Przedmiotem zamówienia jest budowa, wykonanie niezbędnych sprawdzeń i rozruchów oraz oddanie do użytkowania gazociągów wysokiego ciśnienia; DN 500 o długości około 9,42 km oraz DN 300 o długości około 3,08 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiącego zadanie nr 4 przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski” (Roboty), zgodnie z dokumentacją projektową (Dokumentacja), co łącznie stanowić będzie przedmiot zamówienia.

Zamawiający stara się o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla wskazanego zakresu robót. Przewidywany termin uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej to 15.3.2019. Zamawiający zastrzega, że zawarcie umowy o zamówienie publiczne nastąpi po uzyskaniu klauzuli ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę.

Extended TitleZadanie 4: Budowa gazociągów w/c: DN 500 oraz DN 300 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski”
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-03-25
New text:
2019-06-28
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-03-25
New text:
2019-06-28
Deadline Date2019-06-28
Publication Date2019-03-15
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Attention OfMarzena Żelichowska, Grażyna Wrona
Addressul. Wojciecha Bandrowskiego 16
TownTarnów
Postal Code33-100
Phone+48 413494122 / 158336231
Fax+48 413685126
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-02-01

Construction work for gas pipelines

Przedmiotem zamówienia jest budowa, wykonanie niezbędnych sprawdzeń i rozruchów oraz oddanie do użytkowania gazociągów wysokiego ciśnienia; DN 500 o długości około 9,42 km oraz DN 300 o długości około 3,08 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiącego zadanie nr 4 przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski” (Roboty), zgodnie z dokumentacją projektową (Dokumentacja), co łącznie stanowić będzie przedmiot zamówienia.

Zamawiający stara się o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla wskazanego zakresu robót. Przewidywany termin uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej to 15.3.2019. Zamawiający zastrzega, że zawarcie umowy o zamówienie publiczne nastąpi po uzyskaniu klauzuli ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę.

Extended TitleZadanie 4: Budowa gazociągów w/c: DN 500 oraz DN 300 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski”
Changes
Section:
II.1.4
Previous text:

Przewidywany termin uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej to 15.3.2019.

New text:

Przewidywany termin uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej to 20.5.2019 r.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-02-12
New text:
2019-03-25
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-02-12
New text:
2019-03-25
Deadline Date2019-03-25
Publication Date2019-02-01
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Attention OfMarzena Żelichowska, Grażyna Wrona
Addressul. Wojciecha Bandrowskiego 16
TownTarnów
Postal Code33-100
Phone+48 413494122/ +48 158336231
Fax+48 413685126
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-01-17

Construction work for gas pipelines

Przedmiotem zamówienia jest budowa, wykonanie niezbędnych sprawdzeń i rozruchów oraz oddanie do użytkowania gazociągów wysokiego ciśnienia; DN 500 o długości około 9,42 km oraz DN 300 o długości około 3,08 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiącego zadanie nr 4 przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski” (Roboty), zgodnie z dokumentacją projektową (Dokumentacja), co łącznie stanowić będzie przedmiot zamówienia.

Zamawiający stara się o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla wskazanego zakresu robót. Przewidywany termin uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej to 15.3.2019. Zamawiający zastrzega, że zawarcie umowy o zamówienie publiczne nastąpi po uzyskaniu klauzuli ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę.

Extended TitleZadanie 4: Budowa gazociągów w/c: DN 500 oraz DN 300 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa gazociągu relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski"
Changes
Section:
II.2.4
Previous text:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1.1. budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 PN 6.3 MPa, MOP 6,0 MPa o długości około 9,42 km,

1.2. budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 PN 6.3 MPa, MOP 6,0 MPa o długości około 3,08 km,

1.3. budowę układu zaporowo upustowego „Zakład Porcelany Ćmielów” na gazociągu wysokiego ciśnienia PN 6.3 MPa; MOP 6.0 MPa DN 500,

1.4. budowę gazociągu wysokiego ciśnienia PN 6.3 MPa; MOP 6.0 MPa o średnicy DN 80 o długości ok. 707 metrów, zasilającego Zakład Porcelany Ćmielów,

1.5. budowę rurociągu dla prowadzenia kabla światłowodowego do technicznej obsługi gazociągu wraz z odgałęzieniami o długości około 26,57 km,

1.6. wykonanie systemu ochrony katodowej.

