Przedmiotem zamówienia jest budowa, wykonanie niezbędnych sprawdzeń i rozruchów oraz oddanie do użytkowania gazociągów wysokiego ciśnienia; DN 500 o długości około 9,42 km oraz DN 300 o długości około 3,08 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiącego zadanie nr 4 przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski” (Roboty), zgodnie z dokumentacją projektową (Dokumentacja), co łącznie stanowić będzie przedmiot zamówienia.

Zamawiający stara się o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla wskazanego zakresu robót. Przewidywany termin uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej to 15.03.2019. Zamawiający zastrzega, że zawarcie umowy o zamówienie publiczne nastąpi po uzyskaniu klauzuli ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę.

Extended TitleZadanie 4: Budowa gazociągów w/c: DN 500 oraz DN 300 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski”
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-06-28
New text:
2019-10-31
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-06-28
New text:
2019-10-31
Deadline Date2019-10-31
Publication Date2019-06-20
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Attention OfMarzena Żelichowska, Grażyna Wrona
Addressul. Wojciecha Bandrowskiego 16
TownTarnów
Postal Code33-100
Phone+48 413494122/ +48 158336231
Fax+48 413685126
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-05-22

Construction work for gas pipelines

Przedmiotem zamówienia jest budowa, wykonanie niezbędnych sprawdzeń i rozruchów oraz oddanie do użytkowania gazociągów wysokiego ciśnienia; DN 500 o długości około 9,42 km oraz DN 300 o długości około 3,08 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiącego zadanie nr 4 przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski” (Roboty), zgodnie z dokumentacją projektową (Dokumentacja), co łącznie stanowić będzie przedmiot zamówienia.

Zamawiający stara się o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla wskazanego zakresu robót. Przewidywany termin uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej to 15.3.2019. Zamawiający zastrzega, że zawarcie umowy o zamówienie publiczne nastąpi po uzyskaniu klauzuli ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę.

Extended TitleZadanie 4: Budowa gazociągów w/c: DN 500 oraz DN 300 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski”
Changes
Section:
III.1.2
Previous text:

X

I. Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, składa dokumenty, o których mowa w § 7 ROZP. MINISTRA ROZWOJU z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zam. od Wyk. w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126 z dn. 27.7.2016), który stanowi, że:

„1. Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) VI.3) I.1 ogłoszenia (8.20.1. SIWZ) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

2) VI.3) I.2 – VI.3) I.4 ogłoszenia (8.20.2. – 8.20.4. SIWZ) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

New text:

X

I. Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, składa dokumenty, o których mowa w § 7 Rozp. Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zam. od Wyk. w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126 z dn. 27.7.2016), który stanowi, że:

„1. Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) VI.3) I.1 ogłoszenia (8.20.1. SIWZ) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

2) VI.3) I.2–VI.3) I.4 ogłoszenia (8.20.2.–8.20.4. SIWZ) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

Section:
III.1.2
Previous text:

II. W przypadku Wyk. mającego siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zastosowanie ma § 8 ROZP. MINISTRA ROZWOJU z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zam. od Wyk. w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126 z dnia 27.7.2016), który stanowi, że:

„1. Wyk. mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w I.1.1) ogłoszenia (w 8.20.1. SIWZ), składa dokument, o którym mowa w 8.26 ust.1 pkt 1 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt I ust. 2 (8.26 SIWZ ust. 2) zdanie pierwsze stosuje się.

2. W przypadku wątpliwości co do treści dok. złożonego przez Wyk. Zam. może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu."

New text:

II. W przypadku Wyk. mającego siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zastosowanie ma § 8 Rozp. Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zam. od Wyk. w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126 z dnia 27.7.2016), który stanowi, że:

„1. Wyk. mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w I.1.1) ogłoszenia (w 8.20.1. SIWZ), składa dokument, o którym mowa w 8.26 ust.1 pkt 1 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt I ust. 2 (8.26 SIWZ ust. 2) zdanie pierwsze stosuje się.

2. W przypadku wątpliwości co do treści dok. złożonego przez Wyk. Zam. może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu”.

Section:
II.2.4
Previous text:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

(...)

1.7. odpowietrzenie gazociągu po zakończeniu prób ciśnieniowych oraz napełnienie gazem obojętnym i pozostawienie gazociągu pod ciśnieniem 0,6 MPa.

