Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby prywatnych gospodarstw domowych (w ramach zakresu zadania nr 1) oraz budynków użyteczności publicznej (w ramach zakresu zadania nr 2) — na terenie Gminy Chełmża. Zamówienie polega dostawie wraz z montażem mikroinstalacji opartych na systemach fotowoltaicznych wraz z oprzyrządowaniem, niezbędnym okablowaniem oraz przebudową układu pomiaru energii przystosowującego układ do pomiaru energii wytworzonej i przyłączeniem mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej (zadanie nr 1 – 68 szt. oraz zadanie nr 2 – 7 szt.). Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, SIWZ, złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami i technologiami producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia oraz zgodnie z projektami wykonawczymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

Extended TitleDostawa wraz z montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-09-10
New text:
2019-10-08
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-09-10
New text:
2019-10-08
Deadline Date2019-10-08
Publication Date2019-09-05
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Chełmża
Attention OfAnna Feeser-Bering
Addressul. Wodna 2
TownChełmża
Postal Code87-140
Phone+48 566756076
Fax+48 566756079
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-07-30

Solar photovoltaic modules

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby prywatnych gospodarstw domowych (w ramach zakresu zadania nr 1) oraz budynków użyteczności publicznej (w ramach zakresu zadania nr 2) - na terenie gminy Chełmża. Zamówienie polega dostawie wraz z montażem mikroinstalacji opartych na systemach fotowoltaicznych wraz z oprzyrządowaniem, niezbędnym okablowaniem oraz przebudową układu pomiaru energii przystosowującego układ do pomiaru energii wytworzonej i przyłączeniem mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej (zadanie nr 1 – 68 szt. oraz zadanie nr 2 – 7 szt.) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, SIWZ, złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami i technologiami producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia oraz zgodnie z projektami wykonawczymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

Extended TitleDostawa wraz z montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Chełmża
Changes
Section:
III.2.2
Previous text:

Terminy realizacji zamówienia wynoszą odpowiednio dla Zadania nr 1 w okresie od podpisania umowy do 29.5.2020 r. oraz dla Zadania nr 2 w okresie od 2.3.2020 r. do 29.5.2020 r.

New text:

Terminy realizacji zamówienia wynoszą odpowiednio dla zadania nr 1 w okresie od podpisania umowy do 9.10.2020 r. oraz dla zadania nr 2 w okresie od 2.3.2020 r. do 29.5.2020 r.

Section:
II.2.7
Previous text:
2020-05-29
New text:
2020-10-09
Deadline Date2019-09-10
Publication Date2019-07-30
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Chełmża
Attention OfAnna Feeser-Bering
Addressul. Wodna 2
TownChełmża
Postal Code87-140
Phone+48 566756076
Fax+48 566756079
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-06-04

Solar photovoltaic modules

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby prywatnych gospodarstw domowych (w ramach zakresu Zadania nr 1) oraz budynków użyteczności publicznej (w ramach zakresu Zadania nr 2) - na terenie Gminy Chełmża. Zamówienie polega dostawie wraz z montażem mikroinstalacji opartych na systemach fotowoltaicznych wraz z oprzyrządowaniem, niezbędnym okablowaniem oraz przebudową układu pomiaru energii przystosowującego układ do pomiaru energii wytworzonej i przyłączeniem mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej (Zadanie nr 1 – 68 szt. oraz Zadanie nr 2 – 7 szt.) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, SIWZ, złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami i technologiami producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia oraz zgodnie z projektami wykonawczymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

Extended TitleDostawa wraz z montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-06-18
New text:
2019-09-10
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-06-18
New text:
2019-09-10
Deadline Date2019-09-10
Publication Date2019-06-04
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Chełmża
Attention OfAnna Feeser-Bering
Addressul. Wodna 2
TownChełmża
Postal Code87-140
Phone+48 566756076
Fax+48 566756079
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-05-07

Solar photovoltaic modules

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby prywatnych gospodarstw domowych (w ramach zakresu Zadania nr 1) oraz budynków użyteczności publicznej (w ramach zakresu Zadania nr 2) - na terenie Gminy Chełmża. Zamówienie polega dostawie wraz z montażem mikroinstalacji opartych na systemach fotowoltaicznych wraz z oprzyrządowaniem, niezbędnym okablowaniem oraz przebudową układu pomiaru energii przystosowującego układ do pomiaru energii wytworzonej i przyłączeniem mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej (Zadanie nr 1-68 szt. oraz Zadanie nr 2-7 szt.). Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, SIWZ, złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami i technologiami producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia oraz zgodnie z projektami wykonawczymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

Extended TitleDostawa wraz z montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża
Changes
Section:
II.2.14
Previous text:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z dyspozycją art. 93 ust.

