Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przy os. Mickiewicza 22 w Mikołowie.

Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową i decyzję o pozwoleniu na budowę nr 666/2016 (nr sprawy AB.6740.633.2016.MC) z dnia 8.8.2016 r.

Extended TitleTermomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przy os. Mickiewicza 22 w Mikołowie.
Extended Description

Zakres robót budowlanych do wykonania:

a) usunięcie wszystkich obcych i niepotrzebnych elementów na elewacji i na dachu, uporządkowanie przebiegu kabli,

b) naprawa i wyrównanie ścian elewacji i fundamentowych,

c) wzmocnienie płyt warstwowych poprzez zastosowanie kotew,

d) izolacja ścian fundamentowych,

e) wymiana instalacji odgromowej, w tym prowadzonej podtynkowo na ocieplonych elewacjach oraz instalacji uziemienia otokowego budynku,

f) wymiana zadaszenia nad wejściami do klatek schodowych i dostosowaniem balustrad schodów zewnętrznych do aktualnych wymogów wraz z wymianą oświetlenia zewnętrznego przy klatkach schodowych,

g) remont posadzek balkonów i wymiana balustrad oraz ścian osłonowych loggi wraz z usunięciem azbestu,

h) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej balkonowej na nową stolarkę z PCV w tzw. ciepłym montażu wraz z zastosowaniem nawiewników,

i) wymiana drzwi zewnętrznych i naświetli dachowych,

j) ocieplenie od zewnątrz metodą lekką mokrą (ETICS),

k) założenie nowych parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,

l) ocieplenie stropodachu wraz z kominami, okratkowaniem otworów wentylacyjnych stropodachu,

m) miejscowy remont pokrycia dachowego i daszków nad balkonami,

n) wymiana wszystkich obróbek blacharskich i elementów dylatacji,

o) ułożenie opaski wzdłuż elewacji budynku ze żwiru na geowłókninie wraz z obrzeżem trawnikowym,

p) wymiana na elewacji skrzynek gazowych na nowe, wraz z odsunięciem przyłącza gazowego oraz malowanie tablic elektrycznych, malowanie balustrad schodów zewnętrznych i miejscowa naprawa i malowanie rampy budynku wymiennikowni, malowanie ślusarki zewnętrznej w tym okratowania okien piwnicznych, wymiennikowni i drzwi zewnętrznych w budynku wymiennikowni i rozdzielni elektrycznej,

r) roboty towarzyszące i porządkowe, wraz z montażem rusztowań, oznakowaniem adresu budynku i numeracją klatek schodowych, uporządkowaniem terenu i zieleni wokół budynku po przeprowadzonych robotach,

s) wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego (2 egz).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Deadline Date2019-08-19
Publication Date2019-01-08
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Mikołów
Attention OfJerzy Adamik
AddressRynek 16
TownMikołów
Postal Code43-190
Phone+48 323248500
Fax+48 323248400
Class Code45320000
Class DescriptionInsulation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 26, 2019
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ścieżki rowerowej realizowanej w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych” -...
View more
Deadline: Mar 5, 2019
1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa krytej pływalni w Libiążu. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.2. Szczegółowy zakres zamówienia określa program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami (załącznik nr 8...
View more
Deadline: Feb 28, 2019
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zadania pn.: „Budowa ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Rzozów”, w zakresie odcinka I i odcinka III.
View more