Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie modernizacji Ciepłowni Kortowo w celu dostosowania do norm emisyjnych wymaganych Dyrektywą IED i Konkluzjami BAT oraz Modernizacji Kotła K3 na ściany szczelne, w tym: zaprojektowanie i wybudowanie Inwestycji, w szczególności Instalacji Oczyszczania Spalin, z opcją Instalacji odazotowania (SNCR) dla kotła K1, wybudowanie nowego komina, rozbiórka komina istniejącego oraz wykonanie wszelkich niezbędnych prac i robót, a także wszelkich prac demontażowych i rozbiórkowych. Przedmiot niniejszego Zamówienia Wykonawca wykonuje zgodnie z formułą „pod klucz”. Przedmiot Zamówienia ma zostać zrealizowany zgodnie z niniejszym SIWZ oraz Programem Funkcjonalno-Użytkowym, który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

Extended TitleModernizacja Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT
Extended Description

Wykonanie wszelkich prac demontażowych i rozbiórkowych, w tym w szczególności:

1) wykonanie Dokumentacji, w tym Dokumentacji Projektowej i przeniesienie Praw Własności Intelektualnej do niej na Zamawiającego;

2) budowa Instalacji odazotowania w technologii SNCR (selective non-catalyticreduction – selektywna niekatalityczna redukcja) dla każdego z kotłów K2 i K3 w Części Podstawowej;

3) dokonanie integracji Instalacji SNCR Zamawiającego, zamontowanej na Kotle K1 z Inwestycją oraz udzielenie Zamawiającemu Gwarancji Jakości na wykonaną integrację. Wymagane przez Instalację SNCR Zamawiającego parametry zasilania określone są w PFU;

4) budowa Instalacji odsiarczania i Instalacji odpylania dla każdego z kotłów (K1, K2, K3) w Części Podstawowej (z zastosowaniem mechanicznych odpylaczy wstępnych, odsiarczania metodą suchą lub półsuchą i odpylania z zastosowaniem filtrów workowych);

5) budowa kompletnych przewodów spalinowych łączących kotły Części Podstawowej i Części Szczytowej z nowym kominem oraz demontaż istniejących przewodów spalinowych;

6) budowa nowego jednoprzewodowego komina o wysokości 70 m i średnicy wylotu 2,8 m;

7) rozbiórka istniejącego komina o wysokości 120 m oraz demontaż wszystkich innych istniejących urządzeń oczyszczania spalin obsługujących kotły Części Podstawowej;

8) budowa oddzielnych instalacji monitorowania emisji spalin dla Części Podstawowej i Części Szczytowej;

9) Modernizacja w technologii ścian szczelnych kotła K3;

10) zapewnienie dotrzymania Gwarantowanych Parametrów Technicznych i Dodatkowych Parametrów Technicznych;

11) zapewnienie Dyspozycyjności Kotła oraz Dyspozycyjności IOS;

12) zaprojektowanie i wykonanie, dostarczenie i montaż wszystkich urządzeń i instalacji integralnie związanych z w/w zadaniami, w tym w szczególności kompletnej infrastruktury towarzyszącej typowej dla obiektów przemysłowych (m.in. drogi wewnętrzne, przyłączenie mediów);

13) udzielenie Gwarancji Jakości i wykonywanie obowiązków z tytułu Rękojmi na wykonaną Inwestycję;

14) przeprowadzenie Szkoleń personelu Zamawiającego;

15) w Opcji – zaprojektowanie i wybudowanie Instalacji odazotowania (SNCR) dla kotła K1.

Deadline Date2019-05-13
Publication Date2019-03-11
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie
Attention OfKamil Różacki
Addressul. Słoneczna 46
TownOlsztyn
Postal Code10-710
Phone+48 895241203
Class Code45251200
Class DescriptionHeating plant construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-12-05

Heating plant construction work

Zamówienie będzie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Przedmiotem Zamówienia jest całość prac projektowych i budowlanych, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych w tym decyzji pozwolenia na budowę, wszelkie wymagane demontaże, wyburzenia, przekładki, wywóz i zagospodarowanie odpadów, zabezpieczenia istniejących budynków, demontaż istniejącego i montaż nowego komina, prace budowlane, zagospodarowanie terenu, rozruchy, optymalizacje, ruch próbny, pomiary sprawdzające, praca w okresie gwarancyjnym, dopuszczenie do użytkowania, itp. całość inwestycji w tzw. systemie „pod klucz” itp. w ramach inwestycji: "Modernizacja Ciepłowni Kortowo - źródła ciepła na potrzeby Miejskiej Sieci Ciepłowniczej (MSC) w celu dostosowania do wymagań prawnych – Dyrektywy IED i Konkluzji BAT".

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie instalacji oczyszczania spalin w Części Podstawowej (dla 3 kotłów WR25 – oznaczonych K1, K2, K3), nowego komina wraz z przynależnymi urządzeniami i instalacjami oraz modernizacja kotła WR25 (kocioł K3) w MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie przy ul. Słonecznej 46, POLSKAa w szczególności: 1) budowa instalacji odazotowania spalin w technologii SNCR (selective non-catalyticreduction – selektywna niekatalityczna redukcja) dla Części Podstawowej (kotły K1, K2, K3) 2) budowa indywidualnych instalacji oczyszczania spalin w Części Podstawowej (z zastosowaniem mechanicznych odpylaczy wstępnych odsiarczania metodą suchą lub półsuchą i odpylania z zastosowaniem filtrów workowych) 3) budowa kompletnych przewodów spalinowych łączących kotły Części Podstawowej (kotły K1, K2, K3) i Części Szczytowej (kotły WR25 oznaczone K4,K5) z nowym kominem oraz demontaż istniejących przewodów spalinowych 4) budowa nowego jednoprzewodowego, komina o wysokości 100 m i średnicy wylotu 2,8 m 5) rozbiórka istniejącego komina o wysokości 120 m oraz demontaż wszystkich innych istniejących urządzeń oczyszczania spalin obsługujących kotły Części Podstawowej (kotły K1, K2, K3) 6) budowa oddzielnych instalacji monitorowania emisji spalin dla Części Podstawowej (kotły K1, K2, K3) i Części Szczytowej (kotły K4,K5) 7) modernizacja w technologii ścian szczelnych kotła K3.

Publication Date2018-12-05
CountryPoland
Procurement StatusFuture
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie
Attention OfKamil Różacki
Addressul. Słoneczna 46
TownOlsztyn
Postal Code10-710
Phone+48 895241203
Fax+48 895240210
Class Code45251200
Class DescriptionHeating plant construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jul 12, 2019
The scope of this tender is to establish a single framework contract divided into 3 lots with commercial providers for delivery of mobile surveillance systems. A single asset delivered shall...
View more
Deadline: Jul 18, 2019
Przedmiotem zamówienia jest:a. Wykonanie prac termomodernizacyjnych i poprawy efektywności energetycznej i ekologicznej na budynku Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. - Zakład Opieki Długoterminowej w Makowie...
View more
Deadline: Jul 2, 2019
Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja energetyczna budynków A-VII, T-VII, M-II, M-III, M-IV, M-V, M-VII, M-VIII w ramach zadania Projekt pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej”, nr RPMP.04.03.03-12-1165/17 współfinansowany przez Unię...
View more