(...)

New text:

(...)

1.7. odpowietrzenie gazociągu po zakończeniu prób ciśnieniowych oraz napełnienie gazem obojętnym i pozostawienie gazociągu pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,8 MPa.

(...)

Deadline Date2019-06-28
Publication Date2019-05-22
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Attention OfMarzena Żelichowska, Grażyna Wrona
Addressul. Wojciecha Bandrowskiego 16
TownTarnów
Postal Code33-100
Phone+48 413494122/+48 158336231
Fax+48 413685126
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-03-15

Construction work for gas pipelines

Przedmiotem zamówienia jest budowa, wykonanie niezbędnych sprawdzeń i rozruchów oraz oddanie do użytkowania gazociągów wysokiego ciśnienia; DN 500 o długości około 9,42 km oraz DN 300 o długości około 3,08 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiącego zadanie nr 4 przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski” (Roboty), zgodnie z dokumentacją projektową (Dokumentacja), co łącznie stanowić będzie przedmiot zamówienia.

Zamawiający stara się o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla wskazanego zakresu robót. Przewidywany termin uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej to 15.3.2019. Zamawiający zastrzega, że zawarcie umowy o zamówienie publiczne nastąpi po uzyskaniu klauzuli ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę.

Extended TitleZadanie 4: Budowa gazociągów w/c: DN 500 oraz DN 300 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski”
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-03-25
New text:
2019-06-28
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-03-25
New text:
2019-06-28
Deadline Date2019-06-28
Publication Date2019-03-15
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Attention OfMarzena Żelichowska, Grażyna Wrona
Addressul. Wojciecha Bandrowskiego 16
TownTarnów
Postal Code33-100
Phone+48 413494122 / 158336231
Fax+48 413685126
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-02-01

Construction work for gas pipelines

Przedmiotem zamówienia jest budowa, wykonanie niezbędnych sprawdzeń i rozruchów oraz oddanie do użytkowania gazociągów wysokiego ciśnienia; DN 500 o długości około 9,42 km oraz DN 300 o długości około 3,08 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiącego zadanie nr 4 przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski” (Roboty), zgodnie z dokumentacją projektową (Dokumentacja), co łącznie stanowić będzie przedmiot zamówienia.

Zamawiający stara się o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla wskazanego zakresu robót. Przewidywany termin uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej to 15.3.2019. Zamawiający zastrzega, że zawarcie umowy o zamówienie publiczne nastąpi po uzyskaniu klauzuli ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę.

Extended TitleZadanie 4: Budowa gazociągów w/c: DN 500 oraz DN 300 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski”
Changes
Section:
II.1.4
Previous text:

Przewidywany termin uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej to 15.3.2019.

New text:

Przewidywany termin uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej to 20.5.2019 r.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-02-12
New text:
2019-03-25
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-02-12
New text:
2019-03-25
Deadline Date2019-03-25
Publication Date2019-02-01
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Attention OfMarzena Żelichowska, Grażyna Wrona
Addressul. Wojciecha Bandrowskiego 16
TownTarnów
Postal Code33-100
Phone+48 413494122/ +48 158336231
Fax+48 413685126
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-01-17

Construction work for gas pipelines

Przedmiotem zamówienia jest budowa, wykonanie niezbędnych sprawdzeń i rozruchów oraz oddanie do użytkowania gazociągów wysokiego ciśnienia; DN 500 o długości około 9,42 km oraz DN 300 o długości około 3,08 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiącego zadanie nr 4 przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski” (Roboty), zgodnie z dokumentacją projektową (Dokumentacja), co łącznie stanowić będzie przedmiot zamówienia.

Zamawiający stara się o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla wskazanego zakresu robót. Przewidywany termin uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej to 15.3.2019. Zamawiający zastrzega, że zawarcie umowy o zamówienie publiczne nastąpi po uzyskaniu klauzuli ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę.

