Дейностите, предмет на поръчката, ще се възлагат в зависимост от нуждите на възложителя за срока на изпълнение на договора. Дейностите по изпълнение на поръчката ще започват след получаване на възлагателно писмо, в което ще бъдат определени видовете СМР, които трябва да се извършат, и конкретен обект.

Extended TitleИзвършване на строително-монтажни работи на сгради и съоръжения, стопанисвани от „Водоснабдяване и канализация — Варна“ ООД
Extended Description

Дейностите, предмет на поръчката, ще се възлагат в зависимост от нуждите на възложителя за срока на изпълнение на договора. Дейностите по изпълнение на поръчката ще започват след получаване на възлагателно писмо, в което ще бъдат определени видовете СМР, които трябва да се извършат, и конкретен обект.

Modifications

Дейностите, предмет на поръчката, ще се възлагат в зависимост от нуждите на възложителя за срока на изпълнение на договора. Дейностите по изпълнение на поръчката ще започват след получаване на възлагателно писмо, в което ще бъдат определени видовете СМР, които трябва да се извършат, и конкретен обект.

Изчерпването на общата прогнозна стойност на договора преди изтичане на неговия срок се дължи на настъпването на непредвидените обстоятелства, описани в допълнително споразумение № 1, които възникнаха след сключването на договора и които не са предвидени при определяне на стойността на поръчката при нейното обявяване.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2020-08-05
CountryBulgaria
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
Organisation„Водоснабдяване и канализация — Варна“ ООД
Attention OfЕлка Николова — специалист „Обществени поръчки“
Addressул. „Прилеп“ № 33
TownVarna
Postal Code9010
Phone+359 52974270
Fax+359 52500991
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 14, 2020
Основната цел на поръчката е избор на изпълнители за изпълнение на строително-монтажни работи за извършване на ремонт и поддръжка на републиканска пътна мрежа в границите на град Пловдив в рамките...
View more
Deadline: Oct 26, 2020
Изпълнение на строително-монтажни работи за реализиране на проект „Реконструкция и надстройка на съществуваща сграда към Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации — гр. Бургас“ в съответствие с технически инвестиционен...
View more
Deadline: Oct 15, 2020
Предметът на обществената поръчка е: „Изграждане на сградни газови инсталации в сградите на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания — Благоевград“ ЕООД на ул. „Цанко Церковски“ № 4“.Обхватът...
View more