Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przy os. Mickiewicza 22 w Mikołowie.

Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową i decyzję o pozwoleniu na budowę nr 666/2016 (nr sprawy AB.6740.633.2016.MC) z dnia 8.8.2016.

Extended TitleTermomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przy os. Mickiewicza 22 w Mikołowie
Extended Description

Zakres robót budowlanych do wykonania:

a) usunięcie wszystkich obcych i niepotrzebnych elementów na elewacji i na dachu, uporządkowanie przebiegu kabli;

b) naprawa i wyrównanie ścian elewacji i fundamentowych;

c) wzmocnienie płyt warstwowych poprzez zastosowanie kotew;

d) izolacja ścian fundamentowych;

e) wymiana instalacji odgromowej, w tym prowadzonej podtynkowo na ocieplonych elewacjach oraz instalacji uziemienia otokowego budynku;

f) wymiana zadaszenia nad wejściami do klatek schodowych i dostosowaniem balustrad schodów zewnętrznych do aktualnych wymogów wraz z wymianą oświetlenia zewnętrznego przy klatkach schodowych;

g) remont posadzek balkonów i wymiana balustrad oraz ścian osłonowych loggi wraz z usunięciem azbestu;

h) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej balkonowej na nową stolarkę z PCV w tzw. ciepłym montażu wraz z zastosowaniem nawiewników;

i) wymiana drzwi zewnętrznych i naświetli dachowych;

j) ocieplenie od zewnątrz metodą lekką mokrą (ETICS);

k) założenie nowych parapetów zewnętrznych i wewnętrznych;

l) ocieplenie stropodachu wraz z kominami, okratkowaniem otworów wentylacyjnych stropodachu;

m) miejscowy remont pokrycia dachowego i daszków nad balkonami;

n) wymiana wszystkich obróbek blacharskich i elementów dylatacji;

o) ułożenie opaski wzdłuż elewacji budynku ze żwiru na geowłókninie wraz z obrzeżem trawnikowym;

p) wymiana na elewacji skrzynek gazowych na nowe, wraz z odsunięciem przyłącza gazowego oraz malowanie tablic elektrycznych, malowanie balustrad schodów zewnętrznych i miejscowa naprawa i malowanie rampy budynku wymiennikowni, malowanie ślusarki zewnętrznej w tym okratowania okien piwnicznych, wymiennikowni i drzwi zewnętrznych w budynku wymiennikowni i rozdzielni elektrycznej;

r) roboty towarzyszące i porządkowe, wraz z montażem rusztowań, oznakowaniem adresu budynku i numeracją klatek schodowych, uporządkowaniem terenu i zieleni wokół budynku po przeprowadzonych robotach;

s) wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego (2 egz).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Publication Date2020-03-05
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value2712845.53
OrganisationGmina Mikołów
Attention OfBeata Kawecka
AddressRynek 16
TownMikołów
Postal Code43-190
Phone+48 323248500
Fax+48 323248400
Class Code45320000
Class DescriptionInsulation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jul 7, 2020
Zamówienie obejmuje przebudowę obiektów małej retencji górskiej dla zadania realizowanego w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – projektu: „Kompleksowy projekt...
View more
Deadline: Jul 10, 2020
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych budowy i rozbudowy DW 614. Zakres dokumentacji technicznej obejmuje opracowanie dokumentacji geodezyjnej, projektowej, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń. Zakres...
View more
Deadline: Jul 9, 2020
Pełna nazwa zamówienia, która ze względu na ograniczoną ilość znaków nie zmieściła się w sekcji II.1.1) ogłoszenia: Budowa trasy rowerowej wzdłuż przekopu Wisły od Świbna do granicy miasta Gdańska (biegnącej...
View more