Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: „Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca – etap III”:

1. budowa małego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami;

2. zabudowa biletomatu (pełna nazwa zamówienia).

Extended TitleZaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: „Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca – etap III”.
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: „Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca – etap III”:

1. Budowa małego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami; 2. Zabudowa biletomatu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: dla części I zamówienia – Załącznik nr 3a do SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy.

Deadline Date2020-01-03
Publication Date2019-11-29
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Sosnowiec
Attention OfMagdalena Wyględacz
Addressal. Zwycięstwa 20
TownSosnowiec
Postal Code41-200
Phone+48 322960835
Fax+48 322960581
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-09-20

Construction work

(cd. nazwy zadania): Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego dolina rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych:

1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium,

2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego.

II.1.4) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium w ramach projektu pn.: Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego dolina rzeki Przemszy i Brynicy prze z rozwój terenów zielonych:

1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium,

2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego

Extended TitleBudowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium w ramach projektu pn.: Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego w ramach projektu (cd. nazwy punkt II.1.4))
Extended Description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opracowana przez Konsorcjum (lider) Łukasz Zdziebłowski, Best Building Consultants Doradztwo i Nadzory Budowlane, ul. Gen. Bema 42 a, 96-300 Żyrardów, POLSKA oraz BBC Best Building Consultans Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Aleje Jerozolimskie 155 lok. U3, 02-326 Warszawa, POLSKA zawarta w Załączniku nr 3 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.

Ewentualny zakres robót:

— roboty budowlane,

— roboty elektryczne,

— roboty branży sanitarnej,

— roboty drogowe,

— zagospodarowanie terenu,

— technologia LSS,

— zakup roślin i zwierząt,

— zakup wyposażenia,

— inne roboty określone do wykonania w dokumentacji takie jak: nasadzenia zastępcze zgodnie z decyzją.

Zamówienie zostanie ewentualnie udzielone na warunkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia z wolnej ręki z uwzględnieniem poniższych zasad i czynników cenotwórczych:

— dla wyceny robót tożsamych z zamówieniem podstawowym kalkulacja nastąpi na podstawie cen wskazanych w kosztorysach opracowanych przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia podstawowego;

— dla wyceny robót nie wykazanych w kosztorysach ofertowych się nie większe niż średnie ceny materiałów, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa Sekocenbud, a ceny robocizny nie będą większe niż średnie ceny dla województwa śląskiego, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa Sekocenbud, w okresie wykonywania tych robót a w przypadku braku odpowiedników ceny z faktur lub ofert zakupu na materiały i najmu sprzętu nie występujące w cenniku. W tym celu Wykonawca przedstawi kalkulację kosztorysową wykonaną metodą szczegółową przy zastosowaniu kosztorysowych norm nakładów rzeczowych.

Deadline Date2019-10-30
Publication Date2019-09-20
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Attention OfMarzena Tańcula
Addressal. Zwycięstwa 20
TownSosnowiec
Postal Code41-200
Phone+48 322960836
Fax+48 322960581
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-08-09

Overhaul and refurbishment work

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę sanitariatów dziecięcych w budynku PM nr 19, ul. Ostrogórska 19.

Extended TitlePrzebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM nr 19, ul. Ostrogórska 19
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań wynikających z dokumentacji projektowych: Przebudowa sanitariatów w budynku Przedszkola Miejskiego nr 19 przy ul. Ostrogórskiej 19, Sosnowiec w całym zakresie piony 1 m.in.:

prace rozbiórkowe, roboty malarskie, tynkowanie, pokrycie okładzinami, roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne, sanitarne, eklektyczne, wentylacje i klimatyzacje.

2. Szczegółowy opis i zakres prac wraz z wykończeniem i instalacjami zawarty jest w dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do postępowania przetargowego tj:

projekt budowlano-wykonawczy;

przedmiary;

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

3. Wykonawca z uwagi na prace trwające w okresie roku szkolnego, tj. do 30.9.2019 r. zobowiązany będzie w ramach zawartej umowy do zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich.

4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę robotników budowlanych wykonujących roboty ogólnobudowlane w specjalności: murarz, tynkarz, cieśla robót konstrukcyjnych, instalacyjnych, montażowych.

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 36 miesięcy.

Publication Date2019-08-09
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeNegotiated without a prior call for competition
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value149363.44
OrganisationGmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Attention OfMagdalena Wyględacz
Addressal. Zwycięstwa 20
TownSosnowiec
Postal Code41-200
Phone+48 322960835
Fax+48 322960581
Class Code45453000
Class DescriptionOverhaul and refurbishment work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-08-02

Overhaul and refurbishment work

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań wynikających z dokumentacji projektowych: Przebudowasanitariatów w budynku Przedszkola Miejskiego nr 19 przy ul. Ostrogórskiej 19, Sosnowiec w całym zakresiepiony 1 m.in.:

— prace rozbiórkowe,

— roboty malarskie, tynkowanie,

— pokrycie okładzinami,

— roboty instalacyjne wodno–kanalizacyjne, sanitarne, eklektyczne, wentylacje i klimatyzacje.

Szczegółowy opis i zakres prac wraz z wykończeniem i instalacjami zawarty jest w dokumentacji projektowejbędącej załącznikiem do postępowania przetargowego tj:

— Projekt budowlano-wykonawczy,

— Przedmiary,

— Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot zamówienia na okres co najmniej 36 miesięcy.

Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 2 000,00 PLN.

Extended TitlePrzebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 19, ul. Ostrogórska 19
Extended Description

Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM nr 19, ul. Ostrogórska 19

Publication Date2019-08-02
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationGmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Attention OfMagdalena Wyględacz
Addressal. Zwycięstwa 20
TownSosnowiec
Postal Code41-200
Phone+48 322960835
Fax+48 322960581
Class Code45453000
Class DescriptionOverhaul and refurbishment work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-07-31

Roadworks

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie ścieżki rowerowej w ul. Roweckiego część III w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca – budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych.

