Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w skrzydłach bloków B, C1, C2, D (centralny czworobok budynku), na podstawie istniejącej dokumentacji projektowej, z zapewnieniem kierownika budowy i kierowników robót w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12.

2. Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania i odbioru robót określają:

1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;

2) dokumentacja projektowa;

3) informacja o terenie wykonywania przedmiotu umowy, organizacji robót budowlanych, ochronie środowiska i zapleczu zapewnionym dla potrzeb Wykonawcy, które łącznie stanowią Załącznik nr 1 do wzoru umowy (Załącznik J do SIWZ).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik J do SIWZ.

Extended TitleWykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w centralnym czworoboku budynku Ministerstwa Finansów.
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w skrzydłach bloków B, C1, C2, D (centralny czworobok budynku), na podstawie istniejącej dokumentacji projektowej, z zapewnieniem kierownika budowy i kierowników robót w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12.

2. Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania i odbioru robót określają:

1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;

2) dokumentacja projektowa;

3) informacja o terenie wykonywania przedmiotu umowy, organizacji robót budowlanych, ochronie środowiska i zapleczu zapewnionym dla potrzeb Wykonawcy, które łącznie stanowią Załącznik nr 1 do wzoru umowy (Załącznik J do SIWZ).

3. Realizacja zamówienia podzielona jest na 4 etapy:

— etap 1 – wykonanie wentylacji i klimatyzacji w skrzydle B budynku MF,

— etap 2 – wykonanie wentylacji i klimatyzacji w skrzydle C1 budynku MF,

— etap 3 – wykonanie wentylacji i klimatyzacji w skrzydle C2 budynku MF,

— etap 4 – wykonanie wentylacji i klimatyzacji w skrzydle D budynku MF.

Realizacja etapów może odbywać się równolegle i odbiór 1 etapu nie wpływa na odbiory pozostałych.

4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę (lub podwykonawcę gdy dotyczy), osób, które będą wykonywać czynności z zakresu realizacji przedmiotu zamówienia wskazane w Załączniku nr 7 do wzoru umowy, stanowiącego Załącznik J do SIWZ.

5. Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia, w pełnym wymiarze czasu pracy przy realizacji umowy, 1 osoby bezrobotnej, co oznacza osobę spełniającą przesłanki art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.), lub 1 osoby niepełnosprawnej, co oznacza osobę spełniającą przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.).

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik J do SIWZ. Szczegółowe wymagania dotyczące urządzeń i systemu sterowania i nadzoru określone zostały w załączniku do formularza ofertowego „Specyfikacja parametrów techniczno-eksploatacyjnych urządzeń i systemu sterowania i nadzoru będących przedmiotem oferty”.

Deadline Date2019-12-05
Publication Date2019-11-22
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value7723577.23
OrganisationMinisterstwo Finansów, Biuro Logistyki
Attention OfAndrzej Konarzewski, Beata Szymanowska – Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki
Addressul. Świętokrzyska 12
TownWarsaw
Postal Code00-916
Phone+48 226945400
Fax+48 226945268
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-09-18

Building installation work

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w gmachu MF – w części bloku E1 w zakresie etapu 2 i etapu 3 określonego w Załączniku nr 1 do wzoru umowy stanowiącego Załącznik J do SIWZ, na podstawie dokumentacji projektowej z zapewnieniem kierownika budowy i kierowników robót w branżach budowlanej, sanitarnej i elektrycznej posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik J do SIWZ, Załączniki do wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. Szczegółowe wymagania dotyczące urządzeń i systemu sterowania i nadzoru określone zostały w załączniku do formularza ofertowego „Specyfikacja parametrów techniczno-eksploatacyjnych urządzeń i systemu sterowania i nadzoru będących przedmiotem oferty”.

Extended TitleWykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w części bloku E1 etap 2 i etap 3 w gmachu Ministerstwa Finansów
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w gmachu Ministerstwa Finansów – w części bloku E1 w zakresie etapu 2 i etapu 3 określonego w Załączniku nr 1 do wzoru umowy stanowiącego Załącznik J do SIWZ, na podstawie dokumentacji projektowej z zapewnieniem kierownika budowy i kierowników robót w branżach budowlanej, sanitarnej i elektrycznej posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12.

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę (lub podwykonawcę gdy dotyczy), osób, które będą wykonywać czynności z zakresu realizacji przedmiotu zamówienia wskazane w Załączniku nr 7 do wzoru umowy, stanowiącego Załącznik J do SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia, w pełnym wymiarze czasu pracy przy realizacji umowy, jednej osoby bezrobotnej, co oznacza osobę spełniającą przesłanki art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.), lub jednej osoby niepełnosprawnej, co oznacza osobę spełniającą przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.).

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera Wzór Umowy stanowiący Załącznik J do SIWZ, Załączniki do Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik J do SIWZ. Szczegółowe wymagania dotyczące urządzeń i systemu sterowania i nadzoru określone zostały w załączniku do formularza ofertowego „Specyfikacja parametrów techniczno-eksploatacyjnych urządzeń i systemu sterowania i nadzoru będących przedmiotem oferty”.

Deadline Date2019-09-30
Publication Date2019-09-18
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value2964715.45
OrganisationMinisterstwo Finansów, Biuro Logistyki
Attention OfAndrzej Konarzewski, Beata Szymanowska - Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki
Addressul. Świętokrzyska 12
TownWarsaw
Postal Code00-916
Phone+48 226945400
Fax+48 226945268
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-04-10

Building installation work

Przedmiotowe zamówienie będzie realizowane w ramach ogłoszenia kliku odrębnych postępowań przewidzianych na lata 2019-2022, w tym przewiduje się realizację postępowań na:

1) wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań termomodernizacyjnych realizowanych w ramach projektu;

2) wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w gmachu MF;

3) modernizacja istniejących systemów wentylacji mechanicznej w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej;

4) modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, ciepła technologicznego oraz węzłów cieplnych w budynku MF;

5) wykonanie ocieplenia stropodachu budynku i ścian zewnętrznych garażu podziemnego;

6) modernizacja oświetlenia elektrycznego w gmachu MF;

7) rozbudowa istniejącej instalacji BMS w gmachu MF.

Wszystkie ww. działania wchodzą w skład projektu realizowanego w ramach środków finansowych przyznanych w ramach projektu POIS.01.03.01-00-0023/17

Extended TitleWykonanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja gmachu Ministerstwa Finansów
Extended Description

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań termomodernizacyjnych realizowanych w ramach tego projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami w przedmiotowym zakresie. Opracowanie dokumentacji projektowej będzie dotyczyło wybranych zadań termomodernizacji budynku MF, które objęte są projektem.

W chwili publikacji ogłoszenia nie jest dostępny szczegółowy opis zamówienia.

Publication Date2019-04-10
CountryPoland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value373983.74
OrganisationMinisterstwo Finansów, Biuro Logistyki
Attention OfMarta, Stoga - Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki
Addressul. Świętokrzyska 12
TownWarsaw
Postal Code00-916
Phone+48 226945400
Fax+48 226945268
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 15, 2020
Budowa węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Rapperswilska 9/11 (nr rej. 30). W ramach zadania: Budowa 144 węzłów indywidualnych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. W ramach projektu: „Likwidacja...
View more
Deadline: Dec 23, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa kanalizacji deszczowej z budową zbiorników retencyjnych i infrastrukturą towarzyszącą (kontrakt V) – „Zagospodarowanie wód opadowych na...
View more
Deadline: Jan 30, 2020
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa trasy N-S na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków w Radomiu – etap III.Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
View more