Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby prywatnych gospodarstw domowych (w ramach zakresu Zadania nr 1) oraz budynków użyteczności publicznej (w ramach zakresu Zadania nr 2) - na terenie Gminy Chełmża. Zamówienie polega dostawie wraz z montażem mikroinstalacji opartych na systemach fotowoltaicznych wraz z oprzyrządowaniem, niezbędnym okablowaniem oraz przebudową układu pomiaru energii przystosowującego układ do pomiaru energii wytworzonej i przyłączeniem mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej (Zadanie nr 1 – 68 szt. oraz Zadanie nr 2 – 7 szt.) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, SIWZ, złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami i technologiami producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia oraz zgodnie z projektami wykonawczymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

Extended TitleDostawa wraz z montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża
Extended Description

Dostawa wraz z montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża. Zadanie nr 1.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby prywatnych gospodarstw domowych na budynkach mieszkalnych, na budynkach gospodarczych i na gruncie na terenie Gminy Chełmża w ramach projektu pn. Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża. Przewiduje się realizację zamówienia w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1:Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej) [konkurs nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18] Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa polega na dostawie wraz z montażem mikroinstalacji w ilości 68 szt. opartych na systemach fotowoltaicznych wraz z oprzyrządowaniem, niezbędnym okablowaniem oraz przebudową układu pomiaru energii przystosowującego układ do pomiaru energii wytworzonej i przyłączeniem mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej. Strony rozumieją, że klauzule zawarte w niniejszej umowie mają zarówno charakter dostaw w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, jak i robót budowlanych w rozumieniu Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego, które zgodnie z pismem Starosty Toruńskiego z dnia 16.8.2018 r. o sygn. AB.6740.10.106.2018.MB nie wymagają pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia robót. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, SIWZ, złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami i technologiami producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia oraz zgodnie z załączonymi: projektami wykonawczymi wykonanymi przez Smart Eko Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Toruńskiej 148, 87-800 Włocławek, POLSKA wraz z ich załącznikami oraz szczegółową specyfikacją techniczną. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: przejęcie przez Wykonawcę od Zamawiającego i użytkowników (właścicieli nieruchomości) miejsc wykonywania prac i przygotowanie ich pod montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych, ustalenie przebiegu trasy przewodów od miejsca montażu mikroinstalacji do wpięcia w istniejące instalacje, dostawę i montaż (instalację) kompletnych mikroinstalacji fotowoltaicznych (68 szt.), zgodnie z projektami wykonawczymi po uzgodnieniu z Zamawiającym (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części III. SIWZ – OPZ1), wykonanie połączenia mikroinstalacji z siecią elektroenergetyczną obiektu, wykonanie przejść w przegrodach wewnętrznych i zewnętrznych budynków, wykonanie i zasypywanie ewentualnych wykopów pod przewody, zabezpieczenie miejsc przebić i przejść rur, przewodów elektrycznych, wykonanie izolacji oraz prac zabezpieczających, zaprogramowanie i wykonanie układu automatyki i sterowania, montaż licznika wytworzonej energii elektrycznej (może być wbudowany w inwerter) umożliwiający gromadzenie i lokalną prezentację danych, wykonanie pozostałych niezbędnych prac związanych z układaniem przewodów, urządzeń, armatury regulującej, odcinającej, sterującej instalacji elektrycznej niezbędnej do obsługi wykonanej instalacji, przeprowadzenie wymaganych prób i badań, dokonanie próbnego rozruchu przed odbiorem prac, dokonanie regulacji i rozruchu poszczególnych instalacji, uzyskanie i przygotowanie niezbędnych dokumentów (protokołów prób i badań, kart gwarancyjnych, książek serwisowych, instrukcji obsługi i użytkowania w języku polskim) związanych z przekazaniem do użytkowania zamontowanych (zainstalowanych) mikroinstalacji na poszczególnych nieruchomościach oraz flash test zamontowanych modułów fotowoltaicznych, wykonanie odpowiednich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych i instalacji odgromowej, jeśli jest wymagana lub przystosowanie istniejącej instalacji odgromowej do mikroinstalacje ... Więcej szczegółów znajduje się w SIWZ.

Deadline Date2019-05-15
Publication Date2018-11-13
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Chełmża
Attention OfAnna Feeser-Bering
Addressul. Wodna 2
TownChełmża
Postal Code87-140
Phone+48 566756076
Fax+48 566756079
Class Code09331200
Class DescriptionSolar photovoltaic modules
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Apr 5, 2019
Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w al. Niepodległości w Wołominie. 2. Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z „Warunkami kontraktowymi dla budowy dla robót inżynieryjno–budowlanych projektowanych...
View more
Deadline: Apr 29, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych mających na celu budowę tarasu widokowego na 18 piętrze budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
View more
Deadline: Apr 25, 2019
Na przedmiot zamówienia składają się dwa etapy obejmujące w szczególności:I - Projektowanie:— wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i...
View more