Extended TitleZaproj. i wykon. ścieżki rower. w ul. Roweckiego cz. III w ramach proj. pn. „Modernizacja infr. autobus. tramwaj. na t. Sosnowca – budowa i rozb. małych węzłów przesiadk. i łączących je ścieżek row.
Extended Description

1.Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie: ciągów pieszo-rowerowych rozdzielnych wzdłuż ulicy Grota Roweckiego w Sosnowcu.

1.2.Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w systemie Zaprojektuj i wybuduj; składa się z części projektowej i realizacyjnej i obejmuje:

— Wykonanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym stanowi art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186),

— Wykonanie robót budowlanych zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową.

1.3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).

Deadline Date2019-08-14
Publication Date2019-07-31
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Sosnowiec reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Attention OfMarzena Tańcula
Addressal. Zwycięstwa 20
TownSosnowiec
Postal Code41-200
Phone+48 322960836
Fax+48 322960581
Class Code45233140
Class DescriptionRoadworks
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-07-23

Overhaul and refurbishment work

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę sanitariatów dziecięcych w budynku PM nr 19, ul. Ostrogórskiej 19.

Extended TitlePrzebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 19, ul. Ostrogórska 19
Extended Description

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę sanitariatów w budynku Przedszkola Miejskiego nr 19 przy ul. Ostrogórskiej 19, Sosnowiec w całym zakresie (piony 1, 2, 3, 4), tj. m.in.:

— prace rozbiórkowe,

— roboty malarskie, tynkowanie,

— pokrycie okładzinami,

— roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne, sanitarne, eklektyczne, wentylacyjne i klimatyzacje.

2. Szczegółowy opis i zakres prac wraz z wykończeniami i instalacjami zawarty jest w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj:

— projekt budowlano-wykonawczy,

— przedmiary,

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę robotników budowlanych wykonujących roboty ogólnobudowlane w specjalności: murarz, tynkarz, cieśla robót konstrukcyjnych, instalacyjnych, montażowych.

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 36 miesięcy.

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości brutto wynegocjowanej ceny.

6. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do dnia 25.8.2019 r. Wykonawca będzie miał prawo przystąpić do realizacji Przedmiotu zamówienia najwcześniej od dnia 29.6.2019 r.

Publication Date2019-07-23
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationGmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Attention OfMagdalena Wyględacz
Addressal. Zwycięstwa 20
TownSosnowiec
Postal Code41-200
Phone+48 322960835
Fax+48 322960581
Class Code45453000
Class DescriptionOverhaul and refurbishment work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-07-16

Landscaping work

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Budowę i rozbudowę małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca – etap II - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przebiegającej wzdłuż Bulwaru czarnej Przemszy na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Przyjaciół Żołnierza (I etap). Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w formule „Zaprojektuj wybuduj”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy.

Extended TitleBud. i rozb. małych węzł. przesiad. i łączących je ścież. rower. na terenie S-ca – etap II. Bud. ścieżki pieszo-rower. przebieg. wzdłuż Bulw. Czarnej Przemszy na odc. od ul. 1 Maja do ul. Przyj. Żoł.
Extended Description

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Budowę i rozbudowę małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca – etap II - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przebiegającej wzdłuż Bulwaru czarnej Przemszy na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Przyjaciół Żołnierza (I etap). Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w formule „Zaprojektuj wybuduj”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy.

3. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty, pochodzenia lub źródła a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązana równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

4. Minimalny wymagany okres gwarancji na Przedmiot umowy, z wyłączeniem okresu gwarancji na nasadzenia wynosi 60 miesięcy.

5. Okres gwarancji na nasadzenia wynosi 36 miesięcy.

Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego stwierdzającego bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.

6. Niniejsze zamówienie jest finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie dla poddziałania: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT.

Deadline Date2019-07-31
Publication Date2019-07-16
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sosnowca Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Attention OfUrząd Miasta Sosnowca, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Mościckiego 14, 41-200 Sosnowiec, II piętro, pokój 213
Addressal. Zwycięstwa 20
TownSosnowiec
Postal Code41-200
Phone+48 322960777
Fax+48 322960581
Class Code45112700
Class DescriptionLandscaping work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-07-15

Overhaul and refurbishment work

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań wynikających z dokumentacji projektowych: Przebudowa sanitariatów w budynku Przedszkola Miejskiego nr 19 przy ul. Ostrogórskiej 19, Sosnowiec w całym zakresie piony 1 m.in.:

— prace rozbiórkowe,

— roboty malarskie, tynkowanie,

— pokrycie okładzinami,

— roboty instalacyjne wodno–kanalizacyjne, sanitarne, eklektyczne, wentylacje i klimatyzacje.

Szczegółowy opis i zakres prac wraz z wykończeniem i instalacjami zawarty jest w dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do postępowania przetargowego tj:

— Projekt budowlano-wykonawczy,

— Przedmiary,

— Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot zamówienia na okres co najmniej 36 miesięcy.

Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 2 000,00 PLN.

Extended TitlePrzebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM nr 19, ul. Ostrogórska 19.
Extended Description

1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.9.2019 r. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria oceny:

1. cena brutto – waga 60 %;

2. doświadczenie Kierownika budowy – waga 20 %;

3. wydłużenie okresu gwarancji – waga 20 %.

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny oferty podanej w Formularzu Oferty.

