Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych samolotów z certyfikatem typu uznanego przez EASA z dopuszczeniem do lotów VFR oraz IFR w dzień i w nocy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 35611500-5 – samolot szkoleniowy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Extended TitleDostawa samolotów szkolno-treningowych
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samolotów szkolno-treningowych

Publication Date2019-08-20
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value4262501.87
OrganisationLotnicza Akademia Wojskowa
Attention Oful. 2 Pułku Kraków budynek nr 22, 08-521 Dęblin
Addressul. Dywizjonu 303 nr 35
TownDęblin
Postal Code08-521
Phone+48 261517453
Fax+48 261517452
Class Code35611500
Class DescriptionTraining aircrafts
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 9, 2019
Budowa zespołu wolnostojących budynków mieszkalnych wielorodzinnych niepodpiwniczonych (oznaczonych w dokumentacji projektowej pod nr 1, 2, 3, 4, 5) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w szczególności: przyłączami wodno-kanalizacyjnymi, drogami wewnętrznymi, chodnikami,...
View more
Deadline: Sep 30, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w gmachu MF – w części bloku E1 w zakresie etapu 2 i etapu 3 określonego w Załączniku nr 1 do wzoru...
View more
Deadline: Oct 22, 2019
Przedmiotem zamówienia są roboty geologiczne polegające na wykonaniu otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego St.1 na działce o nr. ew. 72/6 obręb Zalesie, gmina Stare Babice. Szczegółowa lokalizacja otworu zawarta jest w dokumentacji projektowej.
View more