New text:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1a Pzp

Section:
VI.3
Previous text:

Zamawiający jest w stanie obsłużyć następujące formaty (rozszerzenia)plików: .txt, .rft, .pdf, .xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .csv oraz skompresowany zip.

Limit objętości w zakresie całej oferty (tzn. np. oferta, JEDZ, oświadczenia, dokumenty, dokument wadialny,itp.) wynosi maksymalnie 1 GB, natomiast limit dla pojedynczego pliku to maksymalnie 75 MB. Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie powinien: zapoznać się z funkcjonalnościami i regulaminem użytkowania platformy zakupowej Open Nexus, przygotować odpowiednie zaplecze techniczne (sprzęt komputerowy,oprogramowanie oraz dostęp do internetu), posiadać ważny kwalifikowany podpis elektroniczny spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej dla zapewnienia ważności podejmowanych czynności.

New text:

Zamawiający jest w stanie obsłużyć następujące formaty (rozszerzenia) plików: .txt, .rft, .pdf, .xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .csv oraz skompresowany:.zip.

Limit objętości w zakresie całej oferty (tzn. np. oferta, JEDZ, oświadczenia, dokumenty, dokument wadialny, itp.) wynosi maksymalnie 1 GB, przy górnej granicy ilości 20 plików lub spakowanych folderów oraz limicie dla pojedynczego pliku wynoszącym maksymalnie 75 MB. Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie powinien: zapoznać się z funkcjonalnościami i regulaminem użytkowania platformy zakupowej Open Nexus, przygotować odpowiednie zaplecze techniczne (sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz dostęp do internetu), posiadać ważny kwalifikowany podpis elektroniczny spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej dla zapewnienia ważności podejmowanych czynności.

Section:
VI.3
Previous text:
New text:

Na końcu należy dodać sformułowanie

Celem doprecyzowania ogłoszenia w Sekcji III., pkt. III.1) ogłoszenia Zamawiający informuje, że:

(1) Wykonawca – celem wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu, oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu – składa w formie elektronicznej Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwany dalej „JEDZ” lub „Załącznik nr 3 do IDW”) opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o treści zgodnej ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, wypełnionego zgodnie ze wskazówkami określonymi w rozdziale VII pkt. VII.1. IDW.

(2) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym – nie krótszym niż 10 dni – terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, tj.:

1) wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 5 SIWZ – IDW;

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13), 14) i 21) Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 SIWZ – IDW;

4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 SIWZ – IDW;

5) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) Pzp.

Szczegółowe informacje nt. dokumentów / oświadczeń znajdują się w rozdziale VII pkt. VII.2. IDW

Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-05-15
New text:
2019-06-18
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-05-15
New text:
2019-06-18
Deadline Date2019-06-18
Publication Date2019-05-07
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Chełmża
Attention OfAnna Feeser-Bering
Addressul. Wodna 2
TownChełmża
Postal Code87-140
Phone+48 566756076
Fax+48 566756079
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-11-13

Solar photovoltaic modules

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby prywatnych gospodarstw domowych (w ramach zakresu Zadania nr 1) oraz budynków użyteczności publicznej (w ramach zakresu Zadania nr 2) - na terenie Gminy Chełmża. Zamówienie polega dostawie wraz z montażem mikroinstalacji opartych na systemach fotowoltaicznych wraz z oprzyrządowaniem, niezbędnym okablowaniem oraz przebudową układu pomiaru energii przystosowującego układ do pomiaru energii wytworzonej i przyłączeniem mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej (Zadanie nr 1 – 68 szt. oraz Zadanie nr 2 – 7 szt.) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, SIWZ, złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami i technologiami producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia oraz zgodnie z projektami wykonawczymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

Extended TitleDostawa wraz z montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża
Extended Description