Deadline Date2019-07-29
Publication Date2019-07-15
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Attention OfMagdalena Wyględacz
Addressal. Zwycięstwa 20
TownSosnowiec
Postal Code41-200
Phone+48 322960835
Fax+48 322960581
Class Code45453000
Class DescriptionOverhaul and refurbishment work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-07-09

Overhaul and refurbishment work

Docieplenie elewacji budynku SP nr 15 ul. Wojska Polskiego 84.

Extended TitleDocieplenie elewacji budynku SP nr 15 ul. Wojska Polskiego 84.
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego robót budowlanych dla ww. zadania inwestycyjnego zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym opisem przedmiotu zamówienia), postanowieniami umowy oraz ofertą Wykonawcy – w zakresie wykonania prac związanych z dociepleniem Szkoły Podstawowej nr 15 przy ul. Wojska Polskiego 84 w Sosnowcu.

1.4 Wykonawca ma obowiązek opracować dokumenty niezbędne do uzyskania zgłoszenia robót budowlanych wraz z uzyskaniem zgłoszenia.

Ogólny zakres prac dotyczy prac docieplenia dla:

— ściany szczytowej od strony boiska,

— ściany szczytowej od strony garaży,

— ściany z wejściem głównym od strony podwórka,

— ściany nr 2 od podwórka,

— elementów zewnętrznych jak schody zewnętrzne, pochylnia, odtworzenie i wykonanie nowej instalacji elektrycznej i odgromowej.

Całości prac określa przedmiar (ma charakter poglądowy) – Załącznik nr 3a-3c do SIWZ. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy.

Publication Date2019-07-09
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value400904.99
OrganisationGmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Attention OfMagdalena Wyględacz
Addressal. Zwycięstwa 20
TownSosnowiec
Postal Code41-200
Phone+48 322960835
Fax+48 322960581
Class Code45453000
Class DescriptionOverhaul and refurbishment work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-07-09

Painting work

Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie i remont pomieszczeń w budynku przy al. Zwycięstwa 12A w Sosnowcu w celu zmiany sposobu użytkowania.

Extended TitlePrzygotowanie i remont pomieszczeń w budynku przy al. Zwycięstwa 12A w Sosnowcu w celu zmiany sposobu użytkowania
Extended Description

1. W ramach przedmiotu zamówienia wykonywane będą roboty budowlane polegające między innymi na: rozebraniu ścianek działowych, naprawie tynków, wymianie drzwi i podłóg oraz naprawie instalacji elektrycznej i teleinformatycznej oraz wodno-kanalizacyjnej. Prace należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem robót, który należy traktować wyłącznie jako poglądowy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę robotników budowlanych wykonujących roboty budowlane polegające na: pracach wyburzeniowych, murarskich i tynkarskich.

4. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty, pochodzenia lub źródła, a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązana równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

Deadline Date2019-07-24
Publication Date2019-07-09
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sosnowca Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Attention OfUrząd Miasta Sosnowca, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Mościckiego 14, 41-200 Sosnowiec, II piętro, pokój 213
Addressal. Zwycięstwa 20
TownSosnowiec
Postal Code41-200
Phone+48 322960777
Fax+48 322960581
Class Code45442100
Class DescriptionPainting work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-07-02

Overhaul and refurbishment work

Przebudowę sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 46, ul. Koszalińska 55 piony 2,3,4,

2. Przebudowę sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 53, ul. Makuszyńskiego piony 1,2,6,

3. Przebudowę sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 54, ul. Kalinowa 115 piony 1,3,

4. Przebudowę sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 19, ul. Ostrogórska 19”.

Extended TitlePrzebudowę sanitariatów dziecięcych
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowych obejmujących:

— prace rozbiórkowe,

— roboty malarskie, tynkowanie,

— pokrycie okładzinami,

— roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne, sanitarne, eklektyczne, wentylacje i klimatyzacje.

Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: dla części 1 zamówienia – w wysokości 1 100,00 PLN.

Termin realizacji zamówień w ramach części nr 1 - najpóźniej do dnia 25.8.2019 r. Wykonawca będzie miał prawo przystąpić do realizacji przedmiotu zamówienia najwcześniej od dnia 29.6.2019 r.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości odpowiadającej sumie właściwej dla części, na którą składa ofertę lub odrębnie dla każdej części zamówienia.

Publication Date2019-07-02
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationGmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Attention OfMagdalena Wyględacz
Addressal. Zwycięstwa 20
TownSosnowiec
Postal Code41-200
Phone+48 322960835
Fax+48 322960581
Class Code45453000
Class DescriptionOverhaul and refurbishment work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-06-26

Roadworks

1.Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie: dróg rowerowych, chodników oraz ciągów pieszo-jezdnych (rowerowych) wzdłuż ul. Piłsudskiego oraz Kresowej w Sosnowcu.

2. Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w formule „Zaprojektuj i wybuduj” i składa się z części projektowej i realizacyjnej.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie na rzecz Zamawiającego:

3.1.dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym stanowi art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202, ze zmianami),

3.2.robót budowlanych zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).

Extended TitleZaprojektowanie i wykonanie ścieżki rowerowej w ul. Piłsudskiego i Kresowej w ramach inwestycji pn.: Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca
Extended Description

Sosnowiec

Publication Date2019-06-26
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value316158.30
OrganisationGmina Sosnowiec – reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Attention OfMagdalena Wyględacz
Addressal. Zwycięstwa 20
TownSosnowiec
Postal Code41-200
Phone+48 322960835
Fax+48 322960581
Class Code45233140
Class DescriptionRoadworks
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-06-13

Overhaul and refurbishment work

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę sanitariatów dziecięcych w budynku PM nr 19, ul. Ostrogórskiej 19.

