Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa oczyszczalni ścieków dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów wykonana w formule „pod klucz”, która będzie spełniała wymagania obowiązujących w Polsce przepisów prawa i stosowanych w Polsce norm technicznych i ekologicznych w dniu podpisania protokołu przekazania - przejęcia do eksploatacji. Formuła „pod klucz” obejmuje cały proces inwestycyjny i oznacza sposób wykonania przedmiotu zamówienia według zasady „kompleksowe projektowanie, dostawy, wykonawstwo, w tym montaż, rozruch i przekazanie do eksploatacji” jako zintegrowanej całości o cechach technologicznych i parametrach gwarantowanych szczegółowo określonych w Załączniku nr 1 i nr 2 do SIWZ.

Extended TitleRozbudowa oczyszczalni ścieków – program dostosowania jednostek wytwórczych PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów do konkluzji BAT
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-08-19
New text:
2019-08-28
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-08-19
New text:
2019-08-28
Deadline Date2019-08-28
Publication Date2019-08-09
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationPGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Attention OfPGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów, ul. Młodych Energetyków 12, 59-916 Bogatynia
Addressul. Węglowa 5
TownBełchatów
Postal Code97-400
Phone+48 757734242
Fax+48 757734212
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-06-28

Construction work

Przedmiotem Zamówienia jest rozbudowa oczyszczalni ścieków dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów wykonana w formule „pod klucz”, która będzie spełniała wymagania obowiązujących w Polsce przepisów prawa i stosowanych w Polsce norm technicznych i ekologicznych w dniu podpisania Protokołu Przekazania - Przejęcia do Eksploatacji. Formuła „pod klucz” obejmuje cały proces inwestycyjny i oznacza sposób wykonania przedmiotu zamówienia według zasady „kompleksowe projektowanie, dostawy, wykonawstwo, w tym montaż, rozruch i przekazanie do eksploatacji” jako zintegrowanej całości o cechach technologicznych i Parametrach Gwarantowanych szczegółowo określonych w Załączniku nr 1 i nr 2 do SIWZ.

Extended TitleRozbudowa oczyszczalni ścieków – Program dostosowania jednostek wytwórczych PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów do konkluzji BAT
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-07-15
New text:
2019-08-19
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-07-15
New text:
2019-08-19
Deadline Date2019-08-19
Publication Date2019-06-28
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationPGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Attention OfPGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Elektrownia Turów, ul. Młodych Energetyków 12, 59-916 Bogatynia
Addressul. Węglowa 5
TownBełchatów
Postal Code97-400
Phone+48 757734242
Fax+48 757734212
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-05-20

Construction work

Przedmiotem Zamówienia jest rozbudowa oczyszczalni ścieków dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów wykonana w formule „pod klucz”, która będzie spełniała wymagania obowiązujących w Polsce przepisów prawa i stosowanych w Polsce norm technicznych i ekologicznych w dniu podpisania Protokołu Przekazania – Przejęcia do Eksploatacji. Formuła „pod klucz” obejmuje cały proces inwestycyjny i oznacza sposób wykonania przedmiotu zamówienia według zasady „kompleksowe projektowanie, dostawy, wykonawstwo, w tym montaż, rozruch i przekazanie do eksploatacji” jako zintegrowanej całości o cechach technologicznych i Parametrach Gwarantowanych szczegółowo określonych w Załączniku nr 1 i nr 2 do SIWZ.

Extended TitleRozbudowa oczyszczalni ścieków – Program dostosowania jednostek wytwórczych PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów do konkluzji BAT
Changes
Section:
III.1.1
Previous text:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami art. 134 ust. 1 w zw. z art. 39 i nast. Ustawy, jako zamówienie sektorowe o wartości przekraczającej 443.000 EUR, w oparciu o przepisy Ustawy i uregulowania prawne wydane na jej podstawie oraz inne akty prawne.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania zdolności technicznej lub zawodowej.

3. Wykonawca winien wykazać niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1 Ustawy.

4.W celu wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

4.1. wraz z Ofertą – oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia zwanego dalej (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularz określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 80 ust. 3 Dyrektywy 2014/25/UE, a plik musi być opatrzony Podpisem elektronicznym, zgodnie z zapisami opisanymi w pkt. 15 SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

4.2. na wezwanie Zamawiającego:

4.2.1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14 Ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Ustawy Pzp (dotyczy: osób fizycznych, członków zarządu, członków rad nadzorczych, prokurentów, wspólników spółek jawnych i partnerskich, komplementariuszy w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej) aktualnych na dzień złożenia (wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

4.2.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy Pzp (informacja powinna dotyczyć podmiotów zbiorowych) wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4.2.3. odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

4.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem Oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

— w pkt. 4.2.1. i 4.2.2. powyżej, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 Ustawy Pzp,

— w pkt. 4.2.3 powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Pozostałe wymagania zostały zawarte w pkt. 11 SIWZ.