Dostawa wraz z montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża. Zadanie nr 1.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby prywatnych gospodarstw domowych na budynkach mieszkalnych, na budynkach gospodarczych i na gruncie na terenie Gminy Chełmża w ramach projektu pn. Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża. Przewiduje się realizację zamówienia w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1:Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej) [konkurs nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18] Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa polega na dostawie wraz z montażem mikroinstalacji w ilości 68 szt. opartych na systemach fotowoltaicznych wraz z oprzyrządowaniem, niezbędnym okablowaniem oraz przebudową układu pomiaru energii przystosowującego układ do pomiaru energii wytworzonej i przyłączeniem mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej. Strony rozumieją, że klauzule zawarte w niniejszej umowie mają zarówno charakter dostaw w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, jak i robót budowlanych w rozumieniu Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego, które zgodnie z pismem Starosty Toruńskiego z dnia 16.8.2018 r. o sygn. AB.6740.10.106.2018.MB nie wymagają pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia robót. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, SIWZ, złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami i technologiami producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia oraz zgodnie z załączonymi: projektami wykonawczymi wykonanymi przez Smart Eko Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Toruńskiej 148, 87-800 Włocławek, POLSKA wraz z ich załącznikami oraz szczegółową specyfikacją techniczną. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: przejęcie przez Wykonawcę od Zamawiającego i użytkowników (właścicieli nieruchomości) miejsc wykonywania prac i przygotowanie ich pod montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych, ustalenie przebiegu trasy przewodów od miejsca montażu mikroinstalacji do wpięcia w istniejące instalacje, dostawę i montaż (instalację) kompletnych mikroinstalacji fotowoltaicznych (68 szt.), zgodnie z projektami wykonawczymi po uzgodnieniu z Zamawiającym (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części III. SIWZ – OPZ1), wykonanie połączenia mikroinstalacji z siecią elektroenergetyczną obiektu, wykonanie przejść w przegrodach wewnętrznych i zewnętrznych budynków, wykonanie i zasypywanie ewentualnych wykopów pod przewody, zabezpieczenie miejsc przebić i przejść rur, przewodów elektrycznych, wykonanie izolacji oraz prac zabezpieczających, zaprogramowanie i wykonanie układu automatyki i sterowania, montaż licznika wytworzonej energii elektrycznej (może być wbudowany w inwerter) umożliwiający gromadzenie i lokalną prezentację danych, wykonanie pozostałych niezbędnych prac związanych z układaniem przewodów, urządzeń, armatury regulującej, odcinającej, sterującej instalacji elektrycznej niezbędnej do obsługi wykonanej instalacji, przeprowadzenie wymaganych prób i badań, dokonanie próbnego rozruchu przed odbiorem prac, dokonanie regulacji i rozruchu poszczególnych instalacji, uzyskanie i przygotowanie niezbędnych dokumentów (protokołów prób i badań, kart gwarancyjnych, książek serwisowych, instrukcji obsługi i użytkowania w języku polskim) związanych z przekazaniem do użytkowania zamontowanych (zainstalowanych) mikroinstalacji na poszczególnych nieruchomościach oraz flash test zamontowanych modułów fotowoltaicznych, wykonanie odpowiednich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych i instalacji odgromowej, jeśli jest wymagana lub przystosowanie istniejącej instalacji odgromowej do mikroinstalacje ... Więcej szczegółów znajduje się w SIWZ.

Deadline Date2019-05-15
Publication Date2018-11-13
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Chełmża
Attention OfAnna Feeser-Bering
Addressul. Wodna 2
TownChełmża
Postal Code87-140
Phone+48 566756076
Fax+48 566756079
Class Code09331200
Class DescriptionSolar photovoltaic modules
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 28, 2019
Przedmiotem zadania jest remont ulicy Kościuszki w Lidzbarku Warmińskim. W ramach remontu zostanie wykonana nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego, nowa nawierzchnia chodników z kostki betonowej oraz wymiana oświetlenia ulicznego.
View more
Deadline: Oct 28, 2019
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Stalowej Woli.
View more
Deadline: Oct 22, 2019
Ogólny zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wyniesienie granic na gruncie zgodnie z projektami podziałów nieruchomości, budowę ul. Pożarnej i Tuwima wraz z parkingiem w Żukowie, budowę systemu ścieżek rowerowych / ciągów...
View more