Extended TitlePrzebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM nr 19, ul. Ostrogórska 19
Extended Description

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę sanitariatów w budynku Przedszkola Miejskiego nr 19 przy ul. Ostrogórskiej 19, Sosnowiec w całym zakresie (piony 1, 2, 3, 4),

tj. m.in.:

— prace rozbiórkowe,

— roboty malarskie, tynkowanie,

— pokrycie okładzinami,

— roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne, sanitarne, eklektyczne, wentylacyjne i klimatyzacje.

2. Szczegółowy opis i zakres prac wraz z wykończeniami i instalacjami zawarty

Jest w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj:

— Projekt budowlano-wykonawczy,

— Przedmiary,

— Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę robotników budowlanych wykonujących roboty ogólnobudowlane w specjalności: murarz, tynkarz, cieśla robót konstrukcyjnych, instalacyjnych, montażowych.

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot zamówienia na okres co najmniej 36 miesięcy.

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości brutto wynegocjowanej ceny.

6. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do dnia 25.8.2019 r. Wykonawca będzie miał prawo przystąpić do realizacji Przedmiotu zamówienia najwcześniej od dnia 29.6.2019 r.

Publication Date2019-06-13
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeNegotiated without a prior call for competition
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value159606.21
OrganisationGmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Attention OfMagdalena Wyględacz
Addressal. Zwycięstwa 20
TownSosnowiec
Postal Code41-200
Phone+48 322960835
Fax+48 322960581
Class Code45453000
Class DescriptionOverhaul and refurbishment work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-06-10

Painting work

Przedmiotem zamówienia jest:Przygotowanie i remont pomieszczeń w budynku przy al. Zwycięstwa 12A w Sosnowcu w celu zmiany sposobu użytkowania.

Extended TitlePrzygotowanie i remont pomieszczeń w budynku przy al. Zwycięstwa 12A w Sosnowcu w celu zmiany sposobu użytkowania
Extended Description

1.W ramach przedmiotu zamówienia wykonywane będą roboty budowlane polegające między innymi na: rozebraniu ścianek działowych, naprawie tynków, wymianie drzwi

I podłóg oraz naprawie instalacji elektrycznej i teleinformatycznej oraz wodno-kanalizacyjnej. Prace należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem robót, który należy traktować wyłącznie jako poglądowy.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

3.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę robotników budowlanych wykonujących roboty budowlane polegające na: pracach wyburzeniowych, murarskich i tynkarskich.

4.Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty, pochodzenia lub źródła, a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązana równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

Deadline Date2019-06-25
Publication Date2019-06-10
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sosnowca Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Attention OfUrząd Miasta Sosnowca, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Mościckiego 14, 41-200 Sosnowiec, II piętro, pokój 213
Addressal. Zwycięstwa 20
TownSosnowiec
Postal Code41-200
Phone+48 322960777
Fax+48 322960581
Class Code45442100
Class DescriptionPainting work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-06-03

Overhaul and refurbishment work

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 19, ul. Ostrogórska 19. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę sanitariatów w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 19 przy ul. Ostrogórskiej 19, Sosnowiec w całym zakresie (piony 1, 2, 3, 4), tj. m.in.: prace rozbiórkowe, roboty malarskie, tynkowanie,pokrycie okładzinami,roboty instalacyjne wodno–kanalizacyjne, sanitarne, eklektyczne,wentylacyjne i klimatyzacje.

Szczegółowy opis i zakres prac wraz z wykończeniami i instalacjami zawarty jest w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 3 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.: Projekt budowlano-wykonawczy,Przedmiary, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 2 400,00 PLN.

Extended TitlePrzebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 19, ul. Ostrogórska 19.
Extended Description

1. Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do dnia 25.8.2019 r. Wykonawca będzie miał prawo przystąpić do realizacji Przedmiotu zamówienia najwcześniej od dnia 29.6.2019 r.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot zamówienia na okres co najmniej 36 miesięcy.

3. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria oceny: 1. cena brutto– waga 60 %, 2. doświadczenie Kierownika budowy – waga 20 %, 3. wydłużenie okresu gwarancji – waga 20 %.

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny oferty podanej w Formularzu Oferty.

Publication Date2019-06-03
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationGmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Attention OfMagdalena Wyględacz
Addressal. Zwycięstwa 20
TownSosnowiec
Postal Code41-200
Phone+48 322960835
Fax+48 322960581
Class Code45453000
Class DescriptionOverhaul and refurbishment work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-05-16

Overhaul and refurbishment work

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 19, ul. Ostrogórska 19. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę sanitariatów w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 19 przy ul. Ostrogórskiej 19, Sosnowiec w całym zakresie (piony 1, 2, 3, 4), tj. m.in.: prace rozbiórkowe, roboty malarskie, tynkowanie,pokrycie okładzinami,roboty instalacyjne wodno–kanalizacyjne, sanitarne, eklektyczne, wentylacyjne i klimatyzacje.

Szczegółowy opis i zakres prac wraz z wykończeniami i instalacjami zawarty jest w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 3 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.: Projekt budowlano-wykonawczy, Przedmiary, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 2 400,00 PLN.

Extended TitlePrzebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 19, ul. Ostrogórska 19.
Extended Description

1. Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do dnia 25.8.2019 r. Wykonawca będzie miał prawo przystąpić do realizacji Przedmiotu zamówienia najwcześniej od dnia 29.6.2019 r.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot zamówienia na okres co najmniej 36 miesięcy.

3. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria oceny: 1. cena brutto – waga 60 %, 2. doświadczenie Kierownika budowy – waga 20 %, 3. wydłużenie okresu gwarancji – waga 20 %.

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny oferty podanej w Formularzu Oferty.

