Wyprodukowanie i dostarczenie 220 szt. nowobudowanych sześcioosiowych przegubowych wagonów platform 80’ serii Sggrs(s) do przewozów intermodalnych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w Zał. nr 1, 1a i 3 do SWZ opublikowanym na stronie internetowej https://pkpcargo.eb2b.com.pl/.Zamawiający nie dopuszcza składania w postępowaniu ofert częściowych i wariantowych.Wykonawca zobowiązany jest m.in. do opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej, oznakowania wagonów, uzyskania certyfikatów weryfikacji WE podsystemu dla typu pojazdu kolejowego wykonanego w oparciu o uzgodnioną dokumentacją techniczną wagonu, a dla każdego wagonu będącego przedmiotem dostawy Wykonawca zobowiązany jest przekazać deklarację weryfikacji WE podsystemu stwierdzające, że podsystem jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei, przeprowadzić szkolenie dla 20 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, naprawy i konserwacji dostarczonych wagonów.

Extended TitleDostawa nowobudowanych sześcioosiowych przegubowych wagonów platform 80’ serii Sggrss do przewozów intermodalnych.
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie i dostarczenie 220 szt. nowobudowanych sześcioosiowych przegubowych wagonów platform 80’ (stóp) serii Sggrss do przewozów intermodalnych, do przewozu kontenerów 20’, 30’, 40’ (PN-ISO 668) na trzech wózkach 2-osiowych, przystosowany do eksploatacji w komunikacji międzynarodowej AVV (RIV) i PPW w reżimie „S” z maksymalnym naciskiem zestawu kołowego 22,5 tony oraz zdatny do eksploatacji z prędkością 120 km/h w stanie próżnym lub ładownym z oznaczeniem *** wg karty UIC 432. Platforma kontenerowa ma

W pełni odpowiadać wymaganiom interoperacyjności kolei wg TSI WAG (wagony towarowe), TSI NOI (hałas) oraz UIC.

Zamawiający wymaga wykonania całości zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2022 r., w tym 130 szt. w 2021 r.,90 szt. w 2022 r.

Deadline Date2019-03-20
Publication Date2018-12-21
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationPKP Cargo Spółka Akcyjna
Attention OfPaulina Skrzypczak, Marta Górecka marta.gorecka@pkp-cargo.eu
Addressul. Grójecka 17
TownWarsaw
Postal Code02-021
Class Code34621100
Class DescriptionRailway freight wagons
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 26, 2019
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ścieżki rowerowej realizowanej w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych” -...
View more
Deadline: Mar 5, 2019
1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa krytej pływalni w Libiążu. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.2. Szczegółowy zakres zamówienia określa program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami (załącznik nr 8...
View more
Deadline: Feb 28, 2019
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zadania pn.: „Budowa ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Rzozów”, w zakresie odcinka I i odcinka III.
View more