Extended TitleZadanie 4: Budowa gazociągów w/c: DN 500 oraz DN 300 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa gazociągu relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski"
Changes
Section:
II.2.4
Previous text:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1.1. budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 PN 6.3 MPa, MOP 6,0 MPa o długości około 9,42 km,

1.2. budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 PN 6.3 MPa, MOP 6,0 MPa o długości około 3,08 km,

1.3. budowę układu zaporowo upustowego „Zakład Porcelany Ćmielów” na gazociągu wysokiego ciśnienia PN 6.3 MPa; MOP 6.0 MPa DN 500,

1.4. budowę gazociągu wysokiego ciśnienia PN 6.3 MPa; MOP 6.0 MPa o średnicy DN 80 o długości ok. 707 metrów, zasilającego Zakład Porcelany Ćmielów,

1.5. budowę rurociągu dla prowadzenia kabla światłowodowego do technicznej obsługi gazociągu wraz z odgałęzieniami o długości około 26,57 km,

1.6. wykonanie systemu ochrony katodowej.

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, obowiązki Wykonawcy, wymagania materiałowe i dla armatury oraz inne warunki i zasady realizacji zamówienia stanowiące uszczegółowienie niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz obowiązków Wykonawcy), stanowiąc jednocześnie Załącznik nr 1 do wzoru umowy.

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o którym mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy nieprzekraczających 10 % wartości zamówienia podstawowego. W ramach zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy Zamawiający przewiduje podobne roboty budowlane na odcinku przewidzianym w ramach zamówienia podstawowego. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba powtórzenia prac budowlanych na odcinku przewidzianym w ramach zamówienia podstawowego, w przypadku wystąpienia przeszkód faktycznych lub prawnych w ramach realizacji zamówienia podstawowego.

Za zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych Zamawiający uzna między innymi: realizację dodatkowego zespołu zaporowo-upustowego, realizację dodatkowego układu wraz z odcinkiem gazociągu bądź przyłączem do ewentualnego nowego odbiorcy.

4. Zgodnie z art. 93 ust. 1a. ustawy, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Z uwagi na ograniczenia techniczne, nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do informacji zawartych w SIWZ można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl / postępowania publiczne nr PSGKI.ZZSP.901.021.18

New text:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1.1. budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 PN 6.3 MPa, MOP 6,0 MPa o długości około 9,42 km,

1.2. budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 PN 6.3 MPa, MOP 6,0 MPa o długości około 3,08 km,

1.3. budowę układu zaporowo upustowego „Zakład Porcelany Ćmielów” na gazociągu wysokiego ciśnienia PN 6.3 MPa; MOP 6.0 MPa DN 500,

1.4. budowę gazociągu wysokiego ciśnienia PN 6.3 MPa; MOP 6.0 MPa o średnicy DN 80 o długości ok. 707 metrów, zasilającego Zakład Porcelany Ćmielów,

1.5. budowę rurociągu dla prowadzenia kabla światłowodowego do technicznej obsługi gazociągu wraz z odgałęzieniami o długości około 26,57 km,

1.6. wykonanie systemu ochrony katodowej,

1.7. odpowietrzenie gazociągu po zakończeniu prób ciśnieniowych oraz napełnienie gazem obojętnym i pozostawienie gazociągu pod ciśnieniem 0,6 MPa.

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, obowiązki Wykonawcy, wymagania materiałowe i dla armatury oraz inne warunki i zasady realizacji zamówienia stanowiące uszczegółowienie niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz obowiązków Wykonawcy), stanowiąc jednocześnie Załącznik nr 1 do wzoru umowy.

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o którym mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy nieprzekraczających 10 % wartości zamówienia podstawowego. W ramach zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy Zamawiający przewiduje podobne roboty budowlane na odcinku przewidzianym w ramach zamówienia podstawowego. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba powtórzenia prac budowlanych na odcinku przewidzianym w ramach zamówienia podstawowego, w przypadku wystąpienia przeszkód faktycznych lub prawnych w ramach realizacji zamówienia podstawowego.

Za zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych Zamawiający uzna między innymi: realizację dodatkowego zespołu zaporowo-upustowego, realizację dodatkowego układu wraz z odcinkiem gazociągu bądź przyłączem do ewentualnego nowego odbiorcy.

