Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w gmachu MF – w części bloku E1 w zakresie etapu 2 i etapu 3 określonego w Załączniku nr 1 do wzoru umowy stanowiącego Załącznik J do SIWZ, na podstawie dokumentacji projektowej z zapewnieniem kierownika budowy i kierowników robót w branżach budowlanej, sanitarnej i elektrycznej posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik J do SIWZ, Załączniki do wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. Szczegółowe wymagania dotyczące urządzeń i systemu sterowania i nadzoru określone zostały w załączniku do formularza ofertowego „Specyfikacja parametrów techniczno-eksploatacyjnych urządzeń i systemu sterowania i nadzoru będących przedmiotem oferty”.

Extended TitleWykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w części bloku E1 etap 2 i etap 3 w gmachu Ministerstwa Finansów
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w gmachu Ministerstwa Finansów – w części bloku E1 w zakresie etapu 2 i etapu 3 określonego w Załączniku nr 1 do wzoru umowy stanowiącego Załącznik J do SIWZ, na podstawie dokumentacji projektowej z zapewnieniem kierownika budowy i kierowników robót w branżach budowlanej, sanitarnej i elektrycznej posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12.

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę (lub podwykonawcę gdy dotyczy), osób, które będą wykonywać czynności z zakresu realizacji przedmiotu zamówienia wskazane w Załączniku nr 7 do wzoru umowy, stanowiącego Załącznik J do SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia, w pełnym wymiarze czasu pracy przy realizacji umowy, jednej osoby bezrobotnej, co oznacza osobę spełniającą przesłanki art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.), lub jednej osoby niepełnosprawnej, co oznacza osobę spełniającą przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.).

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera Wzór Umowy stanowiący Załącznik J do SIWZ, Załączniki do Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik J do SIWZ. Szczegółowe wymagania dotyczące urządzeń i systemu sterowania i nadzoru określone zostały w załączniku do formularza ofertowego „Specyfikacja parametrów techniczno-eksploatacyjnych urządzeń i systemu sterowania i nadzoru będących przedmiotem oferty”.

Deadline Date2019-09-30
Publication Date2019-09-18
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value2964715.45
OrganisationMinisterstwo Finansów, Biuro Logistyki
Attention OfAndrzej Konarzewski, Beata Szymanowska - Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki
Addressul. Świętokrzyska 12
TownWarsaw
Postal Code00-916
Phone+48 226945400
Fax+48 226945268
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-04-10

Building installation work

Przedmiotowe zamówienie będzie realizowane w ramach ogłoszenia kliku odrębnych postępowań przewidzianych na lata 2019-2022, w tym przewiduje się realizację postępowań na:

1) wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań termomodernizacyjnych realizowanych w ramach projektu;

2) wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w gmachu MF;

3) modernizacja istniejących systemów wentylacji mechanicznej w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej;

4) modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, ciepła technologicznego oraz węzłów cieplnych w budynku MF;

5) wykonanie ocieplenia stropodachu budynku i ścian zewnętrznych garażu podziemnego;

6) modernizacja oświetlenia elektrycznego w gmachu MF;

7) rozbudowa istniejącej instalacji BMS w gmachu MF.

Wszystkie ww. działania wchodzą w skład projektu realizowanego w ramach środków finansowych przyznanych w ramach projektu POIS.01.03.01-00-0023/17

Extended TitleWykonanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja gmachu Ministerstwa Finansów
Extended Description

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań termomodernizacyjnych realizowanych w ramach tego projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami w przedmiotowym zakresie. Opracowanie dokumentacji projektowej będzie dotyczyło wybranych zadań termomodernizacji budynku MF, które objęte są projektem.

W chwili publikacji ogłoszenia nie jest dostępny szczegółowy opis zamówienia.

Publication Date2019-04-10
CountryPoland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value373983.74
OrganisationMinisterstwo Finansów, Biuro Logistyki
Attention OfMarta, Stoga - Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki
Addressul. Świętokrzyska 12
TownWarsaw
Postal Code00-916
Phone+48 226945400
Fax+48 226945268
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 14, 2019
Frontex is looking to acquire aerial surveillance services by the means of Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System (MALE RPAS) for maritime purposes. The service will be delivered...
View more
Deadline: Nov 20, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowych robót budowlanych wraz z dostawą materiałów i urządzeń, których rezultatem jest zrealizowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa budynku dla Sądu Rejonowego w Płocku, ul. 8...
View more
Deadline: Nov 26, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową – renaturalizacją rowu Potempa–Świniowice na długości ok. 4 km w ramach programu małej retencji nizinnej na lata 2016–2022.Realizacja przedmiotowego zadania obejmuje...
View more