Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy Śliwice w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Śliwice”. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

1. część - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych terenie gminy Śliwice obejmuje dostawę i montaż 49 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu o łącznej mocy elektrycznej 253,17 kW;

2. część - dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie gminy Śliwice obejmuje dostawę i montaż 9 zestawów kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu i zasobnikiem wody o łącznej mocy cieplnej 31,92 kW. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, SIWZ, złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami i technologiami producentów.

Extended TitleDostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy Śliwice
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-09-10
New text:
2019-11-04
Section:
IV.2.6
Previous text:
2019-11-08
New text:
2020-01-02
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-09-10
New text:
2019-11-04
Deadline Date2019-11-04
Publication Date2019-09-06
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Śliwice
Attention OfEstera Gwizdała
Addressul. ks. dra St. Sychowskiego 30
TownŚliwice
Postal Code89-530
Phone+48 523340710
Fax+48 523340725
Class Code09331100
Class DescriptionSolar collectors for heat production
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-06-28

Solar photovoltaic modules

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Śliwice w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Śliwice”. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

1. część - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych terenie Gminy Śliwice obejmuje dostawę i montaż 49 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu o łącznej mocy elektrycznej 253,17 kW;

2. część - Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Śliwice obejmuje dostawę i montaż 9 zestawów kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu i zasobnikiem wody o łącznej mocy cieplnej 31,92 kW.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, SIWZ, złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami i technologiami producentów.

Extended TitleDostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Śliwice
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-07-10
New text:
2019-09-10
Section:
IV.2.6
Previous text:
2019-09-07
New text:
2019-11-08
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-07-10
New text:
2019-09-10
Deadline Date2019-09-10
Publication Date2019-06-28
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Śliwice
Attention OfEstera Gwizdała
Addressul. ks. dr St. Sychowskiego 30
TownŚliwice
Postal Code89-530
Phone+48 523340710
Fax+48 523340725
Class Code09331100
Class DescriptionSolar collectors for heat production
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-06-04

Solar photovoltaic modules

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Śliwice w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Śliwice”. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

1. część - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych terenie Gminy Śliwice obejmuje dostawę i montaż 49 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu o łącznej mocy elektrycznej 253,17 kW;

2. część - Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Śliwice obejmuje dostawę i montaż 9 zestawów kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu i zasobnikiem wody o łącznej mocy cieplnej 31,92 kW. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, SIWZ, złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami i technologiami producentów.

Extended TitleDostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Śliwice
Changes
Section:
II.2.4
Previous text:

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych terenie Gminy Śliwice”, obejmująca dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 49 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu o łącznej mocy elektrycznej 253,17 kW. Wykonanie dostawy i montażu zestawów fotowoltaicznych wraz z podłączeniem, sprawdzeniem, dokonaniem rozruchu i przeprowadzeniem instruktażu użytkowników, w zakresie każdej lokalizacji wskazanej w załączniku nr 2 do umowy. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w trybie określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikach.

New text:

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych terenie Gminy Śliwice”, obejmująca dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 49 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu o łącznej mocy elektrycznej 253,17 kW. Wykonanie dostawy i montażu zestawów fotowoltaicznych wraz z podłączeniem, sprawdzeniem, dokonaniem rozruchu i przeprowadzeniem instruktażu użytkowników, w zakresie każdej lokalizacji wskazanej w załączniku nr 2 do umowy. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w trybie określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikach.

Section:
II.2.4
Previous text:

„Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Śliwice”, obejmująca dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 9 zestawów kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu i zasobnikiem wody o łącznej mocy cieplnej 31,92 kW. Wykonanie dostawy i montażu zestawów kolektorów słonecznych wraz z podłączeniem, sprawdzeniem, testami szczelności, dokonaniem rozruchu i przeprowadzeniem instruktażu użytkowników, w zakresie każdej lokalizacji wskazanej w załączniku nr 2 do umowy. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia w trybie określonych w art. 67 ust 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikach.

New text:

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Śliwice”, obejmująca dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 9 zestawów kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu i zasobnikiem wody o łącznej mocy cieplnej 31,92 kW. Wykonanie dostawy i montażu zestawów kolektorów słonecznych wraz z podłączeniem, sprawdzeniem, testami szczelności, dokonaniem rozruchu i przeprowadzeniem instruktażu użytkowników, w zakresie każdej lokalizacji wskazanej w załączniku nr 2 do umowy. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia w trybie określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikach.

Section:
III.2.2
Previous text:

Szczegóły dotyczące realizacji postanowień umownych określono w Zał. 2a i 2b do SIWZ będących wzorami przyszłej umowy o zamówienie publiczne. Terminy realizacji zamówienia wynoszą odpowiednio dla Części nr 1 i 2 maksymalnie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie dłużej niż do dnia 30.9.2020 r. Przesłanki dokonywania ewentualnych zmian znajdują się odpowiednio w Zał. 2a i 2b do SIWZ (§ 16). Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto oferty (z podatkiem VAT), zgodnie z zapisami SIWZ. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu:

— umowę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

— Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

— Uprawnienia, o których mowa w § 4 ust. 12 projektu umowy.