4. Zgodnie z art. 93 ust. 1a. ustawy, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Z uwagi na ograniczenia techniczne, nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do informacji zawartych w SIWZ można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl / postępowania publiczne nr PSGKI.ZZSP.901.021.18

Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-01-25
New text:
2019-02-12
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-01-25
New text:
2019-02-12
Deadline Date2019-02-12
Publication Date2019-01-17
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Attention OfMarzena Żelichowska, Grażyna Wrona
Addressul. Wojciecha Bandrowskiego 16
TownTarnów
Postal Code33-100
Phone+48 413494122/ +48 158336231
Fax+48 413685126
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-01-04

Construction work for gas pipelines

Przedmiotem zamówienia jest budowa, wykonanie niezbędnych sprawdzeń i rozruchów oraz oddanie do użytkowania gazociągów wysokiego ciśnienia; DN 500 o długości około 9,42 km oraz DN 300 o długości około 3,08 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiącego zadanie nr 4 przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski” (Roboty), zgodnie z dokumentacją projektową (Dokumentacja), co łącznie stanowić będzie przedmiot zamówienia.

Zamawiający stara się o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla wskazanego zakresu robót. Przewidywany termin uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej to 15.3.2019. Zamawiający zastrzega, że zawarcie umowy o zamówienie publiczne nastąpi po uzyskaniu klauzuli ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę.

Extended TitleZadanie 4: Budowa gazociągów w/c: DN 500 oraz DN 300 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski”
Deadline Date2019-01-25
Publication Date2019-01-04
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Attention OfMarzena Żelichowska, Grażyna Wrona
Addressul. Wojciecha Bandrowskiego 16
TownTarnów
Postal Code33-100
Phone+48 413494122/ +48 158336231
Fax+48 413685126
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-01-03

Construction work for gas pipelines

Przedmiotem zamówienia jest budowa, wykonanie niezbędnych sprawdzeń i rozruchów oraz oddanie do użytkowania gazociągów wysokiego ciśnienia; DN 500 o długości około 9,42 km oraz DN 300 o długości około 3,08 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiącego zadanie nr 4 przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski” (Roboty), zgodnie z dokumentacją projektową (Dokumentacja), co łącznie stanowić będzie przedmiot zamówienia.

Zamawiający stara się o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla wskazanego zakresu robót. Przewidywany termin uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej to 15.3.2019. Zamawiający zastrzega, że zawarcie umowy o zamówienie publiczne nastąpi po uzyskaniu klauzuli ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę.

Extended TitleZadanie 4: Budowa gazociągów w/c: DN 500 oraz DN 300 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa gazociągu relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski"
Changes
Section:
VI.3
Previous text:

I. Zam. przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy:

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Z zastrzeżeniem treści art. 133 ust. 4 Ustawy, Wyk. nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.

2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego - wymóg szczegółowo opisany w pkt. 8.20.2.SIWZ,

3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS - wymóg szczegółowo opisany w pkt. 8.20.3.SIWZ,

4. Odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy - wymóg szczegółowo opisany w pkt. 8.20.4.SIWZ,

5. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wymóg szczegółowo opisany w pkt. 8.20.5.SIWZ,

6. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - wymóg szczegółowo opisany w pkt. 8.20.6.SIWZ,

7. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445) - wymóg szczegółowo opisany w pkt. 8.20.7.SIWZ,

Dot. pkt I. 5-7 Oświadczenia mogą być złożone według wzoru określonego w zał. nr 3 do SIWZ. W przypadku, gdy ofertę składa kilku Wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i Konsorcjów, wymóg złożenia Oświadczenia wg. Zał. nr 3 dotyczy każdego z nich, jak również podwykonawców i podmiotów na zasoby których powołuje się Wyk.

New text:

I. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy:

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Z zastrzeżeniem treści art. 133 ust. 4 Ustawy, Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.

2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy.

Dot. pkt I.1-4 W przypadku, gdy ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz Konsorcjum, wymóg złożenia dokumentu dotyczy każdego z nich, jak również podwykonawców i podmiotów na zasoby których powołuje się Wykonawca.

5. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (mogą być złożone według wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SIWZ).

6. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (mogą być złożone według wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SIWZ).

7. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,

O których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445) (mogą być złożone według wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SIWZ).

W przypadku, gdy ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i Konsorcjów, wymóg złożenia Oświadczenia wg Załącznika nr 3 dotyczy każdego z nich, jak również podwykonawców i podmiotów na zasoby których powołuje się Wykonawca.