New text:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami art. 134 ust. 1 w zw. z art. 39 i nast. Ustawy, jako zamówienie sektorowe o wartości przekraczającej 5 548 000 EUR, w oparciu o przepisy Ustawy i uregulowania prawne wydane na jej podstawie oraz inne akty prawne.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania zdolności technicznej lub zawodowej.

3. Wykonawca winien wykazać niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1 Ustawy.

4. W celu wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

4.1. wraz z Ofertą – oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia zwanego dalej (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularz określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 80 ust. 3 Dyrektywy 2014/25/UE, a plik musi być opatrzony Podpisem elektronicznym, zgodnie z zapisami opisanymi w pkt. 15 SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

4.2. na wezwanie Zamawiającego:

4.2.1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14 Ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Ustawy Pzp (dotyczy: osób fizycznych, członków zarządu, członków rad nadzorczych, prokurentów, wspólników spółek jawnych i partnerskich, komplementariuszy w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej) aktualnych na dzień złożenia (wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

4.2.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy Pzp (informacja powinna dotyczyć podmiotów zbiorowych) wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4.2.3. odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

4.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem Oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

— w pkt. 4.2.1. i 4.2.2. powyżej, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 Ustawy Pzp,

— w pkt. 4.2.3 powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Pozostałe wymagania zostały zawarte w pkt. 11 SIWZ.

Deadline Date2019-07-15
Publication Date2019-05-20
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationPGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Attention OfPGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów, ul. Młodych Energetyków 12, 59-916 Bogatynia
Addressul. Węglowa 5
TownBełchatów
Postal Code97-400
Phone+48 757734242
Fax+48 757734212
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-05-13

Construction work

Przedmiotem Zamówienia jest rozbudowa oczyszczalni ścieków dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów wykonana w formule „pod klucz”, która będzie spełniała wymagania obowiązujących w Polsce przepisów prawa i stosowanych w Polsce norm technicznych i ekologicznych w dniu podpisania Protokołu Przekazania – Przejęcia do Eksploatacji. Formuła „pod klucz” obejmuje cały proces inwestycyjny i oznacza sposób wykonania przedmiotu zamówienia według zasady „kompleksowe projektowanie, dostawy, wykonawstwo, w tym montaż, rozruch i przekazanie do eksploatacji” jako zintegrowanej całości o cechach technologicznych i Parametrach Gwarantowanych szczegółowo określonych w Załączniku nr 1 i nr 2 do SIWZ.

Extended TitleRozbudowa oczyszczalni ścieków – Program dostosowania jednostek wytwórczych PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów do konkluzji BAT
Extended Description

Przedmiotem Zamówienia jest rozbudowa oczyszczalni ścieków dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów wykonana w formule „pod klucz”, która będzie spełniała wymagania obowiązujących w Polsce przepisów prawa i stosowanych w Polsce norm technicznych i ekologicznych w dniu podpisania Protokołu Przekazania – Przejęcia do Eksploatacji. Formuła „pod klucz” obejmuje cały proces inwestycyjny i oznacza sposób wykonania przedmiotu zamówienia według zasady „kompleksowe projektowanie, dostawy, wykonawstwo, w tym montaż, rozruch i przekazanie do eksploatacji” jako zintegrowanej całości o cechach technologicznych i Parametrach Gwarantowanych szczegółowo określonych w Załączniku nr 1 i nr 2 do SIWZ.

Deadline Date2019-07-15
Publication Date2019-05-13
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationPGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Attention OfPGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.Oddział Elektrownia Turów, ul. Młodych Energetyków 12, 59-916 Bogatynia
Addressul. Węglowa 5
TownBełchatów
Postal Code97-400
Phone+48 757734242
Fax+48 757734212
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 27, 2019
Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem – Etap IV „Modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem”.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania...
View more
Deadline: Sep 30, 2019
Przedmiotem zamówienia jest: Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego na odcinku od węzła „Białe Błota” (bez węzła)...
View more
Deadline: Sep 26, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót mających na celu przebudowę podłużni Hauer – na odcinku od komory Gołuchowskiego do skrzyżowania z poprzecznią August – zlokalizowanej na poziomie III w podziemnej części...
View more