Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jarosławcu w Gminie Postomino”.

Extended TitleModernizacja oczyszczalni ścieków w Jarosławcu w Gminie Postomino
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jarosławcu w Gminie Postomino”.

2. Zakres robót obejmuje przebudowę wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków sanitarnych pracującej w technologii Autotermicznej Termofilowej Stabilizacji Osadu. Technologię istniejącej oczyszczalni ścieków w Jarosławcu o wydajności Q=2 500 m3/d przyjęto w oparciu o proces niskoobciążonego osadu czynnego pracującej wg metody obróbki porcjowej ścieków SBR (Seqence Batch Reactors) z porcjowym zasilaniem ze zbiornika retencyjnego, wg systemu ze stałą objętością napełnienia.

3. W ramach przebudowy wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków należy wykorzystać istniejące obiekty: budynek socjalno-techniczny, komory reaktora SBR, przepompownię ścieków surowych i wód nadosadowych, płytę postojową beczkowozów, laguny osadowe oraz wykonać nowe obiekty: komorę reaktora SBR, zbiornik retencyjny, komorę magazynową osadu zagęszczonego, komory stabilizacji termofilowej I i IIo, komorę magazynową osadu ustabilizowanego, komorę pomp osadu, system neutralizacji odorów, budynek odwadniania osadu, wiatę osadu, stację transformatorową, agregat prądotwórczy o mocy min 250kVA, stację zlewną ścieków dowożonych.

W ramach zadania należy również wykonać infrastrukturę towarzyszącą wraz z instalacjami technologicznymi zgodnie z dok. projektową oraz tablicę informacyjną o minimalnych wymiarach 80 x 120 cm zawierającą: nazwę beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu oraz logotypy.

4. Uwaga! Roboty budowlane należy prowadzić w sposób zapewniający nieprzerwalną pracę oczyszczalni ze szczególnym uwzględnieniem okresu sezonu letniego, w trakcie którego jest zwiększona ilość ścieków trafiających na modernizowany obiekt.

5. Miejsce wywozu nadmiaru gruntu/urobku Zamawiający wskaże w trakcie przekazania placu budowy w odległości do 2 km od placu budowy. Miejsce wywozu nadmiaru gruntu po zakończeniu robót należy uporządkować i rozplantować.

Oczyszczalnię ścieków należy objąć rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje w eksploatatorze oczyszczalni ścieków w gm. Postomino. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie nowego systemu monitoringu oczyszczalni ścieków innego producenta, pod warunkiem ujęcia systemem monitoringu pozostałych 3 oczyszczalni funkcjonujących na terenie gm. Postomino tj. w m. Pieńkowo, Kłośnik i Górsko.

6. Przedmiot zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, która jest podstawą określenia ceny, w tym:

1) Projekt zagospodarowania terenu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Jarosławiec oraz opinie, uzgodnienia i załączniki do projektu,

2) Projekt budowlany i wykonawczy branży konstrukcyjnej i architektonicznej – komory reaktora SBR, zbiornika retencyjnego, komory magazynowej osadu zagęszczonego, komór stabilizacji termofilowej, komory magazynowej osadu ustabilizowanego, komory pomp osadu, budynku odwadniania osadu, wiaty na osad, fundamentów pod system neutralizacji odorów, agregat prądotwórczy oraz kontener stacji,

3) Projekt budowlany i wykonawczy technologiczny oczyszczalni ścieków – branża technologiczna,

4) Projekt budowlany i wykonawczy zasilania instalacji elektrycznych – branża elektryczna,

5) Projekt budowlany i wykonawczy instalacji zimnej i C.W., kanalizacji sanitarnej, wentylacji oraz ogrzewania dla budynków oczyszczalni ścieków – branża sanitarna,

6) Projekt budowlany i wykonawczy dróg wewnętrznych, placów i chodników na terenie oczyszczalni ścieków – branża drogowa,

7) Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną dla projektu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na Nowym Osiedlu w m. Jarosławiec oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Jarosławiec gm. Postomino,

8) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

9) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Deadline Date2019-02-15
Publication Date2019-01-11
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Postomino
Attention OfSylwia Stępień
AddressPostomino 30
TownPostomino
Postal Code76-113
Phone+48 598464438
Fax+48 598108584
Class Code45232421
Class DescriptionSewage treatment works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 26, 2019
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ścieżki rowerowej realizowanej w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych” -...
View more
Deadline: Mar 5, 2019
1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa krytej pływalni w Libiążu. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.2. Szczegółowy zakres zamówienia określa program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami (załącznik nr 8...
View more
Deadline: Feb 28, 2019
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zadania pn.: „Budowa ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Rzozów”, w zakresie odcinka I i odcinka III.
View more