Deadline Date2019-05-30
Publication Date2019-05-16
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Attention OfMagdalena Wyględacz
Addressal. Zwycięstwa 20
TownSosnowiec
Postal Code41-200
Phone+48 322960835
Fax+48 322960581
Class Code45453000
Class DescriptionOverhaul and refurbishment work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-04-23

Overhaul and refurbishment work

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowych obejmujących: „Przebudowę bloków żywieniowych w placówkach oświatowych”.

Extended TitlePrzebudowa bloków żywieniowych w placówkach oświatowych.
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowych obejmujących: „Przebudowę bloków żywieniowych w placówkach oświatowych”.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery zadania stanowiące Przedmiot zamówienia. Podział Przedmiotu zamówienia na cztery części zadania nie jest tożsamy z podziałem zamówienia na części tj.:

a) Zadanie 1: „Przebudowa bloku żywieniowego SP nr 1 przy ul. Niepodległości 7”. Budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków. Przedmiot zamówienia obejmuje prace związane z przebudową bloku żywieniowego, w skład którego będzie wchodzić kuchnia z zapleczem i jadalnią i konieczność ich dostosowania do obowiązujących przepisów. Ponadto konieczność wymiany urządzeń grzewczych, sanitarnych, wyposażania oraz okładzin ścian i posadzek, instalacji eklektycznych, wod.-kan. i przebudowy istniejącej wentylacji wraz z budową klimatyzacji;

b) Zadanie 2: „Przebudowa kuchni i zaplecza w budynku PM nr 53 przy ul. Makuszyńskiego 4B”. Przedmiot zamówienia obejmuje prace związane z przebudową części kuchennej w celu dostosowania jej do obowiązujących przepisów. Ponadto konieczność wymiany urządzeń grzewczych, sanitarnych, wyposażania oraz okładzin ścian i posadzek, instalacji eklektycznych, wod.-kan. i przebudowy istniejącej wentylacji wraz z budową klimatyzacji;

c) Zadanie 3: „Przebudowa kuchni i zaplecza w budynku PM nr 43 przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46”. Przedmiot zamówienia obejmuje prace związane z przebudową części kuchennej w celu dostosowania jej do obowiązujących przepisów. Ponadto konieczność wymiany urządzeń grzewczych, sanitarnych, wyposażania oraz okładzin ścian i posadzek, instalacji eklektycznych, wod.-kan. oraz wykonywania wentylacji mechanicznej pomieszczeń i klimatyzacji;

d) Zadanie 4: „Przebudowa kuchni i zaplecza w budynku SP nr 16 przy ul. Okrzei 56”. Przedmiot zamówienia obejmuje prace związane z przebudową części kuchennej w celu dostosowania jej do obowiązujących przepisów. Ponadto konieczność wymiany urządzeń grzewczych, w tym wyburzenia trzonu kuchennego węglowego, sanitarnych, wyposażania oraz okładzin ścian i posadzek, instalacji eklektycznych, wod.-kan. oraz wykonywania wentylacji mechanicznej pomieszczeń i klimatyzacji.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres prac wraz z wykończeniem i instalacjami zawarty jest w dokumentacji projektowej tj.:

a) dla Zadania 1 stanowi go Załącznik nr 1a do Zaproszenia zawierający – Projekt budowlano-wykonawczy, przedmiary robót i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

b) dla Zadania 2 stanowi go Załącznik nr 1b do Zaproszenia zawierający – Projekt budowlano-wykonawczy, przedmiary robót i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

c) dla Zadania 3 stanowi go Załącznik nr 1c do Zaproszenia zawierający – Projekt budowlano-wykonawczy, przedmiary robót i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

d) dla Zadania 4 stanowi go Załącznik nr 1d do Zaproszenia zawierający – Projekt budowlano-wykonawczy, przedmiary robót i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. Uwaga: W projekcie zastosowano oświetlenie - świetlówki. W przedmiarach zastosowano – oświetlenie ledowe. Tym samym Zamawiający oczekuje wykonania oświetlenia zgodnego z przedmiarem tj. ledowego.

4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace polegające na robotach ogólnobudowlanych związanych z wymianą urządzeń grzewczych, sanitarnych, okładzin ścian i posadzek, instalacji elektrycznych, wod.-kan. i pracach związanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej pomieszczeń i klimatyzacji.

5. Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do dnia 25.8.2019 r. Wykonawca będzie miał prawo przystąpić do realizacji przedmiotu zamówienia najwcześniej od dnia 29.6.2019 r. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi co najmniej 36 miesięcy.

Publication Date2019-04-23
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeNegotiated without a prior call for competition
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot specified
Value1925055.06
OrganisationGmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sosnowca Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Attention OfUrząd Miasta Sosnowca, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Mościckiego 14, 41-200 Sosnowiec, II piętro, pokój 213
Addressal. Zwycięstwa 20
TownSosnowiec
Postal Code41-200
Phone+48 322960777
Fax+48 322960581
Class Code45453000
Class DescriptionOverhaul and refurbishment work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-04-19

Overhaul and refurbishment work

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowych obejmujących:

„1. Przebudowę sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 46, ul. Koszalińska 55 piony 2,3,4,

2. Przebudowę sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 53, ul. Makuszyńskiego piony 1,2,6,

3. Przebudowę sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 54, ul. Kalinowa 115 piony 1,3” (pełna nazwa zamówienia).

