Przedmiotem zamówienia jest: jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gm. Lubiewo w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gm. Lubiewo”. Przedmiot zamówienia podzielono na 2 części:

— cz. 1„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych terenie Gm. Lubiewo”, obejmująca dostawę i montaż 54 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu o łącznej mocy elektr. 318,13 kW,

— cz. 2 „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gm. Lubiewo”, obejmująca dostawę i montaż 7 zestawów kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu i zasobnikiem wody o łącznej mocy cieplnej 22,61 kW oraz 10 zestawów powietrznych pomp ciepła przeznaczonych na cele c.w.u. wraz

Z zasobnikiem wody o łącznej cieplnej 25 kW. Przedmiot zamów. należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy.

Extended TitleDostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Lubiewo
Changes
Section:
II.2.4
Previous text:

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych terenie Gminy Lubiewo”, obejmująca między innymi: dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 54 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu o łącznej mocy elektrycznej 318,13 kW. Wykonanie dostawy i montażu zestawów fotowoltaicznych wraz z podłączeniem, sprawdzeniem, dokonaniem rozruchu i przeprowadzeniem instruktażu użytkowników, w zakresie każdej lokalizacji wskazanej w załączniku nr 2 do umowy. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w trybie określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikach.

New text:

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych terenie Gminy Lubiewo”, obejmująca między innymi: dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 54 zestawów instalacji

Fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu o łącznej mocy elektrycznej 318,13 kW.

Wykonanie dostawy i montażu zestawów fotowoltaicznych wraz z podłączeniem, sprawdzeniem, dokonaniem

Rozruchu i przeprowadzeniem instruktażu użytkowników, w zakresie każdej lokalizacji wskazanej w załączniku

nr 2 do umowy. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w trybie określonych w art.

67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej

Załącznikach.

Section:
II.2.4
Previous text:

„Dostawa i montaż kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Lubiewo”, obejmująca między innymi:

— dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 7 zestawów kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu i zasobnikiem wody o łącznej mocy cieplnej 22,61 kW oraz 10 zestawów powietrznych pomp ciepła przeznaczonych na cele c.w.u. wraz z zasobnikiem wody o łącznej mocy cieplnej 25 kW.

Wykonanie dostawy i montażu zestawów kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła wraz z podłączeniem, sprawdzeniem, testami szczelności,dokonaniem rozruchu i przeprowadzeniem instruktażu użytkowników, w zakresie każdej lokalizacji wskazanej w załączniku nr 2 do umowy. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia w trybie określonych w art. 67 ust 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikach.

New text:

„Dostawa i montaż kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Lubiewo”, obejmująca między innymi:

— dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 7 zestawów

Kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu i zasobnikiem wody o łącznej mocy cieplnej 22,61 kW oraz 10 zestawów powietrznych pomp ciepła przeznaczonych na cele c.w.u. wraz z

Zasobnikiem wody o łącznej mocy cieplnej 25 kW.

Wykonanie dostawy i montażu zestawów kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła wraz z

Podłączeniem, sprawdzeniem, testami szczelności, dokonaniem rozruchu i przeprowadzeniem instruktażu

Użytkowników, w zakresie każdej lokalizacji wskazanej w załączniku nr 2 do umowy. Zamawiający nie

Przewiduje udzielenie zamówienia w trybie określonych w art. 67 ust 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej

Załącznikach.

Section:
III.2.2
Previous text:

Szczegóły dotyczące realizacji postanowień umownych określono w Zał. 2a i 2b do SIWZ będących wzorami przyszłej umowy o zamówienie publiczne. Terminy realizacji zamówienia wynoszą odpowiednio dla Części nr 1 i 2 do dnia 30.6.2020 r. Przesłanki dokonywania ewentualnych zmian znajdują się odpowiednio w Zał. 2a i 2b do SIWZ (§ 16). Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto oferty (z podatkiem VAT), zgodnie z zapisami SIWZ. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu:

— umowę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

— Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

— Uprawnienia, o których mowa w § 4 ust. 12 projektu umowy.

New text:

Szczegóły dotyczące realizacji postanowień umownych określono w Zał. 2a i 2b do SIWZ będących wzorami

Przyszłej umowy o zamówienie publiczne. Terminy realizacji zamówienia wynoszą odpowiednio dla Części nr

1 i 2 do dnia 30.6.2020 r. Przesłanki dokonywania ewentualnych zmian znajdują się odpowiednio w Zał. 2a i

2b do SIWZ (§ 16). Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do

Wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto oferty (z podatkiem

VAT), zgodnie z zapisami SIWZ. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu:

— umowę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeśli dotyczy,

— dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

— uprawnienia, o których mowa w § 4 ust. 12 projektu umowy.