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, obowiązki Wykonawcy, wymagania materiałowe i dla armatury oraz inne warunki i zasady realizacji zamówienia stanowiące uszczegółowienie niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz obowiązków Wykonawcy), stanowiąc jednocześnie Załącznik nr 1 do wzoru umowy.

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o którym mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy nieprzekraczających 10 % wartości zamówienia podstawowego. W ramach zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy Zamawiający przewiduje podobne roboty budowlane na odcinku przewidzianym w ramach zamówienia podstawowego. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba powtórzenia prac budowlanych na odcinku przewidzianym w ramach zamówienia podstawowego, w przypadku wystąpienia przeszkód faktycznych lub prawnych w ramach realizacji zamówienia podstawowego.

Za zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych Zamawiający uzna między innymi: realizację dodatkowego zespołu zaporowo-upustowego, realizację dodatkowego układu wraz z odcinkiem gazociągu bądź przyłączem do ewentualnego nowego odbiorcy.

4. Zgodnie z art. 93 ust. 1a. ustawy, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Z uwagi na ograniczenia techniczne, nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do informacji zawartych w SIWZ można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl / postępowania publiczne nr PSGKI.ZZSP.901.021.18

New text:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1.1. budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 PN 6.3 MPa, MOP 6,0 MPa o długości około 9,42 km,

1.2. budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 PN 6.3 MPa, MOP 6,0 MPa o długości około 3,08 km,

1.3. budowę układu zaporowo upustowego „Zakład Porcelany Ćmielów” na gazociągu wysokiego ciśnienia PN 6.3 MPa; MOP 6.0 MPa DN 500,

1.4. budowę gazociągu wysokiego ciśnienia PN 6.3 MPa; MOP 6.0 MPa o średnicy DN 80 o długości ok. 707 metrów, zasilającego Zakład Porcelany Ćmielów,

1.5. budowę rurociągu dla prowadzenia kabla światłowodowego do technicznej obsługi gazociągu wraz z odgałęzieniami o długości około 26,57 km,

1.6. wykonanie systemu ochrony katodowej,

1.7. odpowietrzenie gazociągu po zakończeniu prób ciśnieniowych oraz napełnienie gazem obojętnym i pozostawienie gazociągu pod ciśnieniem 0,6 MPa.

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, obowiązki Wykonawcy, wymagania materiałowe i dla armatury oraz inne warunki i zasady realizacji zamówienia stanowiące uszczegółowienie niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz obowiązków Wykonawcy), stanowiąc jednocześnie Załącznik nr 1 do wzoru umowy.

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o którym mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy nieprzekraczających 10 % wartości zamówienia podstawowego. W ramach zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy Zamawiający przewiduje podobne roboty budowlane na odcinku przewidzianym w ramach zamówienia podstawowego. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba powtórzenia prac budowlanych na odcinku przewidzianym w ramach zamówienia podstawowego, w przypadku wystąpienia przeszkód faktycznych lub prawnych w ramach realizacji zamówienia podstawowego.

Za zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych Zamawiający uzna między innymi: realizację dodatkowego zespołu zaporowo-upustowego, realizację dodatkowego układu wraz z odcinkiem gazociągu bądź przyłączem do ewentualnego nowego odbiorcy.

4. Zgodnie z art. 93 ust. 1a. ustawy, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Z uwagi na ograniczenia techniczne, nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do informacji zawartych w SIWZ można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl / postępowania publiczne nr PSGKI.ZZSP.901.021.18

Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-01-25
New text:
2019-02-12
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-01-25
New text:
2019-02-12
Deadline Date2019-02-12
Publication Date2019-01-17
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Attention OfMarzena Żelichowska, Grażyna Wrona
Addressul. Wojciecha Bandrowskiego 16
TownTarnów
Postal Code33-100
Phone+48 413494122/ +48 158336231
Fax+48 413685126
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-01-04

Construction work for gas pipelines

Przedmiotem zamówienia jest budowa, wykonanie niezbędnych sprawdzeń i rozruchów oraz oddanie do użytkowania gazociągów wysokiego ciśnienia; DN 500 o długości około 9,42 km oraz DN 300 o długości około 3,08 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiącego zadanie nr 4 przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski” (Roboty), zgodnie z dokumentacją projektową (Dokumentacja), co łącznie stanowić będzie przedmiot zamówienia.

