budowa przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na autostradę;

9) Budowa 16 obiektów inżynierskich, w tym 1 most, 4 wiadukty w ciągu autostrady, 4 wiadukty nad autostradą, 3 duże przejścia dla zwierząt nad autostradą, 4 przejazdy gospodarcze;

10) Wzmocnienie podłoża, korpusu oraz skarp nasypów i wykopów;

11) Budowa obustronnych zatok do kontroli pojazdów dla służb Policji i Inspekcji Transportu Drogowego na węźle Mykanów (Kościelec),

12) Budowa systemu odwodnienia korpusu drogowego;

13) Oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego;

14) Przebudowa cieków i rowów melioracyjnych;

15) Budowa urządzeń ochrony środowiska;

16) Budowa oświetlenia drogowego;

17) Budowa infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu autostrady;

18) Przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejących infrastruktury podziemnej

i naziemnej;

19) Organizacja ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;

20) Utrzymanie ciągłości ruchu na drodze krajowej nr 1;

21) Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne

i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót oraz w okresie usuwania wad

i usterek;

22) Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy,

do stanu jaki był przed rozpoczęciem budowy;

23) Wykonanie wszystkich koniecznych robót związanych z przebudową i rozbiórką budynków i obiektów budowlanych kolidujących z inwestycją;

24) Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy;

25) Wycinka kolidującej z inwestycją zieleni;

26) Zagospodarowanie terenu nasadzeniami;

27) Budowa kanałów technologicznych;

28) Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań;

29) Wykonanie Systemu Zarządzania Ruchem;

30) Wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji;

31) Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

Extended TitleBudowa autostrady A1 koniec obw. Częstochowy – Tuszyn, odcinek E gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła).
Extended Description

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Zakres projektowy:

1) Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla wszystkich branż, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz innych niezbędnych opracowań i decyzji dla budowy i użytkowania autostrady A1 na odcinku gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła).

2) Zakres Robót:

1) Budowa odcinka autostrady A1, w zakresie od km 399+742,51 do km 416+650 o nawierzchni z betonu cementowego;

2) Budowa węzła autostradowego Mykanów (Kościelec);

3) Rozbiórka istniejącego korpusu drogowego ze względu na budowę autostrady A1 po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 1;

4) Budowa i przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z autostradą;

5) Budowa lub przebudowa infrastruktury dla pieszych i rowerzystów;

6) Budowa dróg obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego;

7) Budowa dróg technologicznych;

8) Budowa przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na autostradę;

9) Budowa 16 obiektów inżynierskich, w tym 1 most, 4 wiadukty w ciągu autostrady, 4 wiadukty nad autostradą, 3 duże przejścia dla zwierząt nad autostradą, 4 przejazdy gospodarcze;

10) Wzmocnienie podłoża, korpusu oraz skarp nasypów i wykopów;

11) Budowa obustronnych zatok do kontroli pojazdów dla służb Policji i Inspekcji Transportu Drogowego na węźle Mykanów (Kościelec),

12) Budowa systemu odwodnienia korpusu drogowego;

13) Oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego;

14) Przebudowa cieków i rowów melioracyjnych;

15) Budowa urządzeń ochrony środowiska;

16) Budowa oświetlenia drogowego;

17) Budowa infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu autostrady;

18) Przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejących infrastruktury podziemnej

i naziemnej;

19) Organizacja ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;

20) Utrzymanie ciągłości ruchu na drodze krajowej nr 1;

21) Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne

i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót oraz w okresie usuwania wad

i usterek;

22) Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy,

do stanu jaki był przed rozpoczęciem budowy;

23) Wykonanie wszystkich koniecznych robót związanych z przebudową i rozbiórką budynków i obiektów budowlanych kolidujących z inwestycją;

24) Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy;

25) Wycinka kolidującej z inwestycją zieleni;

26) Zagospodarowanie terenu nasadzeniami;

27) Budowa kanałów technologicznych;

28) Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań;

29) Wykonanie Systemu Zarządzania Ruchem;

30) Wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji;

31) Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

Modifications

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Zakres projektowy:

1) Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla wszystkich branż, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz innych niezbędnych opracowań i decyzji dla budowy i użytkowania autostrady A1 na odcinku gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła).

2) Zakres Robót:

1) Budowa odcinka autostrady A1, w zakresie od km 399+742,51 do km 416+650 o nawierzchni z betonu cementowego;

2) Budowa węzła autostradowego Mykanów (Kościelec);

3) Rozbiórka istniejącego korpusu drogowego ze względu na budowę autostrady A1 po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 1;

4) Budowa i przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z autostradą;

5) Budowa lub przebudowa infrastruktury dla pieszych i rowerzystów;

6) Budowa dróg obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego;

7) Budowa dróg technologicznych;

8) Budowa przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na autostradę;

9) Budowa 16 obiektów inżynierskich, w tym 1 most, 4 wiadukty w ciągu autostrady, 4 wiadukty nad autostradą, 3 duże przejścia dla zwierząt nad autostradą, 4 przejazdy gospodarcze;

10) Wzmocnienie podłoża, korpusu oraz skarp nasypów i wykopów;

11) Budowa obustronnych zatok do kontroli pojazdów dla służb Policji i Inspekcji Transportu Drogowego na węźle Mykanów (Kościelec),

12) Budowa systemu odwodnienia korpusu drogowego;

13) Oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego;

14) Przebudowa cieków i rowów melioracyjnych;

15) Budowa urządzeń ochrony środowiska;

16) Budowa oświetlenia drogowego;

17) Budowa infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu autostrady;

18) Przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejących infrastruktury podziemnej

i naziemnej;

19) Organizacja ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;

20) Utrzymanie ciągłości ruchu na drodze krajowej nr 1;

21) Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne

i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót oraz w okresie usuwania wad

i usterek;

22) Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy,

do stanu jaki był przed rozpoczęciem budowy;

23) Wykonanie wszystkich koniecznych robót związanych z przebudową i rozbiórką budynków i obiektów budowlanych kolidujących z inwestycją;

24) Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy;

25) Wycinka kolidującej z inwestycją zieleni;

26) Zagospodarowanie terenu nasadzeniami;

27) Budowa kanałów technologicznych;

28) Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań;

29) Wykonanie Systemu Zarządzania Ruchem;

30) Wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji;

31) Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji

Deadline DateNone Provided
Publication Date2023-12-07
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Katowicach. ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice
Attention OfBarbara Sibik
Addressul. Myśliwska 5
TownKatowice
Postal Code40-017
Phone+48 322586281
Fax+48 322598710
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V (na zasadach określonych w SWZ)
View more
Przedmiotem zamówienia jest rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie w Warszawie - etap 1 z podziałem na zadania: Zadanie 1 - zagospodarowanie...
View more
Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V (na zasadach określonych w SIWZ)
View more