Extended TitlePrzebudowa sanitariatów dziecięcych.
Extended Description

Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania stanowiące Przedmiot zamówienia. Podział Przedmiotu zamówienia na trzy zadania nie jest tożsame z podziałem zamówienia na części.

a)Zadanie 1 – „Przebudowa sanitariatów w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 46 przy ul. Koszalińskiej 55, 41-219 Sosnowiec w zakresie pionu: 2,3,4”, obejmuje m.in.:

— prace rozbiórkowe,

— roboty malarskie, tynkowanie,

— pokrycie okładzinami,

— roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne, sanitarne, eklektyczne, wentylacje i klimatyzacje.

b)Zadanie 2 – „Przebudowa sanitariatów w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 53 przy ul. Makuszyńskiego 4b, 41-218 Sosnowiec w zakresie pionu: 1,2,6” obejmuje m.in:

— prace rozbiórkowe,

— roboty malarskie, tynkowanie,

— pokrycie okładzinami,

— roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne, sanitarne, eklektyczne, wentylacje i klimatyzacje.

c)Zadanie 3 – „Przebudowa sanitariatów w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 54 przy ul. Kalinowej 115, 41-219 Sosnowiec w zakresie pionu: 1,3”, obejmuje m.in:

— prace rozbiórkowe,

— roboty malarskie, tynkowanie,

— pokrycie okładzinami,

— roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne, sanitarne, eklektyczne, wentylacje i klimatyzacje.

3.Szczegółowe opisy i zakresy prac wraz z wykończeniami i instalacjami zawarte są

W dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 1 do Zaproszenia, tj:

— Projekcie budowlano - wykonawczym,

— Przedmiarach, które mają jedynie charakter poglądowy,

— Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

4.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę robotników budowlanych wykonujących roboty ogólnobudowlane w specjalności: murarz, tynkarz, cieśla robót konstrukcyjnych, instalacyjnych, montażowych.

5.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot zamówienia na okres

Co najmniej 36 miesięcy.

6.Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do dnia 25.8.2019 r. Wykonawca będzie miał prawo przystąpić do realizacji przedmiotu zamówienia najwcześniej od dnia 29.6.2019 r.

Publication Date2019-04-19
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeNegotiated without a prior call for competition
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot specified
Value325310.20
OrganisationGmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Attention OfMagdalena Wyględacz
Addressal. Zwycięstwa 20
TownSosnowiec
Postal Code41-200
Phone+48 322960835
Fax+48 322960581
Class Code45453000
Class DescriptionOverhaul and refurbishment work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-04-16

Overhaul and refurbishment work

Docieplenie elewacji budynku SP nr 15 ul. Wojska Polskiego 84.

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.

Extended TitleDocieplenie elewacji budynku SP nr 15 ul. Wojska Polskiego 84.
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego robót budowlanych dla ww. zadania inwestycyjnego zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym opisem przedmiotu zamówienia), postanowieniami umowy oraz ofertą Wykonawcy – w zakresie wykonania prac związanych z dociepleniem Szkoły Podstawowej nr 15 przy ul. Wojska Polskiego 84 w Sosnowcu. 1.4 Wykonawca ma obowiązek opracować dokumenty niezbędne do uzyskania zgłoszenia robót budowlanych wraz z uzyskaniem zgłoszenia.

Ogólny zakres prac dotyczy prac docieplenia dla:

— ściany szczytowej od strony boiska,

— ściany szczytowej od strony garaży,

— ściany z wejściem głównym od strony podwórka,

— ściany nr 2 od podwórka,

— elementy zewnętrzne jak schody zewnętrzne, pochylnia, odtworzenia i wykonanie nowych instalacja elektrycznej i odgromowa.

Całości prac określa przedmiar (ma charakter poglądowy) – Załącznik nr 3a – 3c do SIWZ. Minimalny wymagany okres gwarancji na Przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy.

Deadline Date2019-05-06
Publication Date2019-04-16
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Attention OfMagdalena Wyględacz
Addressal. Zwycięstwa 20
TownSosnowiec
Postal Code41-200
Phone+48 322960835
Fax+48 322960581
Class Code45453000
Class DescriptionOverhaul and refurbishment work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-04-11

Various surface works

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie: dróg rowerowych, chodników oraz ciągów pieszo–jezdnych (rowerowych) wzdłuż ul. Braci Mieroszewskich w Sosnowcu na odcinku od granicy z miastem Dąbrowa Górnicza do końca ul. 11 Listopada w Sosnowcu.

Extended Title„Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - etap II” - „Budowa ścieżki rowerowej”.
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie: dróg rowerowych, chodników oraz ciągów pieszo–jezdnych (rowerowych) wzdłuż ul. Braci Mieroszewskich w Sosnowcu na odcinku od granicy z miastem Dąbrowa Górnicza do końca ul. 11 Listopada w Sosnowcu.

Deadline Date2019-04-24
Publication Date2019-04-11
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Arkadiusza Chęcińskiego
Attention OfMichał Zastrzeżyński
Addressal. Zwycięstwa 20
TownSosnowiec
Postal Code41-200
Phone+48 322960580
Fax+48 322960581
Class Code45233200
Class DescriptionVarious surface works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-04-09

Architectural, construction, engineering and inspection services

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim oraz robót budowlanych zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową dla zadania pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby żłobka”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ Program Funkcjonalno–Użytkowy.

Extended TitleAdaptacja budynku przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby żłobka
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim oraz robót budowlanych zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową dla zadania pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby żłobka”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ Program Funkcjonalno– Użytkowy.

3. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania szczegółowego harmonogramu rzeczowo–finansowego stanowiącego podstawę do rozliczenia w zakresie wykonanych robót budowlanych.

4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę robotników budowlanych wykonujących roboty budowlane polegające na: ułożeniu płytek gresowych w korytarzach i klatce schodowej, nawierzchni z kostki betonowej wraz z robotami towarzyszącymi.

5. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty, pochodzenia lub źródła, a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązana równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

6. Minimalny wymagany okres gwarancji na Przedmiot umowy wynosi 60 miesięcy. Okres gwarancji na elementy małej architektury oraz montaż tych elementów wynosi 36 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego stwierdzającego bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.