Zamawiający stara się o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla wskazanego zakresu robót. Przewidywany termin uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej to 15.3.2019. Zamawiający zastrzega, że zawarcie umowy o zamówienie publiczne nastąpi po uzyskaniu klauzuli ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę.

Extended TitleZadanie 4: Budowa gazociągów w/c: DN 500 oraz DN 300 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski”
Deadline Date2019-01-25
Publication Date2019-01-04
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Attention OfMarzena Żelichowska, Grażyna Wrona
Addressul. Wojciecha Bandrowskiego 16
TownTarnów
Postal Code33-100
Phone+48 413494122/ +48 158336231
Fax+48 413685126
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-01-03

Construction work for gas pipelines

Przedmiotem zamówienia jest budowa, wykonanie niezbędnych sprawdzeń i rozruchów oraz oddanie do użytkowania gazociągów wysokiego ciśnienia; DN 500 o długości około 9,42 km oraz DN 300 o długości około 3,08 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiącego zadanie nr 4 przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski” (Roboty), zgodnie z dokumentacją projektową (Dokumentacja), co łącznie stanowić będzie przedmiot zamówienia.

Zamawiający stara się o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla wskazanego zakresu robót. Przewidywany termin uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej to 15.3.2019. Zamawiający zastrzega, że zawarcie umowy o zamówienie publiczne nastąpi po uzyskaniu klauzuli ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę.

Extended TitleZadanie 4: Budowa gazociągów w/c: DN 500 oraz DN 300 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa gazociągu relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski"
Changes
Section:
VI.3
Previous text:

I. Zam. przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy:

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Z zastrzeżeniem treści art. 133 ust. 4 Ustawy, Wyk. nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.

2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego - wymóg szczegółowo opisany w pkt. 8.20.2.SIWZ,

3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS - wymóg szczegółowo opisany w pkt. 8.20.3.SIWZ,

4. Odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy - wymóg szczegółowo opisany w pkt. 8.20.4.SIWZ,

5. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wymóg szczegółowo opisany w pkt. 8.20.5.SIWZ,

6. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - wymóg szczegółowo opisany w pkt. 8.20.6.SIWZ,

7. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445) - wymóg szczegółowo opisany w pkt. 8.20.7.SIWZ,

Dot. pkt I. 5-7 Oświadczenia mogą być złożone według wzoru określonego w zał. nr 3 do SIWZ. W przypadku, gdy ofertę składa kilku Wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i Konsorcjów, wymóg złożenia Oświadczenia wg. Zał. nr 3 dotyczy każdego z nich, jak również podwykonawców i podmiotów na zasoby których powołuje się Wyk.

New text:

I. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy:

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Z zastrzeżeniem treści art. 133 ust. 4 Ustawy, Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.

2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy.

Dot. pkt I.1-4 W przypadku, gdy ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz Konsorcjum, wymóg złożenia dokumentu dotyczy każdego z nich, jak również podwykonawców i podmiotów na zasoby których powołuje się Wykonawca.

5. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (mogą być złożone według wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SIWZ).

6. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (mogą być złożone według wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SIWZ).

7. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,

O których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445) (mogą być złożone według wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SIWZ).

W przypadku, gdy ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i Konsorcjów, wymóg złożenia Oświadczenia wg Załącznika nr 3 dotyczy każdego z nich, jak również podwykonawców i podmiotów na zasoby których powołuje się Wykonawca.

Section:
VI.3
Previous text:

8. Wykaz osób - wymóg szczegółowo opisany w pkt. 8.20.8.SIWZ,

9 Wykaz robót budowlanych - wymóg szczegółowo opisany w pkt. 8.20.9.SIWZ,

Dot. pkt I.8-9 - W przypadku, gdy ofertę składa kilku Wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymóg złożenia dokumentu dotyczy Wyk. łącznie.

10. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej - wymóg szczegółowo opisany w pkt. 8.20.10.SIWZ,

11. Zaświadczenie że Wyk. posiada uznaną (kwalifikowaną) technologię spawania łukowego - wymóg szczegółowo opisany w pkt. 8.20.11.SIWZ,

12. Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań Wyk. z normą PN-EN ISO 9001 lub równow. - wymóg szczegółowo opisany w pkt. 8.20.12.SIWZ,

13. Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań Wyk. z normą PN-EN ISO 3834-2 lub równow. - wymóg szczegółowo opisany w pkt. 8.20.13.SIWZ,

14. Świadectwo Uznania Laboratorium Badawczego, wystawione przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności z normą PN-EN-ISO/IEC 17025 lub równow. - wymóg szczegółowo opisany w pkt. 8.20.14.SIWZ,

15. Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań Wyk. z normą PN-EN ISO 9001 lub równow. - wymóg szczegółowo opisany w pkt. 8.20.15.SIWZ

New text:

8. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – na potwierdzenie warunku określonego w punkcie 6.1.2.1.2. SIWZ. Wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ.

9. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – na potwierdzenie warunku określonego 6.1.2.1.1. SIWZ.

Dot. pkt I.8-9 W przypadku, gdy ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymóg złożenia dokumentu dotyczy Wykonawców łącznie.

10. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 6.1.2.2.1. SIWZ.

11. Zaświadczenie że Wykonawca posiada uznaną (kwalifikowaną) technologię spawania łukowego zgodnie z Normami (np.: PN-EN 288-3; PN-EN 288-9, PN-EN 15614-1) lub równoważne, lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunku określonego w punkcie 6.1.2.1.4 lit. a) SIWZ.

12. Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań Wykonawcy z normą PN-EN ISO 9001 lub równoważny (w zakresie robót objętych niniejszą specyfikacją), albo zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym niż Polska państwie EOG lub inne dokumenty potwierdzające równoważne środki zapewnienia jakości, na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 6.1.2.1.4. lit b) SIWZ.

13. Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań Wykonawcy z normą PN-EN ISO 3834-2 lub równoważne (w zakresie robót objętych niniejszą specyfikacją) albo zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym niż Polska państwie EOG lub inne dokumenty potwierdzające równoważne środki zapewnienia jakości, na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 6.1.2.1.4 lit. c) SIWZ.

14. Świadectwo Uznania Laboratorium Badawczego, wystawione przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności z normą PN-EN-ISO/IEC 17025 lub równoważne potwierdzające spełnienie kryteriów powyższej normy lub inne dokumenty potwierdzające równoważne środki zapewnienia jakości, na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 6.1.2.1.3 lit. a. SIWZ.

15. Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań Wykonawcy z normą PN-EN ISO 9001 lub równoważne (w zakresie badań objętych niniejszą specyfikacją) albo zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym niż Polska państwie EOG lub inne dokumenty potwierdzające równoważne środki zapewnienia jakości, na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 6.1.2.1.3 lit. b. SIWZ.

Section:
VI.3
Previous text:

16. Akredytacja wydana przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie badań, które mają być przeprowadzone na przedmiotowym zadaniu, lub inny równow. dokument - wymóg szczegółowo opisany w pkt. 8.20.16.SIWZ

17. Dokument potwierdzający zezwolenie na stosowanie, transport i przechowywanie urządzeń gammagraficznych i rentgenowskich, w tym zezwolenia na stosowanie źródeł promieniotwórczych - wymóg szczegółowo opisany w pkt. 8.20.17.SIWZ

New text:

16. Akredytacja wydana przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie badań, które maja być przeprowadzone na przedmiotowym zadaniu, lub inny równoważny dokument, na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 6.1.2.1.3 lit. c SIWZ.

17. Dokument potwierdzający zezwolenie na stosowanie, transport i przechowywanie urządzeń gammagraficznych i rentgenowskich, w tym zezwolenia na stosowanie źródeł promieniotwórczych na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 6.1.2.1.3 lit. d. SIWZ.

