Inżynier dla kontraktu pn. „Modernizacja głównych punktów zasilania GPZ 1 i GPZ 2 wraz ze stacjami 6/0,4 [kV/kV] oraz wymianą i ułożeniem nowych kabli zasilających w Stacji Uzdatniania Wody Wieliszew”.

Extended TitleInżynier dla kontraktu pn. „Modernizacja głównych punktów zasilania GPZ 1 i GPZ 2 wraz ze stacjami 6/0,4 [kV/kV] oraz wymianą i ułożeniem nowych kabli zasilających w Stacji Uzdatniania Wody Wieliszew”.
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-09-30
New text:
2019-11-29
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-09-30
New text:
2019-11-29
Deadline Date2019-11-29
Publication Date2019-10-01
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
Attention OfDominika Pietryka, Pion Zamówień Publicznych – Dział Postępowań
Addresspl. Starynkiewicza 5
TownWarsaw
Postal Code02-015
Phone+48 224455322
Fax+48 224455315
Class Code71520000
Class DescriptionConstruction supervision services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-07-30

Construction supervision services

Inżynier dla Kontraktu pn. Modernizacja Głównych Punktów Zasilania GPZ 1 i GPZ 2 wraz ze stacjami 6/0,4 [kV/kV] oraz wymianą i ułożeniem nowych kabli zasilających w Stacji Uzdatniania Wody Wieliszew.

Extended TitleInżynier dla Kontraktu pn. Modernizacja Głównych Punktów Zasilania GPZ 1 i GPZ 2 wraz ze stacjami 6/0,4 [kV/kV] oraz wymianą i ułożeniem nowych kabli zasilających w Stacji Uzdatniania Wody Wieliszew
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-07-30
New text:
2019-09-30
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-07-30
New text:
2019-09-30
Deadline Date2019-09-30
Publication Date2019-07-30
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
Attention OfDominika Pietryka, Pion Zamówień Publicznych – Dział Postępowań
Addresspl. Starynkiewicza 5
TownWarsaw
Postal Code02-015
Phone+48 224455322
Fax+48 224455315
Class Code71520000
Class DescriptionConstruction supervision services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-06-13

Construction supervision services

Inżynier dla Kontraktu pn. Modernizacja Głównych Punktów Zasilania GPZ 1 i GPZ 2 wraz ze stacjami 6/0,4 [kV/kV] oraz wymianą i ułożeniem nowych kabli zasilających w Stacji Uzdatniania Wody Wieliszew.

Extended TitleInżynier dla Kontraktu pn. Modernizacja Głównych Punktów Zasilania GPZ 1 i GPZ 2 wraz ze stacjami 6/0,4 [kV/kV] oraz wymianą i ułożeniem nowych kabli zasilających w Stacji Uzdatniania Wody Wieliszew.
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-06-18
New text:
2019-07-30
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-06-18
New text:
2019-07-30
Deadline Date2019-07-30
Publication Date2019-06-13
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
Attention OfDominika Pietryka Pion Zamówień Publicznych – Dział Postępowań
Addresspl. Starynkiewicza 5
TownWarsaw
Postal Code02-015
Phone+48 224455322
Fax+48 224455315
Class Code71520000
Class DescriptionConstruction supervision services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-05-17

Construction supervision services

Inżynier dla Kontraktu pn. Modernizacja Głównych Punktów Zasilania GPZ 1 i GPZ 2 wraz ze stacjami 6/0,4 [kV/kV] oraz wymianą i ułożeniem nowych kabli zasilających w Stacji Uzdatniania Wody Wieliszew.

Extended TitleInżynier dla Kontraktu pn. Modernizacja Głównych Punktów Zasilania GPZ 1 i GPZ 2 wraz ze stacjami 6/0,4 [kV/kV] oraz wymianą i ułożeniem nowych kabli zasilających w Stacji Uzdatniania Wody Wieliszew
Changes
Section:
III.1.3
Previous text:
New text:

— doświadczenie (nabyte przed upływem terminu składania ofert) na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub kierownika robót w specjalności elektrycznej lub elektroenergetycznej, przy realizacji co najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie lub modernizacji stacji elektroenergetycznej o napięciu co najmniej 6 kV, o wartości robót elektrycznych równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 2 000 000,00 PLN bez podatku VAT(słownie: dwóch milionów złotych 00/100), przy czym doświadczenie przy pełnieniu wskazanej funkcji musi obejmować okres co najmniej 6 miesięcy.

d) Ekspert nr 4 Specjalista w zakresie automatyki (1 osoba) niniejsza osoba ma posiadać:

— wykształcenie wyższe techniczne w zakresie automatyki lub elektryki,

— świadectwo kwalifikacji „D” Gr. 1 na napięcie powyżej 6kV,

— doświadczenie (nabyte przed upływem terminu składania ofert) na stanowisku kierownika robót w zakresie automatyki, przy realizacji co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub modernizacji zakładu pracującego w systemie ruchu ciągłego, przy czym doświadczenie przy pełnieniu wskazanej funkcji musi obejmować okres co najmniej 6 miesięcy;

e) Ekspert nr 5 Projektant branży elektrycznej i elektroenergetycznej (1 osoba), niniejsza osoba ma posiadać:

— uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia),

— łącznie co najmniej 24 miesiące doświadczenia (nabytego przed upływem terminu składania ofert) na stanowisku projektanta w branży elektrycznej, w tym wykonała (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego) co najmniej jeden projekt budowalny dla inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie lub modernizacji zakładów pracujących w systemie ruchu ciągłego, obejmującej swoim zakresem wykonanie układów zasilania w energię elektryczną, o napięciu co najmniej 6 KV oraz systemów sterowania i automatyki przemysłowej, z zastrzeżeniem, że na podstawie wyżej wymienionej dokumentacji została uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę;

f) Ekspert nr 6 Projektant automatyki przemysłowej (1 osoba), niniejsza osoba ma posiadać:

— wykształcenie wyższe techniczne,

— łącznie co najmniej 24 miesiące doświadczenia (nabytego przed upływem terminu składania ofert) na stanowisku projektanta w branży systemów sterowania i automatyki, w tym wykonanie (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego) co najmniej jednego projektu systemów sterowania automatyki dla zakładu pracującego w ruchu ciągłym;

g) Ekspert nr 7 Specjalista ds. obmiarów, rozliczeń i kosztorysowania (1 osoba), niniejsza osoba ma posiadać:

— wyższe wykształcenie: techniczne lub ekonomiczne,

— łącznie co najmniej 12 miesięcy doświadczenia na stanowisku specjalisty zajmującego się łącznie: kosztorysowaniem, obmiarami i rozliczeniem kontraktu.

Uwaga: Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji specjalistów w Zespole Inżyniera wyłącznie w zakresie Eksperta nr 3 i Eksperta nr 4.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1.1. Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawia:

Wykaz usług tj. dokument, o którym mowa w pkt. 6.1.2. IDW

3. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1.2. Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawia:

Wykaz osób tj. dokument, o którym mowa w pkt. 6.1.3. IDW

Dnia

Section:
III.1.3
Previous text:
New text:

4. W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach, Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), aktualny na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ogłaszany w sposób przewidziany uchwale Zarządu NBP nr 51/2002 z dnia 23.9.2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walutowych (Dz. Urz. NBP nr 14, poz. 39 z późn. zm.).

Deadline Date2019-06-18
Publication Date2019-05-17
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
Attention OfDominika Pietryka Pion Zamówień Publicznych – Dział Postępowań
Addresspl. Starynkiewicza 5
TownWarsaw
Postal Code02-015
Phone+48 224455322
Fax+48 224455315
Class Code71520000
Class DescriptionConstruction supervision services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-05-15

Construction supervision services

Inżynier dla Kontraktu pn. Modernizacja Głównych Punktów Zasilania GPZ 1 i GPZ 2 wraz ze stacjami 6/0,4 [kV/kV] oraz wymianą i ułożeniem nowych kabli zasilających w Stacji Uzdatniania Wody Wieliszew.

Extended TitleInżynier dla Kontraktu pn. Modernizacja Głównych Punktów Zasilania GPZ 1 i GPZ 2 wraz ze stacjami 6/0,4 [kV/kV] oraz wymianą i ułożeniem nowych kabli zasilających w Stacji Uzdatniania Wody Wieliszew.
Extended Description

Inżynier dla Kontraktu pn. Modernizacja Głównych Punktów Zasilania GPZ 1 i GPZ 2 wraz ze stacjami 6/0,4 [kV/kV] oraz wymianą i ułożeniem nowych kabli zasilających w Stacji Uzdatniania Wody Wieliszew.

Deadline Date2019-06-18
Publication Date2019-05-15
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
Attention OfDominika Pietryka, Pion Zamówień Publicznych – Dział Postępowań
Addresspl. Starynkiewicza 5
TownWarsaw
Postal Code02-015
Phone+48 224455322
Fax+48 224455315
Class Code71520000
Class DescriptionConstruction supervision services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 14, 2019
Frontex is looking to acquire aerial surveillance services by the means of Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System (MALE RPAS) for maritime purposes. The service will be delivered...
View more
Deadline: Nov 20, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowych robót budowlanych wraz z dostawą materiałów i urządzeń, których rezultatem jest zrealizowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa budynku dla Sądu Rejonowego w Płocku, ul. 8...
View more
Deadline: Nov 26, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową – renaturalizacją rowu Potempa–Świniowice na długości ok. 4 km w ramach programu małej retencji nizinnej na lata 2016–2022.Realizacja przedmiotowego zadania obejmuje...
View more