Section:
VI.3
Previous text:

8. Wykaz osób - wymóg szczegółowo opisany w pkt. 8.20.8.SIWZ,

9 Wykaz robót budowlanych - wymóg szczegółowo opisany w pkt. 8.20.9.SIWZ,

Dot. pkt I.8-9 - W przypadku, gdy ofertę składa kilku Wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymóg złożenia dokumentu dotyczy Wyk. łącznie.

10. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej - wymóg szczegółowo opisany w pkt. 8.20.10.SIWZ,

11. Zaświadczenie że Wyk. posiada uznaną (kwalifikowaną) technologię spawania łukowego - wymóg szczegółowo opisany w pkt. 8.20.11.SIWZ,

12. Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań Wyk. z normą PN-EN ISO 9001 lub równow. - wymóg szczegółowo opisany w pkt. 8.20.12.SIWZ,

13. Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań Wyk. z normą PN-EN ISO 3834-2 lub równow. - wymóg szczegółowo opisany w pkt. 8.20.13.SIWZ,

14. Świadectwo Uznania Laboratorium Badawczego, wystawione przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności z normą PN-EN-ISO/IEC 17025 lub równow. - wymóg szczegółowo opisany w pkt. 8.20.14.SIWZ,

15. Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań Wyk. z normą PN-EN ISO 9001 lub równow. - wymóg szczegółowo opisany w pkt. 8.20.15.SIWZ

New text:

8. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – na potwierdzenie warunku określonego w punkcie 6.1.2.1.2. SIWZ. Wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ.

9. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – na potwierdzenie warunku określonego 6.1.2.1.1. SIWZ.

Dot. pkt I.8-9 W przypadku, gdy ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymóg złożenia dokumentu dotyczy Wykonawców łącznie.

10. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 6.1.2.2.1. SIWZ.

11. Zaświadczenie że Wykonawca posiada uznaną (kwalifikowaną) technologię spawania łukowego zgodnie z Normami (np.: PN-EN 288-3; PN-EN 288-9, PN-EN 15614-1) lub równoważne, lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunku określonego w punkcie 6.1.2.1.4 lit. a) SIWZ.

12. Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań Wykonawcy z normą PN-EN ISO 9001 lub równoważny (w zakresie robót objętych niniejszą specyfikacją), albo zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym niż Polska państwie EOG lub inne dokumenty potwierdzające równoważne środki zapewnienia jakości, na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 6.1.2.1.4. lit b) SIWZ.

13. Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań Wykonawcy z normą PN-EN ISO 3834-2 lub równoważne (w zakresie robót objętych niniejszą specyfikacją) albo zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym niż Polska państwie EOG lub inne dokumenty potwierdzające równoważne środki zapewnienia jakości, na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 6.1.2.1.4 lit. c) SIWZ.

14. Świadectwo Uznania Laboratorium Badawczego, wystawione przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności z normą PN-EN-ISO/IEC 17025 lub równoważne potwierdzające spełnienie kryteriów powyższej normy lub inne dokumenty potwierdzające równoważne środki zapewnienia jakości, na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 6.1.2.1.3 lit. a. SIWZ.

15. Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań Wykonawcy z normą PN-EN ISO 9001 lub równoważne (w zakresie badań objętych niniejszą specyfikacją) albo zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym niż Polska państwie EOG lub inne dokumenty potwierdzające równoważne środki zapewnienia jakości, na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 6.1.2.1.3 lit. b. SIWZ.

Section:
VI.3
Previous text:

16. Akredytacja wydana przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie badań, które mają być przeprowadzone na przedmiotowym zadaniu, lub inny równow. dokument - wymóg szczegółowo opisany w pkt. 8.20.16.SIWZ

17. Dokument potwierdzający zezwolenie na stosowanie, transport i przechowywanie urządzeń gammagraficznych i rentgenowskich, w tym zezwolenia na stosowanie źródeł promieniotwórczych - wymóg szczegółowo opisany w pkt. 8.20.17.SIWZ

New text:

16. Akredytacja wydana przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie badań, które maja być przeprowadzone na przedmiotowym zadaniu, lub inny równoważny dokument, na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 6.1.2.1.3 lit. c SIWZ.

17. Dokument potwierdzający zezwolenie na stosowanie, transport i przechowywanie urządzeń gammagraficznych i rentgenowskich, w tym zezwolenia na stosowanie źródeł promieniotwórczych na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 6.1.2.1.3 lit. d. SIWZ.