Deadline Date2019-04-24
Publication Date2019-04-09
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sosnowca Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Attention OfUrząd Miasta Sosnowca, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Mościckiego 14, 41-200 Sosnowiec, II piętro, pokój 213
Addressal. Zwycięstwa 20
TownSosnowiec
Postal Code41-200
Phone+48 322960777
Fax+48 322960581
Class Code71000000
Class DescriptionArchitectural, construction, engineering and inspection services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-04-09

Roadworks

Zaprojektowanie i wykonanie ścieżki rowerowej w ul. Piłsudskiego i Kresowej w ramach inwestycji pn.: „Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - etap I”. (pełna nazwa zamówienia)

Extended TitleZaprojektowanie i wykonanie ścieżki rowerowej w ul. Piłsudskiego i Kresowej.
Extended Description

1.Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie: dróg rowerowych, chodników oraz ciągów pieszo-jezdnych (rowerowych) wzdłuż ul. Piłsudskiego oraz Kresowej w Sosnowcu.

2. Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w formule „Zaprojektuj i wybuduj” i składa się z części projektowej i realizacyjnej.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie na rzecz Zamawiającego:

3.1.dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym stanowi art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202, ze zmianami),

3.2.robót budowlanych zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).

Deadline Date2019-04-24
Publication Date2019-04-09
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Attention OfMagdalena Wyględacz
Addressal. Zwycięstwa 20
TownSosnowiec
Postal Code41-200
Phone+48 322960835
Fax+48 322960581
Class Code45233140
Class DescriptionRoadworks
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-03-14

Overhaul and refurbishment work

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowych obejmujących: „Przebudowę bloków żywieniowych w placówkach oświatowych”.

Extended TitlePrzebudowa bloków żywieniowych w placówkach oświatowych
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia dla Części 1 jest: „Przebudowa bloku żywieniowego SP nr 1 przy ul. Niepodległości 7”. Budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków. Przedmiot zamówienia obejmuje prace związane z przebudową bloku żywieniowego, w skład którego będzie wchodzić kuchnia z zapleczem i jadalnią i konieczność ich dostosowania do obowiązujących przepisów. Ponadto konieczność wymiany urządzeń grzewczych, sanitarnych, wyposażania oraz okładzin ścian i posadzek, instalacji eklektycznych, wod.-kan. i przebudowy istniejącej wentylacji wraz z budową klimatyzacji.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres prac wraz z wykończeniem i instalacjami zawarty jest w dokumentacji projektowej tj.:

a) dla Części 1 stanowi go Załącznik nr 3a do SIWZ zawierający – Projekt budowlano-wykonawczy, przedmiary robót i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

Uwaga: W projekcie zastosowano oświetlenie - świetlówki. W przedmiarach zastosowano – oświetlenie ledowe. Tym samym Zamawiający oczekuje wykonania oświetlenia zgodnego z przedmiarem tj. ledowego.

3. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty, pochodzenia lub źródła a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązana równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace polegające na robotach ogólnobudowlanych związanych z wymianą urządzeń grzewczych, sanitarnych, okładzin ścian i posadzek, instalacji elektrycznych, wod.-kan. i pracach związanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej pomieszczeń i klimatyzacji.

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 36 miesięcy.

Deadline Date2019-03-28
Publication Date2019-03-14
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sosnowca Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Attention OfUrząd Miasta Sosnowca, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Mościckiego 14, 41-200 Sosnowiec, II piętro, pokój 213
Addressal. Zwycięstwa 20
TownSosnowiec
Postal Code41-200
Phone+48 322960777
Fax+48 322960581
Class Code45453000
Class DescriptionOverhaul and refurbishment work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-03-13

Overhaul and refurbishment work

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowych obejmujących:

„1. Przebudowę sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 46, ul. Koszalińska 55 piony 2,3,4,

2. Przebudowę sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 53, ul. Makuszyńskiego piony 1,2,6,

3. Przebudowę sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 54, ul. Kalinowa 115 piony 1,3,

4. Przebudowę sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 19, ul. Ostrogórska 19” (pełna nazwa zamówienia).

Extended TitlePrzebudowa sanitariatów dziecięcych
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowych obejmujących:

— prace rozbiórkowe,

— roboty malarskie, tynkowanie,

— pokrycie okładzinami,

— roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne, sanitarne, eklektyczne, wentylacje i klimatyzacje.

Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: dla części 1 zamówienia – w wysokości 1.100,00 PLN.

Termin realizacji zamówień w ramach części nr 1 - najpóźniej do dnia 25.8.2019 r. Wykonawca będzie miał prawo przystąpić do realizacji przedmiotu zamówienia najwcześniej od dnia 29.6.2019 r.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości odpowiadającej sumie właściwej dla części, na którą składa ofertę lub odrębnie dla każdej części zamówienia.

Deadline Date2019-03-26
Publication Date2019-03-13
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Attention OfMagdalena Wyględacz
Addressal. Zwycięstwa 20
TownSosnowiec
Postal Code41-200
Phone+48 322960835
Fax+48 322960581
Class Code45453000
Class DescriptionOverhaul and refurbishment work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-03-12

Architectural, construction, engineering and inspection services

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim oraz robót budowlanych zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową dla zadania pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby żłobka”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ Program Funkcjonalno–Użytkowy.

Extended TitleAdaptacja budynku przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby żłobka
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim oraz robót budowlanych zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową dla zadania pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby żłobka”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ Program Funkcjonalno–Użytkowy.

3. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania szczegółowego harmonogramu rzeczowo–finansowego stanowiącego podstawę do rozliczenia w zakresie wykonanych robót budowlanych.