Section:
VI.3
Previous text:

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP oraz poczty elektronicznej pod adresem: ug@lubiewo.pl

2) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

— Justyna Glazik, tel. 52 33 493 10, ug@lubiewo.pl.

3) Szczegółowe informacje dotyczące sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami za pomocą miniPortalu zawarte są w „Instrukcji dla Użytkownika miniPortalu” stanowiąca Załącznik nr 8 do SIWZ.

4) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

5) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

6) Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

7) Wykonawca składa ofertę zgodnie z Instrukcją i Regulaminem miniPortalu.

8) Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx., pdf., odt., .xls, .xlsx, .ods. i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal.

Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lubiewo, ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo, tel. 52 33 493 10, adres e-mail: ug@lubiewo.pl;

2) inspektor ochrony danych osobowych - Pani Małgorzata Sapalska, adres e-mail: malgorzata.sapalska@cbi24.pl.

Szczegółowe zapisy dotyczące postępowania zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikach.

New text:

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się

Przy użyciu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP http://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej pod adresem: ug@lubiewo.pl

2) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

— Justyna Glazik, tel. 52 33 493 10, ug@lubiewo.pl.

3) Szczegółowe informacje dotyczące sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami za pomocą

MiniPortalu zawarte są w „Instrukcji dla Użytkownika miniPortalu” stanowiąca Załącznik nr 8 do SIWZ.

4) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać

Konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany,

Wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

5) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych

Kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie

Korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

6) Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są

na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

7) Wykonawca składa ofertę zgodnie z Instrukcją i Regulaminem miniPortalu.

8) Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie

danych .doc,.docx., pdf., odt.,.xls,.xlsx, .ods. i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal.

Ofertę należy złożyć w oryginale.

10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie

danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lubiewo, ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo, tel.

52 33 493 10, adres e-mail: ug@lubiewo.pl;

2) inspektor ochrony danych osobowych – Pani Małgorzata Sapalska, adres e-mail:

malgorzata.sapalska@cbi24.pl.

Szczegółowe zapisy dotyczące postępowania zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej

załącznikach.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-06-14
New text:
2019-07-15
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-06-14
New text:
2019-07-15
Section:
IV.2.6
Previous text:
2019-08-12
New text:
2019-09-12
Deadline Date2019-07-15
Publication Date2019-05-20
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Lubiewo
Attention OfJustyna Glazik
Addressul. Hallera 9
TownLubiewo
Postal Code89-526
Phone+48 523349310
Fax+48 525190214
Class Code09331100
Class DescriptionSolar collectors for heat production
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-12-12

Solar photovoltaic modules

Przedmiotem zamówienia jest: jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gm. Lubiewo w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gm. Lubiewo”. Przedmiot zamówienia podzielono na 2 części:

— cz. 1„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych terenie Gm. Lubiewo”, obejmująca dostawę i montaż 54 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu o łącznej mocy elektr. 318,13 kW,

— cz. 2 „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gm. Lubiewo”, obejmująca dostawę i montaż 7 zestawów kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu i zasobnikiem wody o łącznej mocy cieplnej 22,61 kW oraz 10 zestawów powietrznych pomp ciepła przeznaczonych na cele c.w.u. wraz z zasobnikiem wody o łącznej cieplnej 25kW. Przedmiot zamów. należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy.

Extended TitleDostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Lubiewo
Extended Description

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych terenie Gminy Lubiewo”, obejmująca między innymi: dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 54 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu o łącznej mocy elektrycznej 318,13 kW. Wykonanie dostawy i montażu zestawów fotowoltaicznych wraz z podłączeniem, sprawdzeniem, dokonaniem rozruchu i przeprowadzeniem instruktażu użytkowników, w zakresie każdej lokalizacji wskazanej w załączniku nr 2 do umowy. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w trybie określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikach.

Deadline Date2019-06-14
Publication Date2018-12-12
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Lubiewo
Attention OfJustyna Glazik
Addressul. Hallera 9
TownLubiewo
Postal Code89-526
Phone+48 523349310
Fax+48 525190214
Class Code09331200
Class DescriptionSolar photovoltaic modules
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jul 1, 2019
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: robót budowlanych w Klinice Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii oraz Pododdziale Noworodków I w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w związku z realizacją projektu pn. „Kompleksowa opieka...
View more