Przedmiotem zamówienia jest: jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gm. Lubiewo w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gm. Lubiewo”. Przedmiot zamówienia podzielono na 2 części:

— cz. 1„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych terenie Gm. Lubiewo”, obejmująca dostawę i montaż 54 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu o łącznej mocy elektr. 318,13 kW,

— cz. 2 „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gm. Lubiewo”, obejmująca dostawę i montaż 7 zestawów kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu i zasobnikiem wody o łącznej mocy cieplnej 22,61 kW oraz 10 zestawów powietrznych pomp ciepła przeznaczonych na cele c.w.u. wraz z zasobnikiem wody o łącznej cieplnej 25kW. Przedmiot zamów. należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy.

Extended TitleDostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Lubiewo
Extended Description

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych terenie Gminy Lubiewo”, obejmująca między innymi: dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 54 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu o łącznej mocy elektrycznej 318,13 kW. Wykonanie dostawy i montażu zestawów fotowoltaicznych wraz z podłączeniem, sprawdzeniem, dokonaniem rozruchu i przeprowadzeniem instruktażu użytkowników, w zakresie każdej lokalizacji wskazanej w załączniku nr 2 do umowy. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w trybie określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikach.

Deadline Date2019-06-14
Publication Date2018-12-12
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Lubiewo
Attention OfJustyna Glazik
Addressul. Hallera 9
TownLubiewo
Postal Code89-526
Phone+48 523349310
Fax+48 525190214
Class Code09331200
Class DescriptionSolar photovoltaic modules
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 26, 2019
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ścieżki rowerowej realizowanej w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych” -...
View more
Deadline: Mar 5, 2019
1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa krytej pływalni w Libiążu. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.2. Szczegółowy zakres zamówienia określa program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami (załącznik nr 8...
View more
Deadline: Feb 28, 2019
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zadania pn.: „Budowa ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Rzozów”, w zakresie odcinka I i odcinka III.
View more