Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju napędowego w ilości 1 100 000 litrów i etyliny bezołowiowej 95 w ilości 12 000 litrów w okresie 24 m-cy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku 1A do SIWZ.

Extended TitleDostawa oleju napędowego i etyliny bezołowiowej
Extended Description

Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju napędowego w ilości 1 100 000 litrów i etyliny bezołowiowej 95 w ilości 12 000 litrów w okresie 24 m-cy.

Wymagane parametry:

A. oleju napędowego:

— Olej napędowy musi spełniać normę PN-EN 590+A1:2017-06, zgodnie z warunkami klimatycznymi dla klimatu umiarkowanego wg tablicy 2a ww. normy oraz wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1680),

— w okresie od października do marca Wykonawca zapewni dostawy oleju napędowego IŻ 40 o temperaturze zablokowania zimnego filtra (CFPP) do – 34 o C (dokładny termin rozpoczęcia i zakończenia dostaw oleju napędowego „zimowego” będzie ustalany w trakcie trwania umowy).

B. etyliny:

— etylina bezołowiowa 95 musi spełniać normę PN-EN 228+A1:2017-06, zgodnie z warunkami klimatycznymi dla klimatu umiarkowanego oraz wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1680),

— w okresie od października do marca Wykonawca zapewni dostawy etyliny bezołowiowej o temperaturze zablokowania zimnego filtra (CFPP) do – 30 o C. (dokładny termin rozpoczęcia i zakończenia dostaw etyliny bezołowiowej „zimowej” będzie ustalany w trakcie trwania umowy podane terminy są terminami planowanymi).

Wykonawca gwarantuje, że sprzedawane paliwa będą spełniały wymogi jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 poz. 1680) i wymogi określone w normach PN-EN normach PN-EN 590+A1:2017-06, PN-EN 228+A1:2017-06,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku 1A do SIWZ.

Deadline Date2019-03-27
Publication Date2018-10-16
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationPPUH "Radkom" Sp. z o.o.
Attention OfMilena Faryna
Addressul. Witosa 76
TownRadom
Postal Code26-600
Phone+48 483802000
Fax+48 483802033
Class Code09134100
Class DescriptionDiesel oil
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 26, 2019
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ścieżki rowerowej realizowanej w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych” -...
View more
Deadline: Mar 5, 2019
1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa krytej pływalni w Libiążu. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.2. Szczegółowy zakres zamówienia określa program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami (załącznik nr 8...
View more
Deadline: Feb 28, 2019
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zadania pn.: „Budowa ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Rzozów”, w zakresie odcinka I i odcinka III.
View more