Przedmiotem zamówienia jest: jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Cekcyn w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Cekcyn”. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

1. część - Dostawa i montaż 61 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu o łącznej mocy elektrycznej 344,81 kW,

2. część - Dostawa i montaż 10 zestawów kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu i zasobnikiem wody o łącznej mocy cieplnej 42,56 kW oraz 6 zestawów powietrznych pomp ciepła przeznaczonych na cele c.w.u. wraz z zasobnikiem wody o łącznej mocy cieplnej 15 kW.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, SIWZ, złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami i technologiami producentów.

Extended TitleDostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Cekcyn
Extended Description

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych terenie Gminy Cekcyn”, obejmująca dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną (Załącznik nr 1a do SIWZ) 61 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu o łącznej mocy elektrycznej 344,81 kW. Wykonanie dostawy i montażu zestawów fotowoltaicznych wraz z podłączeniem, sprawdzeniem, dokonaniem rozruchu i przeprowadzeniem instruktażu użytkowników, w zakresie każdej lokalizacji wskazanej w załączniku Nr 2 do umowy. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w trybie określonych w art. 67 ust1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikach.

Deadline Date2019-06-11
Publication Date2018-12-12
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Cekcyn
Attention OfKamila Malinowska
Addressul. Szkolna 2
TownCekcyn
Postal Code89-511
Phone+48 523347581
Fax+48 523347580
Class Code09331200
Class DescriptionSolar photovoltaic modules
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 26, 2019
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ścieżki rowerowej realizowanej w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych” -...
View more
Deadline: Mar 5, 2019
1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa krytej pływalni w Libiążu. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.2. Szczegółowy zakres zamówienia określa program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami (załącznik nr 8...
View more
Deadline: Feb 28, 2019
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zadania pn.: „Budowa ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Rzozów”, w zakresie odcinka I i odcinka III.
View more