1. Przedmiotem zamówienia jest budowa dublera ulicy Jana Klemensa Branickiego na odcinku od ul. Geodetów do pl. W. Antonowicza w zakresie: nawierzchni BUS-pasa, pasa do skrętu w prawo, wydłużenia pasa do zawracania, nawierzchni ścieżek rowerowych i chodników wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót opracowanych przez Pracownię Projektową „Prolus” Piotr Łuszyński z siedzibą w Krupnikach, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

Extended TitleBudowa dublera ulicy Jana Klemensa Branickiego na odcinku od ul. Geodetów do pl. W. Antonowicza
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa dublera ulicy Jana Klemensa Branickiego na odcinku od ul. Geodetów do Placu W. Antonowicza w zakresie: nawierzchni BUS-pasa, pasa do skrętu w prawo, wydłużenia pasa do zawracania, nawierzchni ścieżek rowerowych i chodników wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót opracowanych

Przez Pracownię Projektową „Prolus” Piotr Łuszyński z siedzibą w Krupnikach, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

3. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji.

4. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.

5. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 5-letniej gwarancji na wykonane roboty. Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za wydłużenie terminu gwarancji zgodnie z rozdz. XIX SIWZ „Opis kryteriów i sposobu oceny ofert”.

6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących robót budowlanych objętych zamówieniem w branżach wymienionych w Zestawieniu kosztów zadania – załącznik nr 1A do SIWZ (za wyjątkiem czynności wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy.

Obowiązki Wykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych podwykonawców.

Publication Date2019-06-04
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Białystok
Attention OfJolanta Aleksandrowicz, Anna Obuchowska
Addressul. Słonimska 1
TownBiałystok
Postal Code15-950
Phone+48 858797309
Fax+48 858696249
Class Code45233120
Class DescriptionRoad construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-05-27

Road construction works

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa dublera ulicy Jana Klemensa Branickiego na odcinku od ul. Geodetów do pl. W. Antonowicza w zakresie: nawierzchni BUS-pasa, pasa do skrętu w prawo, wydłużenia pasa do zawracania, nawierzchni ścieżek rowerowych i chodników wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót opracowanych przez Pracownię Projektową „Prolus” Piotr Łuszyński z siedzibą w Krupnikach, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

Extended TitleBudowa dublera ulicy Jana Klemensa Branickiego na odcinku od ul. Geodetów do pl. W. Antonowicza
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa dublera ulicy Jana Klemensa Branickiego na odcinku od ul. Geodetów do pl. W. Antonowicza w zakresie: nawierzchni BUS-pasa, pasa do skrętu w prawo, wydłużenia pasa do zawracania, nawierzchni ścieżek rowerowych i chodników wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót opracowanych

Przez Pracownię Projektową „Prolus” Piotr Łuszyński z siedzibą w Krupnikach, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

3. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji.

4. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.

5. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 5-letniej gwarancji na wykonane roboty. Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za wydłużenie terminu gwarancji zgodnie z rozdz. XIX SIWZ „Opis kryteriów i sposobu oceny ofert”.

6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących robót budowlanych objętych zamówieniem w branżach wymienionych w Zestawieniu kosztów zadania - załącznik nr 1A do SIWZ (za wyjątkiem czynności wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy.

Obowiązki Wykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych podwykonawców.

Deadline Date2019-07-02
Publication Date2019-05-27
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value1770682.93
OrganisationMiasto Białystok
Attention OfJolanta Aleksandrowicz, Sylwia Kozłowska
Addressul. Słonimska 1
TownBiałystok
Postal Code15-950
Phone+48 858797309
Fax+48 858696249
Class Code45233120
Class DescriptionRoad construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 16, 2019
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Nowej Warszawskiej wraz z budową infrastruktury tramwajowej, która jest kontynuacją układu torowego biegnącego od ul.Nowej Bulońskiej do Alei Vaclava Havla wraz z przebudową istniejącej...
View more
Deadline: Jul 25, 2019
1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na: Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 801 Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – Dęblin – Puławy na odcinku od granicy województwa lubelskiego...
View more
Deadline: Jul 25, 2019
Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych dla zadania „Przebudowa i budowa budowli spowalniających spływ wody niedostosowanych do wód wezbraniowych w zlewni potoku Leśniówka”. Roboty winny być wykonane zgodnie z dokumentacją...
View more