New text:

Szczegóły dotyczące realizacji postanowień umownych określono w Zał. 2a i 2b do SIWZ będących wzorami przyszłej umowy o zamówienie publiczne. Terminy realizacji zamówienia wynoszą odpowiednio dla Części nr 1 i 2 maksymalnie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie dłużej niż do dnia 30.9.2020 r. Przesłanki dokonywania ewentualnych zmian znajdują się odpowiednio w Zał. 2a i 2b do SIWZ (§ 16). Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto oferty (z podatkiem VAT), zgodnie z zapisami SIWZ. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu:

— umowę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeśli dotyczy

— Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

— Uprawnienia, o których mowa w § 4 ust. 12 projektu umowy.

Section:
VI.3
Previous text:

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP oraz poczty elektronicznej pod adresem: przetargi@sliwice.pl

2) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

— Estera Gwizdała, tel. 52 33 40 735, przetargi@sliwice.pl.

3) Szczegółowe informacje dotyczące sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami za pomocą miniPortalu zawarte są w „Instrukcji dla Użytkownika miniPortalu” stanowiąca Załącznik nr 8 do SIWZ.

4) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

5) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

6) Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

7) Wykonawca składa ofertę zgodnie z Instrukcją i Regulaminem miniPortalu.

8) Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

9) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc,.docx., pdf., odt., .xls, .xlsx, .ods i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal.

Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

10) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie

Danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Śliwice, ul. Ks. dra St. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice, tel. 52 33 40 735, adres e-mail: gmina@sliwice.pl;

2) inspektor ochrony danych osobowych - adres e-mail: patryk.walczak@elitpartner.pl.

Szczegółowe zapisy dotyczące postępowania zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikach.

New text:

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu http://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej pod adresem: przetargi@sliwice.pl

2) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

— Estera Gwizdała, tel. +48 523340735, przetargi@sliwice.pl

3) Szczegółowe informacje dotyczące sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami za pomocą miniPortalu zawarte są w „Instrukcji dla Użytkownika miniPortalu” stanowiąca Załącznik nr 8 do SIWZ.

4) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

5) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

6) Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

7) Wykonawca składa ofertę zgodnie z Instrukcją i Regulaminem miniPortalu.

8) Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

9) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx., pdf., odt., .xls, .xlsx, .ods i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal.

Ofertę należy złożyć w oryginale.

10) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Śliwice, ul. Ks. dra St. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice, POLSKA, tel. +48 523340735, adres e-mail: gmina@sliwice.pl;

2) inspektor ochrony danych osobowych - adres e-mail: patryk.walczak@elitpartner.pl

Szczegółowe zapisy dotyczące postępowania zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikach.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-06-10
New text:
2019-07-10
Section:
IV.2.6
Previous text:
2019-08-08
New text:
2019-09-07
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-06-10
New text:
2019-07-10
Deadline Date2019-07-10
Publication Date2019-06-04
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Śliwice
Attention OfEstera Gwizdała
Addressul. ks. dra St. Sychowskiego 30
TownŚliwice
Postal Code89-530
Phone+48 523340710
Fax+48 523340725
Class Code09331100
Class DescriptionSolar collectors for heat production
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-12-12

Solar photovoltaic modules

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Śliwice w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Śliwice”. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

1. część - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych terenie Gminy Śliwice obejmuje dostawę i montaż 49 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu o łącznej mocy elektrycznej 253,17 kW;

2. część - Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Śliwice obejmuje dostawę i montaż 9 zestawów kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu i zasobnikiem wody o łącznej mocy cieplnej 31,92 kW. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, SIWZ, złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami i technologiami producentów.

Extended TitleDostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Śliwice
Extended Description

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych terenie Gminy Śliwice”, obejmująca dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 49 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu o łącznej mocy elektrycznej 253,17 kW. Wykonanie dostawy i montażu zestawów fotowoltaicznych wraz z podłączeniem, sprawdzeniem, dokonaniem rozruchu i przeprowadzeniem instruktażu użytkowników, w zakresie każdej lokalizacji wskazanej w załączniku nr 2 do umowy. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w trybie określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikach.

Deadline Date2019-06-10
Publication Date2018-12-12
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Śliwice
Attention OfEstera Gwizdała
Addressul. ks. dra St. Sychowskiego 30
TownŚliwice
Postal Code89-530
Phone+48 523340710
Fax+48 523340725
Class Code09331200
Class DescriptionSolar photovoltaic modules
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 28, 2019
Przedmiotem zadania jest remont ulicy Kościuszki w Lidzbarku Warmińskim. W ramach remontu zostanie wykonana nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego, nowa nawierzchnia chodników z kostki betonowej oraz wymiana oświetlenia ulicznego.
View more
Deadline: Oct 28, 2019
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Stalowej Woli.
View more
Deadline: Oct 22, 2019
Ogólny zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wyniesienie granic na gruncie zgodnie z projektami podziałów nieruchomości, budowę ul. Pożarnej i Tuwima wraz z parkingiem w Żukowie, budowę systemu ścieżek rowerowych / ciągów...
View more