Deadline Date2019-01-25
Publication Date2019-01-03
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Attention OfMarzena Żelichowska, Grażyna Wrona
Addressul. Wojciecha Bandrowskiego 16
TownTarnów
Postal Code33-100
Phone+48 413494122/ +48 158336231
Fax+48 413685126
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-12-19

Construction work for gas pipelines

Przedmiotem zamówienia jest budowa, wykonanie niezbędnych sprawdzeń i rozruchów oraz oddanie do użytkowania gazociągów wysokiego ciśnienia; DN 500 o długości około 9,42 km oraz DN 300 o długości około 3,08 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiącego zadanie nr 4 przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski” (Roboty), zgodnie z dokumentacją projektową (Dokumentacja), co łącznie stanowić będzie przedmiot zamówienia.

Zamawiający stara się o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla wskazanego zakresu robót. Przewidywany termin uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej to 15.3.2019. Zamawiający zastrzega, że zawarcie umowy o zamówienie publiczne nastąpi po uzyskaniu klauzuli ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę.

Extended TitleZadanie 4: Budowa gazociągów w/c: DN 500 oraz DN 300 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski”
Extended Description

1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1.1. budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 PN 6.3 MPa, MOP 6,0 MPa o długości około 9,42 km,

1.2. budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 PN 6.3 MPa, MOP 6,0 MPa o długości około 3,08 km,

1.3. budowę układu zaporowo upustowego „Zakład Porcelany Ćmielów” na gazociągu wysokiego ciśnienia PN 6.3 MPa; MOP 6.0 MPa DN 500,

1.4. budowę gazociągu wysokiego ciśnienia PN 6.3 MPa; MOP 6.0 MPa o średnicy DN 80 o długości ok. 707 metrów, zasilającego Zakład Porcelany Ćmielów,

1.5. budowę rurociągu dla prowadzenia kabla światłowodowego do technicznej obsługi gazociągu wraz z odgałęzieniami o długości około 26,57 km,

1.6. wykonanie systemu ochrony katodowej.

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, obowiązki Wykonawcy, wymagania materiałowe i dla armatury oraz inne warunki i zasady realizacji zamówienia stanowiące uszczegółowienie niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz obowiązków Wykonawcy), stanowiąc jednocześnie Załącznik nr 1 do wzoru umowy.

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o którym mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy nieprzekraczających 10 % wartości zamówienia podstawowego. W ramach zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy Zamawiający przewiduje podobne roboty budowlane na odcinku przewidzianym w ramach zamówienia podstawowego. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba powtórzenia prac budowlanych na odcinku przewidzianym w ramach zamówienia podstawowego, w przypadku wystąpienia przeszkód faktycznych lub prawnych w ramach realizacji zamówienia podstawowego.

Za zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych Zamawiający uzna między innymi: realizację dodatkowego zespołu zaporowo-upustowego, realizację dodatkowego układu wraz z odcinkiem gazociągu bądź przyłączem do ewentualnego nowego odbiorcy.

4. Zgodnie z art. 93 ust. 1a. ustawy, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Z uwagi na ograniczenia techniczne, nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do informacji zawartych w SIWZ można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl / postępowania publiczne nr PSGKI.ZZSP.901.021.18

Deadline Date2019-01-25
Publication Date2018-12-19
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Attention OfMarzena Żelichowska, Grażyna Wrona
Addressul. Wojciecha Bandrowskiego 16
TownTarnów
Postal Code33-100
Phone+48 413494122/ +48 158336231
Fax+48 413685126
Class Code45231220
Class DescriptionConstruction work for gas pipelines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 5, 2019
The services shall be acquired by establishing a FWC with reopening of competition with at least 3 and up to 10 contractors. The provision of specific charter will be organised...
View more
Deadline: Oct 17, 2019
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z tymczasową przepompownią ścieków i studnią przelewową w miejscowości Stare Babice w gminie Stare Babice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia...
View more
Deadline: Oct 21, 2019
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową realizację robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Węzeł przesiadkowy Głębokie”, obejmującym przebudowę układu drogowego, w tym skrzyżowania ulic: Kupczyka, Wojska Polskiego, Zegadłowicza, Miodowej, przebudowę pętli tramwajowo-autobusowej,...
View more