4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę robotników budowlanych wykonujących roboty budowlane polegające na: ułożeniu płytek gresowych w korytarzach i klatce schodowej, nawierzchni z kostki betonowej wraz z robotami towarzyszącymi.

5. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty, pochodzenia lub źródła, a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązana równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

6. Minimalny wymagany okres gwarancji na Przedmiot umowy wynosi 60 miesięcy. Okres gwarancji na elementy małej architektury oraz montaż tych elementów wynosi 36 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego stwierdzającego bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.

Deadline Date2019-03-26
Publication Date2019-03-12
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sosnowca Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Attention OfUrząd Miasta Sosnowca, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Mościckiego 14, 41-200 Sosnowiec, II piętro, pokój 213
Addressal. Zwycięstwa 20
TownSosnowiec
Postal Code41-200
Phone+48 322960777
Fax+48 322960581
Class Code71000000
Class DescriptionArchitectural, construction, engineering and inspection services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-03-06

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest „Adaptacja pomieszczeń po MOPS na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 45, ul. Kisielewskiego 4a”. Zakres robót obejmuje przebudowie parteru segmentu nr 9 w budynku Przedszkola Miejskiego nr 45 przy ul. Kisielewskiego 4a w Sosnowiec w wyniku których mają powstać pomieszczenia dla przedszkolna m.in. sale zajęć i pomieszczenia towarzyszące jako komunikacja, łazienka i WC, pokój dyrektora, zmywalna naczyń stołowych.

Extended Title„Adaptacja pomieszczeń po MOPS na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 45, ul. Kisielewskiego 4a”
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia jest „Adaptacja pomieszczeń po MOPS na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 45, ul. Kisielewskiego 4a”. Zakres robót obejmuje przebudowie parteru segmentu nr 9 w budynku Przedszkola Miejskiego nr 45 przy ul. Kisielewskiego 4a w Sosnowiec w wyniku których mają powstać pomieszczenia dla przedszkolna m.in. sale zajęć i pomieszczenia towarzyszące jako komunikacja, łazienka i WC, pokój dyrektora, zmywalna naczyń stołowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ. W skład dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania:

1) Projekt budowlano-wykonawczy.

2) Przedmiary.

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

Deadline Date2019-03-20
Publication Date2019-03-06
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Sosnowiec, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Arkadiusza Chęcińskiego
Attention OfMichał Zastrzeżyński
Addressal. Zwycięstwa 20
TownSosnowiec
Postal Code41-200
Phone+48 322960580
Fax+48 322960581
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-01-17

Works for complete or part construction and civil engineering work

Przedmiotem zamówienia będzie przebudowa przejść podziemnych oraz budowa ścieżek rowerowych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych decyzji umożliwiających realizację robót wraz z promocją, w tym:

1) Węzeł przesiadkowy 1: Rejon ul. 3 Maja na skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego;

2) Węzeł przesiadkowy 2: Rejon skrzyżowania ul. Ostrogórskiej, Henryka Sienkiewicza, 1 Maja;

3) Węzeł przesiadkowy 3: Rejon skrzyżowania ulic 3 Maja - Żeromskiego;

4) Węzeł przesiadkowy 4: Rejon skrzyżowania ul.Piłsudskiego, al. Mireckiego, i ul. Starej;

5) Węzeł przesiadkowy 5: Rejon skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Sobieskiego;

6) Budowa ścieżki rowerowej;

7) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przebiegającej wzdłuż Bulwaru Czarnej Przemszy na odcinku od ul. Pierwszego Maja do ul. Przyjaciół Żołnierza (1 Etap).

Extended TitlePrzebudowa przejść podziemnych oraz budowa ścieżek rowerowych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych decyzji umożliwiających realizację robót wraz z promocją
Extended Description

Przedmiotem zamówienia będzie przebudowa przejść podziemnych oraz budowa ścieżek rowerowych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych decyzji umożliwiających realizację robót wraz z promocją, w tym:

1) Węzeł przesiadkowy 1: Rejon ul. 3 Maja na skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego;

2) Węzeł przesiadkowy 2: Rejon skrzyżowania ul. Ostrogórskiej, Henryka Sienkiewicza, 1 Maja;

3) Węzeł przesiadkowy 3: Rejon skrzyżowania ulic 3 Maja - Żeromskiego;

4) Węzeł przesiadkowy 4: Rejon skrzyżowania ul. Piłsudskiego, al. Mireckiego, i ul. Starej;

5) Węzeł przesiadkowy 5: Rejon skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Sobieskiego;

6) Budowa ścieżki rowerowej;

7) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przebiegającej wzdłuż Bulwaru Czarnej Przemszy na odcinku od ul. Pierwszego Maja do ul. Przyjaciół Żołnierza (1 Etap).

Publication Date2019-01-17
CountryPoland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
Value23182464.01
OrganisationGmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Attention OfMichał Zastrzeżyński
AddressAl. Zwycięstwa 20
TownSosnowiec
Postal Code41-200
Phone+48 322960580
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 15, 2020
2.1.1. Zakres zadania obejmuje następujące zadania:1. Budowa sieci kanalizacyjnej:a) rurociąg PVC SN8 DN200 – 755,67 m,b) rurociąg PEHD DN90 SDR17 – 13,81 m,c) rurociąg (przecisk sterowany) PEHD RC DN200 SDR17...
View more
Deadline: Jan 15, 2020
1. Przedmiotem zamówienia jest:Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych 1–6 z usługami (budynki 1–2), garażami indywidualnymi w piwnicach budynki 3–6) z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu inwestycji przy ul. Watzenrodego i Hubego...
View more
Deadline: Jan 20, 2020
1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Jastrowie, które obejmują budowę i przebudowę zbiorników retencyjnych oraz obiektów w celu przywrócenia funkcji obszarom mokradłowym...
View more