Deadline Date2019-01-25
Publication Date2019-01-03
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Attention OfMarzena Żelichowska, Grażyna Wrona
Addressul. Wojciecha Bandrowskiego 16
TownTarnów
Postal Code33-100
Phone+48 413494122/ +48 158336231
Fax+48 413685126
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-12-19

Construction work for gas pipelines

Przedmiotem zamówienia jest budowa, wykonanie niezbędnych sprawdzeń i rozruchów oraz oddanie do użytkowania gazociągów wysokiego ciśnienia; DN 500 o długości około 9,42 km oraz DN 300 o długości około 3,08 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiącego zadanie nr 4 przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski” (Roboty), zgodnie z dokumentacją projektową (Dokumentacja), co łącznie stanowić będzie przedmiot zamówienia.

Zamawiający stara się o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla wskazanego zakresu robót. Przewidywany termin uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej to 15.3.2019. Zamawiający zastrzega, że zawarcie umowy o zamówienie publiczne nastąpi po uzyskaniu klauzuli ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę.

Extended TitleZadanie 4: Budowa gazociągów w/c: DN 500 oraz DN 300 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski”
Extended Description

1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1.1. budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 PN 6.3 MPa, MOP 6,0 MPa o długości około 9,42 km,

1.2. budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 PN 6.3 MPa, MOP 6,0 MPa o długości około 3,08 km,

1.3. budowę układu zaporowo upustowego „Zakład Porcelany Ćmielów” na gazociągu wysokiego ciśnienia PN 6.3 MPa; MOP 6.0 MPa DN 500,

1.4. budowę gazociągu wysokiego ciśnienia PN 6.3 MPa; MOP 6.0 MPa o średnicy DN 80 o długości ok. 707 metrów, zasilającego Zakład Porcelany Ćmielów,

1.5. budowę rurociągu dla prowadzenia kabla światłowodowego do technicznej obsługi gazociągu wraz z odgałęzieniami o długości około 26,57 km,

1.6. wykonanie systemu ochrony katodowej.

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, obowiązki Wykonawcy, wymagania materiałowe i dla armatury oraz inne warunki i zasady realizacji zamówienia stanowiące uszczegółowienie niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz obowiązków Wykonawcy), stanowiąc jednocześnie Załącznik nr 1 do wzoru umowy.

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o którym mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy nieprzekraczających 10 % wartości zamówienia podstawowego. W ramach zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy Zamawiający przewiduje podobne roboty budowlane na odcinku przewidzianym w ramach zamówienia podstawowego. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba powtórzenia prac budowlanych na odcinku przewidzianym w ramach zamówienia podstawowego, w przypadku wystąpienia przeszkód faktycznych lub prawnych w ramach realizacji zamówienia podstawowego.

Za zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych Zamawiający uzna między innymi: realizację dodatkowego zespołu zaporowo-upustowego, realizację dodatkowego układu wraz z odcinkiem gazociągu bądź przyłączem do ewentualnego nowego odbiorcy.

4. Zgodnie z art. 93 ust. 1a. ustawy, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Z uwagi na ograniczenia techniczne, nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do informacji zawartych w SIWZ można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl / postępowania publiczne nr PSGKI.ZZSP.901.021.18

Deadline Date2019-01-25
Publication Date2018-12-19
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Attention OfMarzena Żelichowska, Grażyna Wrona
Addressul. Wojciecha Bandrowskiego 16
TownTarnów
Postal Code33-100
Phone+48 413494122/ +48 158336231
Fax+48 413685126
Class Code45231220
Class DescriptionConstruction work for gas pipelines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: May 7, 2019
Budowa węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Dąbrowszczaków 9 (nr rej. 13). W ramach zadania: Budowa 144 węzłów indywidualnych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. W ramach projektu: Likwidacja...
View more
Deadline: Apr 29, 2019
Przedmiotem zamówienia jest „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra, część północna” składa się z następujących zakresów:1) Zakres 1: „Budowa infrastruktury rowerowej na...
View more
Deadline: May 7, 2019
1. Budowa zbiornika retencyjnego Puchary” polegająca na wykonaniu następującego zakresu robót: wykonanie dróg technologicznych, zdjęcie humusu z terenu przewidzianego pod zbiornik i zmagazynowanie do dalszego wykorzystania, wykop czaszy zbiornika z...
View more